Plannen skatebaan “OnHold”

De gemeente heeft ons het volgende laten weten:

“Na de inwonersbijeenkomst georganiseerd door de initiatiefnemers over de plannen bij de skatebaan is het enige tijd stil geweest hierover. En dat terwijl dit heel erg leeft in de wijk. Daarom is het goed om nu het kan de mensen te informeren over hoe het er nu voorstaat.

Na de bijeenkomst in de Hullen is binnen het gemeentehuis gesproken over initiatieven zoals deze die invloed hebben op de openbare ruimte. Op bestuurlijk niveau is gezegd dat in gebieden waar de gemeente bezig is met planontwikkeling nieuwe initiatieven ‘on hold’ worden gezet.

Voor deze locatie geldt dat het onder Roden Zuid valt en de gemeente momenteel bezig is met de planontwikkeling voor dit gebied. Zolang het voor dit gebied niet duidelijk is hoe/wat/waar is afgesproken dat geen nieuwe initiatieven in dit gebied gerealiseerd kunnen worden.

Bij de start van dit initiatief en de inwonersbijeenkomst was dit alles nog niet bekend. Dit betekent voor deze initiatieven dat we gaan kijken naar een alternatieve locatie waar dit plan in past”.

Met andere woorden, voor onze wijk zijn de eerder gepresenteerde plannen op dit moment niet langer een onderwerp van gesprek.

Zorgcentrum de Hullen in nieuw jasje.

Nieuwbouw de Hullen

Beste buurtgenoten,

De Hullen in een nieuwe jas, de nieuwbouw krijgt voeten aan de grond. Nadat er in mei 2018 in De Krant een artikel heeft gestaan over de nieuwbouw van De Hullen is het een lange tijd stil gebleven. Achter de schermen is er echter hard gewerkt om de realisatie van de plannen rondom de nieuwbouw de komende periode uit te kunnen gaan voeren.

Zoals wellicht bij u bekend is De Hullen één van de negen locaties van Interzorg. Onlangs is De Hullen door Interzorg verkocht. Veranderende financieringsstromen vanuit Den Haag is de reden om tot verkoop over te gaan. Gedurende de gesprekken rondom de verkoop zijn er afspraken gemaakt tussen Interzorg en de koper. Twee afspraken lichten we hier uit: Interzorg huurt nu De Hullen (de bewoner merkt niks van deze verandering) en op korte termijn wordt er met de nieuwbouw gestart.

In 2020 hopen wij dan ook te komen tot concrete plannen . Het maken van deze plannen gaat in nauwe samenwerking met de Hoprank in Peize, eveneens één van de locaties van Interzorg. In Peize wordt op 1 maart a.s. gestart met een verbouwing. Veel kennis die daar is opgedaan wordt ingezet bij de plannen omtrent de nieuwbouw van De Hullen. U kunt daarbij denken aan afmetingen van een appartement, hoe en waar hulpmiddelen (o.a. tilliften, ICT en alarmering) hun plek krijgen binnen het gebouw/ het appartement van de bewoner en de inrichting in en om het gebouw.

Bij de plannen rondom de verbouwing wordt vanzelfsprekend ook rekening gehouden met de toekomst. Sinds januari van dit jaar is er een nieuwe wet in werking getreden, de wet Zorg en Dwang. Met enige regelmaat komt dit onderwerp ook in de media, mogelijk hebt u daar iets van gelezen of gehoord. In deze wet staat de vrijheid van mensen voorop, zogenoemde ‘gesloten afdelingen’ zoals die nu zijn georganiseerd binnen verpleeghuizen moeten verdwijnen.  Uitgaande van deze nieuwe wet is er bij de nieuwbouwplannen dan ook uitvoerig nagedacht over hoe toekomstige bewoners, veelal met geheugenproblematiek, maximale vrijheid kunnen behouden.  Waarbij ook oog is voor de veiligheid van de bewoner.

In de loop van dit jaar wordt u, als buurtbewoner, betrokken in het meedenken over de nieuwbouw van De Hullen.  We gaan met elkaar in overleg over de veranderingen die worden doorgevoerd ten aanzien van het fysieke gebouw. Eveneens willen we heel graag met u in gesprek over wat wij voor elkaar kunnen betekenen, als De Hullen straks de nieuwe jas aan heeft.

Buurtbijeenkomst over plannen rond de Skatebaan op 16 december 2019.

Aan alle buurtbewoners (brief van WiN / Welzijn in Noordenveld)

Onderwerp: Herinrichting sport, recreatie en hondenveldje

november 2019

Beste omwonende,

Deze brief is bedoeld voor de bewoners woonachtig rondom het veld tussen de hockeyvereniging, korfbalvereniging, Zijpendaal, en Hullenbos.

Wist u dat…

  • Het stuk grond een locatie kan worden waarin we allemaal kunnen ontspannen.
  • Er twee burgerinitiatieven zijn voor een herinrichting van het veld.
  • Er gesproken is met de wijkbelangverenigingen en dat we kansen zien om een mooie herinrichting te realiseren.
  • Er een mogelijkheid is om als buurtbewoner ook invulling te geven aan een herinrichting van het veld.

Herinrichting tot park(je)

In onze wijk ligt een geweldig stuk grond dat nu voornamelijk wordt gebruikt als hondenveld. Er zijn twee burgerinitiatieven voor een herinrichting van dit veld waarbij sport & spel, recreatie, hondenveld, ontmoeten & ontspannen bij elkaar kunnen komen.

Een mooie plek om te genieten van de omgeving, elkaar te ontmoeten en een waar u zich ook prima alleen kunt vermaken.

De ideeën toegelicht

Er zijn, afzonderlijk van elkaar, twee initiatieven geopperd bij de gemeente Noordenveld. Het betreft een fitnesspark en een pumptrack (een circuit met bulten en bochten, geschikt voor alle fiets- en skatesporten).

De sportcoach van Welzijn in Noordenveld (Wouter Meertens) heeft de beide initiatiefnemers, een vertegenwoordiging van de gemeente en de wijkbelangen & buurtverenigingen bij elkaar gebracht om de initiatieven met elkaar te delen en te bespreken.

Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk dat er wellicht behoefte is aan een bredere herinrichting van het veld. De ideeën en gedachten over een herinrichting als park werden steeds mooier en groter.

Uw stem is belangrijk

Een (her)indeling van een stuk grond van deze omvang is niet te realiseren op basis van twee initiatieven, gedachten van de vertegenwoordigers van de wijkbelangen & buurtverenigingen en een zak geld. Deze (her)indeling kan iets van ons allemaal zijn en daarom nodigen wij u uit om mee te denken tijdens een buurtbewonersbijeenkomst op maandag 16 december.

Hoe verder?

Tijdens deze bijeenkomst zal er een bedrijf aanwezig zijn dat op basis van de burgerinitiatieven, het bestemmingplan en de ideeën van de buurtbewoners een inrichtingsplan gaat maken. Tijdens een tweede bijeenkomst worden de inrichtingsplannen bekend gemaakt en toegelicht.

Locatie en tijden

Wij hopen u te mogen ontvangen op maandagavond 16 december in de kantine van

Sportcentrum de Hullen aan de Ceintuurbaan Zuid nummer 6. Starten om 19.30 uur (inloop 19.00 uur).

Met vriendelijke groet, Werkgroep herinrichting

Plannen Herinrichting skatebaan

Op 10 oktober j.l. vond een eerste presentatie plaats van plannen die een tweetal inwoners gemaakt hebben voor het herinrichten van het terrein tussen korfbalvelden en hockeyvelden. Aanwezig op deze informele bijeenkomst waren, de initiatiefnemers, de sportcoach, een beleidsmedewerker van de gemeente, een jeugdwerker, een vertegenwoordiger van de werkgroep Hullenbosje, een vertegenwoordiger van RodenFitenGezond, iemand van de wijkvereniging Roderveld en een deelnemer aan het buurtnetwerk Hullenveld. Kort gezegd komt het neer op het aanleggen van een zgn. pumptrack en een fitnesspark.

  1. Een pumptrack borduurt voort op het idee van een fietscrossbaan maar is bestemd voor alles wat wieltjes heeft en geen motor, dus bijv. crossfietsen, skateboards, roller-skates, stepjes etc.; nadrukkelijk niet bestemd voor brommers en scooters (die gaan er op kapot). In Nederland zijn er momenteel al negen van dit soort baantjes. De nadruk ligt op sportief bezig zijn. De minimale afmetingen zijn 15 x 30 meter, maar het kan ook veel groter. De ondergrond is van onderhoudsvriendelijk asfalt.
  2. Een fitnessparkje is een terrein met fitnesstoestellen die geschikt zijn voor alle leeftijden. Gedacht wordt aan een terrein van ongeveer 10 x 15 meter. Bedoeling is dat dit park ook ouderen naar zich toe zal trekken en mensen die aan hun conditie willen werken.

Bedoeling is om oud en jong samen te brengen in een nieuw in te richten recreatieparkje waarbij beide nieuw aan te leggen accommodaties op elkaar en op de huidige gebruiksmogelijkheden afgestemd worden. Ook moet het de huidige gebruikers van het terrein (hondenbezitters, wandelaars, recreanten, natuurliefhebbers etc.) niet in de weg zitten. Er wordt naar gestreefd om zo veel mogelijk gebruikersgroepen naar dit mooi in te richten recreatieparkje te trekken.

Er wordt naar gestreefd om nog voor de kerstdagen een uitgewerkt plan met tekeningen (in 3D als het kan) voor te leggen aan de direct aanwonenden en overige bewoners van de wijken Roderveld en Hullenveld en overige belanghebbenden. Houdt de aankondiging hiervoor in de gaten. Gestreefd wordt naar 100% draagvlak voor deze ambitieuze plannen.

Start werkzaamheden rotonde Stuurwold 29-04-2019

Van de gemeente hebben we begrepen dat de werkzaamheden aan de rotonde Stuurwold (Nieuweweg – Ceintuurbaan West/Zuid) beginnen op 29 april as. en ongeveer 4 weken zullen duren. Met de aanpassingen wordt de fietser in de voorrang gebracht en zal ook de uitrit vanuit de benzinepomp naar de Nieuweweg worden gewijzigd. Zie ook eerdere berichten hierover in het berichtenoverzicht of archief.

Plannen Zorgcentrum de Hullen

 

Zoals bekend zijn er (ver)bouwplannen bij het zorgcentrum de Hullen. Eigenlijk had de verbouw dit jaar al moeten beginnen, maar de plannen zijn tot in 2019 vertraagd. Het heeft alles te maken met procedurele kwesties. Zo dient er nu eerst een openbare aanbesteding plaats te vinden. Bij nieuwe ontwikkelingen houden we u op de hoogte.

Stand van zaken “rotonde Stuurwold”

We krijgen regelmatig vragen over de planning van de aanpak van de rotonde Nieuweweg – Ceintuurbaan West / Zuid (rotonde Stuurwold) .

Navraag bij de gemeente levert de volgende reactie op:

 

Het project “rotonde Nieuweweg – Ceintuurbaan West” wordt uitgesteld tot begin 2019

Als redenen geeft de gemeente aan:

“De weersomstandigheden in een winter leiden tot grote risico’s voor kwaliteit en tijdsduur van de werkzaamheden, dit zou kunnen leiden tot een rotonde die tijdens de feestdagen niet of beperkt gebruikt kan worden.

Dit risico beschouwt de gemeente als een onverantwoordelijke grote overlast voor de omgeving, vandaar dat deze werkzaamheden doorschoven worden tot begin 2019”.

NB: Zodra er meer nieuws te melden is, zullen we dat op op onze website plaatsen.

Voor meer informatie: Zie eerder bericht op de website

Inloopbijeenkomst vervanging riool 13 maart 2018

(Tekst van uitnodigingsbrief Gemeente aan omwonenden)

Geachte heer/mevrouw,

Dit  voorjaar  gaan  wij  beginnen  met  het  vervangen  van  de  riolering  in  (een  gedeelte  van)  de  Theo Thijssenstraat,   Prof.   v/d   Leeuwplantsoen,   Jetsesplantsoen,   H.   Scheepstrastraat,   Homanstraat   en   de Ceintuurbaan Zuid.

Voorafgaand  aan  de  werkzaamheden  willen  we  u  graag  in  de  gelegenheid  stellen  om  vragen  te  stellen, ideeën in te brengen en/of opmerkingen te plaatsen.

Afkoppelen regenwater

Naast   het   vervangen   van   het   oude   vuilwaterriool   wordt   er   ook   een   regenwaterriool   aangelegd.   De gemeente wil graag zoveel mogelijk regenwater afkoppelen van het vuilwaterriool. Als uw woning / perceel in  aanmerking  komt  voor  het  afkoppelen,  wordt  u  hierover  in  een  aparte  brief  geïnformeerd.  Deze  is  als bijlage bijgevoegd.

Inloopbijeenkomst

Op  dinsdag  13  maart  2018,  tussen  18:00  en  19:30  uur  bent  u  van  harte  welkom  in  het  Sportcentrum  de Hullen (Ceintuurbaan Zuid   6). Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om de plannen toe te lichten, uw vragen te beantwoorden en uw opmerkingen en ideeën te noteren.

Tot slot

Als  u  vragen  heeft  kunt  u  contact  opnemen  met  de  heer    F.  Oosterloo  van  de  afdeling  Beheer  via  het algemene telefoonnummer 14 050.

Wij hopen u te ontmoeten op 13 maart.

Wijziging rotonde Stuurwold

Een paar maanden geleden is er een inloopbijeenkomst voor de rotonde Nieuweweg – Ceintuurbaan Zuid geweest. Naar aanleiding van de reacties heeft een wijziging in het ontwerp plaatsgevonden. Door een aantal bewoners zijn zorgen geuit over de verkeersveiligheid nabij de nieuwe inrit ter hoogte van het Henri Dunantplantsoen (met name gericht op het links afslaande verkeer vanaf de rotonde).

Naar aanleiding daarvan heeft een overleg plaatsgevonden met een vertegenwoordiging van het Henri Dunantplantsoen, de exploitant van het tankstation en Stuurwold. Dit overleg heeft geresulteerd in een aanpassing van het ontwerp, waar alle partijen zich in kunnen vinden. De wijziging houdt in dat de nieuwe inrit is opgeschoven richting de rotonde. Om het probleem van het links afslaande verkeer op te lossen, hebben we er voor gekozen om de middengeleider te verlengen, waardoor links afslaan niet mogelijk is. Ook vanaf het tankstation is het niet mogelijk links af te slaan richting de Nieuweweg. Wil je daar toch heen, heeft men de mogelijkheid om bij de rotonde te keren of de inrit bij de Raiffeisenlaan te pakken.

Het aangepaste ontwerp vinden jullie in deze bijlage: Rotonde Nieuweweg – Ceintuurbaan

Voor wat betreft de planning is het streven voor de zomer de werkzaamheden plaats te laten vinden. Momenteel liggen de verkeersbesluiten bij de politie. Zodra het advies van de politie binnen is, worden de verkeersbesluiten gepubliceerd.