Bevindingen wijkschouw.

wijkschouwWijkschouw van 27 oktober 2016.

Een aantal inwoners van de wijk, sociaal wijkbeheer van Welzijn in Noordenveld en de grijs/groen medewerker van de gemeente, zijn de wijk doorgegaan om alle punten na te gaan, die eerder bij de voorschouw vanuit de initiatiefgroep en door een aantal wijkbewoners waren aangedragen.

Wijkschouwen algemeen

Deze wijkschouwen zijn ontstaan vanuit de achtergrond van een netwerk sociaal wijkbeheer.

De gemeente (afdeling groen/grijs en contactambtenaar voor alle dorps- en wijk belangenverenigingen), wijkagenten, Woonborg, Actium en buurtwerkers Welzijn in Noordenveld zitten in het netwerk sociaal wijkbeheer. Het netwerk houdt zich bezig met leefbaarheid. Een thema waar extra aandacht aan wordt besteed is “omzien naar elkaar”. Vanuit verschillende verenigingen zijn in dit kader initiatieven ontstaan.

De schouw wordt eenmaal per jaar gehouden, op een datum die in overleg met de initiatiefgroep tot stand komt. Naast buurtbewoners zijn vanuit de gemeente de contactfunctionaris en de medewerkers groen en grijs aanwezig. Andere deelnemers zijn de wijkagenten, Woonborg en Welzijn in Noordenveld.

Beheer Openbare Ruimte (BOR)

Over het onderhoud op wegen, trottoirs en het groenonderhoud op gazons het volgende:

Enkele jaren geleden heeft de raad besloten op het onderhoud te bezuinigen. Het (groen)onderhoud ging naar laag. Kort geleden heeft er een herijking van de BOR plaatsgevonden in de raad. Het platform van wijkbelangenverenigingen heeft tijdens een raadsvergadering ingesproken met het dringende advies het onderhoud naar het basisniveau terug te brengen. De raad heeft daarop besloten het onderhoud weer op basisniveau uit te gaan voeren. Er is dus extra geld uitgetrokken.

Op dit moment vindt er een inhaalslag plaats om het onderhoud naar dat basisniveau terug te brengen.

Overhangend groen

Bij overhangend groen van particulieren deelt de gemeente een groene kaart uit met het verzoek het groen te snoeien. Bij overhangend groen van de gemeente direct bellen.

Hangplekken

Er is overlast van rondhangende jongeren op verschillende plekken in de wijk, bijvoorbeeld in het Hullenbos en bij garageboxen A. Schweitzerplantsoen. Bij overlast contact opnemen met de politie.

Mogelijke “hangplek voor jongeren” achter sportcentrum de Hullen

Op dit moment is geen nieuws en geen voortgang te melden. Voorlopig een pas op de plaats dus.

Initiatiefgroep informeert de bewoners die zich voor het overleg hadden gemeld.

Bevindingen rondgang in de wijk:

t.a.v. grijs en groen.

Een groot aantal opmerkingen betreffen de algemene staat van onderhoud van groenstroken, plantsoenen en trottoirs. Ook door de aanleg van riolering en bekabeling is er nogal wat “nawerk” waar de gemeente op aangesproken is.

Veel aangedragen punten zijn al opgepakt (maaien, snoeien) en de overige punten zullen op korte termijn worden opgelost. Enkele punten hangen samen met meer op termijn gepland onderhoud of aanpassingen van verkeerssituaties. Bijvoorbeeld het voorrang geven aan fietsers.

Ook enkele punten met een persoonlijk karakter wordt een individuele terugkoppeling gegeven.

t.a.v. straatverlichting

Voor wat betreft storingen in de straatverlichting wordt nog eens gewezen op de mogelijkheid om die rechtstreeks te melden op www.storingen24.nl

Iedere lantaarnpaal heeft een nummer en is op die manier bij een storing rechtstreeks op te geven.

Een uitgebreid verslag van alle afzonderlijke punten die zijn besproken is op aanvraag beschikbaar via hullenveld@ziggo.nl

Hartelijk dank voor het aanleveren van punten voor deze wijkschouw!

Op deze manier kan iedere wijkbewoner een bijdrage leveren aan een zo volledig mogelijke inventarisatie van punten voor de wijkschouw.