Opzet en werkwijze

Buurtnetwerk Hullenveld Roden – Wie wij zijn en wat wij willen

Het buurtnetwerk Hullenveld is een initiatief van een zestal inwoners van de wijk Hullenveld in Roden. Het buurtnetwerk bestaat nu (maart 2023) uit de bewoners van ca.250 adressen uit de wijk Hullenveld. Dat betekent dat ca. 65% van de inwoners van Hullenveld zich betrokken weet bij het wel en wee in de buurt en …. we groeien nog steeds. De bewoners van wooncomplexen als de Hullen, en de Noorderkroon  zijn nog niet in deze getallen meegerekend. Met hen gaan we bekijken hoe we hen het beste bij de buurt kunnen betrekken. Het streven is om zo veel mogelijk bewoners van de wijk (het liefst 100%) op de één of andere wijze te betrekken bij de dingen die in de wijk gebeuren. Want ons motto is onveranderd “ In Hullenveld hoor je er bij “. Uiteraard kan iedereen dat op zijn eigen wijze invullen. Niet iedereen zal geïnteresseerd en/of deskundig zijn in alle onderwerpen die de wijk betreffen. Er mag van alles, niets hoeft … maar er kan heel veel !!

Wij zijn een informele club en willen dat eigenlijk het liefst zo houden. Dus geen bestuur, geen jaarlijkse ledenvergadering, geen contributie-inning. Niet een bestuur moet het doen, maar de inwoners van de wijk. Binding ontstaat als inwoners van een buurt of straat met elkaar ergens de schouders onder zetten. Het buurtnetwerk is van belang; het buurtnetwerk is eigenlijk het informele bestuur van de wijk. Vooralsnog is het dan ook niet de bedoeling om het buurtnetwerk een juridische status te geven (bedoeld wordt:  een vereniging of een stichting  worden). Iedere inwoner van de buurt heeft de gelegenheid om mee te denken, mee te praten, mee te doen en mee te beslissen (voor zo ver derden daar tenminste niet over gaan) of invloed uit te oefenen op  welk onderwerp de wijk betreffende dan ook. We denken dat iedereen op de hoogte gehouden kan worden door middel van een website en een  driemaandelijkse nieuwsbrief. Inwoners zonder email krijgen de informatie van de nieuwsbrief op papier in de brievenbus. Een bijzondere vorm van aandacht voor de buurt is de BuurtpreventieWhatsApp. Deze WhatsApp groep beperkt zich tot het elkaar informeren over zaken rondom veiligheid en criminaliteit. Gestimuleerd wordt om op straatniveau te komen tot Whatsapp groepen die een meer sociale functie hebben en aan minder stringente regels onderworpen zijn dan de VeiligheidsWhatsapp.  Vergaderingen van het netwerk  zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen of iets inbrengen, zoek dan even kontakt via ons emailadres. Er is alleen een technisch voorzitter; iedereen kan meedoen en eigen onderwerpen of onderwerpen van buurt of straat aanbrengen.

In de rondgang door de wijk kwam naar voren dat de inwoners van Hullenveld het meest betrokken zijn op hun naaste buren. Niet de wijk is het belangrijkste, maar (de relatie met) de naaste buren. Vaak bestaan er mininetwerkjes, waarbij mensen elkaar helpen, de post uit de brievenbus halen tijdens de vakantie, op huisdieren letten etc.. Deze noabercontacten moeten vooral blijven bestaan; ze staan aan de basis van een groter netwerk dat de straat heet. Mensen kennen elkaar veelal in de straat, maar verder de wijk in neemt het elkaar kennen en daarmee de betrokkenheid al snel af. Het buurtnetwerk Hullenveld heeft als inzet om mensen en straten met elkaar te verbinden op onderwerpen die iedereen aangaan zoals veiligheid, criminaliteit, woongenot, (gemeentelijke) bouwplannen, natuur en cultuur, sociale samenhang, onderhoud van wegen en groenvoorzieningen etc.. Deze onderwerpen verschillen niet veel van de onderwerpen die andere wijk/dorpsbelangenverenigingen in de gemeente beroeren. Vandaar dat het van belang is om goed contact te onderhouden met deze verenigingen. We kunnen elkaar versterken en in de praktijk zien we dat ook gebeuren. Het buurtnetwerk Hullenveld praat en denkt mee in het Platform van wijkverenigingen in Roden.

Om de communicatie over en weer voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te houden, is een netwerk nu verder uitgewerkt. In iedere straat in de wijk is een ‘buurtverbinder’ gezocht die als aanspreekpunt fungeert voor de bewoners van de betreffende straat. De namen van deze buurtverbinders zijn op de website van het buurtnetwerk te vinden. Hij/zij is het doorgeefluik naar de rest van de wijk. De buurtverbinders samen vormen een paraplu waaronder de belangrijke onderwerpen samenkomen. De buurtverbinders houden onderling contact  via de buurtverbinders-whatsapp. Bij een wijkschouw bijvoorbeeld, zouden bewoners de zaken die niet goed gaan/zijn kunnen melden bij de buurtverbinder die ze vervolgens in een voorschouw aan de rest van de wijk kenbaar maakt, zodat dezen uiteindelijk bij de gemeente terechtkomen. Op deze wijze is een wijkschouw niet een zaak van enkelen maar van de hele wijk.

De wijkschouw wordt één keer per jaar gehouden; meestal in het voorjaar of in het najaar. Deelnemers zijn wijkbewoners, gemeenteambtenaren, medewerkers van Stichting Welzijn in Noordenveld; soms aangevuld met de wijkagent of andere functionarissen. Op basis van een voorinventarisatie (de voorschouw) waarbij knelpunten in de wijk door de wijk zelf worden verzameld, vindt de wijkschouw plaats. Op basis van deze inventarisaties brengt de gemeente gewenste verbeteringen aan in de wijk. De voorschouwen en de wijkschouwen zouden in de wijk kunnen uitgroeien tot de regelmatig terugkerende momenten waarop wijkbewoners elkaar (kunnen) treffen.

De continuïteit van het buurtnetwerk zal voorlopig gewaarborgd worden door de initiatiefnemers, de zgn. kerngroep, die ongeveer één keer per maand bij elkaar komt.  In samenwerking met de buurtverbinders per straat, gemeente, wijkagent en St. WiN zal het netwerk verder uitgebouwd worden. Hierbij heeft de kerngroep de volgende taken:

  • Het signaleren van zaken/kwesties/problemen/zorgpunten die in de wijk spelen of voor de wijk betekenis hebben
  • Het informeren van wijkbewoners over binnengekomen signalen en ander nieuws dat voor de wijk van belang is
  • Het bij elkaar brengen van wijkbewoners op onderwerpen die voor die wijkbewoners van belang zijn
  • Het doen van onderzoek naar onderwerpen die de wijk beroeren
  • Het organiseren van voorlichting over onderwerpen die voor de wijk van belang zijn

N.B. De kerngroep rekent het niet tot haar taken om ongevraagd advies uit te brengen, te bemiddelen in conflictsituaties of bij instanties aan pleitbezorging te doen. Belangenbehartiging vindt alleen dan plaats als gebleken is dat het overgrote deel van de wijk achter een bestaand standpunt staat.

De kerngroep bestaat op dit moment uit:

Marcel Snip: Raiffeisenlaan 7

Jan Haaijer: Jan Fabriciuslaan 13

Willem Ponsteen: Ceintuurbaan Zuid 3

Klaas Hoving: M.L.Kingstraat 12

Frederieka de Jong: Dr.Naardingplantsoen1

Frens Sikkema: H.Dunantplantsoen 12