Nieuwsbrief Buurtnetwerk Hullenveld

In onze wijk hoor je erbij !

Nieuwsbrief 13 Herfst 2020

In onze vorige nieuwsbrief, zomer 2020, kwam al naar voren dat door de corona-crisis veel zaken op een lager pitje zijn gezet. En zo is de situatie eigenlijk nog steeds. Fysiek bij elkaar komen in buurtverbindersbijeenkomsten of als kerngroep is er niet bij. We beperken ons tot contact via de aloude telefoon, de inmiddels vertrouwde email of het jongere WhatsApp. Dat wil niet zeggen dat er helemaal niets gebeurt; onlangs vond de jaarlijkse wijkschouw plaats; een verslag hiervan is aanwezig in deze nieuwsbrief. Zoals meestal gaat de wijkschouw veel over zaken die het “grijs” en het “groen” van de wijk betreffen. Slechts zelden worden er vanuit de wijk zaken gemeld op “sociaal” gebied; ontmoetingspunten die ontbreken, burenhulp, eenzaamheid, gezamenlijke activiteiten etc.. Misschien is het nog te weinig bekend of denken we er gewoon niet aan, maar we hebben in deze gemeente een welzijnsorganisatie (Welzijn in Noordenveld; WIN) die behulpzaam kan zijn bij het opzetten en ondersteunen van initiatieven op welzijnsgebied. Een aandachtspunt voor de volgende wijkschouw ?

Wat ons in ieder geval zeer zeker wel heeft beziggehouden, zijn de plannen met betrekking tot “Roden-Zuid”. In 2019 berichtten wij hier al over in deze nieuwsbrief. De ontwikkelingen zijn wat ons betreft  in een stroomversnelling gekomen door een recente bijeenkomst van de kerngroep van het buurtnetwerk  met de gemeente (projectleiding, ruimtelijke ordening en gebiedsverbinder). Zie hiervoor het op de website en in deze nieuwsbrief opgenomen verslag. In deze (digitale) bespreking werd ons al duidelijk dat op korte termijn via de pers ruchtbaarheid gegeven zou worden aan de plannen van de gemeente om een nadere concretisering van de startnotitie uit 2019 voor te leggen aan de gemeenteraad. Op korte termijn zou in de gemeenteraad (eind november/begin december) groen licht gegeven moeten worden voor een nadere uitwerking van de plannen. Wij hebben de aanwezige ambtenaren te kennen gegeven en hierover ook een brief geschreven aan de gemeente, dat alvorens onomkeerbare besluiten genomen worden, de plannen eerst voorgelegd zouden moeten worden aan de direct betrokkenen, o.a. de inwoners van onze wijk, en dat er ook op ingesproken zou moeten kunnen worden. Ook vanuit andere hoeken is er rumoer ontstaan over de plannen van de gemeente. Uiteindelijk heeft dit alles er in geresulteerd dat besluitvorming in de gemeenteraad voorlopig is uitgesteld. En let wel, het gaat over belangrijke zaken, aanleg van een 6 ha grote waterberging ergens in de buurt van de Steenbergerloop, de bouw van zeker 100 huizen op het terrein van de voormalige camping de Beukenhof en/of langs de Norgerweg, de verplaatsing en bundeling van de sportvelden van de hockeyclub, korfbalclub, tennisbanen, manege en de voetbalvelden van ONR, de mogelijke aanleg van een ontsluitingsweg vanaf de Maatlanden naar de Norgerweg. Dat dit ingrijpende consequenties kan hebben voor onze geliefde groene wijk zal niemand ontgaan. Laat daarom de mogelijkheid, als deze zich voordoet, om uw mening te laten horen, u niet ontgaan.

Intussen vallen de bladeren en worden de dagen steeds korter; onmiskenbaar herfst. Wij wensen u, met in het achterhoofd de beperkingen die deze corona-tijd ons oplegt, een fraai najaar. En vooral, blijf gezond !

NB: Alle nieuwsberichten (ook de voorgaande) zijn ook terug te vinden op onze website, www.hullenveldroden.nl

Roden Zuid in een stroomversnelling ? Op 20 oktober vond een digitale vergadering plaats over de ontwikkelingen omtrent de startnotitie Roden-Zuid. De bijeenkomst zou al eerder hebben moeten plaatsvinden in het voorjaar, maar werd toen niet gehouden in verband met covid-19. De tweede golf corona dreigde bij de geplande fysieke bijeenkomst opnieuw roet in het eten te gooien, maar via …

Meer lezen.

Op 4 november 2020 vond de jaarlijkse wijkschouw in Hullenveld plaats. De schouw zou al eerder in het jaar plaatsgevonden hebben; door het coronavirus werd dit uitgesteld tot later in het jaar. Doordat de geplande datum midden in de tweede golf van besmettingen viel, werd besloten om de wijkschouw dan maar digitaal te organiseren. Van te voren zijn er via …

Meer lezen.

---

Ruim een jaar geleden werd het startschot gegeven voor het wijkgericht werken in de gemeente Noordenveld. Het beheer van de openbare ruimte is daarvan misschien wel het meest zichtbare onderdeel. De gemeente is opgedeeld in twee gebieden; oostelijk en westelijk van Slokkert/ Grote Diep/Lieverense Diep/Peizer Diep. Onze wijk valt onder het westelijk gedeelte en wordt aangestuurd door gebiedsverbinder Leonie van …

Meer lezen.

---

Een gescheperde kudde schapen door Roden? (een rondtrekkende kudde, die gehoed wordt door een herder en een hond) Een aantal jaren al worden de gazons en plantsoenen in Roden en Nieuw-Roden begraasd door de schapen van schaapsherder Nico. De onderneming van Nico wordt ingehuurd door de gemeente om het gras kort te houden en daarmee de biodiversiteit in de gemeente …

Meer lezen.

---

Het Icarusblauwtje Eerder werden wij door de gemeente geïnformeerd over het maaibeheer in de bebouwde kom ( zie een recent bericht op de website van Hullenveld). Het college heeft nu ook een berminventarisatie laten doen, een bermbeheerplan vastgesteld en  een notitie gemaakt over een ‘ambassadeursoort’ in het kader van de nagestreefde biodiversiteit. Om met dit laatste te beginnen; boerenlandvlinders zijn …

Meer lezen.

De gemeente Noordenveld is aangesloten bij Storing 24, meldpunt voor storing aan openbare objecten. NB: Meer achtergrondinfo op de website www.storing24.nl Meldingen van burgers over een kapotte straatlamp, opstaande trottoirtegels of overhangend groen kunnen – voor wie beschikt over een moderne mobiele telefoon- ook via de App van storing24 worden gedaan. Uiteraard kan zelf langsgaan bij de gemeente of bellen …

Meer lezen.

---