Beweegpark in Hullenveld

Beweegpark “de Hullen”

Samen met Roden Fit en Gezond, WIN en Gemeente  zijn we als bewoners van Hullenveld gevraagd mee te denken over een “Beweegpark”

Dit is een iedereen toegankelijk terrein waar beweegtoestellen staan die door iedereen mogen worden gebruikt. Tevens zou t.b.v. kinderen een speeltuintje worden gepland.

Een schets waaraan wordt gedacht:

De gemeente werkt met ander materialen, niet met hout maar met metaal. Dit is robuuster en vergt minder onderhoud.

De locatie waaraan wordt gedacht is voor de ingang van het zwembad/sporthal “de Hullen”.

Met name het gedeelte waar momenteel een fietsenstalling is gesitueerd.

Het ligt in de bedoeling, dat als het “beweegpark” is gerealiseerd, dat er wekelijks een training wordt gegeven, die voor iedereen toegankelijk is. Er zijn al ervaringen opgedaan in iets dergelijks in de wijk: Roderveld bij de Dorth. Hier worden ook wekelijks training gegeven op vrijdag van 11 tot 12 uur.

Mocht u nog suggesties hebben richt u zich dan aan hullenveld@ziggo.nl

Aanvragen subsidie Dorpenfonds nu mogelijk.

Voor de komende vier jaar is er een budget beschikbaar van 500.000 euro. De gemeenteraad heeft ingestemd met het instellen van een nieuw dorpenfonds. Uitgangspunt is dat de gemeente maximaal 75% van de kosten van het initiatief subsidieert en de initiatiefnemers zelf zorgen voor dekking van 25% van de kosten. Dit kan in de vorm van cofinanciering of door zelf de handen uit de mouwen te steken en werkzaamheden uit te voeren.

Wethouder Jos Darwinkel: “Het nieuwe Dorpenfonds is van kracht per 1 januari 2023. Wat ons betreft is dit een mooi middel om de leefbaarheid vanuit onze dorpen zelf te versterken. We willen ook juist de kleinere kernen oproepen om met voorstellen te komen. De afgelopen periode heeft bewezen dat dit werkt en hierdoor zijn er in onze gemeente al prachtige initiatieven ontwikkeld.”

In de bestuursperiode 2018-2022 is een bedrag van 750.000 euro besteed aan buurt- en dorpsinitiatieven. Vanuit dit fonds zijn onder andere speel- en beweegparken, een daily mile, ontmoetingsplekken, een struin- en duinpad, de aanleg van een ijsbaan en de herinrichting van een brink gesubsidieerd.

Meer informatie en aanvragen

Op een aantal vastgestelde momenten per jaar nodigen we initiatiefnemers uit om hun initiatief te promoten. In deze fase gaan we al meedenken met de initiatiefnemers en gaan we kijken wat er (wél) mogelijk is. Zo sluiten we al vroeg aan bij een voorstel en hopen dat het mooie projecten gaat opleveren voor de samenleving. De gemeenteraad heeft een bepalende rol in de daadwerkelijke toekenning van de subsidie.

Informatie over het Dorpenfonds en het aanvraagformulier vindt u op Subsidie Dorpenfonds | Gemeente Noordenveld.

Hier een promotiefilmpje met projectvoorbeelden uit Noordenveld.

Landelijke opschoondag 18 maart 2023

Doet u (weer) mee?

Op zaterdag 18 maart 2023 is de 21e editie van de Landelijke Opschoondag. Dan steken weer vele inwoners uit Noordenveld de handen uit de mouwen voor een schone buurt, dorp of wijk.

De Landelijke Opschoondag kunt u zien als een gezamenlijke voorjaarsschoonmaak. Deze vindt elk jaar in de laatste week van maart plaats. In 2023 is dit op zaterdag 18 maart. Het is een dag waarop inwoners van Noordenveld met hun buren, vereniging, de sportclub, school of hun collega’s samen hun buurt schoonmaken.

Noteert u deze dag al vast in uw agenda als u een bijdrage wilt leveren aan het schoon houden van onze wijk. Het is de bedoeling om door te wijk gaan om papier, flesjes en ander zwerfafval uit bosjes, struiken e.d. te verzamelen. Er is dit jaar wel weer een mogelijkheid van een gezamenlijke lunch; de kosten van een lunch kunnen bij de gemeente (max. € 15,- p.p) worden gedeclareerd. Ook zorgt de gemeente voor afvalzakken, grijpers, handschoenen e.d..

Meer informatie?
Voor meer informatie en/of aanmelden voor de Landelijke Opschoondag kunt u terecht bij Henk Triemstra, van de gemeente Noordenveld, via telefoonnummer 088 – 050 82 79 of per e-mail op h.triemstra@noordenveld.nl

Tijdens de Landelijke Opschoondag komt alles samen waar wij ons als Supporters van Schoon sterk voor maken: samenwerken voor een schone buurt en voor meer bewustzijn rondom zwerfafval. Als u wilt deelnemen aan deze wijkactiviteit kunt u zich nu al, maar in ieder geval graag voor 1 maart ook opgeven via hullenveld@ziggo.nl . Nadere berichten volgen dan.

Bijeenkomst Woonvisie Noordenveld

13 oktober 2022 is er een inwonersbijeenkomst over de woonvisie geweest. Wethouder Darwinkel heeft de plannen toegelicht en er is met belangstellenden over van gedachten gewisseld. Klik hieronder op de knop en download de resultaten en presentatie van de inwonersbijeenkomst. De gemeente gaat nu aan de slag met het verwerken van de resultaten in een eerste opzet voor de woonvisie.
Download resultaten en presentatie
Er wordt begin 2023 opnieuw een bijeenkomst gehouden om de eerste opzet van de woonvisie te delen. Er is dan ruimte voor vragen en opmerkingen. Wilt u een uitnodiging ontvangen, stuur dan een email aan de gemeente.

Plaatsing Kjoep

11 oktober 2022 (Brief gemeente Noordenveld)

Begin april is er een flyer uitgestuurd aan de directe buurtbewoners over de plaatsing van een Kjoep. De Kjoep is een kleine, mobiele en halfopen hangplek. Hiermee hebben jongeren een overdekte voorziening waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Een plek waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn. De locatie voor de Kjoep is naast het picknickbankje, tegenover de skateboardbaan aan de Zijpendaal

Samen aan dit project werken

Wij hebben dit project opgestart samen met de jongeren, politie, de wijkbelangenvereniging Roderveld, buurtnetwerk Hullenveld en het jongerenwerk van Welzijn in Noordenveld (WiN).

Reacties uit de buurt

In de flyer heeft een uitnodiging gestaan voor een bijeenkomst met de buurtbewoners. Op 8 april zijn we op locatie in gesprek gegaan met een aantal bewoners. Ook hebben enkele buurtbewoners gereageerd via de mail. Over de reacties kan samenvattend gezegd worden dat er zorgen zijn over overlast (afval, muziek) en vernieling. Er is zeker ook begrip voor de behoefte van jongeren aan een hangplek.

Op basis van de reacties van de buurtbewoners, heeft het College in zijn vergadering van 5 juli besloten om akkoord te gaan met het plaatsen van een Kjoep aan de Zijpendaal.

Werkgroep opstarten voor het plaatsen van de Kjoep

Er wordt een voorbereidende werkgroep opgestart waarin zowel jongeren als omwonenden zijn vertegenwoordigd. Het doel is om samen te gaan werken aan het plaatsen en gebruik van de Kjoep. In deze werkgroep maken we afspraken. De jongeren krijgen hierin ook een eigen verantwoordelijkheid. Het is nog niet bekend wanneer de Kjoep wordt geplaatst. We vinden een zorgvuldige voorbereiding belangrijk.

Deelname aan de werkgroep

Na het plaatsen van de Kjoep blijft de werkgroep actief. Er zal met regelmaat een bezoekje worden gebracht aan de Kjoep. We hebben het met elkaar over hoe het gaat en wisselen ervaringen uit. De bijeenkomsten van de werkgroep zijn (waarschijnlijk) een keer per maand. Er is een jongerenwerker aanwezig en is er contact met de politie.

Heeft u belangstelling en/of wilt u betrokken zijn en blijven bij het plaatsen en het verloop van de Kjoep? Meldt u dan aan voor de werkgroep. U kunt een e-mail sturen aan gebiedsverbinder Leonie van Roekel: I.vanroekeI@noordenveId.nl. U kunt haar ook bellen via telefoonnummer 088 – 0508886.

Samen met u zorgen wij er dan voor dat het voor iedereen een prettige plek wordt om samen te komen. Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld ,

Woonvisie Noordenveld

Een nieuwe woonvisie voor Noordenveld. Denkt u mee?

De gemeente Noordenveld werkt aan een nieuwe woonvisie. In de woonvisie komt te staan wat er de komende jaren moet gebeuren op het gebied van wonen in de gemeente Noordenveld. Zo wordt beschreven aan welk type woningen behoefte is in Noordenveld en hoeveel woningen gebouwd moeten worden. Ook thema’s als duurzaamheid, woonomgeving en het combineren van wonen en zorg maken deel uit van de woonvisie.

Uw mening is welkom!

De gemeente maakt de woonvisie in overleg met inwoners, woningcorporaties, huurdersorganisaties en andere belanghebbenden. Denkt u met ons mee? Dat kan door naar www.noordenveld.nl/woonvisie te gaan en de vragenlijst in te vullen. Invullen kan tot en met 30 september. Uw inbreng en die van andere Noordenvelders helpen ons bij het maken van de woonvisie. Bedankt voor uw hulp!

Bijeenkomsten

In oktober organiseren we in een aantal dorpen in onze gemeente bijeenkomsten om met inwoners verder te praten over de woonvisie. Praat u graag mee? Dit kunt u aangeven in de vragenlijst.

Voor Hullenveld vragen vooral de plannen voor de ontwikkeling van Roden-Zuid aandacht. Wilt u daarover meedenken en meepraten? Geef u dan op via de vragenlijst op: www.noordenveld.nl/woonvisie

Uitnodiging bezoek Ondermijningscontainer.

Of wel: Hoe herken je een drugslab? Kom kijken in de ondermijningscontainer!
Sommige criminaliteit zie je niet als je niet goed kijkt, terwijl het onder je neus gebeurt. Bijvoorbeeld de buurman die een hennepkwekerij op zolder heeft of een bestelbus waaruit ‘s avonds laat een container wordt leeggegooid in de sloot. Een drugslab brengt zeer grote gevaren met zich mee. Zo kunnen bijvoorbeeld chemicaliën ontbranden of ontploffen en kunnen giftige stoffen ontsnappen in jouw woonwijk.

Hoe kan je als inwoner signalen van een drugslab herkennen? In de ondermijningscontainer van Bureau Drugszaken kan iedere inwoner met eigen ogen zien, ruiken en ervaren hoe drugs wordt gemaakt en welke criminaliteit erachter zit.

De ondermijningscontainer staat op donderdag 15 september op de parkeerplaats bij het gemeentehuis Roden. Van 12:00 tot 13:00 start de presentatie door Bureau Drugszaken. Kom je langs? Zo zorgen we samen voor een veiliger Noordenveld.

Komt dit tijdstip niet uit, dan kan er ook op vrijdag 16 september worden aangesloten. Op elk uur start een presentatie.

Wandelknooppuntennetwerk Drenthe in Hullenveld

Bij de meeste fietsers is het fietsknooppuntennetwerk al een bekend fenomeen. Onbezorgd fietsen van knooppunt naar knooppunt en niet de weg kwijt raken.

Minder bekend is dat in Nederland ook een wandelknooppuntennetwerk uitgerold wordt. In grote delen van Nederland is dit knooppunten netwerk al gerealiseerd; Drenthe bleef tot nu achter en de gemeente Noordenveld bleef nog een witte vlek in dit netwerk. Daar komt echter rap een einde aan. Aan de zuidoostkant van de gemeente worden de bekende paaltjes al in de grond gezet. Voor de noordwestkant van de gemeente is er alleen nog een plan, maar binnen twee jaar zal de gehele gemeente Noordenveld voorzien zijn van de bekende routepaaltjes en zal het mogelijk zijn om aan de hand van wandelknooppunten door de gemeente en ver daarbuiten te wandelen zonder te verdwalen.

Wat houdt dit voor onze wijk Hullenveld in ? Ook door Hullenveld zullen enkele routes lopen. Er is een route gepland komende vanaf de Brink, over de Norgerweg, langs Beek en Bosch naar de J. Fabriciusstraat en het v.d. Leeuwplantsoen. Door de Theo Thijssenstraat en over het Jetsesplantsoen naar de Scheepstrastraat. Daar wordt de Ceintuurbaan overgestoken en door het Hullenbosje gaat het dan naar het wandelpaadje dat parallel loopt aan het fietspad langs de hockeyvelden. Bij de Nieuweweg verlaat het routenetwerk de wijk.

Midden in het Hullenbosje is er een aftakking (knooppunt). De route gaat naar het bruggetje over de Loop en komt uit op de Hullenweg. Daar is een knooppunt; er kan dan zowel naar links als naar rechts verder gewandeld worden.

De routes zijn op dit moment nog voorlopig. Er vindt overleg met de grondeigenaren plaats over de exacte uiteindelijke route. De verwachting is dat dat in onze wijk dat weinig bezwaren zal opleveren. De regie bij de uiteindelijke vaststelling van het netwerk ligt bij het recreatieschap Drenthe.