Bevindingen wijkschouw.

wijkschouwWijkschouw van 27 oktober 2016.

Een aantal inwoners van de wijk, sociaal wijkbeheer van Welzijn in Noordenveld en de grijs/groen medewerker van de gemeente, zijn de wijk doorgegaan om alle punten na te gaan, die eerder bij de voorschouw vanuit de initiatiefgroep en door een aantal wijkbewoners waren aangedragen.

Wijkschouwen algemeen

Deze wijkschouwen zijn ontstaan vanuit de achtergrond van een netwerk sociaal wijkbeheer.

De gemeente (afdeling groen/grijs en contactambtenaar voor alle dorps- en wijk belangenverenigingen), wijkagenten, Woonborg, Actium en buurtwerkers Welzijn in Noordenveld zitten in het netwerk sociaal wijkbeheer. Het netwerk houdt zich bezig met leefbaarheid. Een thema waar extra aandacht aan wordt besteed is “omzien naar elkaar”. Vanuit verschillende verenigingen zijn in dit kader initiatieven ontstaan.

De schouw wordt eenmaal per jaar gehouden, op een datum die in overleg met de initiatiefgroep tot stand komt. Naast buurtbewoners zijn vanuit de gemeente de contactfunctionaris en de medewerkers groen en grijs aanwezig. Andere deelnemers zijn de wijkagenten, Woonborg en Welzijn in Noordenveld.

Beheer Openbare Ruimte (BOR)

Over het onderhoud op wegen, trottoirs en het groenonderhoud op gazons het volgende:

Enkele jaren geleden heeft de raad besloten op het onderhoud te bezuinigen. Het (groen)onderhoud ging naar laag. Kort geleden heeft er een herijking van de BOR plaatsgevonden in de raad. Het platform van wijkbelangenverenigingen heeft tijdens een raadsvergadering ingesproken met het dringende advies het onderhoud naar het basisniveau terug te brengen. De raad heeft daarop besloten het onderhoud weer op basisniveau uit te gaan voeren. Er is dus extra geld uitgetrokken.

Op dit moment vindt er een inhaalslag plaats om het onderhoud naar dat basisniveau terug te brengen.

Overhangend groen

Bij overhangend groen van particulieren deelt de gemeente een groene kaart uit met het verzoek het groen te snoeien. Bij overhangend groen van de gemeente direct bellen.

Hangplekken

Er is overlast van rondhangende jongeren op verschillende plekken in de wijk, bijvoorbeeld in het Hullenbos en bij garageboxen A. Schweitzerplantsoen. Bij overlast contact opnemen met de politie.

Mogelijke “hangplek voor jongeren” achter sportcentrum de Hullen

Op dit moment is geen nieuws en geen voortgang te melden. Voorlopig een pas op de plaats dus.

Initiatiefgroep informeert de bewoners die zich voor het overleg hadden gemeld.

Bevindingen rondgang in de wijk:

t.a.v. grijs en groen.

Een groot aantal opmerkingen betreffen de algemene staat van onderhoud van groenstroken, plantsoenen en trottoirs. Ook door de aanleg van riolering en bekabeling is er nogal wat “nawerk” waar de gemeente op aangesproken is.

Veel aangedragen punten zijn al opgepakt (maaien, snoeien) en de overige punten zullen op korte termijn worden opgelost. Enkele punten hangen samen met meer op termijn gepland onderhoud of aanpassingen van verkeerssituaties. Bijvoorbeeld het voorrang geven aan fietsers.

Ook enkele punten met een persoonlijk karakter wordt een individuele terugkoppeling gegeven.

t.a.v. straatverlichting

Voor wat betreft storingen in de straatverlichting wordt nog eens gewezen op de mogelijkheid om die rechtstreeks te melden op www.storingen24.nl

Iedere lantaarnpaal heeft een nummer en is op die manier bij een storing rechtstreeks op te geven.

Een uitgebreid verslag van alle afzonderlijke punten die zijn besproken is op aanvraag beschikbaar via hullenveld@ziggo.nl

Hartelijk dank voor het aanleveren van punten voor deze wijkschouw!

Op deze manier kan iedere wijkbewoner een bijdrage leveren aan een zo volledig mogelijke inventarisatie van punten voor de wijkschouw.

Verkeersveiligheid Hullenveld

verkeersveiligheid-bij-u-voor-de-deurZoals bekend zal op niet al te lange termijn de rotonde “Stuurwold” aan de rand van onze wijk aangepast worden en met name fietsvriendelijk gemaakt worden. In het overleg hierover met de gemeente kwam naar voren dat het kruispunt van de Wijchellaan/ Nijlandspark met de Nieuweweg ook niet bepaald fietsvriendelijk c.q. ongevaarlijk is. Fietsers vanuit het centrum steken hier vaak diagonaal de weg over om hun route verder te vervolgen via de parallelweg richting Nieuw Roden/Rodenveld. In de omgekeerde richting komt het vaak voor dat fietsers niet al bij de Groene Zoom/Koerierstraat of bij de rotonde van het brede fietspad uit de richting Nieuw Roden van rijzijde wisselen, maar doorrijden over het smalle fietspad langs het Weth. Vd Bergplantsoen en dan diagonaal oversteken bij het Nijlandspark.

Tijdens de wijkschouw hebben wij ook de gevaarlijke verkeerssituatie nog eens benadrukt op het kruispunt Westerstraat/Zuidenveld met de Nieuweweg. Ook hier komen fietsers nog wel eens in het gedrang terecht van afslaand autoverkeer. Fietsers worden er als het ware in een fuik gedrongen.

Verheugend vonden we het dan ook te horen dat de gemeente deze klachten serieus neemt. Voor het kruispunt Wijchgellaan betekent dit dat bekeken wordt of de aanleg van vluchtheuvels de oversteek veiliger kan maken en dat een inritconstructie overwogen wordt, waardoor ook de fietsstromen zullen veranderen.

Voor het kruispunt Westerstraat/Nieuweweg (dat in de top-6 staat van verkeersongevallen) betekent het eveneens dat de aanleg van vluchtheuvels overwogen word,  eventueel in combinatie met zebrapaden. Ook wordt gekeken of de fietsstroken aangepast kunnen worden. Voor deze verkeerssituatie zal echter nog budget vrijgemaakt moeten, dus op hele korte termijn staat een en ander nog niet te gebeuren. Alles onder voorbehoud dus.

Stand van zaken Ronerborg locatie.

bouwkraanOp 27 oktober 2016 heeft het college, de Raad van de gemeente Noordenveld per brief op de hoogte gebracht van de stand van zaken voor de Ronerborg-locatie.

Ook geïnteresseerde projectontwikkelaars en potentiele bewoners hebben een brief van gelijke strekking gekregen.

De inhoud van die brief is als volgt:

Stand van zaken Ronerborg-locatie

27-10-2016

Geacht raadslid,

Vlak voor de zomervakantie hebben wij, voor de ontwikkeling van de Ronerborg-locatie, afscheid genomen van Wind Vastgoed als beoogd ontwikkelaar. De afgelopen periode hebben wij ons bezonnen over het vervolg voor een invulling van deze locatie. Graag informeren u via deze brief over de stand van zaken.

Interesse

Vanuit zowel marktpartijen als potentiële bewoners is er veel interesse in de ontwikkeling van de locatie getoond. Wij merken een grote belangstelling van de groep potentiële bewoners en willen graag zo spoedig mogelijk tot ontwikkeling van de locatie komen. Echter, gezien het wettelijk kader, alsmede de grote belangstelling van marktpartijen, hebben wij besloten een aanbestedingstraject in te zetten om tot ontwikkeling van deze locatie te komen.

Planning

Wij verwachten dat we ongeveer vijf maanden nodig hebben voor het aanbestedingstraject. Daarnaast zal de ontwikkelaar aan wie het werk gegund gaat worden, tijd nodig hebben om tot een vergunningaanvraag te komen. Wij gaan ervan uit dat niet eerder dan eind 2017 een start gemaakt kan worden met de bouw van de woningen.

De potentiële bewoners alsmede de bij ons geïnteresseerde marktpartijen worden via bijgevoegde brieven geïnformeerd. Zodra wij meer zicht hebben op de uiteindelijke start van de bouw, informeren wij u hierover.

Vragen

Wanneer u nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met mevrouw A.H. Roeters van de vakgroep Gebiedsontwikkeling via telefoonnummer 14 050.