Schapen hoeden in de wijk?

Een gescheperde kudde schapen door Roden? (een rondtrekkende kudde, die gehoed wordt door een herder en een hond)

Een aantal jaren al worden de gazons en plantsoenen in Roden en Nieuw-Roden begraasd door de schapen van schaapsherder Nico. De onderneming van Nico wordt ingehuurd door de gemeente om het gras kort te houden en daarmee de biodiversiteit in de gemeente te verhogen. Begrazing door schapen (schapen knippen als het ware het gras af) leidt tot een gevarieerder plantengroei, waardoor meer insecten aangetrokken worden. En meer insecten betekent meer vogels etc.. Tot nu staan de schapen achter rasters die steeds verplaatst worden. Daarbij wordt gekozen voor percelen in de gemeente die niet al te klein zijn waardoor het economisch gezien te behappen valt. Resultaat is echter wel dat de kleine postzegeltjes gras die her er der in de gemeente ook te vinden zijn, overgeslagen worden. Bij de gemeente is nu het idee ontstaan om met een zogenaamde gescheperde kudde door te straten te gaan zodat de kleine plantsoentjes, grasveldjes e.d. niet overgeslagen worden. Dat betekent dus dat de kudde compleet met honden en herder door de wijken van Roden en Nieuw Roden zou moeten gaan. Een arcadisch gezicht natuurlijk. En dat voor drie tot vier dagen per week. ’s Nachts en op de overige dagen staan de schapen binnen de rasters.

Eén en ander is echter alleen financieel door de gemeente te realiseren met behulp van de wijkbewoners die bereid zijn om de herder te helpen met water geven, het verplaatsen van de rasters e.d. Concreet is ons als wijkverenigingen/buurtnetwerk gevraagd om eens in de wijk te peilen of hiervoor vrijwilligers te vinden zijn. Veel concreter is het niet. Op korte termijn (met de winter voor de deur) speelt het allemaal nog niet. Maar mocht u belangstelling hebben voor vrijwillige hulpherderschap dan kunt u zich melden bij hullenveld@ziggo.nl

Met meewerkend voorman wijkbeheer, Roelof Ubels, is een aardig filmpje gemaakt over het maaibeheer van de gemeente Noordenveld. Het geeft een mooi overzicht van de verschillende aspecten en wijze van werken in Noordenveld. Klik en kijk hier het filmpje.

Aanvullende informatie en achtergronden over dit onderwerp.

De gemeente past schapenbegrazing toe voor meer biodiversiteit

Sinds 2017 zet de gemeente schapen in voor ecologisch beheer. De schapen grazen selectief waardoor een betere variatie in beplanting ontstaat. Door hun uitwerpselen zorgen de schapen voor de verspreiding van zaden. Hierdoor ontstaan bloemrijkere groenstroken. Dat is goed voor de insecten en het vergroot de biodiversiteit. Behalve nuttig is een kudde schapen ook mooi om te zien.

De schapen staan tot half november op een aantal plekken in Roden

Na de lammertijd worden op verschillende locaties in Roden schaapskuddes van herder Nico Buitenkamp ingezet. Als het voedsel op is worden de schapen door Nico verplaatst. De bordercollies Don, Thor en Joe helpen hier altijd even enthousiast bij. De schapen in de kudde zijn rasechte Drentse Schoonebekers. De schapen grazen in Roden tot ongeveer half november. De schapenbegrazing passen we alleen in Roden toe. In Norg en Westervelde is het een Boermarke die schapen op de brinken laat grazen.

Een gescheperde kudde is nog beter voor de biodiversiteit en geeft meer beleving voor bewoners

De gemeente heeft de wens om de schapen nog beter in te zetten voor de biodiversiteit. Nu staan de schapen op een aantal vaste locaties en worden na een aantal weken, na het perceel kaal te hebben gegraasd, verplaatst naar de volgende locatie. Met een gescheperde kudde lopen ze, begeleid door de herder en zijn honden, vrij door de straten en grazen waar gewenst. Ook de kleinere groenstroken waar verschraling gewenst is, worden zo meegenomen in het beheer. Het is de bedoeling dat er dan 3 à 4 dagen per week gescheperd begraasd wordt. Er zal in de middag een moment zijn voor herkauwen op bijvoorbeeld een Brink. Het is belangrijk dat dit in de buurt van bomen gebeurt omdat bij het herkauwen ook de ontlasting komt. De bomen krijgen zo weer bemesting. De delen waar gegraasd is wordt de vegetatie afgevoerd wat weer verschraling teweeg brengt en zo weer meer variatie in beplanting (bloemrijker).

We willen hier graag een project van maken samen met de wijk- en dorpsbelangenverenigingen

Voor een gescheperde kudde is een flink hoger budget nodig, dit geld zit niet in het gemeentelijke beheerbudget. Vanwege de vele positieve reacties van inwoners op de schapen is het idee opgevat om hier een project van te maken waarbij wijkbewoners die het leuk vinden een bijdrage kunnen leveren in de vorm van vrijwillige inzet. Bij zo’n project hebben we de mogelijkheid gebruik te maken van financiering uit het Dorpenfonds. Hierbij vraagt het Platform gezamenlijk subsidie aan en zorgt de vrijwillige inzet voor de benodigde 25% eigen bijdrage (uren mogen we omzetten in geld).

 De 25% invulling kan bestaan uit:

  • Communicatie naar de wijkbewoners, werven van vrijwilligers
  • Het plaatsen van rasters
  • Het frequent controleren of er stroom op het hekwerk staat
  • Water geven, brok en hooi aan de schapen op de dagen dat er niet gescheperd wordt.

Dit idee moet nog verder worden uitgewerkt. Herder Nico Buitenkamp komt graag een keer uitleg geven over de werkzaamheden.