Verslag Wijkschouw 30 september 2021

Wijkschouw Buurtnetwerk Hullenveld

Datum 30 september 2021

Aanwezig: Jan Haaijer, Wim Blomsma, Hayo Bos, Hans van Leeuwen, Frens Sikkema kerngroep buurtnetwerk, Harry Prak (wijkagent), Roelof Ubels (meewerkend voorman gemeente) en Leonie van Roekel (gebiedsverbinder gemeente).

Locatie: kantine sportcentrum de Hullen

Algemeen

Meldingen openbare ruimte kunnen rechtstreeks naar de gemeente via https://noordenveld.nl/iets-melden-bij-de-gemeente of telefonisch maandag t/m donderdag van 8 tot 16 uur, vrijdag van 8 tot 12 uur: 088 – 050 88 86. Bijvoorbeeld losse stoeptegels die struikelgevaar opleveren of overhangend groen. Dit wordt direct opgepakt en hoeft niet te wachten op de jaarlijkse wijkschouw.

Wijkschouw vorig jaar

Een aantal punten zijn nog niet afgerond maar niet vergeten. Concreet zijn we momenteel bezig met een ontwerp om iets te doen aan parkeren op het groen bij het A. Schweitzerplantsoen en volgt parkeren Zamenhofstraat hopelijk later dit jaar. We proberen het buurtnetwerk en de bewoners die punten hebben ingebracht zo goed mogelijk te informeren.

Verslag van de wijkagent

Na veel te lange tijd kon er eindelijk weer eens een wijkschouw in fysieke vorm plaats vinden. In deze wijkschouw was ik als vertegenwoordiger van de politie aanwezig.Mij is gevraagd om kort verslag te doen van wat er op veiligheidsgebied in de wijk speelt. Dat doe ik graag.

Een aantal jaren geleden was er in uw wijk een golf van inbraken. De politie heeft daarvoor uiteindelijk een aantal verdachten kunnen aanhouden. Die zijn ook allemaal veroordeeld.

Sindsdien is het op dat vlak heel rustig. Er heeft zich de afgelopen anderhalf jaar geen woninginbraak voorgedaan in uw wijk. Het algemene beeld is dat u in een rustige wijk woont voor wat betreft de criminaliteitscijfers. Gelukkig maar.

Op het vlak van vernielingen is dat wel iets anders. Rondom met name de noodlocatie van De Marke en de skatebaan zijn toch wel aantal zaken vernield of zijn er baldadigheden geweest. Dat betekende met name voor de gemeente een behoorlijke kostenpost.

Gelukkig en hopelijk hebt u daarvan als particulier hoegenaamd geen last gehad.

Dan valt er ook nog iets te zeggen over fietsendiefstal. In uw wijk komt dit bijna niet voor. Anders is dat in het centrum van Roden waar u vermoedelijk wel vaak komt met de fiets. Daar hebben we aantal keren te maken gehad met diefstal van met name elektrische fietsen. Dit lijkt op een georganiseerd verband. Mensen doen even snel een boodschap en gaan de winkel in. De fiets wordt nog wel op het beugelslot gezet maar de fietscomputer blijft vaak zitten. We hebben op camerabeelden gezien dat bepaalde fietsen binnen tien seconden met vermoedelijk een loper van het slot gehaald worden en de fiets daarna eenvoudig weggereden wordt. Wees dus alert. Zet uw fiets op slot met het liefst twee verschillende sloten (ook eentje aan een paal of fietsenstalling) en verwijder de fietscomputer als u de winkel in gaat.

Het bureau in Roden gaat op (korte?) termijn verhuizen. De publieksbalie vervalt dan. Wij gaan ons vestigen in het gemeentehuis maar hebben daar geen ontvangstruimte meer. Dat betekent niet dat we niet meer bereikbaar zijn, er is 24/7 een surveillance-eenheid in de buurt. In niet dringende gevallen kunt u contact leggen met de politie via het telefoonnummer 0900-8844 of via de website www. politie.nl  Bij spoed belt u met 112.

Groenpunten

De door de bewoners ingebrachte ‘groenpunten’ die door de gemeente worden opgepakt.

Voetpad tussen H. Dunantplantsoen en A. SchweitzerplantsoenOverhangend groen Roelof gaat dit bekijken.
William Boothplantsoen voor nr 2.Graag stobbe van afgezaagde boom verwijderen en nieuwe boom planten. Roelof gaat dit bekijken.
Rozenhof nr. 80 tot en met Hoek Daan Hoekzemastraat.Rozenperken staan vol met onkruid of zijn drijfnat. Waarom niet bestraten? We maken een afspraak met bewoner.
Bocht M.L. Kingstraat en Raiffeissenlaan.Slecht overzicht door hoge tuinafscheiding in de bocht.We kunnen niet afdwingen dat particulieren hun heggen laag maken. Mensen hebben vaak een hogere heg ivm privacy. Hoge heggen zorgen er ook voor dat mensen goed uitkijken, het is niet zo dat op dit soort locaties ongelukken gebeuren. We spreken de bewoners er wel op aan om hen bewust te maken van de situatie.
M.L. Kingstraat, tussenpad aan de oneven kant.Erg donker door overhangend groen van bomen.Roelof gaat dit bekijken.
M.L. Kingstraat, tussenpad aan de oneven kant.Verlichting zit tussen groen en is daardoor weinig effectief, voelt onveilig.Roelof gaat dit bekijken.
Voetpad langs begraafplaatsIn de herfst loopt het water over het pad.Gemeente gaat de duikers nakijken. Schouwsloten worden jaarlijks geschoond, overige sloten 1 x per 4/5 jaar en verder is er een piepsysteem bij meldingen/klachten.
Blad inzamelenHoe dit jaar?Net als vorig jaar komen er een aantal vaste bladpunten, verder kunnen inwoners zelf kleine bultjes maken langs de weg in de goot. We sturen nog een bericht hierover naar buurtnetwerk.
Ceintuurbaan zuid, hoek langs begraafplaatsHier ligt al heel lang een bult met blad.Deze bult wordt meegenomen tijdens bladcampagne.

Grijspunten

Begin voetpad H. Dunantplantsoen richting M.L. Kingstraat.Verzakte stoeptegels.  Wordt doorgegeven aan onze stratenmakers.
Voetpad H. Dunantplantsoen nr 1 en vanaf Nieuweweg tot nr. 2Herstellen stoeptegels.  Wordt doorgegeven aan onze stratenmakers.
Rozenhof nr. 80 tot en met Hoek Daan Hoekzemastraat.Bestrating van de trottoirs slecht.  Wordt doorgegeven aan onze stratenmakers.
Rozenhof nr. 80 tot en met Hoek Daan Hoekzemastraat.Probleem riolering.Hierover is inmiddels contact gelegd door rioolbeheerder met bewoner.
Anne de Vriesstraat nr 5 en tussen 2 en 4.Herstellen stoeptegels.  Wordt doorgegeven aan onze stratenmakers.
Rotonde Ceintuurbaan ZuidFietser komend uit de klinkerstraat langs het Rozenhof wil op de rotonde linksaf naar de Ceintuurbaan Zuid. Deze heeft dan voorrang? Ervaring leert dat dit (te) frequent niet gegeven wordt.Dit wordt uitgezocht. Ook verkeerskundigen van de politie kijken hier nog naar.
Ceintuurbaan ZuidHet waarschuwende ‘potlood’ als aankondiging van een schoolsituatie aan de Ceintuurbaan Zuid zou komend vanaf het Hertenkamp beter geplaatst kunnen worden al VOOR de bocht.Antwoord verkeerskundige: het “Julie-materiaal” langs de kant van wegen in schoolomgevingen is het meest effectief als er voor de weggebruiker ook een zichtbare relatie is met de school. Anders gezegd: als je geen school(omgeving) herkent als weggebruiker slaat het materiaal nergens op. Zelfs op deze locatie bij de entree van De Hullen is het al twijfelachtig in welke mate er sprake is van een schoolomgeving. Zet je het voor de bocht, dan is er al helemaal geen relatie met een school(omgeving). Kortom, het materiaal staat prima op zijn plek waar het nu staat. Dit is destijds ook afgestemd met de school zelf. Als de school vertrekt van deze locatie dan zal het “Julie-materiaal” ook verdwijnen. Dit is een landelijk concept en mag alleen worden geplaatst bij scholen. Buurtnetwerk wil nog navraag doen of school tevreden is met huidige locatie van de paal.
Norgerweg langs begraafplaats tegenover hertenkampPad is slecht toegankelijk voor mensen in rolstoel, rollators.  Dit wordt doorgegeven aan onze stratenmakers.

Wijkschouw 2021 op 30 september as. gepland.

De eerstvolgende wijkschouw staat gepland voor 30 september 2021. We hopen dat we dan de corona beperkingen achter ons hebben en dat we weer fysiek door onze wijk kunnen gaan om problemen op te sporen en/of om verbeterpunten aan te dragen.

Het duurt nog even voordat het zover is, maar als u punten heeft die eigenlijk niet tot dan kunnen wachten, dan kunt u ook rechtstreeks punten onder de aandacht bij de gemeente brengen. (Klik op deze link)

We zullen eind augustus 2021 alle buurtbewoners vragen om punten voor de wijkschouw aan te leveren.

Wijkschouw 2020

Op 4 november 2020 vond de jaarlijkse wijkschouw in Hullenveld plaats. De schouw zou al eerder in het jaar plaatsgevonden hebben; door het coronavirus werd dit uitgesteld tot later in het jaar. Doordat de geplande datum midden in de tweede golf van besmettingen viel, werd besloten om de wijkschouw dan maar digitaal te organiseren.

Van te voren zijn er via de buurtverbinders punten van aandacht ingezameld. Niet vanuit alle straten zijn er punten ter verbetering ingebracht, maar wellicht was dat ook niet nodig. Bij een volgende wijkschouw zijn er wellicht meer verbeterpunten te vermelden. De ingebrachte  punten zijn samengebracht in een verslag voorzien van foto’s en verstuurd naar de gemeente die, vanaf dit jaar, het jaar waarin voor het eerst vanuit de gemeente met gebiedsverbinders gewerkt wordt,  het voortouw neemt. Daarbij hebben de deelgebieden “grijs” en “groen” vooral de aandacht van de gemeente, het deelgebied “sociaal” de aandacht van WIN en het deelgebied “veiligheid” de aandacht van de politie. Helaas kon onze wijkagent de digitale bijeenkomst niet bijwonen.

Het van te voren gemaakt verslag was de leidraad in de digitale bijeenkomst. Op de fiets langs de geconstateerde tekortkomingen zat er dit jaar niet in. Toch kan met tevredenheid teruggeblikt worden op dit digitale experiment. Alle punten zijn aan de orde geweest en er is ook op gereageerd. De reacties zijn verwerkt in het verslag van de vergadering. Dat verslag is als link aan dit stukje toegevoegd.

Aan u als lezer/buurtbewoner de vraag om mede toe te zien op de uitvoering van gemaakte afspraken en om al vast punten te verzamelen die in een volgende wijkschouw meegenomen kunnen worden. Uiteraard kunt u ook zelf rechtstreeks een melding doen bij de gemeente als u iets aantreft wat aanpassing behoeft. Dan kan eenvoudig via de website van de gemeente Noordenveld.

Wijkschouw voorjaar 2019

Jaarlijkse wijkschouw op 13 juni 2019

Ieder jaar wordt in onze wijk vanuit de gemeente een zogenaamde wijkschouw georganiseerd, Dit jaar op 13 juni a.s. Op deze dag worden de knelpunten in de wijk doorgenomen die van te voren door de wijk zijn aangeleverd. Letterlijk fietsen de vertegenwoordigers van de gemeente van de afdelingen “grijs” (bestrating, stoepen, afwatering, lantaarnpalen etc.) en “groen” (plantsoenen, bomen, bos etc.) en vertegenwoordigers vanuit de wijk door de wijk om de problemen door te nemen. Ook vertegenwoordigers van WIN, de wijkagent en soms nog vertegenwoordigers van andere instanties zijn hierbij aanwezig. Onze ervaring tot nu toe is, dat een groot deel van de knelpunten ook daadwerkelijk uit de wereld geholpen worden. De onderwerpen die de aandacht krijgen zijn naast de gebieden “grijs” en “groen”, die hierboven al genoemd werden, “veiligheid” (criminaliteit, hangplekken, verkeersveiligheid etc.) en “sociale samenhang” (eenzaamheid, activiteiten, het bestaan van ‘sociale’ whatsappgroepen etc.).

Ter voorbereiding van de wijkschouw wordt er een zogenaamde voorschouw in de wijk gehouden. Uiterlijk 19 april dienen de knelpunten binnen te zijn. Alle gesignaleerde problemen en probleempjes in de wijk worden na deze datum in een rapportage bijeengebracht. Deze rapportage gaat vervolgens naar WIN en naar de gemeente, zodat dezen zich alvast kunnen voorbereiden op de uiteindelijke wijkschouw. Daar waar dat kan, wordt de rapportage geïllustreerd met foto’s.

Net als vorig jaar willen zo veel mogelijk u, als wijkbewoner, bij de inventarisatie van knelpunten te betrekken. Want wie kan het beste de problemen in uw straat overzien ? Dat bent u natuurlijk, die dagelijks in uw directe woonomgeving verkeert.

Signaleert u in uw straat (of directe omgeving) onveilige situaties, overhangend groen, steile opritjes voor kinderwagens en rolstoelen etc. etc., geef dat dan door aan de buurtverbinder in uw straat. Naam en huisnummer vindt u op de website www.hullenveldroden.nl . In straten waar nog geen buurtverbinder is, kan de informatie, het liefst (maar niet noodzakelijk) voorzien van een foto, doorgegeven worden aan hullenveld@ziggo.nl . Ook kan het zijn dat uw buurtverbinder zelf al contact gezocht heeft met u en uw straatgenoten of dat groepjes van buurtverbinders al bezig zijn met een kritische tocht door de wijk. Dat maakt niets uit; het gaat er om dat zo veel mogelijk knelpunten gesignaleerd worden.

We hopen op uw inbreng, dan houden we met elkaar Hullenveld heel, groen, veilig en leefbaar


Resultaat wijkschouw 2018

Bevindingen wijkschouw 2018

Op 14 juni j.l. werd de jaarlijkse wijkschouw van de wijk Hullenveld gehouden. Aanwezig waren twee leden van de initiatiefgroep, twee vertegenwoordigers van de gemeente Noordenveld, Jan Donkelaar namens WIN en Linda Zwaanstra (wijkagent).

Maar liefst 36 punten van aandacht waren van te voren door buurtbewoners, buurtverbinders en de initiatiefgroep verzameld en door WIN in een overzicht gezet. Dit overzicht was van te voren al ter beschikking gesteld aan de gemeente, en voortvarend door gemeentewerkers op sommige punten al voor de 14e juni aangepakt.

Voorbeelden van al afgeronde pijnpunten:

 • het snoeien van het ruiterpad langs de Hullenweg
 • het blad bij de vijver aan de Scheepstrastraat weghalen
 • het grasveld aan het Henri Dunantplantsoen ophogen en opnieuw inzaaien
 • het plaatsen van kleine beuken naast de ingang van de begraafplaats aan de Norgerweg
 • het egaliseren van de bestrating aan de Rozenhof

Uiteraard zijn er ook problemen die nog onderzocht worden door de gemeente zoals:

 • het na rioleringswerkzaamheden ophogen en inzaaien van een plek op de grote parkeerplaats aan de A. de Vriesstraat waar een bouwkeet gestaan heeft; wordt in het najaar iets aan gedaan
 • een kapot gereden plantsoen aan het Zuidenveld; wordt in de zomer iets aan gedaan d.m.v het plaatsen van graskeien
 • oversteekplaats (met vroeger slagboom ter hoogte van hockeyvelden): gewacht wordt op het in ontwikkeling zijnde fietsplan voor de Nieuweweg
 • afbakening d.m.v. onderbroken strepen ter weerzijden van de Hullenweg ter bescherming van fietsers: punt van bespreking bij de gemeente
 • repareren bestrating bij de parkeergarages achter woningen A. Schweitzerplantsoen; uitgezocht wordt of het terrein tussen de parkeergarages van de gemeente is of van de bewoners
 • het tijdelijk plaatsen van een DSI in Raiffeisenlaan/A.Schweitzerplts. i.v.m. te hoge snelheid in dit 30km-gebied. De route wordt vaak gebruikt door fietsende scholieren op weg naar sporthal de Hullen
 • het plaatsen van dranghekken aan de Anne de Vriesstraat bij evenementen, zodat voorkomen wordt dat auto’s tussen de bomen door het veld afrijden; het plaatsen van hekken wordt dan opgenomen in de vergunning

Zo zijn er nog meer punten die ofwel al opgelost zijn of nog op een oplossing wachten. Het volledige overzicht van de wijkschouw staat op de website van Hullenveld. Gemeente en WIN stellen het op prijs als afhandeling van de probleempunten niet verloopt zoals afgesproken is, dit aangegeven wordt. Als initiatiefgroep zijn we in ieder geval verheugd dat het gelukt is om in ieder geval wijkbewoners bij de inventarisatie van problemen in de wijk te betrekken. We stellen ons voor om ook volgend jaar zo veel mogelijk input vanuit de wijk voor de wijkschouw te bewerkstelligen.

Nagekomen bericht m.b.t. aanpassing strooiroute (december 2018).

In de op 14 juni 2018 gehouden wijkschouw in onze wijk werd ook de wens naar voren gebracht de route Raiffeisenlaan / Albert Schweitzerplantsoen op te nemen in de strooiroute bij sneeuw en ijzel in de komende winter(s). Dit ten behoeve van de groepen kinderen van de basisscholen Parel en De Hoeksteen op weg naar het sportcentrum De Hullen aan de Ceintuurbaan Zuid.

De bij de wijkschouw aanwezige ambtenaren van de gemeente Noordenveld verzochten ons toen te inventariseren hoe vaak de basisscholen die route voor hun leerlingen in de winter zouden gebruiken. Dat hebben we gedaan, met als resultaat:

In totaal 6 keer heen en 6 keer terug (per week) met een grote groep leerlingen met hun leerkrachten. Hiervan hebben we de gemeente op de hoogte gebracht.

Pas op 4 december 2018 kregen we van de gemeente bericht dat de route Raiffeisenlaan / Albert Schweitzerplantsoen niet kan worden opgenomen in de strooiroute, omdat zij “al meer dan vol zaten”. Na ruim 2 ½  maand wachten kwam de gemeente dus tot deze teleurstellende conclusie. De basisscholen zijn inmiddels van het antwoord van de gemeente op de hoogte gesteld.

Wijkschouw voorjaar 2018

Jaarlijkse wijkschouw op 14 juni 2018

Ieder jaar wordt in onze wijk vanuit de gemeente een zogenaamde wijkschouw georganiseerd, Dit jaar op 14 juni a.s. Op deze dag worden de knelpunten in de wijk doorgenomen die van te voren door de wijk zijn aangeleverd. Letterlijk fietsen de vertegenwoordigers van de gemeente van de afdelingen “grijs” (bestrating, stoepen, afwatering, lantaarnpalen etc.) en “groen” (plantsoenen, bomen, bos etc.) en vertegenwoordigers vanuit de wijk door de wijk om de problemen door te nemen. Ook vertegenwoordigers van WIN, de wijkagent en soms nog vertegenwoordigers van andere instanties zijn hierbij aanwezig. Onze ervaring tot nu toe is, dat een groot deel van de knelpunten ook daadwerkelijk uit de wereld geholpen worden. De onderwerpen die de aandacht krijgen zijn naast de gebieden “grijs” en “groen”, die hierboven al genoemd werden, “veiligheid” (criminaliteit, hangplekken, verkeersveiligheid etc.) en “sociale samenhang” (eenzaamheid, activiteiten, het bestaan van ‘sociale’ whatsappgroepen etc.).

Ter voorbereiding van de wijkschouw wordt er een zogenaamde voorschouw in de wijk gehouden. Uiterlijk 19 april dienen de knelpunten binnen te zijn. Alle gesignaleerde problemen en probleempjes in de wijk worden na deze datum in een rapportage bijeengebracht. Deze rapportage gaat vervolgens naar WIN en naar de gemeente, zodat dezen zich alvast kunnen voorbereiden op de uiteindelijke wijkschouw. Daar waar dat kan, wordt de rapportage geïllustreerd met foto’s.

Tot nu toe werden de knelpunten in de wijk, verzameld door leden van de initiatiefgroep buurtnetwerk Hullenveld. Zij fietsten door de wijk en noteerden losliggende stoeptegels, drassige plantsoenen, ontbrekende zebrapaden, kapotte zitbankjes, onveilige verkeerssituaties in hun rapportage. Zij willen daar dit jaar verandering in brengen door zo veel mogelijk u, als wijkbewoner, bij de inventarisatie van knelpunten te betrekken. Want wie kan het beste de problemen in uw straat overzien ? Dat bent u natuurlijk, die dagelijks in uw directe woonomgeving verkeert.

Signaleert u in uw straat (of directe omgeving) onveilige situaties, overhangend groen, steile opritjes voor kinderwagens en rolstoelen etc. etc., geef dat dan door aan de buurtverbinder in uw straat. Naam en huisnummer vindt u op de website www.hullenveldroden.nl . In straten waar nog geen buurtverbinder is, kan de informatie, het liefst (maar niet noodzakelijk) voorzien van een foto, doorgegeven worden aan hullenveld@ziggo.nl . Ook kan het zijn dat uw buurtverbinder zelf al contact gezocht heeft met u en uw straatgenoten of dat groepjes van buurtverbinders al bezig zijn met een kritische tocht door de wijk. Dat maakt niets uit; het gaat er om dat zo veel mogelijk knelpunten gesignaleerd worden.

We hopen op uw inbreng, dan houden we met elkaar Hullenveld heel, groen, veilig en leefbaar !

Verslag wijkschouw 6 april 2017

Op 6 april j.l. vond de jaarlijkse wijkschouw plaats in aanwezigheid van de wijkagent, 3 man vanuit de gemeente, WIN en twee vertegenwoordigers vanuit Hullenveld.

Van te voren, na een zogenaamde voorschouw, waarbij ook punten van u, buurtbewoners, meegenomen zijn, was door de initiatiefgroep Hullenveld, een inventarisatie gemaakt van pijnpunten in de wijk. Zonder in details te treden,  hier een impressie:

 • Bandensporen in plantsoenen
 • Modderpoelen in het Hullenbosje
 • Trottoirbestrating niet in orde
 • Scheefstaande lantaarnpalen
 • Paden verzakt
 • Slootjes uitbaggeren
 • Gevaar voor fietsers op de Hullenweg
 • Uitwerpselen van paarden op het voetpad langs de Hullenweg
 • Planning route veegauto

Frappant vonden wij dat  voorafgaand aan de wijkschouw een aantal euvels door de gemeente al hersteld bleken te zijn. Voor ingrepen van meer structurele aard, zoals de veiligheid van fietsers over de Hullenweg, is uiteraard meer tijd nodig, maar deze zijn wel in de planning opgenomen.

Interessant wellicht nog:

 • Leerlingen van de Esborg gaan mogelijk het herstel van paden in het Hullenbosje ter hand nemen
 • In de wijk staan bomen waarvan alleen nog de stammen overeind staan. Het betrof bomen die in slechte staat verkeerden en een veiligheidsrisico met zich mee brachten. Vandaar dat de takken verwijderd zijn. De stammen zullen t.z.t. ook weggehaald worden. Het wachten is op een kapvergunning.
 • Door de aanleg van de rotonde Kastelenlaan/Roderweg gaat er veel verkeer over de Hullenweg. Er vindt een telling plaats waarbij de snelheid van het verkeer wordt gecontroleerd
 • De gemeente neemt onze suggestie om bij het ruiterpad langs de Hullenweg bordjes met “ruiterpad” te plaatsen, mee in het overleg
 • De aanleg van een wandelpad/fietspad langs de (de inmiddels vergrootte) vijver achter het verpleeggedeelte van de Hullen, wordt, nu de plannen voor het oude MAVO-terrein heroverwogen worden, wellicht in de plannen meegenomen.
 • Mede door de druk vanuit de wijkverenigingen, is het onderhoud van grijs en groen opgeschaald. De borstelauto komt nu 3 x per jaar langs en de veegauto  9 x. De borstelrondes vinden plaats vanaf week 19, 26 en 34 en duren dan (in de gemeente) 6 weken. Alhoewel er een planning is, lijkt het ondoenlijk te zijn om aan te geven wanneer exact in uw straat de borstelauto langs komt, opdat auto’s verplaatst kunnen worden en het borstelen overal kan plaatsvinden. Te vaak moet er om geparkeerde auto’s heen geborsteld worden

Bij de volgende wijkschouw hopen we u als wijkbewoners nog meer dan deze keer te betrekken. Want wie weet nu beter hoe het staat met het onderhoud van de straat als de straatbewoner zelf ? Daar lijkt nog een schone taak weggelegd te zijn voor de buurtverbinders, waarover elders in nieuwsbrief en website meer. (NB: Op verzoek is een gedetailleerd verslag met alle punten beschikbaar)

Bevindingen wijkschouw.

wijkschouwWijkschouw van 27 oktober 2016.

Een aantal inwoners van de wijk, sociaal wijkbeheer van Welzijn in Noordenveld en de grijs/groen medewerker van de gemeente, zijn de wijk doorgegaan om alle punten na te gaan, die eerder bij de voorschouw vanuit de initiatiefgroep en door een aantal wijkbewoners waren aangedragen.

Wijkschouwen algemeen

Deze wijkschouwen zijn ontstaan vanuit de achtergrond van een netwerk sociaal wijkbeheer.

De gemeente (afdeling groen/grijs en contactambtenaar voor alle dorps- en wijk belangenverenigingen), wijkagenten, Woonborg, Actium en buurtwerkers Welzijn in Noordenveld zitten in het netwerk sociaal wijkbeheer. Het netwerk houdt zich bezig met leefbaarheid. Een thema waar extra aandacht aan wordt besteed is “omzien naar elkaar”. Vanuit verschillende verenigingen zijn in dit kader initiatieven ontstaan.

De schouw wordt eenmaal per jaar gehouden, op een datum die in overleg met de initiatiefgroep tot stand komt. Naast buurtbewoners zijn vanuit de gemeente de contactfunctionaris en de medewerkers groen en grijs aanwezig. Andere deelnemers zijn de wijkagenten, Woonborg en Welzijn in Noordenveld.

Beheer Openbare Ruimte (BOR)

Over het onderhoud op wegen, trottoirs en het groenonderhoud op gazons het volgende:

Enkele jaren geleden heeft de raad besloten op het onderhoud te bezuinigen. Het (groen)onderhoud ging naar laag. Kort geleden heeft er een herijking van de BOR plaatsgevonden in de raad. Het platform van wijkbelangenverenigingen heeft tijdens een raadsvergadering ingesproken met het dringende advies het onderhoud naar het basisniveau terug te brengen. De raad heeft daarop besloten het onderhoud weer op basisniveau uit te gaan voeren. Er is dus extra geld uitgetrokken.

Op dit moment vindt er een inhaalslag plaats om het onderhoud naar dat basisniveau terug te brengen.

Overhangend groen

Bij overhangend groen van particulieren deelt de gemeente een groene kaart uit met het verzoek het groen te snoeien. Bij overhangend groen van de gemeente direct bellen.

Hangplekken

Er is overlast van rondhangende jongeren op verschillende plekken in de wijk, bijvoorbeeld in het Hullenbos en bij garageboxen A. Schweitzerplantsoen. Bij overlast contact opnemen met de politie.

Mogelijke “hangplek voor jongeren” achter sportcentrum de Hullen

Op dit moment is geen nieuws en geen voortgang te melden. Voorlopig een pas op de plaats dus.

Initiatiefgroep informeert de bewoners die zich voor het overleg hadden gemeld.

Bevindingen rondgang in de wijk:

t.a.v. grijs en groen.

Een groot aantal opmerkingen betreffen de algemene staat van onderhoud van groenstroken, plantsoenen en trottoirs. Ook door de aanleg van riolering en bekabeling is er nogal wat “nawerk” waar de gemeente op aangesproken is.

Veel aangedragen punten zijn al opgepakt (maaien, snoeien) en de overige punten zullen op korte termijn worden opgelost. Enkele punten hangen samen met meer op termijn gepland onderhoud of aanpassingen van verkeerssituaties. Bijvoorbeeld het voorrang geven aan fietsers.

Ook enkele punten met een persoonlijk karakter wordt een individuele terugkoppeling gegeven.

t.a.v. straatverlichting

Voor wat betreft storingen in de straatverlichting wordt nog eens gewezen op de mogelijkheid om die rechtstreeks te melden op www.storingen24.nl

Iedere lantaarnpaal heeft een nummer en is op die manier bij een storing rechtstreeks op te geven.

Een uitgebreid verslag van alle afzonderlijke punten die zijn besproken is op aanvraag beschikbaar via hullenveld@ziggo.nl

Hartelijk dank voor het aanleveren van punten voor deze wijkschouw!

Op deze manier kan iedere wijkbewoner een bijdrage leveren aan een zo volledig mogelijke inventarisatie van punten voor de wijkschouw.

Wijkschouw 27 oktober 2016

foto-hullenveld1In oktober vindt er weer een zogenaamde wijkschouw plaats. Vertegenwoordigers van de gemeente en andere instanties gaan dan samen met leden van de initiatiefgroep door de wijk heen om dingen die in de wijk die beterkunnen, te signaleren en vast te leggen. Doel natuurlijk: komen tot verbetering. Te denken valt aan overhangend groen, losliggende stoeptegels, onveilige (verkeers)situaties, falende straatlantarens, slechte afwatering etc.etc. Mocht u in deelname aan de schouw geïnteresseerd zijn, geeft u zich dan op via hullenveld@ziggo.nl. Voor de toekomst denken we er aan om wijkbewoners eerder en in brede zin (op het niveau van de eigen straat en directe omgeving) bij de schouw te betrekken.
De opmerkingen die al via de mail bij ons binnen zijn gekomen, zullen we uiteraard meenemen naar de gemeente.