Ontwikkelingen Roden Zuid.

Roden Zuid in een stroomversnelling ?

Op 20 oktober vond een digitale vergadering plaats over de ontwikkelingen omtrent de startnotitie Roden-Zuid. De bijeenkomst zou al eerder hebben moeten plaatsvinden in het voorjaar, maar werd toen niet gehouden in verband met covid-19. De tweede golf corona dreigde bij de geplande fysieke bijeenkomst opnieuw roet in het eten te gooien, maar via een digitale verbinding kon de bespreking alsnog doorgaan. Doel van de bespreking was om ons te laten informeren over hoe het nu staat met de plannen van de gemeente voor Roden-Zuid; in onze wijk globaal het gebied begrensd door de hockeyvelden langs het fietspad tot aan de Kaatsweg, Kaatsweg, Norgerweg tot aan de Ceintuurbaan en via het Hullenbosje weer terug naar de hockeyvelden. Ook het gebied ten zuiden van de wijk Roderveld hoort tot “Roden-Zuid”. Zoals bekend uit de startnotitie staat ons het nodige te wachten in het gebied op het terrein van de waterhuishouding, woningbouw, sportvoorzieningen en de verkeersafwikkeling. Heel concreet is dat allemaal nog niet, maar dat kan het al wel snel worden omdat in november het plan besproken wordt in het college van B&W en in december de gemeenteraad een eerste besluit zal moeten nemen. In de bespreking hebben de aanwezige Hullenvelders dan ook aangedrongen, alvorens er definitieve besluiten genomen worden, op een tijdige goede informatie aan de inwoners van Hullenveld en de mogelijkheid om over de nu nog globale inventarisatie een mening te kunnen geven.

Het is de bedoeling dat waterhuishouding, woningbouw, sportvoorzieningen en verkeersafwikkeling in dit gebied in samenhang met elkaar ontwikkeld gaan worden. Om een idee te geven; het terrein van de voormalige camping de Beukenhof (in bezit van de gemeente) is bestemd voor woningbouw. Woningbouw kan echter alleen maar plaatsvinden als de toekomstige bewoners geen last krijgen van de felle verlichting op de sportterreinen. Maximaal kan daar dus niet gebouwd worden, zodat ook elders in Roden-Zuid nog huizen gebouwd moeten worden om aan het totaal van 100 huizen (van de 500 te bouwen huizen in Roden) in dit gebied te komen. Tevens moet goed gekeken worden hoe de verkeersafwikkeling van de nieuw te bouwen huizen gaat plaatsvinden; en dit dan in combinatie met de toch al problematische verkeersafwikkeling op dit moment en de plannen om het centrum van Roden (de Brink) verkeersluw te maken. Is de Hullenweg dan nog geschikt voor nog meer verkeer ? Betekent dat dat de Ceintuurbaan dan meer verkeer te verwerken krijgt of komt dan toch weer het doortrekken van de weg Maatlanden naar de Norgerweg in beeld ? Als dat zo is, zullen ook de sportvoorzieningen zoals we die nu kennen plaats moeten maken en wellicht geconcentreerd worden ergens tussen Hullenweg en Kaatsweg. En dan moet er ook nog 6 hectare vrijgemaakt worden, op een lage plek in het gebied, voor waterberging. Hoe verhoudt zich dit alles tot de natuurwaarde van dit stuk van onze mooie wijk?

Bovenstaand voorbeeld is een mogelijk scenario naast vele andere scenario’s, maar onmogelijk is het niet. Feit is wel dat in december de gemeenteraad richtinggevende uitspraken zal doen over wat er zal gaan gebeuren in onze wijk. En dat er iets gaat gebeuren staat als een paal in het water van de Steenbergerloop. Mogelijk gaat deze weer meanderen en brengt het ons nieuwe natuurwaarden en recreatieve mogelijkheden. De startnotitie is vooralsnog een inventarisatie van opgaven en dat zal het ook zijn in het politieke debat. Maar laten we oplettend en betrokken zijn bij de ontwikkelingen die gaan plaatsvinden. Hier nog een link naar het eerder verschenen rapport Planontwikkeling Roden Zuid

Het Project Roden-Zuid kort samengevat vanuit gemeente:

Er zijn verschillende opgaven in het gebied Roden-Zuid:

  • Behoefte aan waterberging
  • Er zijn veel sportaccommodaties, bij nieuwbouw behoefte aan samenvoeging
  • Verkeersontsluiting Roden en Roden Centrum, autoluw maken Brink en weren vrachtverkeer
  • Wonen, tenminste 100 woningen in Roden-Zuid, gebaseerd op woningmarktonderzoek Regio Groningen Assen

Keuzes op het gebied van elk van deze vier onderwerpen afzonderlijk zijn van invloed op de andere onderwerpen. Belangrijk om het breed en in samenhang te bekijken en ook gezien de inpassing van het huidige landschap.

Waar mogelijk willen we de kwaliteiten van dit gebied versterken: groene karakter, recreatie.

De Noordenveldse Kwaliteitsgids geeft een kader voor wat belangrijke groenstructuren zijn in het gebied. Dit is een door de raad vastgesteld document.

Politiek wordt gevraagd richting te geven aan het verdere proces, uitwerking/onderzoeken en participatie start daarna

Ambtelijk is gesproken met een aantal stakeholders in het gebied. De gebieden zijn beoordeeld op kansen en bedreigingen . De raad wordt gevraagd om richtinggevende uitspraken te doen, principe keuzes te maken om verder te gaan met Roden Zuid. Door deze keuzes te maken en een richting te geven aan het proces, kan de gemeente verder met gerichter onderzoek en uitwerking. Niets ligt vast op dit moment. Het participatieproces wordt opgestart nadat de raad de richtinggevende uitspraken heeft gedaan. Dit proces wordt zeker verder uitgewerkt.

Planning

  • B&W vergadert 20 en 27 oktober over het voorstel voor de gemeenteraad
  • 18 november oordeelsvormende vergadering gemeenteraad
  • 9 december besluitvormende vergadering gemeenteraad

Beide vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar en (waarschijnlijk) online te volgen.

Dit project gaat vele jaren duren.