Mini biebjes in Hullenveld !

Biebjes in de buurt.

Onze straat is een mini-biebje rijker. Een kastje met boeken waar iedereen gewoon een boek uit kan pakken, om zelf te lezen of om door te geven aan een ander. Mijn leukste verjaardagscadeau dit jaar! Al drie buren hebben boeken aangeboden en een buurman had al mooie boeken voor volwassenen op de bovenste plank gezet. Ik had gedacht aan een mini-bieb met kinderboeken. Twee straten verder bij ons staat een prachtige mini-bieb met hoofdzakelijk volwassen boeken. Ik ben namelijk zo’n leesgek die vindt dat we als maatschappij aan kinderen moeten laten zien dat lezen leuk en belangrijk is. Lezen is overal.

Tijdens de Boekenspeurtocht dit jaar stonden er in onze straat ook een aantal kinderboeken achter verschillende ramen. Niks is leuker en belangrijker dan een boek waar je van gesmuld hebt bij kinderen onder de aandacht te brengen. Ik heb buren die dat delen. Fijn.

Ik laat de volwassen boeken voorlopig staan, want volwassenen die even neuzen voor hun kind of kleinkind willen ook vast wel neuzen in de boeken voor volwassenen. Met dank aan de buurman. En ik ga graag even buurten bij de andere mini-biebs in onze wijk. Kunnen we naar elkaar verwijzen. Zijn er nog meer mini-biebs in onze buurt? Mijn mini-mini-biebje staat aan Henri Dunantplantsoen 6. Itie van den Berg

Oproep werkgroep Hullenbosje.

Dit bericht is overgenomen van DitisRoden.

De gemeente Roden heeft grootse plannen voor huizenbouw in plan Roden-zuid. Dit is het gebied Hullenweg, Norgerweg, Kaatsweg en Esweg. Dus van de Noorderkroon tot Dorado. Hier moeten 200 tot 300 huizen worden gebouwd, komen de sportvelden, moet er aan waterbeheer gedaan worden.

Er is een verkeersstudie verricht hoe deze nieuwe uitbreidingswijk (overloop bewoners stad Groningen) het beste kan worden ontsloten. De eerste voorkeur gaat daarbij uit naar het verlengen van de Maatlanden richting Roderesch. Met de aanleg van deze weg zou het centrum minder belast moeten gaan worden. De sportvelden worden dan verplaatst naar de nieuwbouwwijk.

Wij maken dankbaar gebruik van de aangeboden mogelijkheid tot inspraak en hopen en verwachten dat hiermee door de verantwoordelijke politici serieus rekening wordt gehouden.

Door de aanleg van deze weg , door de groene long van onze fietsgemeente, zullen de wijken Roderveld en Hullenveld van elkaar gescheiden worden. Dat betekent dat de mensen uit Roderveld niet meer zo makkelijk naar het Hullenbosje kunnen lopen en omgekeerd.

Het is net een mooi stukje groen waar veel gebruik van gemaakt wordt. Vooral nu met de corona is het heerlijk om even in het groen te vertoeven. Ook het speelveldje waar kinderen kunnen voetballen, kunnen skaten, ouderen samen komen om de honden uit te laten en gezellig kunnen kletsen, aan een net aangelegde picknicktafel, zal verdwijnen. Jongeren die er ook gebruik van maken, moeten een andere plek gaan zoeken. Er zal overlast komen door lawaai, stank, fijnstof en stikstof. Om dit prachtige gebied door de aanleg van een verlengde rondweg kwijt te raken is vandaag de dag voor een gemeente die zich afficheert als fietsgemeente niet te verkopen.

Om deze plannen van tafel te krijgen ben ik een actie begonnen om de mensen te wijzen op de consequenties van deze rondweg. De gemeente heeft ons met twee internetbijeenkomsten en een vragenlijst op de hoogte gesteld. Maar niet iedereen is digitaal onderlegd of krijgt “De Krant” in de brievenbus. Via flyers aan de bomen rond het speelveldje probeer ik de mensen ook op de hoogte te stellen van de plannen. Wil je bezwaar maken tegen deze rondweg. Mail dan naar: stoprondweg@gmail.com

Ik ben een lid van de werkgroep Hullenbosje/speelveldje die uit 7 personen bestaat en de groep van 15 vrijwilligers die zich hebben opgegeven om mee te helpen het Hullenbosje netjes te houden. Wij als werkgroep zien toe op het snoeiwerk, ruimen zoveel mogelijk zwerfafval op. Als het teveel is geven we dat door aan de gemeente. We hebben ervoor gezorgd dat het hoofdpad door het Hullenbosje en er om heen verhard werd zodat rolstoelers en scootmobiels (o.a. mensen van de Hullen en Noorderkroon) ook gebruik kunnen maken van het bosje. Op verzoek van de ouderen is er een picknicktafel geplaatst waar ze even kunnen zitten en bijpraten. Om meer vogels te lokken zijn er nestkastjes opgehangen. Er is zoveel mogelijk prikkeldraad verwijderd waar kinderen en honden in terecht konden komen.

Als woordvoerder van deze werkgroep, naar de gemeente toe, ben ik deze actie gestart en ik hoop zoveel mogelijk mensen mee te krijgen. Helaas worden de flyers elke dag van de bomen gescheurd en moet ik deze elke dag vernieuwen. Als je het er niet mee eens bent, hoef je nog niet een beslissing voor een ander te nemen.

De bezwaren worden op een gegeven moment aan wethouder Koster aangeboden in bijzijn van de media. Hierbij nog een keer het mailadres waar u met bezwaar heen kunt: stoprondweg@gmail.com

Alvast mijn hartelijke dank,
de woordvoerder van de werkgroep, tevens een verontruste buurtbewoner.

Schapen hoeden in de wijk?

Een gescheperde kudde schapen door Roden? (een rondtrekkende kudde, die gehoed wordt door een herder en een hond)

Een aantal jaren al worden de gazons en plantsoenen in Roden en Nieuw-Roden begraasd door de schapen van schaapsherder Nico. De onderneming van Nico wordt ingehuurd door de gemeente om het gras kort te houden en daarmee de biodiversiteit in de gemeente te verhogen. Begrazing door schapen (schapen knippen als het ware het gras af) leidt tot een gevarieerder plantengroei, waardoor meer insecten aangetrokken worden. En meer insecten betekent meer vogels etc.. Tot nu staan de schapen achter rasters die steeds verplaatst worden. Daarbij wordt gekozen voor percelen in de gemeente die niet al te klein zijn waardoor het economisch gezien te behappen valt. Resultaat is echter wel dat de kleine postzegeltjes gras die her er der in de gemeente ook te vinden zijn, overgeslagen worden. Bij de gemeente is nu het idee ontstaan om met een zogenaamde gescheperde kudde door te straten te gaan zodat de kleine plantsoentjes, grasveldjes e.d. niet overgeslagen worden. Dat betekent dus dat de kudde compleet met honden en herder door de wijken van Roden en Nieuw Roden zou moeten gaan. Een arcadisch gezicht natuurlijk. En dat voor drie tot vier dagen per week. ’s Nachts en op de overige dagen staan de schapen binnen de rasters.

Eén en ander is echter alleen financieel door de gemeente te realiseren met behulp van de wijkbewoners die bereid zijn om de herder te helpen met water geven, het verplaatsen van de rasters e.d. Concreet is ons als wijkverenigingen/buurtnetwerk gevraagd om eens in de wijk te peilen of hiervoor vrijwilligers te vinden zijn. Veel concreter is het niet. Op korte termijn (met de winter voor de deur) speelt het allemaal nog niet. Maar mocht u belangstelling hebben voor vrijwillige hulpherderschap dan kunt u zich melden bij hullenveld@ziggo.nl

Met meewerkend voorman wijkbeheer, Roelof Ubels, is een aardig filmpje gemaakt over het maaibeheer van de gemeente Noordenveld. Het geeft een mooi overzicht van de verschillende aspecten en wijze van werken in Noordenveld. Klik en kijk hier het filmpje.

Aanvullende informatie en achtergronden over dit onderwerp.

De gemeente past schapenbegrazing toe voor meer biodiversiteit

Sinds 2017 zet de gemeente schapen in voor ecologisch beheer. De schapen grazen selectief waardoor een betere variatie in beplanting ontstaat. Door hun uitwerpselen zorgen de schapen voor de verspreiding van zaden. Hierdoor ontstaan bloemrijkere groenstroken. Dat is goed voor de insecten en het vergroot de biodiversiteit. Behalve nuttig is een kudde schapen ook mooi om te zien.

De schapen staan tot half november op een aantal plekken in Roden

Na de lammertijd worden op verschillende locaties in Roden schaapskuddes van herder Nico Buitenkamp ingezet. Als het voedsel op is worden de schapen door Nico verplaatst. De bordercollies Don, Thor en Joe helpen hier altijd even enthousiast bij. De schapen in de kudde zijn rasechte Drentse Schoonebekers. De schapen grazen in Roden tot ongeveer half november. De schapenbegrazing passen we alleen in Roden toe. In Norg en Westervelde is het een Boermarke die schapen op de brinken laat grazen.

Een gescheperde kudde is nog beter voor de biodiversiteit en geeft meer beleving voor bewoners

De gemeente heeft de wens om de schapen nog beter in te zetten voor de biodiversiteit. Nu staan de schapen op een aantal vaste locaties en worden na een aantal weken, na het perceel kaal te hebben gegraasd, verplaatst naar de volgende locatie. Met een gescheperde kudde lopen ze, begeleid door de herder en zijn honden, vrij door de straten en grazen waar gewenst. Ook de kleinere groenstroken waar verschraling gewenst is, worden zo meegenomen in het beheer. Het is de bedoeling dat er dan 3 à 4 dagen per week gescheperd begraasd wordt. Er zal in de middag een moment zijn voor herkauwen op bijvoorbeeld een Brink. Het is belangrijk dat dit in de buurt van bomen gebeurt omdat bij het herkauwen ook de ontlasting komt. De bomen krijgen zo weer bemesting. De delen waar gegraasd is wordt de vegetatie afgevoerd wat weer verschraling teweeg brengt en zo weer meer variatie in beplanting (bloemrijker).

We willen hier graag een project van maken samen met de wijk- en dorpsbelangenverenigingen

Voor een gescheperde kudde is een flink hoger budget nodig, dit geld zit niet in het gemeentelijke beheerbudget. Vanwege de vele positieve reacties van inwoners op de schapen is het idee opgevat om hier een project van te maken waarbij wijkbewoners die het leuk vinden een bijdrage kunnen leveren in de vorm van vrijwillige inzet. Bij zo’n project hebben we de mogelijkheid gebruik te maken van financiering uit het Dorpenfonds. Hierbij vraagt het Platform gezamenlijk subsidie aan en zorgt de vrijwillige inzet voor de benodigde 25% eigen bijdrage (uren mogen we omzetten in geld).

 De 25% invulling kan bestaan uit:

  • Communicatie naar de wijkbewoners, werven van vrijwilligers
  • Het plaatsen van rasters
  • Het frequent controleren of er stroom op het hekwerk staat
  • Water geven, brok en hooi aan de schapen op de dagen dat er niet gescheperd wordt.

Dit idee moet nog verder worden uitgewerkt. Herder Nico Buitenkamp komt graag een keer uitleg geven over de werkzaamheden.

Biodiversiteit-strook ingezaaid aan Ceintuurbaan zuid

Ceintuurbaan zuid:

Ook in onze wijk Hullenveld is er extra aandacht voor biodiversiteit. Aan de Ceintuurbaan zuid is daarvoor een strook van ongeveer 2 meter breed over de lengte van de braakliggende terreinen ingezaaid door de gemeente.

De bedoeling is dat in deze strook een bloemrijk geheel ontstaat, wat het aanzien aanmerkelijk verfraaid. De strook moet wel een aantal keren per jaar onderhouden worden. Dit gebeurt door vrijwilligers.

Momenteel zijn er twee personen die zich hiermee bezig gaan houden en zij kunnen wel enige versterking gebruiken. Het kost naar schatting ongeveer twee dagdelen per jaar. Wilt u ook een handje helpen?

Reageer via hullenveld@ziggo.nl .

Bloemenpracht Ceintuurbaan Zuid!

Samen met de gemeente hebben enkele bewoners van Hullenveld een plan gemaakt om de bermen van de onbebouwde terreintjes aan de Ceintuurbaan zuid op een andere manier in te vullen.

Geprobeerd gaat worden om de diversiteit van de planten in de bermen te vergroten. Dit kan gaan leiden tot een fraaier geheel van bloeiende planten en wordt daardoor aantrekkelijk voor insecten. Ook zal een zogenaamde insectenhotel worden geplaatst.

Eind februari wordt de bovenlaag van de bermstroken geschraapt om de bodem te verschralen en wordt een mix van uitgelezen zaden ingezaaid.

De rol van het tweetal initiatief nemende bewoners bestaat uit een aantal keren per jaar ongewenste begroeiing te verwijderen en de stroken op een andere wijze te maaien. Dit heeft tot effect dat de bloeiende planten kunnen uitzaaien en elk jaar weer in grote getale terugkeren. Hierin zullen zij door de gemeente worden ondersteund. Egbert Wijnalda (gemeente Noordenveld) en Roel Ubels (Voorman Wijkbeheer) zijn zeer enthousiast over het geheel.

Wel is het de bedoeling om het terrein achter deze stroken te laten begrazen door schapen. Dit wordt al gedaan en zal dus worden gecontinueerd.

Het team (Mark Bloeming en Hayo Bos) kan zeker nog versterking gebruiken!

Als u belangstelling heeft stuur dan een berichtje naar hullenveld@ziggo.nl of naar 06 10789612

Oproep tot deelname aan onderhoudsgroepje braakliggende terreintjes.

De gemeente geeft ons de mogelijkheid om, als bewoners van de wijk Hullenveld, de braakliggende terreinen aan de Ceintuurbaan Zuid en de J.Fabriciuslaan zelf zodanig te onderhouden dat het er een stuk plezieriger gaat uitzien. Met vooral meer diversiteit van bloemen en planten.

Door een andere manier van onderhouden kan de biodiversiteit sterk verbeteren: meer bloemen, meer insecten en meer vogels van dien.

Een aantal keren per jaar zal dit onderhoud moeten worden verricht en we zoeken ongeveer vijf personen die hieraan zouden willen meedoen. De gemeente  kan het op deze manier die hiervoor nodig is, niet doen (te arbeidsintensief) maar zal ons met raad en kennis bijstaan.

Wie doet mee??

Opgeven kan bij hullenveld@ziggo.nl

Aandacht voor Veiligheid Hullenweg

De Hullenweg in de toekomst?

Reeds enkele malen heeft de onveilige verkeerssituatie op de Hullenweg  vermeld gestaan als één van de punten van de wijkschouw. Tot nu toe zonder dat daar oplossingen voor gevonden zijn. Wat is er aan de hand ?  Er wordt te hard gereden, onlangs nog in de hand gewerkt doordat een voorrangsregel is veranderd; komende van de Stinsenweg  moet het doorgaande verkeer op de Hullenweg voorrang verleend worden, soms worden snelheden behaald van boven de 80 km en dat in de bebouwde kom. Er is een gevaarlijke  fietsoversteek op het fietspad dat langs de tennisbaan komt richting Roderesch. Het parallelle fietspad ter hoogte van ONR houdt abrupt op, wat tot een plotselinge verschijning van fietsers op de rijweg leidt. Het wegdek is in slechte staat. Het is er donker. Fietsers, paarden, wandelaars en automobilisten zitten elkaar nogal in de weg. Het verkeer is mede door de groei van het nieuwste gedeelte van de wijk Roderveld toegenomen. Veel automobilisten kiezen komende vanaf de Maatlanden de route over de Stinsenweg/Hullenweg als doorgaande route richting Norg. Vooral in het weekend, als kinderen zich op de fiets richting de sportvelden bewegen, is het te gevaarlijk. Het instellen van een 30 km-zone is niet mogelijk vanwege de hiervoor geldende richtlijnen.

Reden genoeg om dit alles nog eens bij de gemeente aan te kaarten. Op 10 april vond dan ook een gesprek plaats met een beleidsmedewerker ‘verkeer’ van de gemeente Noordenveld. Aanwezig twee vertegenwoordigers van de wijkbelangenvereniging Roderveld (waar de Hullenweg ook langs loopt) en twee wijkbewoners (een lid van de initiatiefgroep en een buurtverbinder).

De Hullenweg maakt, naar bleek, onderdeel uit van tussen 2015 en 2025 aan te pakken verkeerssituaties van het vervoers- en verkeersplan van de gemeente Noordenveld. Dit betekent dat uiterlijk voor 2025 de plannen die dan gemaakt zijn, uitgevoerd gaan worden. Het kan ook volgend jaar zijn. Druk van buitenaf op met name de politiek kan helpend werken. Op korte termijn biedt dat duidelijk geen soelaas voor de kwetsbare verkeersdeelnemers op de Hullenweg. Er moet veel gaan gebeuren en dat gaat noodzakelijkerwijs gepaard met hoge kosten. Idealiter zou er aan beide kanten van de Hullenweg een fietspad kunnen komen, maar dat zal een forse opgave zijn, zeker gezien de geringe beschikbare ruimte. Waar op korte termijn wel aan gedacht kan worden, zijn snelheidsremmende maatregelen zoals bijvoorbeeld  fietsstroken creëren; maar eigenlijk is de weg, met een breedte van 5,50 meter, daar te smal voor. Met fietsstroken van 1.70 meter aan beide zijden blijft er voor auto’s dan nog twee meter over. Ook kan de politie ingeschakeld worden om de snelheid in de gaten te houden. Zo zijn er nog wel meer maatregelen te bedenken om de snelheid op de Hullenweg er uit te krijgen. Het ziet er naar uit dat het asfalt eerder aangepakt moet worden. Fietssuggestiestroken (die dan minder breed mogen zijn dan de officiële stroken) zouden dan meegenomen kunnen worden. Een alternatief is gedogen van kinderen op de trottoirs. De oversteek van het kruisende fietspad zou veel beter gemarkeerd kunnen worden. Ook zou naar andere tracés gekeken kunnen worden voor zowel autoverkeer als fietsers.

De gemeente gaat met de geopperde ideeën aan de gang; vooral het aanbrengen van fietsstroken werd nadrukkelijk bepleit. Het buurtnetwerk Hullenveld en de wijkbelangenvereniging Roderveld zullen op de hoogte gehouden worden.

Update Hullenbosje (maart 2019)

De werkgroep heeft eind februari samen met de gemeente een schouw gedaan door het Hullenbosje. Met betrekking tot de gemaakte afspraken, het volgende:

Vraag aan gemeente over het snoeien: Hoeveel nut heeft het snoeien? Is dit wel een taak voor de omwonenden? Moeten de bramen niet met wortel en al worden verwijderd door een professional?

Antwoord: De groei van bramen is het gevolg van grootschalige kap en verstoring van de bosbodem. Als deze meer tot rust komt en de jonge aanplant groeit door, zal de bramengroei stagneren. Het is niet erg dat hier en daar bramengroei blijft i.v.m. holle stengels waar wilde bijen in overwinteren. Zolang de droge periode aanhoudt is het wenselijk de bramen rondom de nieuwe aanplant wel af te maaien. Dit zal in het najaar opnieuw gebeuren door Garbrand Erenstein, de vrijwilligers zullen nadien het maaisel opruimen en de gemeente voert dit dan weer af. Als er wel jaren komen waarin meer neerslag valt zullen er meer jonge boompjes en struiken kiemen en doorgroeien tot boven de bramenlaag. Als deze eenmaal een goede kroon ontwikkelen zullen de bramen natuurlijk onderdrukt worden. Dit is een proces van meerdere jaren.

• NB: het is niet de bedoeling dat de vrijwilligers in het broedseizoen aan de slag gaan om bramen weg te halen. Het broedseizoen is dit jaar al begonnen.

Vraag aan de gemeente over gevallen bomen:Is het toegestaan bruikbaar hout door de omwonenden te laten verwijderen?

Antwoord: Nee, het idee bij een natuurlijk bos is om het hout in het bos te behouden als voeding voor alle flora en fauna.

Toelichting

Dood hout is een vitaal onderdeel van het bosecosysteem. Het is van belang voor de voedselkringloop in het systeem. Grote aantallen insecten, schimmels en andere organismen zijn er voor hun levenscyclus van afhankelijk. Daarnaast leven weer andere dieren van de insecten die op dit dode hout voorkomen. In het bijzonder inheems staand dood hout met zware afmetingen is hierbij belangrijk. Staande dode stammen met enige afmeting zijn bovendien geliefd bij onder andere holenbroeders, vleermuizen en boommarters voor het vinden van een verblijfplaats of broedgelegenheid. Ook liggend dood hout is waardevol voor het bos. Liggende stamdelen zijn substraat voor organismen als schimmels, mossen en planten, larven en miljoenpoten.

Vraag aan de gemeente over wandelpaden nabij het Hullenbosje: Bespreken of er een mooi rondje (voor een ieder toegankelijk) is te realiseren.

Antwoord: Het pad tussen het bosje en korfbalveld wordt aangepakt door de gemeente. Hier komt koersmix op.

De op en afritten,  vanaf de Roderweg tot aan de Hullenweg worden aangepakt

De bebording van de paden duidelijker regelen. Ook hier is van belang dat er door alle gebruikers rekening met elkaar moet worden gehouden. Extra borden worden niet meer geplaatst. Bij de afdeling recreatie van de gemeente is wel een plan in de maak om het gebruik van de bossen aan te duiden. Er zullen vastgestelde fietspaden, voetpaden en ruiterpaden in worden opgenomen. Deze routes worden met o.a. de MTB verenigingen gecommuniceerd. Als de routes zijn vastgesteld moet er gekeken worden naar de borden en functie. De tweede functie die de openstellingsborden hebben dat het een vereiste is deze plaatsen voor het verkrijgen van subsidies.

Vraag aan gemeente over zitbanken:Beleid, Reparatie en onderhoud van de zitbanken. Zitbanken worden verwijderd, zakken weg of hebben onderhoud nodig. Hoe gaat de gemeente daar mee om?

Antwoord: Gemeente zal alle banken in het Hullenbosje langsgaan en rechtzetten.

Vraag aan gemeente over plaatsing blikvangers en hondenpoepafvalbak.

Antwoord: Er zullen blikvangers/vuilnisbakken worden geplaatst t/o de zitbankjes in het bosje, bij de skatebaan en een hondenpoepafvalbak bij het speelveldje aan de kant van het korfbalveld. Iedereen met hond wordt verzocht om de poep op het speelveldje op te ruimen en in de daarvoor bestemde bak te deponeren.

Vraag aan gemeente over het opruimen zwerfafval.

Antwoord: Elke maandag wordt bij de skatebaan de boel opgeruimd. Mocht er in de week veel liggen dan graag even de gemeente bellen. Mag iedereen doen. In het weekend wordt er niet opgeruimd, maar graag de boel laten liggen tot maandag, dan kan de gemeente zien hoeveel er geproduceerd wordt.

Vraag aan de gemeente over vogelhuisjes.

Antwoord: Er worden door de gemeente 20 vogelhuisjes besteld en die worden door de werkgroep opgehangen.

Jullie zien dat de gemeente mee wil werken om alles voor elkaar te krijgen.

We kunnen dus tot na het broedseizoen niet meer snoeien. Maar in augustus /september  mogen we weer aan de slag. Ik hoop dat we dan weer een beroep op de vrijwilligers mogen doen.

Zijn er nog opmerkingen of vragen, deel ze dan met ons.

Ik wens jullie een mooie zomer toe met veel plezier in het Hullenbosje.

Namens de werkgroep, Tjitske Kind

E-mail: tjitskekind@xs4all.nl of Tel. 06 19 99 71 02

Opruimdag Hullenbosje

WIE WIL MEEHELPEN aan een “MOOI en NATUURLIJK HULLENBOSJE” .

De werkgroep “Hullenbosje” (ontstaan door betrokken bewoners van Roderveld en Hullenveld) zoekt vrijwilligers om te helpen bij een opschoondag op zaterdag 12 januari 2019.

In samenwerking met de gemeente en boomverzorging Erenstein  gaan we deze keer de zijpaadjes in het bos aanpakken. De bedoeling is dat de grassen en bramenstruiken daar worden gesnoeid.

Ook bij de al nieuw aangeplante bomen moeten de bramenstruiken verwijderd worden.

De vrijwilligers zullen dan het snoeiafval, het zwerfafval en andere zaken die er niet thuishoren opruimen, zodat iedereen weer kan genieten van een schoon en goed toegankelijk wandelbos.

Het hoofdpad en de waterafvoeren zijn gelukkig al aangepakt door de gemeente. De wandelpaden zijn nu zo gemaakt dat ook mensen die gebruik maken van een rolstoel of scootmobiel er gebruik van kunnen maken.(Dus geen toegang voor paarden, scooters en ATB crossfietsen).

Wilt u mee helpen het bosje mooi te houden zodat u de reeën,eekhoorns en veel vogels kunt blijven spotten, help ons dan bij deze buurtklus.

Hoe meer mensen, hoe leuker het wordt en hoe sneller het werk is gedaan.

We beginnen om 9.30 uur op zaterdag 12 januari (of bij slecht weer op zaterdag 26 januari).

Start bij ingang bosje aan sportveldje Zeijpendal. Neem zelf goede werkhandschoenen mee!

Meer informatie over onze activiteiten aangaande het Hullenbosje kunt u vinden op de website van de wijk Hullenveld (www.hullenveldroden.nl)

Graag aanmelden met naam en telefoonnummer bij:tjitskekind@xs4all.nl

Nuttige bijeenkomst buurtverbinders

Buurtverbindersbijeenkomst

Op 30 oktober j.l. werd er weer een buurtverbindersbijeenkomst gehouden, de derde in successie. Zoals bekend heeft iedere straat in onze wijk een eigen buurtverbinder; de oren en ogen van de straat en de contactpersoon naar andere straten en naar de wijk.

De opkomst was hoog, er waren maar drie afzeggingen, zodat er een behoorlijke vertegenwoordiging uit onze wijk aanwezig was

Deze keer waren er twee hoofdonderwerpen: een bespreking van de resultaten van de wijkschouw en de sociale samenhang in onze wijk.

Ieder jaar wordt er in onze wijk een zogenaamde wijkschouw gehouden. Dit jaar vond deze wijkschouw in juni plaats. Er vindt een rondgang plaats door de wijk in aanwezigheid van de wijkagent, de gemeente, Welzijn in Noordenveld en wijkbewoners. Tot en met de vorige wijkschouw werden de kritische punten in de wijk vooral aangebracht door leden van de initiatiefgroep; dit jaar werd voor het eerst een beroep gedaan op de inbreng van de straatverbinders die op hun beurt weer hun oren te luisteren hadden gelegd bij u, de straatbewoners. Uiteindelijk leidde dit tot een inventarisatie van 31 verbeterpunten. Deze 31 punten zijn tijdens een rondgang door de wijk met de gemeentewerkers besproken. Belangrijke vraag: Heeft het inventariseren van verbeterpunten ook geleid tot het daadwerkelijk afhandelen van deze punten ? In het algemeen werd er tevreden gereageerd op de afhandeling. Sommige verbeterpunten waren zelfs al voor de wijkschouw verholpen( bijvoorbeeld het weghalen van blad bij de vijver naast de Hullen); andere punten vrij direct na de melding tijdens de wijkschouw (bijvoorbeeld het snoeien van het ruiterpad langs de Hullenweg). Weer andere punten werden in een planning gezet voor afhandeling later in het jaar en ook daadwerkelijk uitgevoerd rondom het geplande moment (bijvoorbeeld herbestrating trottoirs Rozenhof). Toch waren er ook wel kritische kanttekeningen: het plantsoen aan het Zuidenveld wordt nog steeds kapotgereden, informatie ontbreekt over de herinrichting van de Nieuweweg e.d.. Afgesproken werd om het wijkschouw-document nog eens kritisch te bekijken en de niet afgehandelde punten aan de orde te stellen bij de gemeente.

Een ander punt van bespreking betrof de sociale samenhang in onze wijk. Een peiling wees uit dat naar de inschatting van de aanwezige buurtverbinders de onderlinge contacten in de straten in onze wijk redelijk tot goed zijn. Er lijkt sprake van weinig (verborgen) eenzaamheid alhoewel daar de kanttekening bij te plaatsen valt, dat we het uiteindelijk niet weten; ook mensen die samenwonen in één huis kunnen eenzaam zijn. Buurtverbinders zouden mogelijk een rol kunnen spelen bij het stimuleren van de sociale samenhang maar over de aanpak daarvan is er discussie. Meer activiteiten in straat of buurt zou een oplossing kunnen zijn, maar de vraag is of daar behoefte aan is. Ook voor het gezamenlijk ontwikkelen van duurzame initiatieven zou weinig belangstelling bestaan; daar zijn andere organisaties al mee bezig. Sociale samenhang zit vaak in kleine dingen: je hand opsteken naar mensen in de straat, een jaarlijkse borrel of barbecue in de straat, de buren uitnodigen na een verhuizing, belangstelling tonen bij ziekte etc. . De inschatting van de buurtverbinders is,  dat dit soort zaken ook wel gebeurt op het niveau van de straat, inclusief het verlenen van mantelzorg. Aan straat overstijgende activiteiten lijkt al minder behoefte te bestaan. Een straal van 50 meter rondom het huis lijkt een soort natuurlijke grens te zijn waarbinnen buurtbewoners elkaar goed kunnen vinden.

Uiteraard gaat het hier boven over bespiegelingen en meningen. Initiatieven van uit de straat en van uit de wijk op het gebied van sociale samenhang en groen en grijs zijn van harte welkom. De website en de nieuwsbrief van Hullenveld zouden daar bij als springplank kunnen functioneren.

Zie ook website pagina Buurtverbinders