Wijkschouw 2020

Op 4 november 2020 vond de jaarlijkse wijkschouw in Hullenveld plaats. De schouw zou al eerder in het jaar plaatsgevonden hebben; door het coronavirus werd dit uitgesteld tot later in het jaar. Doordat de geplande datum midden in de tweede golf van besmettingen viel, werd besloten om de wijkschouw dan maar digitaal te organiseren.

Van te voren zijn er via de buurtverbinders punten van aandacht ingezameld. Niet vanuit alle straten zijn er punten ter verbetering ingebracht, maar wellicht was dat ook niet nodig. Bij een volgende wijkschouw zijn er wellicht meer verbeterpunten te vermelden. De ingebrachte  punten zijn samengebracht in een verslag voorzien van foto’s en verstuurd naar de gemeente die, vanaf dit jaar, het jaar waarin voor het eerst vanuit de gemeente met gebiedsverbinders gewerkt wordt,  het voortouw neemt. Daarbij hebben de deelgebieden “grijs” en “groen” vooral de aandacht van de gemeente, het deelgebied “sociaal” de aandacht van WIN en het deelgebied “veiligheid” de aandacht van de politie. Helaas kon onze wijkagent de digitale bijeenkomst niet bijwonen.

Het van te voren gemaakt verslag was de leidraad in de digitale bijeenkomst. Op de fiets langs de geconstateerde tekortkomingen zat er dit jaar niet in. Toch kan met tevredenheid teruggeblikt worden op dit digitale experiment. Alle punten zijn aan de orde geweest en er is ook op gereageerd. De reacties zijn verwerkt in het verslag van de vergadering. Dat verslag is als link aan dit stukje toegevoegd.

Aan u als lezer/buurtbewoner de vraag om mede toe te zien op de uitvoering van gemaakte afspraken en om al vast punten te verzamelen die in een volgende wijkschouw meegenomen kunnen worden. Uiteraard kunt u ook zelf rechtstreeks een melding doen bij de gemeente als u iets aantreft wat aanpassing behoeft. Dan kan eenvoudig via de website van de gemeente Noordenveld.

Storing24.nl

De gemeente Noordenveld is aangesloten bij Storing 24, meldpunt voor storing aan openbare objecten.

NB: Meer achtergrondinfo op de website www.storing24.nl

Meldingen van burgers over een kapotte straatlamp, opstaande trottoirtegels of overhangend groen kunnen – voor wie beschikt over een moderne mobiele telefoon- ook via de App van storing24 worden gedaan. Uiteraard kan zelf langsgaan bij de gemeente of bellen ook nog steeds.

De App van storing 24 kan worden gedownload in de Play Store (Android) of een andere bron (Iphone).

Ontwikkelingen Roden Zuid.

Roden Zuid in een stroomversnelling ?

Op 20 oktober vond een digitale vergadering plaats over de ontwikkelingen omtrent de startnotitie Roden-Zuid. De bijeenkomst zou al eerder hebben moeten plaatsvinden in het voorjaar, maar werd toen niet gehouden in verband met covid-19. De tweede golf corona dreigde bij de geplande fysieke bijeenkomst opnieuw roet in het eten te gooien, maar via een digitale verbinding kon de bespreking alsnog doorgaan. Doel van de bespreking was om ons te laten informeren over hoe het nu staat met de plannen van de gemeente voor Roden-Zuid; in onze wijk globaal het gebied begrensd door de hockeyvelden langs het fietspad tot aan de Kaatsweg, Kaatsweg, Norgerweg tot aan de Ceintuurbaan en via het Hullenbosje weer terug naar de hockeyvelden. Ook het gebied ten zuiden van de wijk Roderveld hoort tot “Roden-Zuid”. Zoals bekend uit de startnotitie staat ons het nodige te wachten in het gebied op het terrein van de waterhuishouding, woningbouw, sportvoorzieningen en de verkeersafwikkeling. Heel concreet is dat allemaal nog niet, maar dat kan het al wel snel worden omdat in november het plan besproken wordt in het college van B&W en in december de gemeenteraad een eerste besluit zal moeten nemen. In de bespreking hebben de aanwezige Hullenvelders dan ook aangedrongen, alvorens er definitieve besluiten genomen worden, op een tijdige goede informatie aan de inwoners van Hullenveld en de mogelijkheid om over de nu nog globale inventarisatie een mening te kunnen geven.

Het is de bedoeling dat waterhuishouding, woningbouw, sportvoorzieningen en verkeersafwikkeling in dit gebied in samenhang met elkaar ontwikkeld gaan worden. Om een idee te geven; het terrein van de voormalige camping de Beukenhof (in bezit van de gemeente) is bestemd voor woningbouw. Woningbouw kan echter alleen maar plaatsvinden als de toekomstige bewoners geen last krijgen van de felle verlichting op de sportterreinen. Maximaal kan daar dus niet gebouwd worden, zodat ook elders in Roden-Zuid nog huizen gebouwd moeten worden om aan het totaal van 100 huizen (van de 500 te bouwen huizen in Roden) in dit gebied te komen. Tevens moet goed gekeken worden hoe de verkeersafwikkeling van de nieuw te bouwen huizen gaat plaatsvinden; en dit dan in combinatie met de toch al problematische verkeersafwikkeling op dit moment en de plannen om het centrum van Roden (de Brink) verkeersluw te maken. Is de Hullenweg dan nog geschikt voor nog meer verkeer ? Betekent dat dat de Ceintuurbaan dan meer verkeer te verwerken krijgt of komt dan toch weer het doortrekken van de weg Maatlanden naar de Norgerweg in beeld ? Als dat zo is, zullen ook de sportvoorzieningen zoals we die nu kennen plaats moeten maken en wellicht geconcentreerd worden ergens tussen Hullenweg en Kaatsweg. En dan moet er ook nog 6 hectare vrijgemaakt worden, op een lage plek in het gebied, voor waterberging. Hoe verhoudt zich dit alles tot de natuurwaarde van dit stuk van onze mooie wijk?

Bovenstaand voorbeeld is een mogelijk scenario naast vele andere scenario’s, maar onmogelijk is het niet. Feit is wel dat in december de gemeenteraad richtinggevende uitspraken zal doen over wat er zal gaan gebeuren in onze wijk. En dat er iets gaat gebeuren staat als een paal in het water van de Steenbergerloop. Mogelijk gaat deze weer meanderen en brengt het ons nieuwe natuurwaarden en recreatieve mogelijkheden. De startnotitie is vooralsnog een inventarisatie van opgaven en dat zal het ook zijn in het politieke debat. Maar laten we oplettend en betrokken zijn bij de ontwikkelingen die gaan plaatsvinden. Hier nog een link naar het eerder verschenen rapport Planontwikkeling Roden Zuid

Het Project Roden-Zuid kort samengevat vanuit gemeente:

Er zijn verschillende opgaven in het gebied Roden-Zuid:

 • Behoefte aan waterberging
 • Er zijn veel sportaccommodaties, bij nieuwbouw behoefte aan samenvoeging
 • Verkeersontsluiting Roden en Roden Centrum, autoluw maken Brink en weren vrachtverkeer
 • Wonen, tenminste 100 woningen in Roden-Zuid, gebaseerd op woningmarktonderzoek Regio Groningen Assen

Keuzes op het gebied van elk van deze vier onderwerpen afzonderlijk zijn van invloed op de andere onderwerpen. Belangrijk om het breed en in samenhang te bekijken en ook gezien de inpassing van het huidige landschap.

Waar mogelijk willen we de kwaliteiten van dit gebied versterken: groene karakter, recreatie.

De Noordenveldse Kwaliteitsgids geeft een kader voor wat belangrijke groenstructuren zijn in het gebied. Dit is een door de raad vastgesteld document.

Politiek wordt gevraagd richting te geven aan het verdere proces, uitwerking/onderzoeken en participatie start daarna

Ambtelijk is gesproken met een aantal stakeholders in het gebied. De gebieden zijn beoordeeld op kansen en bedreigingen . De raad wordt gevraagd om richtinggevende uitspraken te doen, principe keuzes te maken om verder te gaan met Roden Zuid. Door deze keuzes te maken en een richting te geven aan het proces, kan de gemeente verder met gerichter onderzoek en uitwerking. Niets ligt vast op dit moment. Het participatieproces wordt opgestart nadat de raad de richtinggevende uitspraken heeft gedaan. Dit proces wordt zeker verder uitgewerkt.

Planning

 • B&W vergadert 20 en 27 oktober over het voorstel voor de gemeenteraad
 • 18 november oordeelsvormende vergadering gemeenteraad
 • 9 december besluitvormende vergadering gemeenteraad

Beide vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar en (waarschijnlijk) online te volgen.

Dit project gaat vele jaren duren.

Digitale bijeenkomst “Kom van het gas af” 29 oktober a.s. (bericht van gemeente Noordenveld)

Kom van het gas af!

Als gemeente Noordenveld streven wij naar een duurzame toekomst voor iedereen. Dit willen wij bereiken door bijvoorbeeld samen stap voor stap van het aardgas af te gaan. Schone energie moet daarvoor in de plaats komen. Dat kunnen we als gemeente niet alleen. Daar hebben we jou bij nodig! Want elke stap, hoe klein of groot ook, brengt ons een stap dichter bij die duurzame toekomst.  

Denk mee en laat je inspireren

Ben je benieuwd wat de gemeente doet om van het aardgas af te komen, maar vooral ook wat je zelf kunt doen? Dat vertellen we je graag tijdens een online bijeenkomst op donderdag 29 oktober van 19.30 tot 21.00 uur.

Programma

19.30 uur          virtuele inloop

19.45 uur          start programma

20.00 uur          mogelijkheid deel te nemen aan één van de volgende sessies:

1)         Toelichting warmtevisie gemeente Noordenveld

2)         Inspiratiesessie met duurzame koplopers uit de gemeente.

Wat hebben zij gedaan?

3)         Wat kun jij doen? Van kleine naar grote duurzame stappen.

In samenwerking met het Drents Energieloket.

20.30 uur          pauze

20.40 uur          Gezamenlijke terugkoppeling uit de verschillende sessies:

Wat kun jij doen en wat kunnen wij samen doen om van het aardgas af te komen?

21.00 uur          Einde

Aanmelden

Wil je deelnemen aan deze informatieve en leuke bijeenkomst? Meld je dan aan via duurzaam@noordenveld.nl Dit kan tot en met 28 oktober a.s. Op 29 oktober ontvang je dan een link waarmee je deel kunt nemen. Graag tot dan!

Evaluatie wijkgericht werken

Ruim een jaar geleden werd het startschot gegeven voor het wijkgericht werken in de gemeente Noordenveld. Het beheer van de openbare ruimte is daarvan misschien wel het meest zichtbare onderdeel. De gemeente is opgedeeld in twee gebieden; oostelijk en westelijk van Slokkert/ Grote Diep/Lieverense Diep/Peizer Diep. Onze wijk valt onder het westelijk gedeelte en wordt aangestuurd door gebiedsverbinder Leonie van Roekel. Daarnaast heeft wijk iedere een vaste ploeg van medewerkers die voor het beheer in de openbare ruimte zorg dragen. Iedere ploeg heeft een meewerkend voorman; in onze wijk is dat Roelof Ubels.  Met het wijkgerichte werken wordt onder meer beoogd dichtbij, zichtbaar en aanwezig te zijn bij de inwoners, zodat bewoners makkelijker met ideeën kunnen komen omtrent de verbetering van hun leefomgeving. De afdeling Beheer werkt wijkgericht in plaats van taakgericht. Er is een makkelijk vindbaar aanspreekpunt. Er is nu door de gemeente een evaluatie gemaakt van de resultaten van de nieuwe aanpak na één jaar werken.

Bij de totstandkoming van deze evaluatie is gesproken met bewoners en andere belanghebbenden waaronder ons buurtnetwerk Hullenveld. In het algemeen zijn de eerste indrukken positief. Vragen worden sneller beantwoord en afgehandeld; alhoewel nog niet iedereen bekend lijkt te zijn met de meewerkend voorman.

De evaluatie heeft geleid tot een reeks van aanbevelingen. Hieronder volgen er een paar:

 • Doorontwikkeling van integraal werken; samen met WIN en andere afdelingen van de gemeente werkzaamheden afstemmen met betrekking tot onderhoud van (nieuw te ontwikkelen) wijken
 • Klantvriendelijke communicatie
 • Inzet van sociale media om jongere inwoners te bereiken
 • Betere afstemming tussen WIN en de afdeling beheer over de communicatie met de wijkbelangenverenigingen
 • Etc.

Het gehele evaluatierapport lezen ? Klik op deze link

Schapen hoeden in de wijk?

Een gescheperde kudde schapen door Roden? (een rondtrekkende kudde, die gehoed wordt door een herder en een hond)

Een aantal jaren al worden de gazons en plantsoenen in Roden en Nieuw-Roden begraasd door de schapen van schaapsherder Nico. De onderneming van Nico wordt ingehuurd door de gemeente om het gras kort te houden en daarmee de biodiversiteit in de gemeente te verhogen. Begrazing door schapen (schapen knippen als het ware het gras af) leidt tot een gevarieerder plantengroei, waardoor meer insecten aangetrokken worden. En meer insecten betekent meer vogels etc.. Tot nu staan de schapen achter rasters die steeds verplaatst worden. Daarbij wordt gekozen voor percelen in de gemeente die niet al te klein zijn waardoor het economisch gezien te behappen valt. Resultaat is echter wel dat de kleine postzegeltjes gras die her er der in de gemeente ook te vinden zijn, overgeslagen worden. Bij de gemeente is nu het idee ontstaan om met een zogenaamde gescheperde kudde door te straten te gaan zodat de kleine plantsoentjes, grasveldjes e.d. niet overgeslagen worden. Dat betekent dus dat de kudde compleet met honden en herder door de wijken van Roden en Nieuw Roden zou moeten gaan. Een arcadisch gezicht natuurlijk. En dat voor drie tot vier dagen per week. ’s Nachts en op de overige dagen staan de schapen binnen de rasters.

Eén en ander is echter alleen financieel door de gemeente te realiseren met behulp van de wijkbewoners die bereid zijn om de herder te helpen met water geven, het verplaatsen van de rasters e.d. Concreet is ons als wijkverenigingen/buurtnetwerk gevraagd om eens in de wijk te peilen of hiervoor vrijwilligers te vinden zijn. Veel concreter is het niet. Op korte termijn (met de winter voor de deur) speelt het allemaal nog niet. Maar mocht u belangstelling hebben voor vrijwillige hulpherderschap dan kunt u zich melden bij hullenveld@ziggo.nl

Met meewerkend voorman wijkbeheer, Roelof Ubels, is een aardig filmpje gemaakt over het maaibeheer van de gemeente Noordenveld. Het geeft een mooi overzicht van de verschillende aspecten en wijze van werken in Noordenveld. Klik en kijk hier het filmpje.

Aanvullende informatie en achtergronden over dit onderwerp.

De gemeente past schapenbegrazing toe voor meer biodiversiteit

Sinds 2017 zet de gemeente schapen in voor ecologisch beheer. De schapen grazen selectief waardoor een betere variatie in beplanting ontstaat. Door hun uitwerpselen zorgen de schapen voor de verspreiding van zaden. Hierdoor ontstaan bloemrijkere groenstroken. Dat is goed voor de insecten en het vergroot de biodiversiteit. Behalve nuttig is een kudde schapen ook mooi om te zien.

De schapen staan tot half november op een aantal plekken in Roden

Na de lammertijd worden op verschillende locaties in Roden schaapskuddes van herder Nico Buitenkamp ingezet. Als het voedsel op is worden de schapen door Nico verplaatst. De bordercollies Don, Thor en Joe helpen hier altijd even enthousiast bij. De schapen in de kudde zijn rasechte Drentse Schoonebekers. De schapen grazen in Roden tot ongeveer half november. De schapenbegrazing passen we alleen in Roden toe. In Norg en Westervelde is het een Boermarke die schapen op de brinken laat grazen.

Een gescheperde kudde is nog beter voor de biodiversiteit en geeft meer beleving voor bewoners

De gemeente heeft de wens om de schapen nog beter in te zetten voor de biodiversiteit. Nu staan de schapen op een aantal vaste locaties en worden na een aantal weken, na het perceel kaal te hebben gegraasd, verplaatst naar de volgende locatie. Met een gescheperde kudde lopen ze, begeleid door de herder en zijn honden, vrij door de straten en grazen waar gewenst. Ook de kleinere groenstroken waar verschraling gewenst is, worden zo meegenomen in het beheer. Het is de bedoeling dat er dan 3 à 4 dagen per week gescheperd begraasd wordt. Er zal in de middag een moment zijn voor herkauwen op bijvoorbeeld een Brink. Het is belangrijk dat dit in de buurt van bomen gebeurt omdat bij het herkauwen ook de ontlasting komt. De bomen krijgen zo weer bemesting. De delen waar gegraasd is wordt de vegetatie afgevoerd wat weer verschraling teweeg brengt en zo weer meer variatie in beplanting (bloemrijker).

We willen hier graag een project van maken samen met de wijk- en dorpsbelangenverenigingen

Voor een gescheperde kudde is een flink hoger budget nodig, dit geld zit niet in het gemeentelijke beheerbudget. Vanwege de vele positieve reacties van inwoners op de schapen is het idee opgevat om hier een project van te maken waarbij wijkbewoners die het leuk vinden een bijdrage kunnen leveren in de vorm van vrijwillige inzet. Bij zo’n project hebben we de mogelijkheid gebruik te maken van financiering uit het Dorpenfonds. Hierbij vraagt het Platform gezamenlijk subsidie aan en zorgt de vrijwillige inzet voor de benodigde 25% eigen bijdrage (uren mogen we omzetten in geld).

 De 25% invulling kan bestaan uit:

 • Communicatie naar de wijkbewoners, werven van vrijwilligers
 • Het plaatsen van rasters
 • Het frequent controleren of er stroom op het hekwerk staat
 • Water geven, brok en hooi aan de schapen op de dagen dat er niet gescheperd wordt.

Dit idee moet nog verder worden uitgewerkt. Herder Nico Buitenkamp komt graag een keer uitleg geven over de werkzaamheden.

Bermbeheer

Het Icarusblauwtje

Eerder werden wij door de gemeente geïnformeerd over het maaibeheer in de bebouwde kom ( zie een recent bericht op de website van Hullenveld). Het college heeft nu ook een berminventarisatie laten doen, een bermbeheerplan vastgesteld en  een notitie gemaakt over een ‘ambassadeursoort’ in het kader van de nagestreefde biodiversiteit.

Om met dit laatste te beginnen; boerenlandvlinders zijn aansprekende insecten en om een lang verhaal kort te maken. Het “icarusblauwtje” lijkt na ampele overwegingen (zie notitie ambassadeursoort), uit talloze andere vlinders, te zijn uitgekozen om model te staan voor het natuurlijk bermbeheer in onze gemeente.

Voorafgaand aan het maken van het bermbeheerplan heeft de gemeente in 2019 een inventarisatie laten doen naar de toestand in de bermen van de gemeente Noordenveld (zie nota berminventarisatie). Doel was om na te gaan hoe het gesteld was met de kwaliteit van de bermen buiten de bebouwde kom en te inventariseren welke planten in deze bermen voorkomen. Er werden 7 verschillende bermtypes onderscheiden. Conclusie van deze inventarisatie was dat de bermen in onze gemeente in het algemeen voedselrijk zijn. Aanbevolen wordt om een bermbeheerplan te maken teneinde te komen tot een verschraling van de bermen om daarmee de plantenrijkdom en daarmee de insectendiversiteit te bevorderen.

Dat bermbeheerplan is er nu en vastgesteld in het college. In het bermbeheerplan wordt het praktisch beheer beschreven teneinde te komen tot biodiversiteit. Het voert in dit kader te ver om alle maatregelen langs te lopen waarlangs de bermen beheerd gaan worden (hoe maaien, wanneer maaien, waar maaien e.d.); (zie het bermbeheerplan).  

Een drietal zaken lichten we uit het plan dat er nu ligt:

 • Het bermbeheerplan is gemaakt voor de gebieden buiten de bebouwde kom. Onze wijk ligt grotendeels binnen de bebouwde kom. Of worden bijvoorbeeld Norgerweg, Hullenweg en Borglaan ook meegenomen in dit plan ?
 • In het plan wordt uitvoering beschreven hoe Japanse Duizendknoop, Reuzeberenklauw en Eikenprocessierups bestreden gaan worden. Wordt dit beleid ook doorgetrokken naar het voorkomen van deze invasieve exoten binnen onze wijk ?
 • Vanaf september zal er gecommuniceerd worden met o.a. de bewoners over de veranderingen in het bermbeheer. Hoe dat zal worden georganiseerd is nog niet bekend.

Afvalbakken en hondenpoep (update)

Het onderwerp “hondenpoep” is altijd een dankbaar punt van discussie. Al jaren wordt er door de wijkverenigingen en buurtbewoners geklaagd over “poep op de stoep”. Het was anderhalf jaar geleden reden om het onderwerp nog maar eens weer te bespreken in een overleg met het college van B &W en de wijkverenigingen. Omdat B &W ook inzagen dat er eindelijk op dit punt iets zou moeten gebeuren in Roden en Nieuw Roden, is tijdens dat overleg de toezegging gedaan om voor eens en voor altijd een eind te maken aan dit probleem. Het idee was toen om zo veel mogelijk de bestaande afvalbakken in de gemeente mede te gaan gebruiken voor de inzameling van in plastic zakjes verpakte hondendrollen. Geld voor speciale afvalbakken met dispensers voor drollenzakjes was er niet; de bestaande afvalbakken zouden hiervoor gebruikt kunnen worden.

Omdat bij de gemeente niet of onvoldoende bekend was, waar op dat moment de afvalbakken in Roden/ Nieuw Roden zich bevonden, is aan de verschillende wijkverenigingen en dus ook ons buurtnetwerk gevraagd om te inventariseren waar in de wijken zich de afvalbakken zich bevonden. Bedoeling van deze inventarisatie was om te bekijken of deze zich ook op voor hondenbezitters/hondenuitlaters logische plekken bevonden. Uiteindelijk resulteerde deze inventarisatie in de wijk Hullenveld in de geconstateerde aanwezigheid van 23 afvalbakken.

Vervolgens werd gevraagd aan de wijkverenigingen waar nog afvalbakken, speciaal gericht op het uitlaten van honden, geplaatst zouden moeten worden. We hebben toen gekeken naar de witte vlekken op de kaart en zijn toen met een aanbeveling gekomen om zes bakken bij te plaatsen.

Door de gemeente is kritisch naar de noodzaak gekeken. Liever niet bij speelveldjes en bankjes. Er is gekeken naar de meest urgente en logische plekken gezien het onderwerp hondenpoep. Uiteindelijk worden in Roden/Nieuw Roden 30 bakken bijgeplaatst; de bedoeling is dat dit nog voor zomervakantie gebeurt. Het idee is dat in de bakken (er komen dus geen aparte hondenpoepbakken) mensen hun (van huis meegenomen) dichtgeknoopte zakje met hondenpoep kwijt kunnen.

De nieuwe bakken worden geplaatst:

 • Ceintuurbaan Zuid grasveld bij nr. 79/08
 • Bij bankje voetpad omgeving hockeyvelden achter Zijpendaal
 • Nieuweweg bij gezondheidscentrum
 • Bij rotonde Stuurwold
 • Bij Prof. van der Leeuwplantsoen bij nr. 20
 • Voetpad/fietspad  eind Albert Schweitzerplantsoen/Hullenweg vlakbij bebouwing.

Duidelijk is ook dat we er hier mee niet zijn. Het begint bij de bereidheid en het gedrag van mensen om ook daadwerkelijk te voldoen aan de opruimplicht. Communicatie vanuit de gemeente over de opruimplicht maakt dan ook onderdeel uit van de aanpak. Handhaving is nog niet aan de orde.

Biodiversiteit-strook ingezaaid aan Ceintuurbaan zuid

Ceintuurbaan zuid:

Ook in onze wijk Hullenveld is er extra aandacht voor biodiversiteit. Aan de Ceintuurbaan zuid is daarvoor een strook van ongeveer 2 meter breed over de lengte van de braakliggende terreinen ingezaaid door de gemeente.

De bedoeling is dat in deze strook een bloemrijk geheel ontstaat, wat het aanzien aanmerkelijk verfraaid. De strook moet wel een aantal keren per jaar onderhouden worden. Dit gebeurt door vrijwilligers.

Momenteel zijn er twee personen die zich hiermee bezig gaan houden en zij kunnen wel enige versterking gebruiken. Het kost naar schatting ongeveer twee dagdelen per jaar. Wilt u ook een handje helpen?

Reageer via hullenveld@ziggo.nl .

Maaibeheer gemeente gericht op biodiversiteit.

DE GEMEENTE NOORDENVELD GAAT DIT JAAR HET MAAIBEHEER AANPASSEN.

Waarom?
Gemeenten en Provincies in Nederland willen er samen voor zorgen dat er weer meer ruimte komt voor insecten, verschillende planten en kruiden. Dit is goed voor het evenwicht in de natuur en hiermee de biodiversiteit. Groenstroken in de gemeente kunnen we hier goed voor gebruiken.

Wat is de bedoeling? We laten grasstroken bij bosranden, houtwallen en singels staan. Bloemen krijgen hier alle ruimte. Afhankelijk van de bloei van de soorten worden deze stroken 1 of 2 keer per jaar gemaaid. Het maaisel wordt na het maaien afgevoerd. Bij speelveldjes en trapveldjes blijven we regelmatig maaien. En bij bankjes maaien we een deel aan de voorkant van het bankje weg zodat mensen lekker kunnen zitten. Bij kruispunten en andere belangrijke zichtpunten zorgen we voor een goed uitzicht, hier staat de verkeersveiligheid voorop.
Hieronder een paar voorbeelden:

Direct langs de bosrand maaien we niet. Hierdoor komen er meer bloeiende kruiden. Langs het pad maaien we in een slingerende lijn, dit geeft een natuurlijke aanblik.
We zorgen ervoor dat de beplanting
niet over het pad hangt.

Onverzorgd of een mooie natuurlijke uitstraling?
Niet iedereen zal tevreden zijn over de andere manier van maaien. Er kunnen klachten/opmerkingen komen over het onderhoud. Wat er voor de één onverzorgd uitziet, is voor de ander echter een natuurlijke uitstraling. Het ziet er inderdaad anders uit dan een strak groen gazon. Dit wil niet zeggen dat het niet wordt verzorgd. We zorgen ervoor dat de begroeiing niet over gaat hangen om te voorkomen dat het verkeer/voetgangers hindert. Het is zeker geen bezuinigingsmaatregel, goed beheer op deze manier is zeker niet goedkoper. We doen het voor de flora en fauna, voor het vergroten van de biodiversiteit.

Vragen over deze brief?
In deze brief hebben we uitleg gegeven de nieuwe manier van maaien ter bevordering van de biodiversiteit. Bij vragen hierover kunnen jullie terecht bij de meewerkend voorman van je wijk of dorp via het algemene telefoonnummer 050 – 502 7333