Nieuws over de Marke

Er is weer een nieuwsbrief over de voortgang van de nieuwbouw van de Marke. Klik hier voor een download van deze nieuwsbrief.

Ook is een bijlage met een aantal foto’s en schetsen van de nieuwbouwplannen waarin ook de afspraken staan vermeld, zoals die zijn gemaakt met de direct omwonenden. Klik hier voor die bijlage.

Oproep werkgroep Hullenbosje.

Dit bericht is overgenomen van DitisRoden.

De gemeente Roden heeft grootse plannen voor huizenbouw in plan Roden-zuid. Dit is het gebied Hullenweg, Norgerweg, Kaatsweg en Esweg. Dus van de Noorderkroon tot Dorado. Hier moeten 200 tot 300 huizen worden gebouwd, komen de sportvelden, moet er aan waterbeheer gedaan worden.

Er is een verkeersstudie verricht hoe deze nieuwe uitbreidingswijk (overloop bewoners stad Groningen) het beste kan worden ontsloten. De eerste voorkeur gaat daarbij uit naar het verlengen van de Maatlanden richting Roderesch. Met de aanleg van deze weg zou het centrum minder belast moeten gaan worden. De sportvelden worden dan verplaatst naar de nieuwbouwwijk.

Wij maken dankbaar gebruik van de aangeboden mogelijkheid tot inspraak en hopen en verwachten dat hiermee door de verantwoordelijke politici serieus rekening wordt gehouden.

Door de aanleg van deze weg , door de groene long van onze fietsgemeente, zullen de wijken Roderveld en Hullenveld van elkaar gescheiden worden. Dat betekent dat de mensen uit Roderveld niet meer zo makkelijk naar het Hullenbosje kunnen lopen en omgekeerd.

Het is net een mooi stukje groen waar veel gebruik van gemaakt wordt. Vooral nu met de corona is het heerlijk om even in het groen te vertoeven. Ook het speelveldje waar kinderen kunnen voetballen, kunnen skaten, ouderen samen komen om de honden uit te laten en gezellig kunnen kletsen, aan een net aangelegde picknicktafel, zal verdwijnen. Jongeren die er ook gebruik van maken, moeten een andere plek gaan zoeken. Er zal overlast komen door lawaai, stank, fijnstof en stikstof. Om dit prachtige gebied door de aanleg van een verlengde rondweg kwijt te raken is vandaag de dag voor een gemeente die zich afficheert als fietsgemeente niet te verkopen.

Om deze plannen van tafel te krijgen ben ik een actie begonnen om de mensen te wijzen op de consequenties van deze rondweg. De gemeente heeft ons met twee internetbijeenkomsten en een vragenlijst op de hoogte gesteld. Maar niet iedereen is digitaal onderlegd of krijgt “De Krant” in de brievenbus. Via flyers aan de bomen rond het speelveldje probeer ik de mensen ook op de hoogte te stellen van de plannen. Wil je bezwaar maken tegen deze rondweg. Mail dan naar: stoprondweg@gmail.com

Ik ben een lid van de werkgroep Hullenbosje/speelveldje die uit 7 personen bestaat en de groep van 15 vrijwilligers die zich hebben opgegeven om mee te helpen het Hullenbosje netjes te houden. Wij als werkgroep zien toe op het snoeiwerk, ruimen zoveel mogelijk zwerfafval op. Als het teveel is geven we dat door aan de gemeente. We hebben ervoor gezorgd dat het hoofdpad door het Hullenbosje en er om heen verhard werd zodat rolstoelers en scootmobiels (o.a. mensen van de Hullen en Noorderkroon) ook gebruik kunnen maken van het bosje. Op verzoek van de ouderen is er een picknicktafel geplaatst waar ze even kunnen zitten en bijpraten. Om meer vogels te lokken zijn er nestkastjes opgehangen. Er is zoveel mogelijk prikkeldraad verwijderd waar kinderen en honden in terecht konden komen.

Als woordvoerder van deze werkgroep, naar de gemeente toe, ben ik deze actie gestart en ik hoop zoveel mogelijk mensen mee te krijgen. Helaas worden de flyers elke dag van de bomen gescheurd en moet ik deze elke dag vernieuwen. Als je het er niet mee eens bent, hoef je nog niet een beslissing voor een ander te nemen.

De bezwaren worden op een gegeven moment aan wethouder Koster aangeboden in bijzijn van de media. Hierbij nog een keer het mailadres waar u met bezwaar heen kunt: stoprondweg@gmail.com

Alvast mijn hartelijke dank,
de woordvoerder van de werkgroep, tevens een verontruste buurtbewoner.

Enquête behoeftepeiling mantelzorgondersteuning

Ter informatie vanuit Welzijn in Noordenveld:

Welzijn in Noordenveld (WiN) werkt samen met Contactpunt Mantelzorg en gemeente Noordenveld. We vinden de zorg en ondersteuning aan mantelzorgers enorm belangrijk.

WiN biedt informatie, advies en ondersteuning aan mantelzorgers. 

Ook organiseren we regelmatig activiteiten en bijeenkomsten. We willen zo goed mogelijk aansluiten bij de vragen, wensen en behoeften van mantelzorgers uit de gemeente Noordenveld. 

Daarom willen we u vragen om deze enquête te verspreiden onder de mantelzorgers in uw buurt. Mantelzorgers kunnen meedoen door de enquête vóór 3 mei in te vullen via de volgende link: Enquête

Ontvangt u de enquête liever op papier? 

Bel dan 050 317 6500 of stuur een e-mail naar: service@stwin.nl 

Alvast hartelijk dank voor de moeite.

Brief van klankbordgroep gemeenteraad aan Instituut Mijnbouwschade Groningen

Ter informatie aan inwoners van onze wijk Hullenveld:

Vanuit de gemeenteraad van Noordenveld is een Klankbordgroep UGS samengesteld om de signalen vanuit de inwoners/belangengroepen op te vangen over de gevolgen van de gasopslag in Norg. De klankbordgroep is een half jaar actief en heeft inmiddels met enkele vertegenwoordigers van inwoners die schade ondervinden gesproken. In deze gesprekken is de ernst van de situatie zoals deze wordt ervaren goed onderbouwd naar voren gebracht.

Rapport TU Delft/TNO

In opdracht van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) is onlangs het rapport uitgekomen dat is gemaakt door TNO en de TU Delf.  De conclusie van dit rapport is dat  schade aan huizen in de omgeving van de gasopslag niet door diepe bodemdaling wordt veroorzaakt.  Dit rapport is, in relatie tot de signalen die de klankbordgroep heeft opgevangen, aanleiding voor de klankbordgroep om een brief aan de IMG te sturen.

Brief

In de bijlage treft u de brief van de klankbordgroep aan de IMG aan. De brief is bedoeld als signaal uit de gemeenteraad dat de problematiek rond de gasopslag in onze gemeente onze aandacht heeft en ter ondersteuning van kanttekeningen die door andere partijen tegen het rapport zijn ingebracht.

Contact

Heeft u vragen of wilt u in contact komen met de klankbordgroep stuurt u dan een mail aan: griffie@noordenveld.nl.  De griffie zorgt dat de leden van de klankbordgroep uw bericht ontvangen. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een reactie.

Op de gemeentelijke website (www.gemeentenoordenveld.nl) vindt u meer informatie over de gasopslag.

Namens de klankbordgroep UGS

Bertus Jan Epema, voorzitter

Ontwikkeling plannen Roden-Zuid

Mede op verzoek van ons buurtnetwerk om bewoners van Hullenveld vooraf te betrekken bij de besluitvorming over Roden-Zuid komt de raad met onderstaand initiatief. Onze oproep is dan ook: Maak er gebruik van!

De tekst is overgenomen van de gemeentepagina dd. 9 maart 2021.

PRAAT MET DE RAAD !

De vraag naar woningen in de gemeente Noordenveld is groter dan het woningaanbod. Dit betekent dat het aantal woningen in onze gemeente vergroot moet worden. Voor onze eigen inwoners, starters en mensen die in onze gemeente willen komen wonen.

IN BEELD: RODEN-ZUID

Eén van de gebieden waar we hier mogelijkheden voor zien, is Roden-Zuid. Vier thema’s staan in de mogelijke ontwikkeling van dit gebied centraal: Woningbouw, verkeer, sport en water en natuur.

PRAAT MET DE RAAD!

De keuzes die wij voor dit gebied maken, hebben ook gevolgen voor de ontwikkeling van andere delen in onze gemeente. Dat maakt de invulling van Roden-Zuid een belangrijke, maar ook lastige puzzel. Daarom gaan wij binnenkort graag online met u in gesprek. Praat en puzzel met de raad over woningbouw, verkeer, sport en water en natuur in dit gebied. Dit kan tijdens één van de twee online bijeenkomsten op:

22 en 25 maart van 19.30 to 22.00 uur.

Doet u mee? Meld u dan aan door vóór 21 maart een e-mail te sturen naar: griffie@noordenveld.nl Vermeld daarin in ieder geval uw naam, uw woonplaats en de datum van uw voorkeur.

LIEVER OP EEN ANDERE MANIER MEEDENKEN?

Denkt u liever op een andere manier met ons mee? Vul dan in de periode van 15 t/m 28 maart de online vragenlijst in via: www.noordenveld.nl/roden-zuid

Het invullen van deze vragenlijst kost u ongeveer vijf minuten. Door uw mening met ons te delen helpt u ons op weg naar een weloverwogen besluit over Roden-Zuid.

Namens de gemeenteraad van Noordenveld alvast vriendelijk bedankt voor uw medewerking.

Warmtevisie gemeente Noordenveld

Op de agenda van de gemeenteraad (10 maart as.) staat een warmtevisie voor de gemeente Noordenveld. Hierin is beschreven welke wijken als eerste op weg gaan naar aardgasvrij verwarmen en koken. Ook onze wijk Hullenveld is daarin genoemd. Het idee is, dat de woningen in onze wijk vóór 2030 “van het gas af zijn” Voor iedereen iets om kennis van te nemen!

Uit de inleiding van dit document:
De aarde warmt op en dat willen we voorkomen. Dat kan alleen als we geen dingen meer doen die slecht zijn voor het klimaat. Daar hoort bij dat we overstappen van aardgas naar hernieuwbare warmtebronnen. Dit heet de warmtetransitie. Zo’n warmtetransitie duurt vele jaren. We kunnen niet overal tegelijk overstappen, er is een planning nodig. Die planning staat in deze warmtevisie. We hebben hierin opgeschreven welke wijken in Noordenveld als eerst op weg gaan naar verwarmen en koken zonder aardgas. We noemen daarbij welke andere warmtebron dan mogelijk is.

Deze publieksversie is een document speciaal voor bewoners van gemeente
Noordenveld. U krijgt antwoord op de vragen:
1) wat is de warmtevisie?
2) wat betekent het voor mij?
4 wat betekent aardgasloos wonen?
4 wanneer is mijn woning aan de beurt?
3) wat kan ik nu al doen?

Hierbij de link naar dit document; Warmtevisie Noordenveld

WhatsApp tip…

De gemeente heeft een team samengesteld dat vragen van inwoners via Twitter/Facebook/WhatsApp beantwoordt. Een mooie manier om via deze social media met de gemeente te communiceren. Maak er gebruik van…..

Landelijke opschoondag gepland voor 20 maart as. gaat niet door…

Dit bericht ontvingen we van de Gemeente Noordenveld.

Beste vertegenwoordigers van de wijk- en dorpsbelangenverenigingen,

We hebben jullie in december een vooraankondiging gestuurd over de Landelijke Opschoondag op 20 maart. We hebben aangekondigd dat we, mits Corona het toelaat, dit jaar graag weer meedoen.

De afgelopen periode hebben we goed nagedacht over het wel of niet meedoen. NL Doet is verplaatst naar het najaar, de Landelijke Opschoondag gaat wel door maar dan in aangepaste vorm, de gemeentelijke takkenbrengdag en compostdag zijn geannuleerd. Alles goed afwegend, hebben we besloten als gemeente om de Noordenveldse opschoondag op 20 maart te annuleren. Er zijn te veel onzekerheden momenteel. Het kan dat we op 20 maart juist weer in een piekperiode zitten vanwege een derde coronagolf met alle gevolgen van dien.

We willen aansluiten bij de kansen die zich in de loop van dit jaar voordoen. Dus als de Coronamaatregelen worden versoepeld, als er wel weer zaken georganiseerd kunnen worden, dan sluiten we daarbij aan. Een kans hiervoor biedt wellicht de World Clean Up Day in het najaar. We doen, als deze kans zich voordoet, dan graag weer een beroep op jullie om hieraan mee te werken.

We vinden het heel jammer en hadden het graag anders gezien. Mogelijk hebben jullie al tijd gestoken in de voorbereiding, dat spijt ons. We hopen dat jullie begrip hebben voor dit besluit.

Online presentatie nieuwbouw KC De Marke

Net voor de kerstvakantie is het voorlopig ontwerp van de school goedgekeurd in de stuurgroep. In de komende periode gaat de architect het definitieve ontwerp maken. Wij horen graag uw reacties, opmerkingen en vragen over het ontwerp.

Helaas kunnen we door de corona-maatregelen geen openbare bijeenkomst  organiseren voor iedereen die belangstelling heeft voor de bouw van KC De Marke. Toch willen wij u graag de mogelijkheid bieden om te reageren op de schetsen die u hieronder kunt downloaden.

Presentatie bouwplannen kindcentrum De Marke (PDF, 12.15 MB)

We geven belangstellenden de mogelijkheid voor uitleg en het stellen van vragen op dinsdag 2 februari tussen 19.00 tot 22.00 uur. We doen dat online via Teams.

In blokken van 20 minuten geven we een korte presentatie met een toelichting en er is ruimte voor het stellen van vragen aan de architect. De vakspecialisten van de gemeente kunnen antwoord geven op inhoudelijke vragen en of opmerkingen.

U moet zich aanmelden voor een onlinesessie. Er is een beperkt aantal plaatsen, en vol is vol.

Reageren op de plannen

Reacties op de schetsen ontvangen wij graag per mail of per post.
Afhankelijk van de hoeveelheid en de soort vragen wordt  een keuze gemaakt  hoe we de vragen en opmerkingen beantwoorden en terugkoppelen. De meeste gestelde vragen worden in de eerstvolgende nieuwsbrief beantwoord.

Insturen via de mail: a.vanderaa@noordenveld.nl of via Antwoordnummer 2, 9300 XA Roden.