Landelijke opschoondag gepland voor 20 maart as. gaat niet door…

Dit bericht ontvingen we van de Gemeente Noordenveld.

Beste vertegenwoordigers van de wijk- en dorpsbelangenverenigingen,

We hebben jullie in december een vooraankondiging gestuurd over de Landelijke Opschoondag op 20 maart. We hebben aangekondigd dat we, mits Corona het toelaat, dit jaar graag weer meedoen.

De afgelopen periode hebben we goed nagedacht over het wel of niet meedoen. NL Doet is verplaatst naar het najaar, de Landelijke Opschoondag gaat wel door maar dan in aangepaste vorm, de gemeentelijke takkenbrengdag en compostdag zijn geannuleerd. Alles goed afwegend, hebben we besloten als gemeente om de Noordenveldse opschoondag op 20 maart te annuleren. Er zijn te veel onzekerheden momenteel. Het kan dat we op 20 maart juist weer in een piekperiode zitten vanwege een derde coronagolf met alle gevolgen van dien.

We willen aansluiten bij de kansen die zich in de loop van dit jaar voordoen. Dus als de Coronamaatregelen worden versoepeld, als er wel weer zaken georganiseerd kunnen worden, dan sluiten we daarbij aan. Een kans hiervoor biedt wellicht de World Clean Up Day in het najaar. We doen, als deze kans zich voordoet, dan graag weer een beroep op jullie om hieraan mee te werken.

We vinden het heel jammer en hadden het graag anders gezien. Mogelijk hebben jullie al tijd gestoken in de voorbereiding, dat spijt ons. We hopen dat jullie begrip hebben voor dit besluit.

Online presentatie nieuwbouw KC De Marke

Net voor de kerstvakantie is het voorlopig ontwerp van de school goedgekeurd in de stuurgroep. In de komende periode gaat de architect het definitieve ontwerp maken. Wij horen graag uw reacties, opmerkingen en vragen over het ontwerp.

Helaas kunnen we door de corona-maatregelen geen openbare bijeenkomst  organiseren voor iedereen die belangstelling heeft voor de bouw van KC De Marke. Toch willen wij u graag de mogelijkheid bieden om te reageren op de schetsen die u hieronder kunt downloaden.

Presentatie bouwplannen kindcentrum De Marke (PDF, 12.15 MB)

We geven belangstellenden de mogelijkheid voor uitleg en het stellen van vragen op dinsdag 2 februari tussen 19.00 tot 22.00 uur. We doen dat online via Teams.

In blokken van 20 minuten geven we een korte presentatie met een toelichting en er is ruimte voor het stellen van vragen aan de architect. De vakspecialisten van de gemeente kunnen antwoord geven op inhoudelijke vragen en of opmerkingen.

U moet zich aanmelden voor een onlinesessie. Er is een beperkt aantal plaatsen, en vol is vol.

Reageren op de plannen

Reacties op de schetsen ontvangen wij graag per mail of per post.
Afhankelijk van de hoeveelheid en de soort vragen wordt  een keuze gemaakt  hoe we de vragen en opmerkingen beantwoorden en terugkoppelen. De meeste gestelde vragen worden in de eerstvolgende nieuwsbrief beantwoord.

Insturen via de mail: a.vanderaa@noordenveld.nl of via Antwoordnummer 2, 9300 XA Roden.

Wijkschouw 2021 op 30 september as. gepland.

De eerstvolgende wijkschouw staat gepland voor 30 september 2021. We hopen dat we dan de corona beperkingen achter ons hebben en dat we weer fysiek door onze wijk kunnen gaan om problemen op te sporen en/of om verbeterpunten aan te dragen.

Het duurt nog even voordat het zover is, maar als u punten heeft die eigenlijk niet tot dan kunnen wachten, dan kunt u ook rechtstreeks punten onder de aandacht bij de gemeente brengen. (Klik op deze link)

We zullen eind augustus 2021 alle buurtbewoners vragen om punten voor de wijkschouw aan te leveren.

Landelijke opschoondag zaterdag 20 maart 2021 (afgelast!)

Gaat er nog iets door in deze sombere tijden ? Jawel de landelijke opschoondag op 20 maart a.s.. Noteert u deze dag al vast in uw agenda als u een bijdrage wilt leveren aan het schoon houden van onze wijk. Het is de bedoeling om coronaproof op minstens anderhalve meter afstand van elkaar, door te wijk gaan om papier, flesjes en ander zwerfafval uit bosjes, struiken e.d. te verzamelen. Er is dit jaar om de welbekende redenen geen gezamenlijke lunch; wel kunnen de kosten van een lunch bij de gemeente worden gedeclareerd. Ook zorgt de gemeente voor afvalzakken, grijpers, handschoenen e.d..

Als u wilt deelnemen aan deze wijkactiviteit kunt u zich nu al, maar in ieder geval graag voor 26 februari opgeven via hullenveld@ziggo.nl . Nadere berichten volgen dan.

Wijkschouw 2020

Op 4 november 2020 vond de jaarlijkse wijkschouw in Hullenveld plaats. De schouw zou al eerder in het jaar plaatsgevonden hebben; door het coronavirus werd dit uitgesteld tot later in het jaar. Doordat de geplande datum midden in de tweede golf van besmettingen viel, werd besloten om de wijkschouw dan maar digitaal te organiseren.

Van te voren zijn er via de buurtverbinders punten van aandacht ingezameld. Niet vanuit alle straten zijn er punten ter verbetering ingebracht, maar wellicht was dat ook niet nodig. Bij een volgende wijkschouw zijn er wellicht meer verbeterpunten te vermelden. De ingebrachte  punten zijn samengebracht in een verslag voorzien van foto’s en verstuurd naar de gemeente die, vanaf dit jaar, het jaar waarin voor het eerst vanuit de gemeente met gebiedsverbinders gewerkt wordt,  het voortouw neemt. Daarbij hebben de deelgebieden “grijs” en “groen” vooral de aandacht van de gemeente, het deelgebied “sociaal” de aandacht van WIN en het deelgebied “veiligheid” de aandacht van de politie. Helaas kon onze wijkagent de digitale bijeenkomst niet bijwonen.

Het van te voren gemaakt verslag was de leidraad in de digitale bijeenkomst. Op de fiets langs de geconstateerde tekortkomingen zat er dit jaar niet in. Toch kan met tevredenheid teruggeblikt worden op dit digitale experiment. Alle punten zijn aan de orde geweest en er is ook op gereageerd. De reacties zijn verwerkt in het verslag van de vergadering. Dat verslag is als link aan dit stukje toegevoegd.

Aan u als lezer/buurtbewoner de vraag om mede toe te zien op de uitvoering van gemaakte afspraken en om al vast punten te verzamelen die in een volgende wijkschouw meegenomen kunnen worden. Uiteraard kunt u ook zelf rechtstreeks een melding doen bij de gemeente als u iets aantreft wat aanpassing behoeft. Dan kan eenvoudig via de website van de gemeente Noordenveld.

Storing24.nl

De gemeente Noordenveld is aangesloten bij Storing 24, meldpunt voor storing aan openbare objecten.

NB: Meer achtergrondinfo op de website www.storing24.nl

Meldingen van burgers over een kapotte straatlamp, opstaande trottoirtegels of overhangend groen kunnen – voor wie beschikt over een moderne mobiele telefoon- ook via de App van storing24 worden gedaan. Uiteraard kan zelf langsgaan bij de gemeente of bellen ook nog steeds.

De App van storing 24 kan worden gedownload in de Play Store (Android) of een andere bron (Iphone).

Ontwikkelingen Roden Zuid.

Roden Zuid in een stroomversnelling ?

Op 20 oktober vond een digitale vergadering plaats over de ontwikkelingen omtrent de startnotitie Roden-Zuid. De bijeenkomst zou al eerder hebben moeten plaatsvinden in het voorjaar, maar werd toen niet gehouden in verband met covid-19. De tweede golf corona dreigde bij de geplande fysieke bijeenkomst opnieuw roet in het eten te gooien, maar via een digitale verbinding kon de bespreking alsnog doorgaan. Doel van de bespreking was om ons te laten informeren over hoe het nu staat met de plannen van de gemeente voor Roden-Zuid; in onze wijk globaal het gebied begrensd door de hockeyvelden langs het fietspad tot aan de Kaatsweg, Kaatsweg, Norgerweg tot aan de Ceintuurbaan en via het Hullenbosje weer terug naar de hockeyvelden. Ook het gebied ten zuiden van de wijk Roderveld hoort tot “Roden-Zuid”. Zoals bekend uit de startnotitie staat ons het nodige te wachten in het gebied op het terrein van de waterhuishouding, woningbouw, sportvoorzieningen en de verkeersafwikkeling. Heel concreet is dat allemaal nog niet, maar dat kan het al wel snel worden omdat in november het plan besproken wordt in het college van B&W en in december de gemeenteraad een eerste besluit zal moeten nemen. In de bespreking hebben de aanwezige Hullenvelders dan ook aangedrongen, alvorens er definitieve besluiten genomen worden, op een tijdige goede informatie aan de inwoners van Hullenveld en de mogelijkheid om over de nu nog globale inventarisatie een mening te kunnen geven.

Het is de bedoeling dat waterhuishouding, woningbouw, sportvoorzieningen en verkeersafwikkeling in dit gebied in samenhang met elkaar ontwikkeld gaan worden. Om een idee te geven; het terrein van de voormalige camping de Beukenhof (in bezit van de gemeente) is bestemd voor woningbouw. Woningbouw kan echter alleen maar plaatsvinden als de toekomstige bewoners geen last krijgen van de felle verlichting op de sportterreinen. Maximaal kan daar dus niet gebouwd worden, zodat ook elders in Roden-Zuid nog huizen gebouwd moeten worden om aan het totaal van 100 huizen (van de 500 te bouwen huizen in Roden) in dit gebied te komen. Tevens moet goed gekeken worden hoe de verkeersafwikkeling van de nieuw te bouwen huizen gaat plaatsvinden; en dit dan in combinatie met de toch al problematische verkeersafwikkeling op dit moment en de plannen om het centrum van Roden (de Brink) verkeersluw te maken. Is de Hullenweg dan nog geschikt voor nog meer verkeer ? Betekent dat dat de Ceintuurbaan dan meer verkeer te verwerken krijgt of komt dan toch weer het doortrekken van de weg Maatlanden naar de Norgerweg in beeld ? Als dat zo is, zullen ook de sportvoorzieningen zoals we die nu kennen plaats moeten maken en wellicht geconcentreerd worden ergens tussen Hullenweg en Kaatsweg. En dan moet er ook nog 6 hectare vrijgemaakt worden, op een lage plek in het gebied, voor waterberging. Hoe verhoudt zich dit alles tot de natuurwaarde van dit stuk van onze mooie wijk?

Bovenstaand voorbeeld is een mogelijk scenario naast vele andere scenario’s, maar onmogelijk is het niet. Feit is wel dat in december de gemeenteraad richtinggevende uitspraken zal doen over wat er zal gaan gebeuren in onze wijk. En dat er iets gaat gebeuren staat als een paal in het water van de Steenbergerloop. Mogelijk gaat deze weer meanderen en brengt het ons nieuwe natuurwaarden en recreatieve mogelijkheden. De startnotitie is vooralsnog een inventarisatie van opgaven en dat zal het ook zijn in het politieke debat. Maar laten we oplettend en betrokken zijn bij de ontwikkelingen die gaan plaatsvinden. Hier nog een link naar het eerder verschenen rapport Planontwikkeling Roden Zuid

Het Project Roden-Zuid kort samengevat vanuit gemeente:

Er zijn verschillende opgaven in het gebied Roden-Zuid:

 • Behoefte aan waterberging
 • Er zijn veel sportaccommodaties, bij nieuwbouw behoefte aan samenvoeging
 • Verkeersontsluiting Roden en Roden Centrum, autoluw maken Brink en weren vrachtverkeer
 • Wonen, tenminste 100 woningen in Roden-Zuid, gebaseerd op woningmarktonderzoek Regio Groningen Assen

Keuzes op het gebied van elk van deze vier onderwerpen afzonderlijk zijn van invloed op de andere onderwerpen. Belangrijk om het breed en in samenhang te bekijken en ook gezien de inpassing van het huidige landschap.

Waar mogelijk willen we de kwaliteiten van dit gebied versterken: groene karakter, recreatie.

De Noordenveldse Kwaliteitsgids geeft een kader voor wat belangrijke groenstructuren zijn in het gebied. Dit is een door de raad vastgesteld document.

Politiek wordt gevraagd richting te geven aan het verdere proces, uitwerking/onderzoeken en participatie start daarna

Ambtelijk is gesproken met een aantal stakeholders in het gebied. De gebieden zijn beoordeeld op kansen en bedreigingen . De raad wordt gevraagd om richtinggevende uitspraken te doen, principe keuzes te maken om verder te gaan met Roden Zuid. Door deze keuzes te maken en een richting te geven aan het proces, kan de gemeente verder met gerichter onderzoek en uitwerking. Niets ligt vast op dit moment. Het participatieproces wordt opgestart nadat de raad de richtinggevende uitspraken heeft gedaan. Dit proces wordt zeker verder uitgewerkt.

Planning

 • B&W vergadert 20 en 27 oktober over het voorstel voor de gemeenteraad
 • 18 november oordeelsvormende vergadering gemeenteraad
 • 9 december besluitvormende vergadering gemeenteraad

Beide vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar en (waarschijnlijk) online te volgen.

Dit project gaat vele jaren duren.

Digitale bijeenkomst “Kom van het gas af” 29 oktober a.s. (bericht van gemeente Noordenveld)

Kom van het gas af!

Als gemeente Noordenveld streven wij naar een duurzame toekomst voor iedereen. Dit willen wij bereiken door bijvoorbeeld samen stap voor stap van het aardgas af te gaan. Schone energie moet daarvoor in de plaats komen. Dat kunnen we als gemeente niet alleen. Daar hebben we jou bij nodig! Want elke stap, hoe klein of groot ook, brengt ons een stap dichter bij die duurzame toekomst.  

Denk mee en laat je inspireren

Ben je benieuwd wat de gemeente doet om van het aardgas af te komen, maar vooral ook wat je zelf kunt doen? Dat vertellen we je graag tijdens een online bijeenkomst op donderdag 29 oktober van 19.30 tot 21.00 uur.

Programma

19.30 uur          virtuele inloop

19.45 uur          start programma

20.00 uur          mogelijkheid deel te nemen aan één van de volgende sessies:

1)         Toelichting warmtevisie gemeente Noordenveld

2)         Inspiratiesessie met duurzame koplopers uit de gemeente.

Wat hebben zij gedaan?

3)         Wat kun jij doen? Van kleine naar grote duurzame stappen.

In samenwerking met het Drents Energieloket.

20.30 uur          pauze

20.40 uur          Gezamenlijke terugkoppeling uit de verschillende sessies:

Wat kun jij doen en wat kunnen wij samen doen om van het aardgas af te komen?

21.00 uur          Einde

Aanmelden

Wil je deelnemen aan deze informatieve en leuke bijeenkomst? Meld je dan aan via duurzaam@noordenveld.nl Dit kan tot en met 28 oktober a.s. Op 29 oktober ontvang je dan een link waarmee je deel kunt nemen. Graag tot dan!

Evaluatie wijkgericht werken

Ruim een jaar geleden werd het startschot gegeven voor het wijkgericht werken in de gemeente Noordenveld. Het beheer van de openbare ruimte is daarvan misschien wel het meest zichtbare onderdeel. De gemeente is opgedeeld in twee gebieden; oostelijk en westelijk van Slokkert/ Grote Diep/Lieverense Diep/Peizer Diep. Onze wijk valt onder het westelijk gedeelte en wordt aangestuurd door gebiedsverbinder Leonie van Roekel. Daarnaast heeft wijk iedere een vaste ploeg van medewerkers die voor het beheer in de openbare ruimte zorg dragen. Iedere ploeg heeft een meewerkend voorman; in onze wijk is dat Roelof Ubels.  Met het wijkgerichte werken wordt onder meer beoogd dichtbij, zichtbaar en aanwezig te zijn bij de inwoners, zodat bewoners makkelijker met ideeën kunnen komen omtrent de verbetering van hun leefomgeving. De afdeling Beheer werkt wijkgericht in plaats van taakgericht. Er is een makkelijk vindbaar aanspreekpunt. Er is nu door de gemeente een evaluatie gemaakt van de resultaten van de nieuwe aanpak na één jaar werken.

Bij de totstandkoming van deze evaluatie is gesproken met bewoners en andere belanghebbenden waaronder ons buurtnetwerk Hullenveld. In het algemeen zijn de eerste indrukken positief. Vragen worden sneller beantwoord en afgehandeld; alhoewel nog niet iedereen bekend lijkt te zijn met de meewerkend voorman.

De evaluatie heeft geleid tot een reeks van aanbevelingen. Hieronder volgen er een paar:

 • Doorontwikkeling van integraal werken; samen met WIN en andere afdelingen van de gemeente werkzaamheden afstemmen met betrekking tot onderhoud van (nieuw te ontwikkelen) wijken
 • Klantvriendelijke communicatie
 • Inzet van sociale media om jongere inwoners te bereiken
 • Betere afstemming tussen WIN en de afdeling beheer over de communicatie met de wijkbelangenverenigingen
 • Etc.

Het gehele evaluatierapport lezen ? Klik op deze link