Uitnodiging start nieuwbouw de Marke 8 november as.

Hoogeveen           04 november 2021

Betreft                 Uitnodiging startgesprek nieuwbouw KC De Marke Onze ref. JvdW

Project                 216007

Beste omwonende,

Zoals al in de nieuwsbrief was vermeld zijn de voorbereidingswerkzaamheden in volle gang voor de nieuwbouw van KC De Marke. Naar verwachting gaan wij midden november 2021 starten met de uitvoeringswerkzaamheden. Graag nodigen wij u daarom uit voor het startgesprek inzake deze nieuwbouw op maandag 8 november om 16:00 uur op de bouwplaats.

Tijdens dit gesprek maken wij graag kennis met de omwonenden en overige belangstellenden en zullen wij een toelichting geven op het bouwproces. Ook komt er een omgevingsapp beschikbaar waarop wij altijd op bereikbaar zijn voor vragen/opmerkingen. Deze app zal ook getoond worden tijdens het startgesprek. Deze KC De Marke app is te downloaden via de Playstore (Android) en App store (Apple).

De eventuele overlast welke het bouwen met zich mee kan brengen zullen wij uiteraard tot een minimum willen beperken.

Voor vragen zijn wij naast de app natuurlijk ook telefonisch bereikbaar via: 0528-227070 of per e-mail via: info@hunebouw.nl

Graag tot ziens op 8 november!

Met vriendelijke groet,

J. v.d. Weide Projectleider HuneBouw B.V.

HuneBouw bv Stephensonstraat 3

Postbus 170

7900 AD Hoogeveen

T 0528 22 70 70

E info@hunebouw.nl www.hunebouw.nl

BTWnr NL00 8186 00 214 B01

KvK Drenthe 04023966

Nieuwsbrief de Marke oktober 2021

We hebben een aannemer!


Voorbereidingen
Ondertussen zijn de voorbereidingen al in volle gang. De bomen zijn gekapt, de sloot aan de achterzijde is gereed,
de Japanse Duizendknoop is bestreden. We blijven alert om te zorgen dat deze plant niet terugkomt.
De komende weken zal de aannemer al af en toe op de kavel aanwezig zijn.

Planning
We verwachten dat we halverwege november starten met de bouw. De voorlopig geplande oplevering is eind
van de zomer 2022. We zijn wel afhankelijk van goed weer. Teveel regen of vorst kan roet in het eten gooien.
Ook een te late levering van materiaal kan invloed hebben op de planning. Uiteraard blijven we er alles aan
doen om de opleverdatum te halen!
Op 6 oktober is het contract met de aannemer HuneBouw B.V. uit Hoogeveen getekend
De aanbesteding was best een uitdaging. De prijzen stijgen in snel tempo. De aannemers zitten allemaal behoorlijk vol. Levertijden van materialen zijn extreem lang. En daarbij hebben wij geprobeerd om KC De Marke met behoud van de kwaliteit binnen het budget en op een strakke planning aan te besteden. De opdracht is gegund aan HuneBouw B.V.
Zij scoorden de hoogste punten bij de aanbesteding op zowel prijs, planning en zorg voor de omgeving.
Ook heeft HuneBouw in haar Plan van Aanpak oog voor veiligheid en het goed aanspreekbaar zijn voor de omgeving, met name de omwonenden.
Voor de bouw begint organiseren we een kennismaking tussen HuneBouw, de omwonenden en de overige belangstellenden om een toelichting te geven op het bouwproces.
Ook komt er een omgevingsapp waarop het bedrijf altijd bereikbaar is voor vragen en/of klachten.
Start van de uitvoeringswerkzaamheden wordt verwacht midden november 2021.


Bouwverkeer
HuneBouw gaat verkeersregelaars inzetten tijdens de haal en breng momenten van de school om te zorgen dat de kinderen (en brengers) veilig over de Molenweg kunnen fietsen naar de tijdelijke school.
Deze verkeersregelaars worden ook ingezet tijdens grote transportmomenten, bijvoorbeeld bij het brengen van bouwmaterialen. De werklieden parkeren op het bouwterrein. Ook worden alle materialen op het terrein gelost en
opgeslagen. Er wordt geprobeerd om overlast tot een minimum te beperken.
Meer informatie hierover volgt bij de kennismaking.

Wilt u meer informatie?
We houden u regelmatig op de hoogte via deze nieuwsbrieven. Voor vragen kunt u altijd contact met de projectleider opnemen. Mevr. Annette van der Aa, Telefoon: 050-5027742
E-mail: a.vanderaa@noordenveld.nl

Download hier de nieuwsbrief als PDF

Terugkoppeling informatiebijeenkomsten Roden Zuid

Geachte inwoner van onze gemeente Noordenveld / deelnemers aan de digitale bijeenkomsten.

Allereerst willen we nog graag onze dank uitspreken voor uw actieve deelname aan één van beide gespreksavonden over de mogelijke, toekomstige ontwikkeling van Roden Zuid. Uw bijdrage is zeker op prijs gesteld en met al de verzamelde reacties, en dat zijn er tezamen honderden, is een schat aan informatie voor raad en college aangelegd om te gebruiken voor de verdere afwegingen, conclusies en nadere besluitvorming. Deze informatie zal onbewerkt – dus zoals u het bedoelde te zeggen – beschikbaar zijn voor de raad om uit te putten voor komende discussies.

Voor u als actieve deelnemer aan de avonden hebben we de verslagen gepubliceerd op dezelfde plaats op de gemeenteraadswebsite als waar de raadsstukken voor beide avonden ook staan (bij 22 en 25 maart jl.).

Verslagen 22 maart kunt u vinden via: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Noordenveld/84361b8a-834e-47e8-bae2-6ea5e3acbba2

Verslagen 25 maart kunt u vinden via: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Noordenveld/b4622ce5-a2e0-4ad0-b3a7-db37add343b0

De verslagen zijn geanonimiseerd. De voorzitter staat nog wel vermeld op het verslag.

Komende tijd zal er gewerkt worden aan een aparte thema pagina, waarvan het de bedoeling is dat we uiteindelijk alles daarop zullen samenbrengen, zodat de informatie zoveel mogelijk beschikbaar komt voor iedere inwoner. Nadere communicatie daarover zal plaatsvinden op al de gebruikelijke manieren die de gemeente hanteert.

De verwachting is dat op maandag 17 mei de oordeelsvormende vergadering zal worden gehouden over Roden Zuid, e.v.. De agenda en de stukken worden morgen (30 april) in het raadsinformatiesysteem gepubliceerd en kunt u vanaf komend weekend vinden via: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Noordenveld/9813a428-e714-410c-b01b-be1d8058c538

Mocht u gebruik willen maken van het spreekrecht tijdens de genoemde vergadering, dan kunt u zich aanmelden vóór dinsdag 11 mei via griffie@noordenveld.nl of bellen met: 050 – 50 27 222.

We hopen u hiermee vooreerst voldoende te hebben geïnformeerd.

Oproep werkgroep Hullenbosje.

Dit bericht is overgenomen van DitisRoden.

De gemeente Roden heeft grootse plannen voor huizenbouw in plan Roden-zuid. Dit is het gebied Hullenweg, Norgerweg, Kaatsweg en Esweg. Dus van de Noorderkroon tot Dorado. Hier moeten 200 tot 300 huizen worden gebouwd, komen de sportvelden, moet er aan waterbeheer gedaan worden.

Er is een verkeersstudie verricht hoe deze nieuwe uitbreidingswijk (overloop bewoners stad Groningen) het beste kan worden ontsloten. De eerste voorkeur gaat daarbij uit naar het verlengen van de Maatlanden richting Roderesch. Met de aanleg van deze weg zou het centrum minder belast moeten gaan worden. De sportvelden worden dan verplaatst naar de nieuwbouwwijk.

Wij maken dankbaar gebruik van de aangeboden mogelijkheid tot inspraak en hopen en verwachten dat hiermee door de verantwoordelijke politici serieus rekening wordt gehouden.

Door de aanleg van deze weg , door de groene long van onze fietsgemeente, zullen de wijken Roderveld en Hullenveld van elkaar gescheiden worden. Dat betekent dat de mensen uit Roderveld niet meer zo makkelijk naar het Hullenbosje kunnen lopen en omgekeerd.

Het is net een mooi stukje groen waar veel gebruik van gemaakt wordt. Vooral nu met de corona is het heerlijk om even in het groen te vertoeven. Ook het speelveldje waar kinderen kunnen voetballen, kunnen skaten, ouderen samen komen om de honden uit te laten en gezellig kunnen kletsen, aan een net aangelegde picknicktafel, zal verdwijnen. Jongeren die er ook gebruik van maken, moeten een andere plek gaan zoeken. Er zal overlast komen door lawaai, stank, fijnstof en stikstof. Om dit prachtige gebied door de aanleg van een verlengde rondweg kwijt te raken is vandaag de dag voor een gemeente die zich afficheert als fietsgemeente niet te verkopen.

Om deze plannen van tafel te krijgen ben ik een actie begonnen om de mensen te wijzen op de consequenties van deze rondweg. De gemeente heeft ons met twee internetbijeenkomsten en een vragenlijst op de hoogte gesteld. Maar niet iedereen is digitaal onderlegd of krijgt “De Krant” in de brievenbus. Via flyers aan de bomen rond het speelveldje probeer ik de mensen ook op de hoogte te stellen van de plannen. Wil je bezwaar maken tegen deze rondweg. Mail dan naar: stoprondweg@gmail.com

Ik ben een lid van de werkgroep Hullenbosje/speelveldje die uit 7 personen bestaat en de groep van 15 vrijwilligers die zich hebben opgegeven om mee te helpen het Hullenbosje netjes te houden. Wij als werkgroep zien toe op het snoeiwerk, ruimen zoveel mogelijk zwerfafval op. Als het teveel is geven we dat door aan de gemeente. We hebben ervoor gezorgd dat het hoofdpad door het Hullenbosje en er om heen verhard werd zodat rolstoelers en scootmobiels (o.a. mensen van de Hullen en Noorderkroon) ook gebruik kunnen maken van het bosje. Op verzoek van de ouderen is er een picknicktafel geplaatst waar ze even kunnen zitten en bijpraten. Om meer vogels te lokken zijn er nestkastjes opgehangen. Er is zoveel mogelijk prikkeldraad verwijderd waar kinderen en honden in terecht konden komen.

Als woordvoerder van deze werkgroep, naar de gemeente toe, ben ik deze actie gestart en ik hoop zoveel mogelijk mensen mee te krijgen. Helaas worden de flyers elke dag van de bomen gescheurd en moet ik deze elke dag vernieuwen. Als je het er niet mee eens bent, hoef je nog niet een beslissing voor een ander te nemen.

De bezwaren worden op een gegeven moment aan wethouder Koster aangeboden in bijzijn van de media. Hierbij nog een keer het mailadres waar u met bezwaar heen kunt: stoprondweg@gmail.com

Alvast mijn hartelijke dank,
de woordvoerder van de werkgroep, tevens een verontruste buurtbewoner.

Ontwikkeling plannen Roden-Zuid

Mede op verzoek van ons buurtnetwerk om bewoners van Hullenveld vooraf te betrekken bij de besluitvorming over Roden-Zuid komt de raad met onderstaand initiatief. Onze oproep is dan ook: Maak er gebruik van!

De tekst is overgenomen van de gemeentepagina dd. 9 maart 2021.

PRAAT MET DE RAAD !

De vraag naar woningen in de gemeente Noordenveld is groter dan het woningaanbod. Dit betekent dat het aantal woningen in onze gemeente vergroot moet worden. Voor onze eigen inwoners, starters en mensen die in onze gemeente willen komen wonen.

IN BEELD: RODEN-ZUID

Eén van de gebieden waar we hier mogelijkheden voor zien, is Roden-Zuid. Vier thema’s staan in de mogelijke ontwikkeling van dit gebied centraal: Woningbouw, verkeer, sport en water en natuur.

PRAAT MET DE RAAD!

De keuzes die wij voor dit gebied maken, hebben ook gevolgen voor de ontwikkeling van andere delen in onze gemeente. Dat maakt de invulling van Roden-Zuid een belangrijke, maar ook lastige puzzel. Daarom gaan wij binnenkort graag online met u in gesprek. Praat en puzzel met de raad over woningbouw, verkeer, sport en water en natuur in dit gebied. Dit kan tijdens één van de twee online bijeenkomsten op:

22 en 25 maart van 19.30 to 22.00 uur.

Doet u mee? Meld u dan aan door vóór 21 maart een e-mail te sturen naar: griffie@noordenveld.nl Vermeld daarin in ieder geval uw naam, uw woonplaats en de datum van uw voorkeur.

LIEVER OP EEN ANDERE MANIER MEEDENKEN?

Denkt u liever op een andere manier met ons mee? Vul dan in de periode van 15 t/m 28 maart de online vragenlijst in via: www.noordenveld.nl/roden-zuid

Het invullen van deze vragenlijst kost u ongeveer vijf minuten. Door uw mening met ons te delen helpt u ons op weg naar een weloverwogen besluit over Roden-Zuid.

Namens de gemeenteraad van Noordenveld alvast vriendelijk bedankt voor uw medewerking.

Online presentatie nieuwbouw KC De Marke

Net voor de kerstvakantie is het voorlopig ontwerp van de school goedgekeurd in de stuurgroep. In de komende periode gaat de architect het definitieve ontwerp maken. Wij horen graag uw reacties, opmerkingen en vragen over het ontwerp.

Helaas kunnen we door de corona-maatregelen geen openbare bijeenkomst  organiseren voor iedereen die belangstelling heeft voor de bouw van KC De Marke. Toch willen wij u graag de mogelijkheid bieden om te reageren op de schetsen die u hieronder kunt downloaden.

Presentatie bouwplannen kindcentrum De Marke (PDF, 12.15 MB)

We geven belangstellenden de mogelijkheid voor uitleg en het stellen van vragen op dinsdag 2 februari tussen 19.00 tot 22.00 uur. We doen dat online via Teams.

In blokken van 20 minuten geven we een korte presentatie met een toelichting en er is ruimte voor het stellen van vragen aan de architect. De vakspecialisten van de gemeente kunnen antwoord geven op inhoudelijke vragen en of opmerkingen.

U moet zich aanmelden voor een onlinesessie. Er is een beperkt aantal plaatsen, en vol is vol.

Reageren op de plannen

Reacties op de schetsen ontvangen wij graag per mail of per post.
Afhankelijk van de hoeveelheid en de soort vragen wordt  een keuze gemaakt  hoe we de vragen en opmerkingen beantwoorden en terugkoppelen. De meeste gestelde vragen worden in de eerstvolgende nieuwsbrief beantwoord.

Insturen via de mail: a.vanderaa@noordenveld.nl of via Antwoordnummer 2, 9300 XA Roden.

Ontwikkelingen Roden Zuid.

Roden Zuid in een stroomversnelling ?

Op 20 oktober vond een digitale vergadering plaats over de ontwikkelingen omtrent de startnotitie Roden-Zuid. De bijeenkomst zou al eerder hebben moeten plaatsvinden in het voorjaar, maar werd toen niet gehouden in verband met covid-19. De tweede golf corona dreigde bij de geplande fysieke bijeenkomst opnieuw roet in het eten te gooien, maar via een digitale verbinding kon de bespreking alsnog doorgaan. Doel van de bespreking was om ons te laten informeren over hoe het nu staat met de plannen van de gemeente voor Roden-Zuid; in onze wijk globaal het gebied begrensd door de hockeyvelden langs het fietspad tot aan de Kaatsweg, Kaatsweg, Norgerweg tot aan de Ceintuurbaan en via het Hullenbosje weer terug naar de hockeyvelden. Ook het gebied ten zuiden van de wijk Roderveld hoort tot “Roden-Zuid”. Zoals bekend uit de startnotitie staat ons het nodige te wachten in het gebied op het terrein van de waterhuishouding, woningbouw, sportvoorzieningen en de verkeersafwikkeling. Heel concreet is dat allemaal nog niet, maar dat kan het al wel snel worden omdat in november het plan besproken wordt in het college van B&W en in december de gemeenteraad een eerste besluit zal moeten nemen. In de bespreking hebben de aanwezige Hullenvelders dan ook aangedrongen, alvorens er definitieve besluiten genomen worden, op een tijdige goede informatie aan de inwoners van Hullenveld en de mogelijkheid om over de nu nog globale inventarisatie een mening te kunnen geven.

Het is de bedoeling dat waterhuishouding, woningbouw, sportvoorzieningen en verkeersafwikkeling in dit gebied in samenhang met elkaar ontwikkeld gaan worden. Om een idee te geven; het terrein van de voormalige camping de Beukenhof (in bezit van de gemeente) is bestemd voor woningbouw. Woningbouw kan echter alleen maar plaatsvinden als de toekomstige bewoners geen last krijgen van de felle verlichting op de sportterreinen. Maximaal kan daar dus niet gebouwd worden, zodat ook elders in Roden-Zuid nog huizen gebouwd moeten worden om aan het totaal van 100 huizen (van de 500 te bouwen huizen in Roden) in dit gebied te komen. Tevens moet goed gekeken worden hoe de verkeersafwikkeling van de nieuw te bouwen huizen gaat plaatsvinden; en dit dan in combinatie met de toch al problematische verkeersafwikkeling op dit moment en de plannen om het centrum van Roden (de Brink) verkeersluw te maken. Is de Hullenweg dan nog geschikt voor nog meer verkeer ? Betekent dat dat de Ceintuurbaan dan meer verkeer te verwerken krijgt of komt dan toch weer het doortrekken van de weg Maatlanden naar de Norgerweg in beeld ? Als dat zo is, zullen ook de sportvoorzieningen zoals we die nu kennen plaats moeten maken en wellicht geconcentreerd worden ergens tussen Hullenweg en Kaatsweg. En dan moet er ook nog 6 hectare vrijgemaakt worden, op een lage plek in het gebied, voor waterberging. Hoe verhoudt zich dit alles tot de natuurwaarde van dit stuk van onze mooie wijk?

Bovenstaand voorbeeld is een mogelijk scenario naast vele andere scenario’s, maar onmogelijk is het niet. Feit is wel dat in december de gemeenteraad richtinggevende uitspraken zal doen over wat er zal gaan gebeuren in onze wijk. En dat er iets gaat gebeuren staat als een paal in het water van de Steenbergerloop. Mogelijk gaat deze weer meanderen en brengt het ons nieuwe natuurwaarden en recreatieve mogelijkheden. De startnotitie is vooralsnog een inventarisatie van opgaven en dat zal het ook zijn in het politieke debat. Maar laten we oplettend en betrokken zijn bij de ontwikkelingen die gaan plaatsvinden. Hier nog een link naar het eerder verschenen rapport Planontwikkeling Roden Zuid

Het Project Roden-Zuid kort samengevat vanuit gemeente:

Er zijn verschillende opgaven in het gebied Roden-Zuid:

  • Behoefte aan waterberging
  • Er zijn veel sportaccommodaties, bij nieuwbouw behoefte aan samenvoeging
  • Verkeersontsluiting Roden en Roden Centrum, autoluw maken Brink en weren vrachtverkeer
  • Wonen, tenminste 100 woningen in Roden-Zuid, gebaseerd op woningmarktonderzoek Regio Groningen Assen

Keuzes op het gebied van elk van deze vier onderwerpen afzonderlijk zijn van invloed op de andere onderwerpen. Belangrijk om het breed en in samenhang te bekijken en ook gezien de inpassing van het huidige landschap.

Waar mogelijk willen we de kwaliteiten van dit gebied versterken: groene karakter, recreatie.

De Noordenveldse Kwaliteitsgids geeft een kader voor wat belangrijke groenstructuren zijn in het gebied. Dit is een door de raad vastgesteld document.

Politiek wordt gevraagd richting te geven aan het verdere proces, uitwerking/onderzoeken en participatie start daarna

Ambtelijk is gesproken met een aantal stakeholders in het gebied. De gebieden zijn beoordeeld op kansen en bedreigingen . De raad wordt gevraagd om richtinggevende uitspraken te doen, principe keuzes te maken om verder te gaan met Roden Zuid. Door deze keuzes te maken en een richting te geven aan het proces, kan de gemeente verder met gerichter onderzoek en uitwerking. Niets ligt vast op dit moment. Het participatieproces wordt opgestart nadat de raad de richtinggevende uitspraken heeft gedaan. Dit proces wordt zeker verder uitgewerkt.

Planning

  • B&W vergadert 20 en 27 oktober over het voorstel voor de gemeenteraad
  • 18 november oordeelsvormende vergadering gemeenteraad
  • 9 december besluitvormende vergadering gemeenteraad

Beide vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar en (waarschijnlijk) online te volgen.

Dit project gaat vele jaren duren.

Plannen skatebaan “OnHold”

De gemeente heeft ons het volgende laten weten:

“Na de inwonersbijeenkomst georganiseerd door de initiatiefnemers over de plannen bij de skatebaan is het enige tijd stil geweest hierover. En dat terwijl dit heel erg leeft in de wijk. Daarom is het goed om nu het kan de mensen te informeren over hoe het er nu voorstaat.

Na de bijeenkomst in de Hullen is binnen het gemeentehuis gesproken over initiatieven zoals deze die invloed hebben op de openbare ruimte. Op bestuurlijk niveau is gezegd dat in gebieden waar de gemeente bezig is met planontwikkeling nieuwe initiatieven ‘on hold’ worden gezet.

Voor deze locatie geldt dat het onder Roden Zuid valt en de gemeente momenteel bezig is met de planontwikkeling voor dit gebied. Zolang het voor dit gebied niet duidelijk is hoe/wat/waar is afgesproken dat geen nieuwe initiatieven in dit gebied gerealiseerd kunnen worden.

Bij de start van dit initiatief en de inwonersbijeenkomst was dit alles nog niet bekend. Dit betekent voor deze initiatieven dat we gaan kijken naar een alternatieve locatie waar dit plan in past”.

Met andere woorden, voor onze wijk zijn de eerder gepresenteerde plannen op dit moment niet langer een onderwerp van gesprek.

Informatiebijeenkomst de Marke op 14 februari as.

Hieronder de recente nieuwsbrief van de Marke met een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst op 14 februari 2020. Tijdens die bijeenkomst om 16.00 uur op het terrein van de voormalige de Marke aan de Molenweg, zal informatie worden gegeven over de sloopwerkzaamheden en kunnen vragen worden gesteld.

NB:

Bel voor vragen, in plaats van het rechtstreekse nummer in de nieuwsbrief, naar het algemene nummer van de gemeente (050-5027222) en vraag naar mevrouw Annette van der Aa.