Ophalen Bladafval door Gemeente

GEMEENTE GAAT AAN DE SLAG OM GEVALLEN BLAD OP TE RUIMEN 
Vanaf eind oktober gaan we weer de dorpen en wijken door om het blad van de voetpaden en het gras te verwijderen. We gaan 2 keer door alle dorpen en wijken om al het blad op te ruimen. We kunnen vooraf helaas niet precies aangeven wanneer we bij u in de straat zijn. 

Bladverzamelplaatsen  
U kunt het blad dat u zelf verzamelt in de groene GFT container doen of bij de bladverzamelplaatsen neerleggen die op verschillende plaatsen in de dorpen en wijken staan. Deze bladverzamelplaatsen halen we regelmatig leeg. 

Hoopjes bladeren nemen we mee 
U kunt uw blad ook op hopen (max 1 m3) aan de kant van de straat laten liggen. Deze bladeren worden meegenomen in 1 van de opruimrondes. Dus niet tijdens het leeghalen van de bladverzamelplaatsen!  

Leg de hopen op voldoende afstand van obstakels als bomen, paaltjes, lichtmasten et cetera. 

Laat uw blad tussen de beplanting liggen 
Bladeren die zijn gevallen tussen de beplantingen is goed voor de tuin. De gevallen bladeren werken voor de planten als een beschermende deken tegen de vorst, is goed voor het bodemleven, zorgt voor minder onkruid en vermindert uitdroging van de bodem. Bovendien zorgt het voor een schuilplaats voor zoogdieren als de egel. 

Gooi geen blad in de sloten 
Helaas wordt ook veel blad in de sloten gegooid. Dit zorgt voor belemmering van de doorstroming en verstopping van duikers. Dit kan uiteindelijk leiden tot wateroverlast.          

Begrip en medewerking 
Om de werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, vragen wij u om uw auto tijdelijke te verplaatsen wanneer u hoort of ziet dat wij in uw straat aan het werk zijn. Wij realiseren ons dat de werkzaamheden enige hinder kunnen veroorzaken, maar rekenen op uw begrip en medewerking.  

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen via 088 – 050 88 86. 

Bladverzamelplaatsen 2021 in onze wijk:

 • J. Fabriciuslaan – Beek en Bosch 
 • Molenweg t.o. 8 
 • Prof. v.d. Leeuwplantsoen – Molenweg 
 • Raiffeisenlaan 17 
 • Wiekslag 7 

Zie ook dit filmpje: Bladruimen in Noordenveld – YouTube

Schapen hoeden in de wijk?

Een gescheperde kudde schapen door Roden? (een rondtrekkende kudde, die gehoed wordt door een herder en een hond)

Een aantal jaren al worden de gazons en plantsoenen in Roden en Nieuw-Roden begraasd door de schapen van schaapsherder Nico. De onderneming van Nico wordt ingehuurd door de gemeente om het gras kort te houden en daarmee de biodiversiteit in de gemeente te verhogen. Begrazing door schapen (schapen knippen als het ware het gras af) leidt tot een gevarieerder plantengroei, waardoor meer insecten aangetrokken worden. En meer insecten betekent meer vogels etc.. Tot nu staan de schapen achter rasters die steeds verplaatst worden. Daarbij wordt gekozen voor percelen in de gemeente die niet al te klein zijn waardoor het economisch gezien te behappen valt. Resultaat is echter wel dat de kleine postzegeltjes gras die her er der in de gemeente ook te vinden zijn, overgeslagen worden. Bij de gemeente is nu het idee ontstaan om met een zogenaamde gescheperde kudde door te straten te gaan zodat de kleine plantsoentjes, grasveldjes e.d. niet overgeslagen worden. Dat betekent dus dat de kudde compleet met honden en herder door de wijken van Roden en Nieuw Roden zou moeten gaan. Een arcadisch gezicht natuurlijk. En dat voor drie tot vier dagen per week. ’s Nachts en op de overige dagen staan de schapen binnen de rasters.

Eén en ander is echter alleen financieel door de gemeente te realiseren met behulp van de wijkbewoners die bereid zijn om de herder te helpen met water geven, het verplaatsen van de rasters e.d. Concreet is ons als wijkverenigingen/buurtnetwerk gevraagd om eens in de wijk te peilen of hiervoor vrijwilligers te vinden zijn. Veel concreter is het niet. Op korte termijn (met de winter voor de deur) speelt het allemaal nog niet. Maar mocht u belangstelling hebben voor vrijwillige hulpherderschap dan kunt u zich melden bij hullenveld@ziggo.nl

Met meewerkend voorman wijkbeheer, Roelof Ubels, is een aardig filmpje gemaakt over het maaibeheer van de gemeente Noordenveld. Het geeft een mooi overzicht van de verschillende aspecten en wijze van werken in Noordenveld. Klik en kijk hier het filmpje.

Aanvullende informatie en achtergronden over dit onderwerp.

De gemeente past schapenbegrazing toe voor meer biodiversiteit

Sinds 2017 zet de gemeente schapen in voor ecologisch beheer. De schapen grazen selectief waardoor een betere variatie in beplanting ontstaat. Door hun uitwerpselen zorgen de schapen voor de verspreiding van zaden. Hierdoor ontstaan bloemrijkere groenstroken. Dat is goed voor de insecten en het vergroot de biodiversiteit. Behalve nuttig is een kudde schapen ook mooi om te zien.

De schapen staan tot half november op een aantal plekken in Roden

Na de lammertijd worden op verschillende locaties in Roden schaapskuddes van herder Nico Buitenkamp ingezet. Als het voedsel op is worden de schapen door Nico verplaatst. De bordercollies Don, Thor en Joe helpen hier altijd even enthousiast bij. De schapen in de kudde zijn rasechte Drentse Schoonebekers. De schapen grazen in Roden tot ongeveer half november. De schapenbegrazing passen we alleen in Roden toe. In Norg en Westervelde is het een Boermarke die schapen op de brinken laat grazen.

Een gescheperde kudde is nog beter voor de biodiversiteit en geeft meer beleving voor bewoners

De gemeente heeft de wens om de schapen nog beter in te zetten voor de biodiversiteit. Nu staan de schapen op een aantal vaste locaties en worden na een aantal weken, na het perceel kaal te hebben gegraasd, verplaatst naar de volgende locatie. Met een gescheperde kudde lopen ze, begeleid door de herder en zijn honden, vrij door de straten en grazen waar gewenst. Ook de kleinere groenstroken waar verschraling gewenst is, worden zo meegenomen in het beheer. Het is de bedoeling dat er dan 3 à 4 dagen per week gescheperd begraasd wordt. Er zal in de middag een moment zijn voor herkauwen op bijvoorbeeld een Brink. Het is belangrijk dat dit in de buurt van bomen gebeurt omdat bij het herkauwen ook de ontlasting komt. De bomen krijgen zo weer bemesting. De delen waar gegraasd is wordt de vegetatie afgevoerd wat weer verschraling teweeg brengt en zo weer meer variatie in beplanting (bloemrijker).

We willen hier graag een project van maken samen met de wijk- en dorpsbelangenverenigingen

Voor een gescheperde kudde is een flink hoger budget nodig, dit geld zit niet in het gemeentelijke beheerbudget. Vanwege de vele positieve reacties van inwoners op de schapen is het idee opgevat om hier een project van te maken waarbij wijkbewoners die het leuk vinden een bijdrage kunnen leveren in de vorm van vrijwillige inzet. Bij zo’n project hebben we de mogelijkheid gebruik te maken van financiering uit het Dorpenfonds. Hierbij vraagt het Platform gezamenlijk subsidie aan en zorgt de vrijwillige inzet voor de benodigde 25% eigen bijdrage (uren mogen we omzetten in geld).

 De 25% invulling kan bestaan uit:

 • Communicatie naar de wijkbewoners, werven van vrijwilligers
 • Het plaatsen van rasters
 • Het frequent controleren of er stroom op het hekwerk staat
 • Water geven, brok en hooi aan de schapen op de dagen dat er niet gescheperd wordt.

Dit idee moet nog verder worden uitgewerkt. Herder Nico Buitenkamp komt graag een keer uitleg geven over de werkzaamheden.

Bermbeheer

Het Icarusblauwtje

Eerder werden wij door de gemeente geïnformeerd over het maaibeheer in de bebouwde kom ( zie een recent bericht op de website van Hullenveld). Het college heeft nu ook een berminventarisatie laten doen, een bermbeheerplan vastgesteld en  een notitie gemaakt over een ‘ambassadeursoort’ in het kader van de nagestreefde biodiversiteit.

Om met dit laatste te beginnen; boerenlandvlinders zijn aansprekende insecten en om een lang verhaal kort te maken. Het “icarusblauwtje” lijkt na ampele overwegingen (zie notitie ambassadeursoort), uit talloze andere vlinders, te zijn uitgekozen om model te staan voor het natuurlijk bermbeheer in onze gemeente.

Voorafgaand aan het maken van het bermbeheerplan heeft de gemeente in 2019 een inventarisatie laten doen naar de toestand in de bermen van de gemeente Noordenveld (zie nota berminventarisatie). Doel was om na te gaan hoe het gesteld was met de kwaliteit van de bermen buiten de bebouwde kom en te inventariseren welke planten in deze bermen voorkomen. Er werden 7 verschillende bermtypes onderscheiden. Conclusie van deze inventarisatie was dat de bermen in onze gemeente in het algemeen voedselrijk zijn. Aanbevolen wordt om een bermbeheerplan te maken teneinde te komen tot een verschraling van de bermen om daarmee de plantenrijkdom en daarmee de insectendiversiteit te bevorderen.

Dat bermbeheerplan is er nu en vastgesteld in het college. In het bermbeheerplan wordt het praktisch beheer beschreven teneinde te komen tot biodiversiteit. Het voert in dit kader te ver om alle maatregelen langs te lopen waarlangs de bermen beheerd gaan worden (hoe maaien, wanneer maaien, waar maaien e.d.); (zie het bermbeheerplan).  

Een drietal zaken lichten we uit het plan dat er nu ligt:

 • Het bermbeheerplan is gemaakt voor de gebieden buiten de bebouwde kom. Onze wijk ligt grotendeels binnen de bebouwde kom. Of worden bijvoorbeeld Norgerweg, Hullenweg en Borglaan ook meegenomen in dit plan ?
 • In het plan wordt uitvoering beschreven hoe Japanse Duizendknoop, Reuzeberenklauw en Eikenprocessierups bestreden gaan worden. Wordt dit beleid ook doorgetrokken naar het voorkomen van deze invasieve exoten binnen onze wijk ?
 • Vanaf september zal er gecommuniceerd worden met o.a. de bewoners over de veranderingen in het bermbeheer. Hoe dat zal worden georganiseerd is nog niet bekend.

Afvalbakken en hondenpoep (update)

Het onderwerp “hondenpoep” is altijd een dankbaar punt van discussie. Al jaren wordt er door de wijkverenigingen en buurtbewoners geklaagd over “poep op de stoep”. Het was anderhalf jaar geleden reden om het onderwerp nog maar eens weer te bespreken in een overleg met het college van B &W en de wijkverenigingen. Omdat B &W ook inzagen dat er eindelijk op dit punt iets zou moeten gebeuren in Roden en Nieuw Roden, is tijdens dat overleg de toezegging gedaan om voor eens en voor altijd een eind te maken aan dit probleem. Het idee was toen om zo veel mogelijk de bestaande afvalbakken in de gemeente mede te gaan gebruiken voor de inzameling van in plastic zakjes verpakte hondendrollen. Geld voor speciale afvalbakken met dispensers voor drollenzakjes was er niet; de bestaande afvalbakken zouden hiervoor gebruikt kunnen worden.

Omdat bij de gemeente niet of onvoldoende bekend was, waar op dat moment de afvalbakken in Roden/ Nieuw Roden zich bevonden, is aan de verschillende wijkverenigingen en dus ook ons buurtnetwerk gevraagd om te inventariseren waar in de wijken zich de afvalbakken zich bevonden. Bedoeling van deze inventarisatie was om te bekijken of deze zich ook op voor hondenbezitters/hondenuitlaters logische plekken bevonden. Uiteindelijk resulteerde deze inventarisatie in de wijk Hullenveld in de geconstateerde aanwezigheid van 23 afvalbakken.

Vervolgens werd gevraagd aan de wijkverenigingen waar nog afvalbakken, speciaal gericht op het uitlaten van honden, geplaatst zouden moeten worden. We hebben toen gekeken naar de witte vlekken op de kaart en zijn toen met een aanbeveling gekomen om zes bakken bij te plaatsen.

Door de gemeente is kritisch naar de noodzaak gekeken. Liever niet bij speelveldjes en bankjes. Er is gekeken naar de meest urgente en logische plekken gezien het onderwerp hondenpoep. Uiteindelijk worden in Roden/Nieuw Roden 30 bakken bijgeplaatst; de bedoeling is dat dit nog voor zomervakantie gebeurt. Het idee is dat in de bakken (er komen dus geen aparte hondenpoepbakken) mensen hun (van huis meegenomen) dichtgeknoopte zakje met hondenpoep kwijt kunnen.

De nieuwe bakken worden geplaatst:

 • Ceintuurbaan Zuid grasveld bij nr. 79/08
 • Bij bankje voetpad omgeving hockeyvelden achter Zijpendaal
 • Nieuweweg bij gezondheidscentrum
 • Bij rotonde Stuurwold
 • Bij Prof. van der Leeuwplantsoen bij nr. 20
 • Voetpad/fietspad  eind Albert Schweitzerplantsoen/Hullenweg vlakbij bebouwing.

Duidelijk is ook dat we er hier mee niet zijn. Het begint bij de bereidheid en het gedrag van mensen om ook daadwerkelijk te voldoen aan de opruimplicht. Communicatie vanuit de gemeente over de opruimplicht maakt dan ook onderdeel uit van de aanpak. Handhaving is nog niet aan de orde.

Maaibeheer gemeente gericht op biodiversiteit.

DE GEMEENTE NOORDENVELD GAAT DIT JAAR HET MAAIBEHEER AANPASSEN.

Waarom?
Gemeenten en Provincies in Nederland willen er samen voor zorgen dat er weer meer ruimte komt voor insecten, verschillende planten en kruiden. Dit is goed voor het evenwicht in de natuur en hiermee de biodiversiteit. Groenstroken in de gemeente kunnen we hier goed voor gebruiken.

Wat is de bedoeling? We laten grasstroken bij bosranden, houtwallen en singels staan. Bloemen krijgen hier alle ruimte. Afhankelijk van de bloei van de soorten worden deze stroken 1 of 2 keer per jaar gemaaid. Het maaisel wordt na het maaien afgevoerd. Bij speelveldjes en trapveldjes blijven we regelmatig maaien. En bij bankjes maaien we een deel aan de voorkant van het bankje weg zodat mensen lekker kunnen zitten. Bij kruispunten en andere belangrijke zichtpunten zorgen we voor een goed uitzicht, hier staat de verkeersveiligheid voorop.
Hieronder een paar voorbeelden:

Direct langs de bosrand maaien we niet. Hierdoor komen er meer bloeiende kruiden. Langs het pad maaien we in een slingerende lijn, dit geeft een natuurlijke aanblik.
We zorgen ervoor dat de beplanting
niet over het pad hangt.

Onverzorgd of een mooie natuurlijke uitstraling?
Niet iedereen zal tevreden zijn over de andere manier van maaien. Er kunnen klachten/opmerkingen komen over het onderhoud. Wat er voor de één onverzorgd uitziet, is voor de ander echter een natuurlijke uitstraling. Het ziet er inderdaad anders uit dan een strak groen gazon. Dit wil niet zeggen dat het niet wordt verzorgd. We zorgen ervoor dat de begroeiing niet over gaat hangen om te voorkomen dat het verkeer/voetgangers hindert. Het is zeker geen bezuinigingsmaatregel, goed beheer op deze manier is zeker niet goedkoper. We doen het voor de flora en fauna, voor het vergroten van de biodiversiteit.

Vragen over deze brief?
In deze brief hebben we uitleg gegeven de nieuwe manier van maaien ter bevordering van de biodiversiteit. Bij vragen hierover kunnen jullie terecht bij de meewerkend voorman van je wijk of dorp via het algemene telefoonnummer 050 – 502 7333

(Geen)Poep op de stoep?

In november 2018 werd, in een overleg tussen gemeentebestuur en de wijkbelangenverenigingen in Roden en Nieuw Roden, afgesproken, om de overlast van hondenpoep op de stoep en in het gazon, voor eens en voor altijd aan te pakken. Nu, een jaar later, op 4 november, werd een volgende stap gezet. In aanwezigheid van vertegenwoordigers van de wijkbelangenverenigingen en ons buurtnetwerk. werd aan de heer Jan Drent, gemeenteambtenaar, een inventarisatie overhandigd van de afvalbakken zoals die op dit moment in Roden/Nieuw Roden geplaatst zijn. Het is de bedoeling dat de bestaande afvalbakken niet alleen dienst gaan doen als verzamelplekken van het ‘gewone’ afval, maar ook gaan dienen om daar hondenpoep in een plastic zakje in te deponeren. Daarnaast is per wijk bekeken waar nog, vooral in de looproutes van de honden(bezitters) afvalbakken geplaatst moeten gaan worden. Dat zullen er ongeveer 40 voor Roden/Nieuw Roden zijn. De bedoeling is dat de eerste bakken nog voor het nieuwe jaar geplaatst gaan worden. Zo mogelijk worden de bakken voorzien van een herkenbaar wijklogo. De plaatsing van de eerste bak zal met enig ceremonieel gepaard gaan.

Oproep tot deelname aan onderhoudsgroepje braakliggende terreintjes.

De gemeente geeft ons de mogelijkheid om, als bewoners van de wijk Hullenveld, de braakliggende terreinen aan de Ceintuurbaan Zuid en de J.Fabriciuslaan zelf zodanig te onderhouden dat het er een stuk plezieriger gaat uitzien. Met vooral meer diversiteit van bloemen en planten.

Door een andere manier van onderhouden kan de biodiversiteit sterk verbeteren: meer bloemen, meer insecten en meer vogels van dien.

Een aantal keren per jaar zal dit onderhoud moeten worden verricht en we zoeken ongeveer vijf personen die hieraan zouden willen meedoen. De gemeente  kan het op deze manier die hiervoor nodig is, niet doen (te arbeidsintensief) maar zal ons met raad en kennis bijstaan.

Wie doet mee??

Opgeven kan bij hullenveld@ziggo.nl

Update Hullenbosje (maart 2019)

De werkgroep heeft eind februari samen met de gemeente een schouw gedaan door het Hullenbosje. Met betrekking tot de gemaakte afspraken, het volgende:

Vraag aan gemeente over het snoeien: Hoeveel nut heeft het snoeien? Is dit wel een taak voor de omwonenden? Moeten de bramen niet met wortel en al worden verwijderd door een professional?

Antwoord: De groei van bramen is het gevolg van grootschalige kap en verstoring van de bosbodem. Als deze meer tot rust komt en de jonge aanplant groeit door, zal de bramengroei stagneren. Het is niet erg dat hier en daar bramengroei blijft i.v.m. holle stengels waar wilde bijen in overwinteren. Zolang de droge periode aanhoudt is het wenselijk de bramen rondom de nieuwe aanplant wel af te maaien. Dit zal in het najaar opnieuw gebeuren door Garbrand Erenstein, de vrijwilligers zullen nadien het maaisel opruimen en de gemeente voert dit dan weer af. Als er wel jaren komen waarin meer neerslag valt zullen er meer jonge boompjes en struiken kiemen en doorgroeien tot boven de bramenlaag. Als deze eenmaal een goede kroon ontwikkelen zullen de bramen natuurlijk onderdrukt worden. Dit is een proces van meerdere jaren.

• NB: het is niet de bedoeling dat de vrijwilligers in het broedseizoen aan de slag gaan om bramen weg te halen. Het broedseizoen is dit jaar al begonnen.

Vraag aan de gemeente over gevallen bomen:Is het toegestaan bruikbaar hout door de omwonenden te laten verwijderen?

Antwoord: Nee, het idee bij een natuurlijk bos is om het hout in het bos te behouden als voeding voor alle flora en fauna.

Toelichting

Dood hout is een vitaal onderdeel van het bosecosysteem. Het is van belang voor de voedselkringloop in het systeem. Grote aantallen insecten, schimmels en andere organismen zijn er voor hun levenscyclus van afhankelijk. Daarnaast leven weer andere dieren van de insecten die op dit dode hout voorkomen. In het bijzonder inheems staand dood hout met zware afmetingen is hierbij belangrijk. Staande dode stammen met enige afmeting zijn bovendien geliefd bij onder andere holenbroeders, vleermuizen en boommarters voor het vinden van een verblijfplaats of broedgelegenheid. Ook liggend dood hout is waardevol voor het bos. Liggende stamdelen zijn substraat voor organismen als schimmels, mossen en planten, larven en miljoenpoten.

Vraag aan de gemeente over wandelpaden nabij het Hullenbosje: Bespreken of er een mooi rondje (voor een ieder toegankelijk) is te realiseren.

Antwoord: Het pad tussen het bosje en korfbalveld wordt aangepakt door de gemeente. Hier komt koersmix op.

De op en afritten,  vanaf de Roderweg tot aan de Hullenweg worden aangepakt

De bebording van de paden duidelijker regelen. Ook hier is van belang dat er door alle gebruikers rekening met elkaar moet worden gehouden. Extra borden worden niet meer geplaatst. Bij de afdeling recreatie van de gemeente is wel een plan in de maak om het gebruik van de bossen aan te duiden. Er zullen vastgestelde fietspaden, voetpaden en ruiterpaden in worden opgenomen. Deze routes worden met o.a. de MTB verenigingen gecommuniceerd. Als de routes zijn vastgesteld moet er gekeken worden naar de borden en functie. De tweede functie die de openstellingsborden hebben dat het een vereiste is deze plaatsen voor het verkrijgen van subsidies.

Vraag aan gemeente over zitbanken:Beleid, Reparatie en onderhoud van de zitbanken. Zitbanken worden verwijderd, zakken weg of hebben onderhoud nodig. Hoe gaat de gemeente daar mee om?

Antwoord: Gemeente zal alle banken in het Hullenbosje langsgaan en rechtzetten.

Vraag aan gemeente over plaatsing blikvangers en hondenpoepafvalbak.

Antwoord: Er zullen blikvangers/vuilnisbakken worden geplaatst t/o de zitbankjes in het bosje, bij de skatebaan en een hondenpoepafvalbak bij het speelveldje aan de kant van het korfbalveld. Iedereen met hond wordt verzocht om de poep op het speelveldje op te ruimen en in de daarvoor bestemde bak te deponeren.

Vraag aan gemeente over het opruimen zwerfafval.

Antwoord: Elke maandag wordt bij de skatebaan de boel opgeruimd. Mocht er in de week veel liggen dan graag even de gemeente bellen. Mag iedereen doen. In het weekend wordt er niet opgeruimd, maar graag de boel laten liggen tot maandag, dan kan de gemeente zien hoeveel er geproduceerd wordt.

Vraag aan de gemeente over vogelhuisjes.

Antwoord: Er worden door de gemeente 20 vogelhuisjes besteld en die worden door de werkgroep opgehangen.

Jullie zien dat de gemeente mee wil werken om alles voor elkaar te krijgen.

We kunnen dus tot na het broedseizoen niet meer snoeien. Maar in augustus /september  mogen we weer aan de slag. Ik hoop dat we dan weer een beroep op de vrijwilligers mogen doen.

Zijn er nog opmerkingen of vragen, deel ze dan met ons.

Ik wens jullie een mooie zomer toe met veel plezier in het Hullenbosje.

Namens de werkgroep, Tjitske Kind

E-mail: tjitskekind@xs4all.nl of Tel. 06 19 99 71 02

Hondenpoep….

Hondenpoep-overlast ?

Al enige jaren wordt er in het platform-overleg van de wijkverenigingen in Roden en Nieuw-Roden (inclusief Hullenveld) gesproken over de hondenpoep-overlast die in sommige wijken ervaren wordt. Het is een voortdurend terugkerend punt in de besprekingen en in de wijkschouwen; een afdoende oplossing is er echter niet gevonden alhoewel er afvalbakken met poepzakjes geplaatst zijn en er in de wijk Hofsteden een omheind hondenlosloopgebied is gecreëerd. In het bestuurlijk overleg van de wijkverenigingen met het college van B&W is onlangs besloten om het ervaren probleem dit jaar aan te pakken en er een min of meer definitieve oplossing voor te bedenken.

De vraag die nu voorligt is: Hoe is het in onze wijk gesteld met de hondenpoep in de openbare ruimte ? En is er eigenlijk wel een hondenpoepprobleem ? Tot nu toe zijn er bij de initiatiefgroep bijvoorbeeld in het kader van de wijkschouw weinig signalen van ervaren overlast binnengekomen.

De gemeente is nu aan het inventariseren waar de overlast aanwezig is en waar deze het grootst is: bijvoorbeeld langs de aanlooproutes naar hondenuitlaatgebieden en in deze hondenuitlaatgebieden zelf, zodat bijvoorbeeld daar afvalbakken en dispenser-zakjes geplaatst kunnen worden. U kunt daarbij helpen door aan te geven of en waar u overlast ervaart van hondenpoep. Wilt u dat per mail aan ons doorgeven? Of doorgeven aan uw buurtverbinder? Ook als u geen overlast ervaart is het belangrijk om dat te weten. Het is in ieder geval niet de opzet van deze oproep om hondenbezitters (en al helemaal niet de hondenbezitters die de uitwerpselen van hun viervoeters keurig opruimen) in een kwaad daglicht te zetten. Maar een schone stoep is wel wat waard.

Buurtinitiatief Hullenbosje (update)

 

Hullenbosje (= het bosgebied tussen sporthal en Stinsenweg)

Sinds begin dit jaar is in en om onze wijk een groepje bewoners actief dat zich het lot van het Hullenbosje heeft aangetrokken. Door o.a. werkzaamheden in het bos zijn de paden niet overal goed begaanbaar waardoor bijvoorbeeld bewoners van de Hullen niet of moeizaam gebruik kunnen maken van het bosje als zij rolstoel- of rollator-afhankelijk zijn. Verder woekeren er bramenstruiken en is er nog meer ongemak (bijvoorbeeld zwerfafval en de afvoer van water).

Er is een eerste inventarisatie gemaakt met een aantal aandachtspunten en dat varieert, naast de hierboven genoemde punten van het opruimen van afval (o.a. bij het parkeerterrein van de voormalige camping) tot het verwijderen van oude resten prikkeldraad en van het vernielen van zitbankjes tot het creëren van een trefpunt voor buurtbewoners. In totaal zijn er een kleine twintig aandachtspunten geformuleerd. Gekozen is echter om met drie van deze punten op korte termijn aan de gang te gaan.

Inmiddels is er contact geweest met de gemeente en overleg heeft opgeleverd dat vanaf eind augustus een begin gemaakt werd met het verwijderen van woekerende bramen. De gemeente is voornemens om het bosje van een productiebos om te toveren in een natuurbos. Omgetrokken en omgewaaide bomen blijven liggen om wilde bijen en insecten aan te trekken. Tevens werd in september het hoofdpad door het Hullenbosje voorzien van hydraulisch zand om de begaanbaarheid te verbeteren. Het ongelijk liggende klinkerpad dwars door het bosje heen is vervangen door hetzelfde zand. Watergangen werden schoongemaakt en dieper gemaakt, zodat de afwatering werd verbeterd.

Voorwaar, een mooi eerste resultaat.

We gaan de ontwikkelingen met belangstelling volgen van dit mooie initiatief van betrokken buurtbewoners.

Wilt u meer weten of ook een inbreng leveren, geef dat dan via ons emailadres door.