Terugkoppeling informatiebijeenkomsten Roden Zuid

Geachte inwoner van onze gemeente Noordenveld / deelnemers aan de digitale bijeenkomsten.

Allereerst willen we nog graag onze dank uitspreken voor uw actieve deelname aan één van beide gespreksavonden over de mogelijke, toekomstige ontwikkeling van Roden Zuid. Uw bijdrage is zeker op prijs gesteld en met al de verzamelde reacties, en dat zijn er tezamen honderden, is een schat aan informatie voor raad en college aangelegd om te gebruiken voor de verdere afwegingen, conclusies en nadere besluitvorming. Deze informatie zal onbewerkt – dus zoals u het bedoelde te zeggen – beschikbaar zijn voor de raad om uit te putten voor komende discussies.

Voor u als actieve deelnemer aan de avonden hebben we de verslagen gepubliceerd op dezelfde plaats op de gemeenteraadswebsite als waar de raadsstukken voor beide avonden ook staan (bij 22 en 25 maart jl.).

Verslagen 22 maart kunt u vinden via: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Noordenveld/84361b8a-834e-47e8-bae2-6ea5e3acbba2

Verslagen 25 maart kunt u vinden via: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Noordenveld/b4622ce5-a2e0-4ad0-b3a7-db37add343b0

De verslagen zijn geanonimiseerd. De voorzitter staat nog wel vermeld op het verslag.

Komende tijd zal er gewerkt worden aan een aparte thema pagina, waarvan het de bedoeling is dat we uiteindelijk alles daarop zullen samenbrengen, zodat de informatie zoveel mogelijk beschikbaar komt voor iedere inwoner. Nadere communicatie daarover zal plaatsvinden op al de gebruikelijke manieren die de gemeente hanteert.

De verwachting is dat op maandag 17 mei de oordeelsvormende vergadering zal worden gehouden over Roden Zuid, e.v.. De agenda en de stukken worden morgen (30 april) in het raadsinformatiesysteem gepubliceerd en kunt u vanaf komend weekend vinden via: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Noordenveld/9813a428-e714-410c-b01b-be1d8058c538

Mocht u gebruik willen maken van het spreekrecht tijdens de genoemde vergadering, dan kunt u zich aanmelden vóór dinsdag 11 mei via griffie@noordenveld.nl of bellen met: 050 – 50 27 222.

We hopen u hiermee vooreerst voldoende te hebben geïnformeerd.

Project Voel je Goed van start..


Voel Je Goed! in Noordenveld van start. Nieuw project zorgt voor betere gezondheid.

Volwassenen die willen werken aan een gezonder gewicht en meer willen bewegen, kunnen in Noordenveld meedoen aan een nieuw project: Voel Je Goed! Het project is speciaal bedoeld voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven en die Nederlands als moedertaal hebben.


In de gratis cursus, die dit jaar als pilot in de gemeente Noordenveld van start gaat, worden deelnemers in kleine groepjes wekelijks begeleid door medewerkers van Welzijn in Noordenveld en het Taalhuis. Ook AVS Diëtisten in Roden doen mee. Zij begeleiden de deelnemers een half jaar lang ook individueel en verzorgen onder meer een les in de supermarkt. Een steuntje in de rug op taalgebied kan helpen om gezonder te leven: wie etiketten kan lezen of informatie van de dokter goed begrijpt, heeft namelijk minder kans op gezondheidsproblemen.
Met een online informatiebijeenkomst voor professionals is de werving van cursisten vorige week gestart. Daar werd ook een promotiefilmpje gepresenteerd dat op diverse locaties in Roden is opgenomen. Onder meer huisartsen kunnen patiënten wijzen op deze nieuwe manier om zelf aan de slag te gaan met een gezonde leefstijl. Ook via de kinderopvang en welzijnsorganisaties in de gemeente Noordenveld kunnen mensen voor het project worden aangemeld. Uiteraard kunnen deelnemers zich ook zelf aanmelden.


Voel Je Goed! is een project van de Stichting Lezen en Schrijven en wordt in Noordenveld gedragen door een enthousiast samenwerkingsverband van de Gemeente, Welzijn in Noordenveld (WIN), AVS Diëtisten en het Taalhuis.
Zodra het mogelijk is om fysiek bijeen te komen, gaat de cursus van start. Belangstellenden kunnen voor opgave of informatie contact opnemen met Marten Vogt of Denise Vette van Welzijn in Noordenveld. Dat kan via telefoonnummer 050 – 3176500.

Of bekijk dit YouTube promotiefilmpje:

Oproep werkgroep Hullenbosje.

Dit bericht is overgenomen van DitisRoden.

De gemeente Roden heeft grootse plannen voor huizenbouw in plan Roden-zuid. Dit is het gebied Hullenweg, Norgerweg, Kaatsweg en Esweg. Dus van de Noorderkroon tot Dorado. Hier moeten 200 tot 300 huizen worden gebouwd, komen de sportvelden, moet er aan waterbeheer gedaan worden.

Er is een verkeersstudie verricht hoe deze nieuwe uitbreidingswijk (overloop bewoners stad Groningen) het beste kan worden ontsloten. De eerste voorkeur gaat daarbij uit naar het verlengen van de Maatlanden richting Roderesch. Met de aanleg van deze weg zou het centrum minder belast moeten gaan worden. De sportvelden worden dan verplaatst naar de nieuwbouwwijk.

Wij maken dankbaar gebruik van de aangeboden mogelijkheid tot inspraak en hopen en verwachten dat hiermee door de verantwoordelijke politici serieus rekening wordt gehouden.

Door de aanleg van deze weg , door de groene long van onze fietsgemeente, zullen de wijken Roderveld en Hullenveld van elkaar gescheiden worden. Dat betekent dat de mensen uit Roderveld niet meer zo makkelijk naar het Hullenbosje kunnen lopen en omgekeerd.

Het is net een mooi stukje groen waar veel gebruik van gemaakt wordt. Vooral nu met de corona is het heerlijk om even in het groen te vertoeven. Ook het speelveldje waar kinderen kunnen voetballen, kunnen skaten, ouderen samen komen om de honden uit te laten en gezellig kunnen kletsen, aan een net aangelegde picknicktafel, zal verdwijnen. Jongeren die er ook gebruik van maken, moeten een andere plek gaan zoeken. Er zal overlast komen door lawaai, stank, fijnstof en stikstof. Om dit prachtige gebied door de aanleg van een verlengde rondweg kwijt te raken is vandaag de dag voor een gemeente die zich afficheert als fietsgemeente niet te verkopen.

Om deze plannen van tafel te krijgen ben ik een actie begonnen om de mensen te wijzen op de consequenties van deze rondweg. De gemeente heeft ons met twee internetbijeenkomsten en een vragenlijst op de hoogte gesteld. Maar niet iedereen is digitaal onderlegd of krijgt “De Krant” in de brievenbus. Via flyers aan de bomen rond het speelveldje probeer ik de mensen ook op de hoogte te stellen van de plannen. Wil je bezwaar maken tegen deze rondweg. Mail dan naar: stoprondweg@gmail.com

Ik ben een lid van de werkgroep Hullenbosje/speelveldje die uit 7 personen bestaat en de groep van 15 vrijwilligers die zich hebben opgegeven om mee te helpen het Hullenbosje netjes te houden. Wij als werkgroep zien toe op het snoeiwerk, ruimen zoveel mogelijk zwerfafval op. Als het teveel is geven we dat door aan de gemeente. We hebben ervoor gezorgd dat het hoofdpad door het Hullenbosje en er om heen verhard werd zodat rolstoelers en scootmobiels (o.a. mensen van de Hullen en Noorderkroon) ook gebruik kunnen maken van het bosje. Op verzoek van de ouderen is er een picknicktafel geplaatst waar ze even kunnen zitten en bijpraten. Om meer vogels te lokken zijn er nestkastjes opgehangen. Er is zoveel mogelijk prikkeldraad verwijderd waar kinderen en honden in terecht konden komen.

Als woordvoerder van deze werkgroep, naar de gemeente toe, ben ik deze actie gestart en ik hoop zoveel mogelijk mensen mee te krijgen. Helaas worden de flyers elke dag van de bomen gescheurd en moet ik deze elke dag vernieuwen. Als je het er niet mee eens bent, hoef je nog niet een beslissing voor een ander te nemen.

De bezwaren worden op een gegeven moment aan wethouder Koster aangeboden in bijzijn van de media. Hierbij nog een keer het mailadres waar u met bezwaar heen kunt: stoprondweg@gmail.com

Alvast mijn hartelijke dank,
de woordvoerder van de werkgroep, tevens een verontruste buurtbewoner.

Enquête behoeftepeiling mantelzorgondersteuning

Ter informatie vanuit Welzijn in Noordenveld:

Welzijn in Noordenveld (WiN) werkt samen met Contactpunt Mantelzorg en gemeente Noordenveld. We vinden de zorg en ondersteuning aan mantelzorgers enorm belangrijk.

WiN biedt informatie, advies en ondersteuning aan mantelzorgers. 

Ook organiseren we regelmatig activiteiten en bijeenkomsten. We willen zo goed mogelijk aansluiten bij de vragen, wensen en behoeften van mantelzorgers uit de gemeente Noordenveld. 

Daarom willen we u vragen om deze enquête te verspreiden onder de mantelzorgers in uw buurt. Mantelzorgers kunnen meedoen door de enquête vóór 3 mei in te vullen via de volgende link: Enquête

Ontvangt u de enquête liever op papier? 

Bel dan 050 317 6500 of stuur een e-mail naar: service@stwin.nl 

Alvast hartelijk dank voor de moeite.

Brief van klankbordgroep gemeenteraad aan Instituut Mijnbouwschade Groningen

Ter informatie aan inwoners van onze wijk Hullenveld:

Vanuit de gemeenteraad van Noordenveld is een Klankbordgroep UGS samengesteld om de signalen vanuit de inwoners/belangengroepen op te vangen over de gevolgen van de gasopslag in Norg. De klankbordgroep is een half jaar actief en heeft inmiddels met enkele vertegenwoordigers van inwoners die schade ondervinden gesproken. In deze gesprekken is de ernst van de situatie zoals deze wordt ervaren goed onderbouwd naar voren gebracht.

Rapport TU Delft/TNO

In opdracht van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) is onlangs het rapport uitgekomen dat is gemaakt door TNO en de TU Delf.  De conclusie van dit rapport is dat  schade aan huizen in de omgeving van de gasopslag niet door diepe bodemdaling wordt veroorzaakt.  Dit rapport is, in relatie tot de signalen die de klankbordgroep heeft opgevangen, aanleiding voor de klankbordgroep om een brief aan de IMG te sturen.

Brief

In de bijlage treft u de brief van de klankbordgroep aan de IMG aan. De brief is bedoeld als signaal uit de gemeenteraad dat de problematiek rond de gasopslag in onze gemeente onze aandacht heeft en ter ondersteuning van kanttekeningen die door andere partijen tegen het rapport zijn ingebracht.

Contact

Heeft u vragen of wilt u in contact komen met de klankbordgroep stuurt u dan een mail aan: griffie@noordenveld.nl.  De griffie zorgt dat de leden van de klankbordgroep uw bericht ontvangen. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een reactie.

Op de gemeentelijke website (www.gemeentenoordenveld.nl) vindt u meer informatie over de gasopslag.

Namens de klankbordgroep UGS

Bertus Jan Epema, voorzitter