Voorlichtingsavond veiligheid op 20 april 2017

Donderdag 20 april a.s. van 19.00 tot uiterlijk 20.30 uur zal een voorlichtingsbijeenkomst over veiligheid in de wijk Hullenveld worden georganiseerd.

De bijeenkomst zal plaatsvinden in het verzorgingscentrum De Hullen in zaal “Het Hoekhus”.

Alle inwoners van de wijk Hullenveld worden hiervoor bij deze uitgenodigd.

Wijkagent Bouma zal dan ingaan op aspecten zoals: herkenning en melden van verdacht gedrag, babbeltrucs, deelname aan Burgernet e.d..

Nieuwsbrief 3 Lente 2017

De ontwikkelingen in onze wijk gaan door. In een kleine 200 huishoudens in onze wijk wordt deze nieuwsbrief ontvangen.

Daarnaast zijn we ook gestart op wijkniveau  met een whatsapp-groep op het gebied van veiligheid en criminaliteit. Zo langzamerhand beginnen we daar onze vorm wat in te vinden. Het is namelijk bepaald geen chat-groep, zoals het in de meeste privé-whatsapp-kontakten gebruikelijk is. Omdat het hier een precair onderwerp betreft, namelijk het voorkomen en signaleren van inbraken, insluipingen en vernielingen, vergt het van deelnemers heel wat discipline om zakelijk en feitelijk te blijven.

Op het gebied van veiligheid is er heel wat gaande. Een aantal wijkbewoners is op pad geweest met de wijkagent om veiligheidsrisico’s in beeld te krijgen. Een voorlichtingsbijeenkomst op dit gebied,  bedoeld voor alle wijkbewoners, is in voorbereiding. Verder wordt de aanschaf van zogenaamde veiligheidskoffers overwogen. Koffers die in huis geplaatst worden, bijvoorbeeld tijdens vakantie, en bij onraad een signaal doorgeven. Het is de bedoeling dat deze koffers tegen kostprijs geleend en gehuurd kunnen worden.

Whats-app kan ook ingezet worden voor andere doeleinden. In de nabije toekomst wordt geïnventariseerd per straat of er ook behoefte is aan een whatsappgroep per straat. Het gaat dan om groepen van bewoners die elkaar kennen of (willen) gaan leren kennen. Het past goed in een ander doel van ons buurtnetwerk: omzien naar elkaar, waarover elders in deze nieuwsbrief meer. In deze whatsapp-groepen is chatten juist wel de bedoeling.

Binnenkort hoopt de initiatiefgroep ook bekend te maken wie in uw straat bereid gevonden is om als buurtverbinder te gaan functioneren. Met deze buurtverbinders willen we afspraken gaan maken over hoe de onderlinge kontakten in uw straat onderhouden en wellicht verbeterd kunnen worden. Zij krijgen een belangrijke taak in uw straat, maar wat het precies gaat inhouden en hoe dat vervolgens vorm kan krijgen, dat moet nog besproken worden. Ideeën zijn uiteraard van harte welkom.

Begin april vindt er ook weer een wijkschouw plaats. Vertegenwoordigers van de gemeente, WIN, wijkbewoners en anderen gaan dan kritisch de wijk door om zo veel mogelijk minpunten op het gebied van stoep, straat, plantsoen, groen, verkeersveiligheid e.d. te inventariseren. Uiteindelijk zullen deze acties tot verbeteringen moeten leiden.

Genoeg te doen dus. Wij wensen u een aangename lente toe in een prachtige woonwijk !

Bijeenkomst buurtverbinders

De afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest om voor elk buurtje c.q. straat in onze wijk Hullenveld iemand te vinden die als contactpersoon, dan wel buurtverbinder zou willen optreden. Dat is  inmiddels grotendeels gelukt en we hebben voor veel straten personen bereid gevonden om dit te willen doen.

Ze zijn al gevraagd om eventuele opmerkingen ten aanzien van grijs en groen in hun straat of wijk door te geven, zodat dit meegenomen kan worden in de jaarlijkse wijkschouw met de gemeente, die op 6 april plaats vindt.

Om als contactpersoon/buurtverbinder eens een keertje met  elkaar van gedachten te wisselen over de rol van een contactpersoon/buurtverbinder en ook om eens met elkaar kennis te maken, is er informele bijeenkomst gepland op 19 april 2017.

Interesse om (ook) voor uw straat deze rol te vervullen?

Zijn er ook vrouwelijke buurtbewoners die (af en toe) een bijdrage aan ons buurtnetwerk willen leveren of over bepaalde onderwerpen mee willen praten?

Laat het ons even weten via hullenveld@ziggo.nl

 

 

Omzien naar elkaar?

Omzien naar elkaar.

Onder die noemer wil Welzijn in Noordenveld (WiN) op 6 april as, graag in gesprek met belangstellende buurtgenoten in de verschillende dorpen, wijken en buurten van Noordenveld.

Voor vele mensen is het niet meer dan gewoon dat je omziet naar elkaar. Je doet het zeker binnen familieverbanden, hoogstwaarschijnlijk ook bij vrienden en kennissen, en misschien bij mensen in de buurt.

Ook vanuit ons buurtnetwerk Hullenveld vinden we dit een belangrijk aspect van samenleven.

Om zo lang mogelijk en prettig mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen, is het stimuleren van omzien naar elkaar in buurten van groot belang. Het gaat dan vaak om dingen die met zorg, wonen en welzijn te maken hebben.

Maar hoe geef je daar in en naar een buurt vorm en inhoud aan?

Naar ons idee begint het met elkaar (leren) kennen, elkaar groeten, een praatje maken met directe buren, samen dingen doen. Maar wanneer vraag je iets, wanneer biedt je iets aan, tot hoe ver wil je of kan je gaan? Hoe kan je het praktisch ondersteunen? Waar liggen individuele grenzen?

Wie voelt zich vanuit ons buurtnetwerk Hullenveld aangetrokken tot dit onderwerp en zou er over mee willen praten? Laat het ons weten via hullenveld@ziggo.nl

Stand van zaken rotonde Stuurwold

Van de gemeente kregen we de volgende informatie (maart 2017).

Het ontwerp voor de rotonde Nieuweweg – Ceintuurbaan is nagenoeg gereed.

De belangrijkste wijziging is, het in de voorrang brengen van de fietsers en het afsluiten van de ventweg naar de Ceintuurbaan voor autoverkeer. Voor de exploitant van het tankstation is een goede bereikbaarheid van groot belang. Er wordt daarom nagegaan of dat met een extra uitritconstructie vanaf het Henri Dunantplantsoen naar de Nieuweweg mogelijk en toereikend is.

Daarnaast is het ontwerp met nagenoeg alle bewoners van de ventweg (oostzijde) besproken. Deze zijn positief en vinden het geen probleem dat de ventweg voor autoverkeer afgesloten zou worden van de Ceintuurbaan.

Omdat voorkomen moet worden dat fietsers op de ene rotonde wel voorrang hebben en op de andere rotonde niet, is het de bedoeling alle rotondes dit jaar aan te passen. Gekeken wordt nu of dit financieel haalbaar is.

Men verwacht hier binnenkort duidelijkheid over.

Stand van zaken locatie Ronerborg

Brief van Gemeente aan omwonenden dd. 2 maart 2017 met betrekking tot:

Herontwikkeling Ronerborg

Geachte heer/mevrouw,

Op 26 november 2015 bent u als omwonende(n) door de gemeente en de Wind Groep in het gemeentehuis geïnformeerd over de nieuwbouwplannen op de voormalige schoollocatie “de Ronerborg” aan de H. Scheepstrastraat. Door middel van deze brief brengen wij u op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Gaandeweg de onderhandelingen tussen de Wind Groep en de gemeente is gebleken dat er niet tot overeenstemming kon worden gekomen over bepaalde voorwaarden. Dit heeft ertoe geleid dat de Wind Groep niet meer het ontwikkelrecht heeft op deze locatie.

Woningen

Om te komen tot een nieuw bouwplan voor de woningen wordt er binnenkort een aanbesteding gevoerd. Hierbij dienen de ontwikkelaars te voldoen aan het bestemmingsplan dat voor deze locatie is gevoerd, en aan het woningtype waarbij de slaap- en badkamer op de begane grondvloer aanwezig zijn. De verwachting is dat er medio 2017 een nieuw plan bekend is.

Gezondheidscentrum

De eerstelijns zorgaanbieders onderzoeken de haalbaarheid van een gezondheidscentrum. Als dit haalbaar blijkt, dan zal het centrum gebouwd worden aan de zijde van de Nieuweweg.

Werkzaamheden

Voorbereidend op de bouw van de woningen wordt in week 12 van 2017 alvast de vijver bij het zorgcentrum “De Hullen” vergroot. De datum van de bouwwerkzaamheden van de woningen is straks afhankelijk van de verkoop.

Zodra het nieuwe plan bekend is, wordt u als omwonende(n) uitgenodigd om van het plan kennis te nemen.

Vragen

Wanneer u nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de heer S. Lap van de vakgroep Gebiedsontwikkeling via telefoonnummer 14 050.

Verslag veiligheidsschouw 2 maart 2017

Op donderdagavond 2 maart om 19 u verzamelen 13 buurtbewoners en 2 politiemannen (Robert Bouma en Theo Vrijs) zich in “de Hullen” voor de zogenaamde veiligheidsschouw in onze wijk. Na wat inleidende woorden neemt onze wijkagent Robert Bouma het woord. Hij laat zien via een kaartje van Roden, waar het  laatste jaar de meeste inbraken zijn gepleegd.

Duidelijk zijn een aantal “hotspots” te zien. In onze wijk is ook zo’n hotspot ten westen van de Ceintuurbaan Zuid in een gebied begrensd door de Nieuweweg en het Alb.Schweitzerplantsoen. Er staan voornamelijk vrijstaande huizen en die zijn extra gevoelig voor inbraak zegt dhr Bouma. Buiten onze wijk zijn in Roderveld (wijk direct grenzend aan onze wijk, ten westen van de hockeyvelden) ook duidelijke hotspots te zien.

Robert vertelt dat deze plaatjes zijn gebaseerd op het aantal aangiftes die worden gedaan en doet een oproep aangifte te blijven doen van incidenten. Want, zegt hij, dan kunnen we hier beleid op zetten. Hij noemt het voorbeeld van (tijdelijk) intensieve surveillance. Ook het aanspreken van personen die bekend zijn bij de politie kan erg goed helpen. Ook het nemen van inbraakwerende  maatregelen (goed hang- en sluitwerk, inbraakwerende strips) helpen. Inbrekers hebben hier een hekel aan omdat het de inbraak vertraagt.

Na deze inleiding gaan we in twee groepen twee verschillende routes door de wijk lopen. Eén route loopt door het “hotspot”gebied (westelijk van de Ceintuurbaan) en één door een aantal straten ten oosten van de Ceintuurbaan zuid (Scheepstrastraat, Ligthartstraat, Zondagstraat, Jetsesplantsoen). We lopen onder leiding van de politiemannen en deze vragen ons met “inbrekersogen” te kijken. Als je dat doet is het soms niet moeilijk te zien dat mensen niet thuis zijn. Dit is erg goed te zien bij huizen waar geen licht brandt. Waar wel licht aan is, maar bijvoorbeeld in de hal of een enkel lampje in de woonkamer is  het eigenlijk ook wel duidelijk. Dus is het verstandig meer dan één lamp in kamer en in het huis aan te laten. Waar we constateren dat er een veiligheidsrisico is, laten we een folder en een brief achter waarop staat wat we hebben gezien.

Nadat de groepen weer terug zijn in “de Hullen” ontstaat een geanimeerd gesprek over wat er allemaal is waargenomen onderweg. Genoemd wordt nogmaals dat – na enige oefening- het erg eenvoudig is te zien waar mensen niet thuis zijn. Licht op verschillende plaatsen in het huis (ook eventueel boven) geeft toch wel het beste “thuis-zijn” effect.

Tijdens het gesprek ontstaat het idee om voor de wijk een speciale veiligheidsbijeenkomst te organiseren. Vooral het thema hoe we preventief iets kunnen doen aan inbraak. Gedacht wordt aandacht te geven aan hang- en sluitwerk met o.a. demonstratie van “flipperen” (met een creditcard je toegang verschaffen) en cilindertrekken (speciale manier om een slot te forceren).

Dit idee zal nog verder worden uitgewerkt.

Tegen negenen sluiten we af -met dankzegging aan alle aanwezigen – en gaat iedereen huiswaarts met het gevoel veel te hebben opgestoken over veiligheid en inbraakpreventie.

Biljarten en Jeu de Boules bij Zorgcentrum de Hullen

Dag buurtgenoten van de Hullen,

Het woonzorgcentrum De Hullen maakt onderdeel uit van het woongebied Hullenveld. De ouderen die er wonen hebben een kwetsbare gezondheid en krijgen in de Hullen de zorg die ze nodig hebben. Daarnaast of juist vooral willen zij net als iedereen deel uitmaken van de samenleving om hen heen. Contact met anderen kan je dag kleuren.

Vanuit de Hullen vinden wij het fijn om daarom ook contact met de buurt te hebben, buren te zijn.

Om daarin een stap te maken willen wij onze buren van harte uitnodigen om gebruik te maken van de biljarttafel in  centrale hal van de Hullen. Indien deze niet bezet is mag u daar ten allen tijde gebruik van maken. Vaak komen bewoners even kijken. Het geeft “reuring”  en gezelligheid. Verder heeft de Hullen aan de kant van de Scheepstrastraat een nieuwe jeu de boules baan. Ook deze mag u als onze buren gebruiken.

Voor beiden geldt dat dit kosteloos is. Wij vinden de aanloop als buren gewoon gezellig.

Namens de bewoners en medewerkers, Joke Korsaan(zorgmanager)