De tweede Nieuwsbrief !!

De tweede nieuwsbrief van buurtnetwerk “ Hullenveld” is uit. De afgelopen twee maanden werden gekenmerkt door het verder uitspreiden van het buurtnetwerk. We groeien nog steeds. Inwoners van Hullenveld melden zich aan en dat blijft ook altijd mogelijk.

Misschien kunt u uw buren of andere wijkbewoners nog interesseren voor ons buurtnetwerk (een simpel emailtje aan hullenveld@ziggo.nl is voldoende), dat als hoofddoel heeft om het prettig wonen en leven in onze wijk te bevorderen. We denken dat het belangrijkste middel hiertoe, het verbinden van inwoners met elkaar, is.

We zetten daarom onze werkzaamheden voort door nu op het niveau van de straat, contactpersonen te gaan zoeken.  Zij zullen als oren en ogen kunnen gaan functioneren voor het wel en het wee in de straat, aanspreekpunt zijn voor straatgenoten en de verbinding gaan vormen vanuit de straat naar de initiatiefgroep. Mogelijk zouden zij ook een rol kunnen spelen bij het verzamelen van punten voor de gemeentelijke wijkschouw. Vrouwen zijn hierbij nadrukkelijk uitgenodigd! (en trouwens ook in de initiatiefgroep).

Niet onopgemerkt is ook gebleven de start van de buurtpreventie Whatsapp-groep in onze wijk. Zie hierover meer in de Nieuwsbrief. Het doel van deze Whatsapp-groep blijft beperkt tot het signaleren en preventief werken tegen inbraak en insluiping en andere criminele narigheid, niet overbodig gezien de recente criminaliteit in onze wijk. Ook voor deze whatsapp-groep kunt u zich aanmelden  via hullenveld@ziggo.nl . Na de aanmelding volgt een bevestiging via de beheerder van de WhatsApp groep.

Tenslotte wensen wij u plezierige feestdagen !!

Winter, gladheid, strooien, …

De gemeente Noordenveld bestrijdt de gladheid als eerste op de belangrijkste verbindingswegen en routes (A-routes) langs scholen, winkels en bejaardencentra.

Voor onze wijk gaat het in grote lijnen om de Hullenweg, Nieuweweg, Norgerweg, Ceintuurbaan en fietspad Norgerweg, Noorderkroon, Molenweg, parallelweg  langs Nieuweweg, Wijchgellaan, Daan Hoeksemastraat, Rozenhof.

De rest van de wijk zit in de B-routes.
Het bestrijden van gladheid op deze hoofdroute duurt circa 2,5 uur. Afhankelijk van de omstandigheden worden alle andere wegen die niet in de A-route zijn opgenomen gestrooid.

U kunt zelf uw steentje bijdragen door de voetpaden voor en naast uw woning sneeuw- of ijsvrij te houden. Alle detail-informatie vindt u op de site van de gemeente Noordenveld.

 

 

Haalbaarheidsonderzoek huisvesting scholen.

De gemeenteraad van Noordenveld heeft 8 juni jl. het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2016-2022 vastgesteld. Daarin is een haalbaarheidsonderzoek opgenomen naar de huisvesting van scholen.

Voor onze wijk is de (her)huisvesting van een tweetal scholen in Roden interessant. Het gaat om obs De Marke aan de Molenweg en cbs De Parel aan de Dreesdestraat (valt onder Middenveld).

Voor deze twee scholen wordt onderzocht of nieuwbouw op de huidige locaties mogelijk is, of dat een andere locatie meer mogelijkheden biedt. Het schoolbestuur van cbs De Parel heeft voorkeur voor een nieuwe locatie in verband met een betere spreiding. De school staat nu erg dicht bij de andere school van hetzelfde schoolbestuur, cbs De Hoeksteen.

Daarbij zal ook onderzocht worden of voor beide scholen, De Marke en De Parel, een gezamenlijke locatie beschikbaar en wenselijk is.

Naast nieuwbouw voor deze scholen zal er ook aandacht zijn voor Kinderopvang in de verschillende vormen. Onderzocht wordt of dit geïntegreerd kan worden bij de scholen zodat er Integrale Kind Centra (IKC’s) kunnen worden gerealiseerd.

De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek zullen zich (begin 2017) vertalen in een meerjarenplanning waarbij (her)huisvesting in de wijk Hullenveld waarschijnlijk niet voor 2020 aan de orde zal zijn.

Als er weer nieuws is, zullen we dat melden.

WhatsApp buurtpreventie in wijk Hullenveld van start.

Op 7 december zijn we in Hullenveld gestart met een buurtpreventie WhatsApp-groep.

Inmiddels functioneert de WhatsApp-groep en is iedereen die zich hiervoor heeft aangemeld op de hoogte gesteld en toegevoegd aan de groep.

We hebben de gemeente gevraagd om ook de borden, die aangeven dat er een WhatsApp-groep actief is, te gaan plaatsen. We hopen zo inbrekers -en anderen met snode plannen- af te schrikken.

Een zo groot mogelijke dekking in het netwerk is van belang. Geef u daarom ook op voor deze groep.

Dat kan via een mailtje met uw naam, adres en mobiele nummer naar hullenveld@ziggo.nl. U ontvangt daarna een bevestiging en de spelregels die voor deelname gelden.

De WhatsApp-groep richt zich uitsluitend op het signaleren en alarmeren bij eventuele verdachte zaken. De waarnemer meldt het aan 112 en speelt de informatie via WhatsApp door aan iedereen in de groep.

Om te voorkomen dat de WhatsApp groep ook voor andere zaken wordt gebruikt, is het belangrijk dat iedere deelnemer de spelregels kent en er ook naar handelt.

De code die is afgesproken is de zogenaamde SAAR methode (Signaleren, Alarmeren, App gebruiken, Reageren). Zie voor meer informatie hierover de rubriek Veiligheid op onze website.  Op de landelijke website www.wabp.nl zijn alle deelnemende wijken en buurten met een WhatsApp-buurtpreventie terug te vinden. U kunt op deze website op de kaart zien dat er in Noordenveld meerdere WhatsApp-groepen actief zijn. Ook via die website kunt u aanmelden door te klikken op de spelt.

Meer weten? Kijk op onze website, de website www.wabp.nl, of stel uw vraag via hullenveld@ziggo.nl.