Brief van klankbordgroep gemeenteraad aan Instituut Mijnbouwschade Groningen

Ter informatie aan inwoners van onze wijk Hullenveld:

Vanuit de gemeenteraad van Noordenveld is een Klankbordgroep UGS samengesteld om de signalen vanuit de inwoners/belangengroepen op te vangen over de gevolgen van de gasopslag in Norg. De klankbordgroep is een half jaar actief en heeft inmiddels met enkele vertegenwoordigers van inwoners die schade ondervinden gesproken. In deze gesprekken is de ernst van de situatie zoals deze wordt ervaren goed onderbouwd naar voren gebracht.

Rapport TU Delft/TNO

In opdracht van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) is onlangs het rapport uitgekomen dat is gemaakt door TNO en de TU Delf.  De conclusie van dit rapport is dat  schade aan huizen in de omgeving van de gasopslag niet door diepe bodemdaling wordt veroorzaakt.  Dit rapport is, in relatie tot de signalen die de klankbordgroep heeft opgevangen, aanleiding voor de klankbordgroep om een brief aan de IMG te sturen.

Brief

In de bijlage treft u de brief van de klankbordgroep aan de IMG aan. De brief is bedoeld als signaal uit de gemeenteraad dat de problematiek rond de gasopslag in onze gemeente onze aandacht heeft en ter ondersteuning van kanttekeningen die door andere partijen tegen het rapport zijn ingebracht.

Contact

Heeft u vragen of wilt u in contact komen met de klankbordgroep stuurt u dan een mail aan: griffie@noordenveld.nl.  De griffie zorgt dat de leden van de klankbordgroep uw bericht ontvangen. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een reactie.

Op de gemeentelijke website (www.gemeentenoordenveld.nl) vindt u meer informatie over de gasopslag.

Namens de klankbordgroep UGS

Bertus Jan Epema, voorzitter