Initiatief: Houd de Beukenhof groen..

Ingezonden brief.

Houd de Beukenhof groen.            behouddebeukenhof@gmail.com

Aan de bewoners van Hullenveld en wijde omgeving

Er zijn plannen van de hockeyclub Roden om  te verhuizen naar de Beukenhof. De gemeente heeft hier wel oren naar, omdat er dan huizen kunnen komen op de plek van de hockeyvelden. En ook op het achter liggend stuk grond en zelfs op het speelveldje.

Wij, de werkgroep Hullenbos en speelveld,  vinden dat om meerdere redenen geen goed idee. We hebben de gemeente in een brief gevraagd de natuur in de Beukenhof in stand te houden.

De Beukenhof is de voormalige camping aan de Borglaan,  naast het Hullenbos en de korfbalvelden. Na ruim 15 jaar van leegstand is hier een nieuw stuk natuur ontstaan. Het is een verlengstuk van het Hullenbos geworden. Veel mensen uit de buurt en verder weg, genieten hier van de rust, het groen, de dieren en de frisse lucht.

Twee jaar geleden was er een plan voor een rondweg door dit mooie stukje Roden. Gelukkig gaat dit niet door, maar nu dreigt er weer gevaar.

Stel je eens voor dat er vlak naast het Hullenbos hoge lichtmasten staan. Dat lawaai van de hockeyvelden te horen is in plaats van fluitende vogels. Dat alle hoge bomen om de Beukenhof zijn verdwenen. Dat is bij de aanleg van de huidige hockeyvelden ook al gebeurd. Zodat er geen blad op de velden komt.

Kunstgras hockeyvelden kunnen niet zonder drainage. En dat kan leiden tot verdroging van het Hullenbos. Daar moeten we toch niet aan denken.

Het zou toch mooi zijn als de Beukenhof een groene oase kan blijven. Dat de bomen en boomwallen niet gekapt worden voor sportvelden. Het zou ook mooi zijn als de Beukenhof beter toegankelijk wordt voor mensen die niet zo goed ter been zijn.  Of als schoolklassen er komen leren over de natuur. Of als de natuur er gewoon haar gang kan gaan. Er zijn vast nog meer en betere ideeën te bedenken dan kaalslag.

Wilt u ook dat de Beukenhof groen blijft?

Vertel mensen in uw buurt over de plannen en steun ons met een mail naar behouddebeukenhof@gmail.com.  Alleen “Behoud de Beukenhof” in de onderwerpregel is al genoeg maar we zijn ook benieuwd naar uw mening.

Onze werkgroep houdt het Hullenbos en de Beukenhof schoon, en de paden toegankelijk. We kunnen nog wel wat helpende handen gebruiken. Lijkt u het wat om mee te werkten aan een mooie omgeving? Dan kunt u via hetzelfde e-mailadres contact opnemen.

De werkgroep Hullenbos en speelveld.

Voetnoot vanuit het buurtnetwerk:

Met de projectleider Roden Zuid van de gemeente hebben we de afspraak dat zodra er meer duidelijk is over de verschillende plannen en opties of in welke richting die gaan, dat we als buurtnetwerk geïnformeerd worden en dan ook de wijk Hullenveld zullen betrekken bij de voortgang en uitwerking. Wat ons betreft is dat ook de weg die vanuit het buurtnetwerk willen volgen. Vooralsnog zijn ons geen concrete plannen aangaande het Beukenhof bekend.

Opening Kjoep 15 april a.s.

Brief van gemeente dd. 4 april 2023 aan omwonenden.

In oktober 2022 zijn alle aanwonenden rondom het skateboard/voetbalveldje per brief geïnformeerd over de komst van de Kjoep. De Kjoep is een kleine, mobiele en halfopen hangplek. Hiermee hebben jongeren een overdekte voorziening waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Een plek waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn. De Kjoep wordt naast het picknickbankje, tegenover de skateboardbaan aan de Zijpendaal geplaatst. In deze brief brengen wij u op de hoogte van de planning van plaatsing en opening van de Kjoep.

Planning plaatsen Kjoep

De Kjoep wordt naar verwachting in de tweede week van april geplaatst door het bedrijf HabiStad. De grondplaat voor de Kjoep ligt er al. De gemeente plaatst er nog een prullenbak bij.

Opening 15 april om 14.00 uur

Op zaterdag 15 april zal wethouder Alex Wekema de Kjoep feestelijk openen. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De werkgroep leden zorgen dan voor iets lekkers. Aansluitend wordt er op het veld een leuke en sportieve activiteit voor de jeugd georganiseerd.

Werkgroep opstarten voor het plaatsen van de Kjoep

Er is een werkgroep opgestart waarin jongeren, omwonenden, wijkbelangenvereniging, jongerenwerkers, jeugdagent en gemeente zijn vertegenwoordigd. Deze werkgroep blijft ook na plaatsing van de Kjoep actief  om samen zicht te houden op hoe het gaat. Tijdens de opening kunt u kennismaken met mensen van de werkgroep.

U kunt als u vragen of opmerkingen heeft altijd contact zoeken met deze werkgroep via gebiedsverbinder Leonie van Roekel, telefoonnummer 088 – 050 8886 of e-mail l.vanroekel@noordenveld.nl.

Nieuwbouwplannen woonzorgcentrum de Hullen

Er zijn plannen om de bestaande gebouwen van woonzorgcentrum de Hullen af te breken en te vervangen door nieuwbouw. De bestaande gebouwen zijn overgenomen door Renward Capital, een vastgoedbedrijf dat ook de nieuwbouw zal gaan uitvoeren. Hierover zijn enkele informatiebijeenkomsten geweest en is een stedenbouwkundig plan opgesteld. Op de website interzorg.nl/dehullen, is dit plan in te zien en kunnen de ontwikkelingen en voortgang worden gevolgd.

Bijlagen: Verslag bijeenkomsten met buurtbewoners

Beweegpark in Hullenveld

Beweegpark “de Hullen”

Samen met Roden Fit en Gezond, WIN en Gemeente  zijn we als bewoners van Hullenveld gevraagd mee te denken over een “Beweegpark”

Dit is een iedereen toegankelijk terrein waar beweegtoestellen staan die door iedereen mogen worden gebruikt. Tevens zou t.b.v. kinderen een speeltuintje worden gepland.

Een schets waaraan wordt gedacht:

De gemeente werkt met ander materialen, niet met hout maar met metaal. Dit is robuuster en vergt minder onderhoud.

De locatie waaraan wordt gedacht is voor de ingang van het zwembad/sporthal “de Hullen”.

Met name het gedeelte waar momenteel een fietsenstalling is gesitueerd.

Het ligt in de bedoeling, dat als het “beweegpark” is gerealiseerd, dat er wekelijks een training wordt gegeven, die voor iedereen toegankelijk is. Er zijn al ervaringen opgedaan in iets dergelijks in de wijk: Roderveld bij de Dorth. Hier worden ook wekelijks training gegeven op vrijdag van 11 tot 12 uur.

Mocht u nog suggesties hebben richt u zich dan aan hullenveld@ziggo.nl

Aanvragen subsidie Dorpenfonds nu mogelijk.

Voor de komende vier jaar is er een budget beschikbaar van 500.000 euro. De gemeenteraad heeft ingestemd met het instellen van een nieuw dorpenfonds. Uitgangspunt is dat de gemeente maximaal 75% van de kosten van het initiatief subsidieert en de initiatiefnemers zelf zorgen voor dekking van 25% van de kosten. Dit kan in de vorm van cofinanciering of door zelf de handen uit de mouwen te steken en werkzaamheden uit te voeren.

Wethouder Jos Darwinkel: “Het nieuwe Dorpenfonds is van kracht per 1 januari 2023. Wat ons betreft is dit een mooi middel om de leefbaarheid vanuit onze dorpen zelf te versterken. We willen ook juist de kleinere kernen oproepen om met voorstellen te komen. De afgelopen periode heeft bewezen dat dit werkt en hierdoor zijn er in onze gemeente al prachtige initiatieven ontwikkeld.”

In de bestuursperiode 2018-2022 is een bedrag van 750.000 euro besteed aan buurt- en dorpsinitiatieven. Vanuit dit fonds zijn onder andere speel- en beweegparken, een daily mile, ontmoetingsplekken, een struin- en duinpad, de aanleg van een ijsbaan en de herinrichting van een brink gesubsidieerd.

Meer informatie en aanvragen

Op een aantal vastgestelde momenten per jaar nodigen we initiatiefnemers uit om hun initiatief te promoten. In deze fase gaan we al meedenken met de initiatiefnemers en gaan we kijken wat er (wél) mogelijk is. Zo sluiten we al vroeg aan bij een voorstel en hopen dat het mooie projecten gaat opleveren voor de samenleving. De gemeenteraad heeft een bepalende rol in de daadwerkelijke toekenning van de subsidie.

Informatie over het Dorpenfonds en het aanvraagformulier vindt u op Subsidie Dorpenfonds | Gemeente Noordenveld.

Hier een promotiefilmpje met projectvoorbeelden uit Noordenveld.

Landelijke opschoondag 18 maart 2023

Doet u (weer) mee?

Op zaterdag 18 maart 2023 is de 21e editie van de Landelijke Opschoondag. Dan steken weer vele inwoners uit Noordenveld de handen uit de mouwen voor een schone buurt, dorp of wijk.

De Landelijke Opschoondag kunt u zien als een gezamenlijke voorjaarsschoonmaak. Deze vindt elk jaar in de laatste week van maart plaats. In 2023 is dit op zaterdag 18 maart. Het is een dag waarop inwoners van Noordenveld met hun buren, vereniging, de sportclub, school of hun collega’s samen hun buurt schoonmaken.

Noteert u deze dag al vast in uw agenda als u een bijdrage wilt leveren aan het schoon houden van onze wijk. Het is de bedoeling om door te wijk gaan om papier, flesjes en ander zwerfafval uit bosjes, struiken e.d. te verzamelen. Er is dit jaar wel weer een mogelijkheid van een gezamenlijke lunch; de kosten van een lunch kunnen bij de gemeente (max. € 15,- p.p) worden gedeclareerd. Ook zorgt de gemeente voor afvalzakken, grijpers, handschoenen e.d..

Meer informatie?
Voor meer informatie en/of aanmelden voor de Landelijke Opschoondag kunt u terecht bij Henk Triemstra, van de gemeente Noordenveld, via telefoonnummer 088 – 050 82 79 of per e-mail op h.triemstra@noordenveld.nl

Tijdens de Landelijke Opschoondag komt alles samen waar wij ons als Supporters van Schoon sterk voor maken: samenwerken voor een schone buurt en voor meer bewustzijn rondom zwerfafval. Als u wilt deelnemen aan deze wijkactiviteit kunt u zich nu al, maar in ieder geval graag voor 1 maart ook opgeven via hullenveld@ziggo.nl . Nadere berichten volgen dan.

Bijeenkomst Woonvisie Noordenveld

13 oktober 2022 is er een inwonersbijeenkomst over de woonvisie geweest. Wethouder Darwinkel heeft de plannen toegelicht en er is met belangstellenden over van gedachten gewisseld. Klik hieronder op de knop en download de resultaten en presentatie van de inwonersbijeenkomst. De gemeente gaat nu aan de slag met het verwerken van de resultaten in een eerste opzet voor de woonvisie.
Download resultaten en presentatie
Er wordt begin 2023 opnieuw een bijeenkomst gehouden om de eerste opzet van de woonvisie te delen. Er is dan ruimte voor vragen en opmerkingen. Wilt u een uitnodiging ontvangen, stuur dan een email aan de gemeente.

Plaatsing Kjoep

11 oktober 2022 (Brief gemeente Noordenveld)

Begin april is er een flyer uitgestuurd aan de directe buurtbewoners over de plaatsing van een Kjoep. De Kjoep is een kleine, mobiele en halfopen hangplek. Hiermee hebben jongeren een overdekte voorziening waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Een plek waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn. De locatie voor de Kjoep is naast het picknickbankje, tegenover de skateboardbaan aan de Zijpendaal

Samen aan dit project werken

Wij hebben dit project opgestart samen met de jongeren, politie, de wijkbelangenvereniging Roderveld, buurtnetwerk Hullenveld en het jongerenwerk van Welzijn in Noordenveld (WiN).

Reacties uit de buurt

In de flyer heeft een uitnodiging gestaan voor een bijeenkomst met de buurtbewoners. Op 8 april zijn we op locatie in gesprek gegaan met een aantal bewoners. Ook hebben enkele buurtbewoners gereageerd via de mail. Over de reacties kan samenvattend gezegd worden dat er zorgen zijn over overlast (afval, muziek) en vernieling. Er is zeker ook begrip voor de behoefte van jongeren aan een hangplek.

Op basis van de reacties van de buurtbewoners, heeft het College in zijn vergadering van 5 juli besloten om akkoord te gaan met het plaatsen van een Kjoep aan de Zijpendaal.

Werkgroep opstarten voor het plaatsen van de Kjoep

Er wordt een voorbereidende werkgroep opgestart waarin zowel jongeren als omwonenden zijn vertegenwoordigd. Het doel is om samen te gaan werken aan het plaatsen en gebruik van de Kjoep. In deze werkgroep maken we afspraken. De jongeren krijgen hierin ook een eigen verantwoordelijkheid. Het is nog niet bekend wanneer de Kjoep wordt geplaatst. We vinden een zorgvuldige voorbereiding belangrijk.

Deelname aan de werkgroep

Na het plaatsen van de Kjoep blijft de werkgroep actief. Er zal met regelmaat een bezoekje worden gebracht aan de Kjoep. We hebben het met elkaar over hoe het gaat en wisselen ervaringen uit. De bijeenkomsten van de werkgroep zijn (waarschijnlijk) een keer per maand. Er is een jongerenwerker aanwezig en is er contact met de politie.

Heeft u belangstelling en/of wilt u betrokken zijn en blijven bij het plaatsen en het verloop van de Kjoep? Meldt u dan aan voor de werkgroep. U kunt een e-mail sturen aan gebiedsverbinder Leonie van Roekel: I.vanroekeI@noordenveId.nl. U kunt haar ook bellen via telefoonnummer 088 – 0508886.

Samen met u zorgen wij er dan voor dat het voor iedereen een prettige plek wordt om samen te komen. Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld ,

Woonvisie Noordenveld

Een nieuwe woonvisie voor Noordenveld. Denkt u mee?

De gemeente Noordenveld werkt aan een nieuwe woonvisie. In de woonvisie komt te staan wat er de komende jaren moet gebeuren op het gebied van wonen in de gemeente Noordenveld. Zo wordt beschreven aan welk type woningen behoefte is in Noordenveld en hoeveel woningen gebouwd moeten worden. Ook thema’s als duurzaamheid, woonomgeving en het combineren van wonen en zorg maken deel uit van de woonvisie.

Uw mening is welkom!

De gemeente maakt de woonvisie in overleg met inwoners, woningcorporaties, huurdersorganisaties en andere belanghebbenden. Denkt u met ons mee? Dat kan door naar www.noordenveld.nl/woonvisie te gaan en de vragenlijst in te vullen. Invullen kan tot en met 30 september. Uw inbreng en die van andere Noordenvelders helpen ons bij het maken van de woonvisie. Bedankt voor uw hulp!

Bijeenkomsten

In oktober organiseren we in een aantal dorpen in onze gemeente bijeenkomsten om met inwoners verder te praten over de woonvisie. Praat u graag mee? Dit kunt u aangeven in de vragenlijst.

Voor Hullenveld vragen vooral de plannen voor de ontwikkeling van Roden-Zuid aandacht. Wilt u daarover meedenken en meepraten? Geef u dan op via de vragenlijst op: www.noordenveld.nl/woonvisie