Informatie gladheidsbestrijding

Van de gemeente kregen we de volgende informatie.

Het winterseizoen komt er aan. Dit betekent dat de wegen glad kunnen worden. Weten wanneer er gestrooid wordt? Volg ons op Twitter@noordenveld.

Wij staan met 6 strooiwagens klaar om bij gladheid de wegen schoon te maken en veilig te houden. We kunnen niet alle wegen strooien. Daarom zijn afspraken gemaakt om eerst de hoofdwegen, bus- en schoolroutes, hoofdfietspaden en ontsluitingswegen te strooien. Bij sneeuwval kost het meer tijd om de wegen schoon te krijgen. Dan geldt een andere route. Het helpt ons als u bij sneeuwval uw eigen stoep schoonmaakt. We strooien aan de hand van de weersvoorspellingen die wij ontvangen van een speciaal programma. 

Informatie over gladheidsbestrijding

Informatie is te vinden op de gemeentelijke website via deze link Gladheid bestrijden | Gemeente Noordenveld.

De actuele kaart met strooiroutes (staat ook op de website) is te raadplegen via: ArcGIS – Strooikaart gem. Noordenveld Je kunt inzoomen en per straat kijken of er gestrooid wordt.

Wijzigingen strooiroute Hullenveld

Er zijn een aantal wijzigingen dit jaar. Alle wijzigingen staan op deze kaart:  https://arcg.is/1nyGjv0  Rood is uit de strooiroute gehaald en blauw is toegevoegd. De wijzigingen sluiten aan bij het door het college vastgestelde strooibeleid. Voor Hullenveld is er een stukje bij gekomen, dat is bij het gezondheidscentrum aan de Nieuweweg.

Nooddrinkwateroefening 20 juni 19.00 uur.

Uit brief van de gemeente dd. 13 juni 2019

Donderdagavond 20 juni 2019 is de parkeerplaats achter Sportcentrum De Hullen, bij de noodlocatie van OBS De Marke, het decor van een oefening. Op die avond wordt er gedaan alsof er ’s middags een hoofdwaterleiding is gesprongen en een deel van Roden langdurig zonder water zit.
Zogenaamd kan een deel van de inwoners van Roden al een aantal uren niet meer handen wassen, het toilet doorspoelen, koffie en thee zetten, groente wassen, aardappels koken, douchen, de tuin sproeien, de wasmachine en vaatwasser gebruiken et cetera.
De Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD drinkwater BV) is ondertussen druk met het plaatsen van een nooddrinkwaterpunt op het parkeerterrein bij sportcentrum De Hullen (bij de noodlocatie van OBS de Marke).
Aan de oefening doen mee:
• medewerkers van het Rode Kruis en de gemeente Noordenveld;
• medewerkers van WMD drinkwater BV;
• en hopelijk u ook als inwoner die zogenaamd zonder water zit!
Doet u mee?
Bewoners zijn uitgenodigd om mee te doen aan de oefening. Wanneer u mee wilt doen, kunt u donderdag 20 juni tussen 19.00 en 20.30 uur naar de noodlocatie van OBS De Marke komen om drinkwater te halen. Hier is een nooddrinkwaterpunt ingericht. In de school is een kleine informatiemarkt ingericht.
Om de situatie zo werkelijk mogelijk te maken, vragen wij u te reageren zoals u in werkelijkheid ook zou reageren. Wij kunnen ons voorstellen dat u aangeeft dat u zonder water zit en hinder daarvan heeft. Daarnaast heeft u ongetwijfeld vragen over hoe lang het nog gaat duren en wat u moet doen. Misschien kunt u van te voren ook nadenken over wat u zou doen in geval van langdurige uitval van water. Kunt u bijvoorbeeld bij familie in de buurt terecht? Douchen op uw werk of bij de sportvereniging? In hoeverre bent u ‘zelfredzaam’? Op de informatiemarkt gaan wij daarover graag met u in gesprek.
Wanneer u mee wilt helpen met de oefening, ontvangt u een kleine attentie als aandenken. Graag tot ziens op donderdagavond 20 juni!


Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld,
Andre Plijter
medewerker openbare orde, veiligheid en rampenbestrijding
afdeling Bedrijfsvoering

Aandacht voor Veiligheid Hullenweg

De Hullenweg in de toekomst?

Reeds enkele malen heeft de onveilige verkeerssituatie op de Hullenweg  vermeld gestaan als één van de punten van de wijkschouw. Tot nu toe zonder dat daar oplossingen voor gevonden zijn. Wat is er aan de hand ?  Er wordt te hard gereden, onlangs nog in de hand gewerkt doordat een voorrangsregel is veranderd; komende van de Stinsenweg  moet het doorgaande verkeer op de Hullenweg voorrang verleend worden, soms worden snelheden behaald van boven de 80 km en dat in de bebouwde kom. Er is een gevaarlijke  fietsoversteek op het fietspad dat langs de tennisbaan komt richting Roderesch. Het parallelle fietspad ter hoogte van ONR houdt abrupt op, wat tot een plotselinge verschijning van fietsers op de rijweg leidt. Het wegdek is in slechte staat. Het is er donker. Fietsers, paarden, wandelaars en automobilisten zitten elkaar nogal in de weg. Het verkeer is mede door de groei van het nieuwste gedeelte van de wijk Roderveld toegenomen. Veel automobilisten kiezen komende vanaf de Maatlanden de route over de Stinsenweg/Hullenweg als doorgaande route richting Norg. Vooral in het weekend, als kinderen zich op de fiets richting de sportvelden bewegen, is het te gevaarlijk. Het instellen van een 30 km-zone is niet mogelijk vanwege de hiervoor geldende richtlijnen.

Reden genoeg om dit alles nog eens bij de gemeente aan te kaarten. Op 10 april vond dan ook een gesprek plaats met een beleidsmedewerker ‘verkeer’ van de gemeente Noordenveld. Aanwezig twee vertegenwoordigers van de wijkbelangenvereniging Roderveld (waar de Hullenweg ook langs loopt) en twee wijkbewoners (een lid van de initiatiefgroep en een buurtverbinder).

De Hullenweg maakt, naar bleek, onderdeel uit van tussen 2015 en 2025 aan te pakken verkeerssituaties van het vervoers- en verkeersplan van de gemeente Noordenveld. Dit betekent dat uiterlijk voor 2025 de plannen die dan gemaakt zijn, uitgevoerd gaan worden. Het kan ook volgend jaar zijn. Druk van buitenaf op met name de politiek kan helpend werken. Op korte termijn biedt dat duidelijk geen soelaas voor de kwetsbare verkeersdeelnemers op de Hullenweg. Er moet veel gaan gebeuren en dat gaat noodzakelijkerwijs gepaard met hoge kosten. Idealiter zou er aan beide kanten van de Hullenweg een fietspad kunnen komen, maar dat zal een forse opgave zijn, zeker gezien de geringe beschikbare ruimte. Waar op korte termijn wel aan gedacht kan worden, zijn snelheidsremmende maatregelen zoals bijvoorbeeld  fietsstroken creëren; maar eigenlijk is de weg, met een breedte van 5,50 meter, daar te smal voor. Met fietsstroken van 1.70 meter aan beide zijden blijft er voor auto’s dan nog twee meter over. Ook kan de politie ingeschakeld worden om de snelheid in de gaten te houden. Zo zijn er nog wel meer maatregelen te bedenken om de snelheid op de Hullenweg er uit te krijgen. Het ziet er naar uit dat het asfalt eerder aangepakt moet worden. Fietssuggestiestroken (die dan minder breed mogen zijn dan de officiële stroken) zouden dan meegenomen kunnen worden. Een alternatief is gedogen van kinderen op de trottoirs. De oversteek van het kruisende fietspad zou veel beter gemarkeerd kunnen worden. Ook zou naar andere tracés gekeken kunnen worden voor zowel autoverkeer als fietsers.

De gemeente gaat met de geopperde ideeën aan de gang; vooral het aanbrengen van fietsstroken werd nadrukkelijk bepleit. Het buurtnetwerk Hullenveld en de wijkbelangenvereniging Roderveld zullen op de hoogte gehouden worden.

AED’s in de buurt.

AED’s in en om de wijk Hullenveld

Onderstaande informatie is in eerste instantie bedoeld om te informeren. Bij een hartstilstand is het zaak om acuut te handelen. Reanimatie en het gebruik van een defribillator (AED)  zijn dan de middelen om snel te kunnen reageren, waarbij de secondes tellen. In en direct om onze wijk (Hullenveld) heen, zijn gelukkig een aantal AED’s beschikbaar.

Bestudering van het onderstaande, waarschijnlijk nog onvolledige, overzicht  van de vindplaatsen van de AED’s geeft direct echter ook al de beperking aan. De aanwezigheid er van is of geconcentreerd rondom de sportaccommodaties in de wijk of in de periferie van de wijk (dus niet of nauwelijks in de buurt van de huizen in onze wijk) of  ze bevinden zich geclusterd in de buurt van de Hullen (zwembad en verzorgingscentrum). Bovendien zitten de meeste AED’s achter slot en grendel (beperkte openingstijden of ze zijn alleen met een speciale code te openen), dus vaak onbereikbaar of alleen bereikbaar voor vrijwilligers aangesloten bij HartslagNu. Ook zijn er nog ‘witte vlekken’ in de wijk. Een verre van ideale situatie dus.

Twee vragen:

 1. Is onderstaande informatie volledig en correct? Zo niet, geef dan aanvullende of corrigerende  informatie door via ons email-adres: zie hier onder
 2. Wie in de wijk zou(den) bereid zijn om de toegankelijkheid, beschikbaarheid en het gebruik van de AED’s in en om onze wijk te bevorderen ? Opgave via: hullenveld@ziggo.nl
Ligging Bevestiging Toegankelijkheid
Palestra In de hal naast de balie Tijdens openingstijden (meestal tussen 8.30-21.30 uur)
Hockeyclub ?    
Korfbalvereniging (ingang a.d. Borglaan) In de kantine Alleen als er activiteiten zijn op het korfbalcomplex
Tennisvereniging REO (ingang a.d. Borglaan) In de hal na de ingang voor het betreden van de tennishal Het gehele jaar tijdens de openingstijden van het complex
Sportpark Oranje ONR (ingang a.d. Hullenweg) ? In de bestuurskamer Tijdens openingstijden
Zorgcentrum de Noorderkroon (Zorggroep Drenthe, ingang Hullenweg)    
     
Voetbalver. Roden Buiten rechts van de ingang van de kantine Als er activiteiten zijn op het voetbalcomplex; de AED zit op slot
Winsinghhof (op de Brink) Buiten tegen de gevel aan 24/7
Hypotheekcentrum (a.d. Nieuweweg naast de wereldwinkel Buiten tegen de gevel aan 24/7
Lidl supermarkt Binnen bij de kassa’s Tijdens winkeltijden
De Marke ?    
Zwembad/sporthal de Hullen Buiten bij de ingang (AED 1) 24/7
Zwembad.sporthal de Hullen Binnen achter de receptie (AED 2) Tijdens openingstijden
Zorgcentrum de Hullen (Interzorg) In de hal na de ingang bij het biljart  
     
     
     
     

WhatsApp buurtpreventieborden geplaatst

 

 

 

Hoek Ceintuurbaan Zuid / J.Fabriciuslaan, Hoek Nieuweweg / Zuidenveld, Hoek Raiffeisenlaan / Nieuweweg.

Op verzoek van de initiatiefgroep Hullenveld heeft de gemeente een aantal WhatsApp buurtpreventieborden geplaatst. Dit met de bedoeling om duidelijk aan te geven dat er in onze wijk een WhatsApp groep actief is die bij verdachte situaties 112 belt en de informatie doorgeeft aan alle deelnemers van de groep.

Er zijn al een flink aantal deelnemers, maar iedereen die (nog/opnieuw) mee wil doen is van harte welkom. Een smartphone met WhatsApp is wel nodig om te kunnen meedoen.

Een emailtje met uw 06-nummer sturen aan hullenveld@ziggo.nl is voldoende.

U krijgt dan een bevestiging van deelname, een uitleg en de voorwaarden die gelden voor het gebruik.

 

Verslag voorlichtingsavond veiligheid.

Veiligheid in de buurt – een informatieavond door Robert Bouma, onze wijkagent (20 april 2017)

In het Hoekhuus, een zaaltje in zorgcentrum de Hullen, kwamen op 20 april buurtbewoners bij elkaar voor een voorlichting met als thema veiligheid. Nadat Hayo Bos onze wijkagent en de aanwezigen welkom heeft geheten, gaat de informatie van start.

Er zijn globaal drie onderwerpen:

 • Verdacht gedrag: Wees alert op verdacht gedrag. Een verdachte situatie is vooral een combinatie van het gedrag van de bepaalde persoon, wat is gebruikelijk in je buurt en het tijdstip. Verdachte situaties kunnen altijd gemeld worden bij de politie. Er wordt ook altijd wat mee gedaan, alleen is dat niet zichtbaar voor het publiek. Met behulp van de puzzelstukjes die burgers aandragen, kan een inbraak soms opgelost worden. In 60 % van de gevallen is dat door datgene wat melders vanuit de wijk aandragen.
 • Woninginbraken: In 90% van de gevallen gaat het om gelegenheids-inbrekers die vaak niet verder weg wonen dan 3 km van de plek van de inbraak. De overige inbraken worden gepleegd door semi-professionals (vaak op bestelling) en door professionele inbrekers die vaak van ver komen en die voor een grote buit gaan. Keuzecriteria om ergens in te breken zijn de toegankelijkheid van de woning, de te verwachten buit en de pakkans. De gebruikte inbraakmethodes zijn een deur of raam intrappen, de cilinder in het slot afbreken, hengelen, de babbeltruc, flipperen en cilinder-trekken. Een gelegenheidsinbreker zorgt vaak voor een vluchtweg. Licht in en om het huis houdt de dief soms wel maar soms ook juist niet buiten.
 • Babbeltrucs: Via babbeltrucs komen heel wat misdrijfplegers het huis binnen. Zorg voor een kierstandhouder of een ketting op de deur. Bij twijfel in niet inhalen!

In alle bovenstaande gevallen kan 112 gebeld worden. Wees daar niet te voorzichtig of terughoudend in. Slechts als er geen spoed is dient 0900-8844 gebeld te worden. Let bij het doorgeven van een signalement op geslacht, leeftijd, lengte, kleding en huidskleur en andere opvallende kenmerken. Verder is kenteken van een auto, merk en kleur van belang, de locatie van het misdrijf en de vluchtrichting van de verdachte van belang.

Verder is aanmelding bij burgernet (spraak- en sms-berichten) en burgernetmail (als er al iets is gebeurd) een belangrijke zaak. Tamelijk nieuw is het bestaan van whatsappgroepen. Whatsappgroepen en burgernet versterken elkaar. Installeer ze allebei !!

Werk preventief: geld en sieraden (goud) vormen een geliefde buit. Berg dat goed op (niet onder matras of tussen de kleren). Bij afwezigheid kan een zogenaamde alarmkoffer neergezet worden. Dat werkt perfekt. Maar vooral alertheid in de buurt doet de kans op een inbraak dalen.

Uiteraard is het bovenstaande een snelle samenvatting van datgene wat op deze avond aan de orde kwam. We danken Robert Bouma voor zijn begeesterde inleiding en powerpoint-presentatie met instructieve filmpjes.

Voorlichtingsavond veiligheid op 20 april 2017

Donderdag 20 april a.s. van 19.00 tot uiterlijk 20.30 uur zal een voorlichtingsbijeenkomst over veiligheid in de wijk Hullenveld worden georganiseerd.

De bijeenkomst zal plaatsvinden in het verzorgingscentrum De Hullen in zaal “Het Hoekhus”.

Alle inwoners van de wijk Hullenveld worden hiervoor bij deze uitgenodigd.

Wijkagent Bouma zal dan ingaan op aspecten zoals: herkenning en melden van verdacht gedrag, babbeltrucs, deelname aan Burgernet e.d..

Verslag veiligheidsschouw 2 maart 2017

Op donderdagavond 2 maart om 19 u verzamelen 13 buurtbewoners en 2 politiemannen (Robert Bouma en Theo Vrijs) zich in “de Hullen” voor de zogenaamde veiligheidsschouw in onze wijk. Na wat inleidende woorden neemt onze wijkagent Robert Bouma het woord. Hij laat zien via een kaartje van Roden, waar het  laatste jaar de meeste inbraken zijn gepleegd.

Duidelijk zijn een aantal “hotspots” te zien. In onze wijk is ook zo’n hotspot ten westen van de Ceintuurbaan Zuid in een gebied begrensd door de Nieuweweg en het Alb.Schweitzerplantsoen. Er staan voornamelijk vrijstaande huizen en die zijn extra gevoelig voor inbraak zegt dhr Bouma. Buiten onze wijk zijn in Roderveld (wijk direct grenzend aan onze wijk, ten westen van de hockeyvelden) ook duidelijke hotspots te zien.

Robert vertelt dat deze plaatjes zijn gebaseerd op het aantal aangiftes die worden gedaan en doet een oproep aangifte te blijven doen van incidenten. Want, zegt hij, dan kunnen we hier beleid op zetten. Hij noemt het voorbeeld van (tijdelijk) intensieve surveillance. Ook het aanspreken van personen die bekend zijn bij de politie kan erg goed helpen. Ook het nemen van inbraakwerende  maatregelen (goed hang- en sluitwerk, inbraakwerende strips) helpen. Inbrekers hebben hier een hekel aan omdat het de inbraak vertraagt.

Na deze inleiding gaan we in twee groepen twee verschillende routes door de wijk lopen. Eén route loopt door het “hotspot”gebied (westelijk van de Ceintuurbaan) en één door een aantal straten ten oosten van de Ceintuurbaan zuid (Scheepstrastraat, Ligthartstraat, Zondagstraat, Jetsesplantsoen). We lopen onder leiding van de politiemannen en deze vragen ons met “inbrekersogen” te kijken. Als je dat doet is het soms niet moeilijk te zien dat mensen niet thuis zijn. Dit is erg goed te zien bij huizen waar geen licht brandt. Waar wel licht aan is, maar bijvoorbeeld in de hal of een enkel lampje in de woonkamer is  het eigenlijk ook wel duidelijk. Dus is het verstandig meer dan één lamp in kamer en in het huis aan te laten. Waar we constateren dat er een veiligheidsrisico is, laten we een folder en een brief achter waarop staat wat we hebben gezien.

Nadat de groepen weer terug zijn in “de Hullen” ontstaat een geanimeerd gesprek over wat er allemaal is waargenomen onderweg. Genoemd wordt nogmaals dat – na enige oefening- het erg eenvoudig is te zien waar mensen niet thuis zijn. Licht op verschillende plaatsen in het huis (ook eventueel boven) geeft toch wel het beste “thuis-zijn” effect.

Tijdens het gesprek ontstaat het idee om voor de wijk een speciale veiligheidsbijeenkomst te organiseren. Vooral het thema hoe we preventief iets kunnen doen aan inbraak. Gedacht wordt aandacht te geven aan hang- en sluitwerk met o.a. demonstratie van “flipperen” (met een creditcard je toegang verschaffen) en cilindertrekken (speciale manier om een slot te forceren).

Dit idee zal nog verder worden uitgewerkt.

Tegen negenen sluiten we af -met dankzegging aan alle aanwezigen – en gaat iedereen huiswaarts met het gevoel veel te hebben opgestoken over veiligheid en inbraakpreventie.

Veiligheidsschouw op 2 maart 2017

Veiligheidsschouw op donderdag 2 maart 2017.

Op donderdag 2 maart a.s. zal er in het begin van de avond in onze wijk een veiligheidsschouw worden georganiseerd. Een kleine groep inwoners gaat, samen met de wijkagent, op zoek naar situaties die kwetsbaar zijn voor uw veiligheid.

 

Steekproefsgewijs zal gekeken worden naar bijvoorbeeld:

 • Zijn ramen en/of deuren wel afgesloten.
 • Tip: Sluit deuren en ramen goed af, ook als u maar even weg bent of er geen zicht op heeft.
 • Zijn waardevolle spullen van buiten af zichtbaar in uw huis.
 • Tip: Zet waardevolle spullen uit het zicht.
 • Er is overduidelijk niemand thuis, omdat er geen verlichting aan is in de woning.
 • Tip: Zorg ervoor dat uw woning eruit ziet alsof er iemand thuis is. Gebruik een tijdschakelaar voor uw verlichting.
 • Er staan buiten attributen die inbrekers kunnen gebruiken zoals een kliko, konijnenhok of ladder.
 • Tip: Maak kliko’s en ladders vast of zet ze in de schuur.

Bewoners die eerder hun emailadres hebben gegeven ten behoeve van het wijknetwerk Hullenveld worden afzonderlijk per email geïnformeerd.

Wij willen u vragen om ook uw omgeving in kennis te stellen van deze activiteit op donderdag 2 maart a.s. en uiteraard te wijzen op de bovengenoemde “kwetsbare situaties”.

Als de groep van de Veiligheidsschouw één van de bovengenoemde situaties aantreft, dan zullen ze u met een brief daarop attenderen.

De algemene bevindingen zullen we vermelden in onze volgende nieuwsbrief en op onze website www.hullenveldroden.nl