Hullenveld opgeruimd…

Lentekriebels op 23 maart 2019

Net als in de rest van Noordenveld en Nederland heeft een aantal vrijwilligers uit onze buurt de handen uit de mouwen gestoken en meegedaan aan de NederlandSchoon opruimactie.

Met een 12-tal vrijwilligers is op een aantal routes een groot deel van onze wijk ontdaan van zwerfafval. Voorzien van hesjes, handschoenen en vuilniszakken hebben ze een flinke hoeveelheid afval opgeruimd.  Na afloop was er een, door de gemeente aangeboden, gezellige lunch voor alle vrijwilligers. Al met al een nuttige en gezellige activiteit waar met voldoening op terug gekeken werd.

En we hopen natuurlijk: Goed voorbeeld, doet goed volgen.

Dank aan alle vrijwilligers!

Update Hullenbosje (maart 2019)

De werkgroep heeft eind februari samen met de gemeente een schouw gedaan door het Hullenbosje. Met betrekking tot de gemaakte afspraken, het volgende:

Vraag aan gemeente over het snoeien: Hoeveel nut heeft het snoeien? Is dit wel een taak voor de omwonenden? Moeten de bramen niet met wortel en al worden verwijderd door een professional?

Antwoord: De groei van bramen is het gevolg van grootschalige kap en verstoring van de bosbodem. Als deze meer tot rust komt en de jonge aanplant groeit door, zal de bramengroei stagneren. Het is niet erg dat hier en daar bramengroei blijft i.v.m. holle stengels waar wilde bijen in overwinteren. Zolang de droge periode aanhoudt is het wenselijk de bramen rondom de nieuwe aanplant wel af te maaien. Dit zal in het najaar opnieuw gebeuren door Garbrand Erenstein, de vrijwilligers zullen nadien het maaisel opruimen en de gemeente voert dit dan weer af. Als er wel jaren komen waarin meer neerslag valt zullen er meer jonge boompjes en struiken kiemen en doorgroeien tot boven de bramenlaag. Als deze eenmaal een goede kroon ontwikkelen zullen de bramen natuurlijk onderdrukt worden. Dit is een proces van meerdere jaren.

• NB: het is niet de bedoeling dat de vrijwilligers in het broedseizoen aan de slag gaan om bramen weg te halen. Het broedseizoen is dit jaar al begonnen.

Vraag aan de gemeente over gevallen bomen:Is het toegestaan bruikbaar hout door de omwonenden te laten verwijderen?

Antwoord: Nee, het idee bij een natuurlijk bos is om het hout in het bos te behouden als voeding voor alle flora en fauna.

Toelichting

Dood hout is een vitaal onderdeel van het bosecosysteem. Het is van belang voor de voedselkringloop in het systeem. Grote aantallen insecten, schimmels en andere organismen zijn er voor hun levenscyclus van afhankelijk. Daarnaast leven weer andere dieren van de insecten die op dit dode hout voorkomen. In het bijzonder inheems staand dood hout met zware afmetingen is hierbij belangrijk. Staande dode stammen met enige afmeting zijn bovendien geliefd bij onder andere holenbroeders, vleermuizen en boommarters voor het vinden van een verblijfplaats of broedgelegenheid. Ook liggend dood hout is waardevol voor het bos. Liggende stamdelen zijn substraat voor organismen als schimmels, mossen en planten, larven en miljoenpoten.

Vraag aan de gemeente over wandelpaden nabij het Hullenbosje: Bespreken of er een mooi rondje (voor een ieder toegankelijk) is te realiseren.

Antwoord: Het pad tussen het bosje en korfbalveld wordt aangepakt door de gemeente. Hier komt koersmix op.

De op en afritten,  vanaf de Roderweg tot aan de Hullenweg worden aangepakt

De bebording van de paden duidelijker regelen. Ook hier is van belang dat er door alle gebruikers rekening met elkaar moet worden gehouden. Extra borden worden niet meer geplaatst. Bij de afdeling recreatie van de gemeente is wel een plan in de maak om het gebruik van de bossen aan te duiden. Er zullen vastgestelde fietspaden, voetpaden en ruiterpaden in worden opgenomen. Deze routes worden met o.a. de MTB verenigingen gecommuniceerd. Als de routes zijn vastgesteld moet er gekeken worden naar de borden en functie. De tweede functie die de openstellingsborden hebben dat het een vereiste is deze plaatsen voor het verkrijgen van subsidies.

Vraag aan gemeente over zitbanken:Beleid, Reparatie en onderhoud van de zitbanken. Zitbanken worden verwijderd, zakken weg of hebben onderhoud nodig. Hoe gaat de gemeente daar mee om?

Antwoord: Gemeente zal alle banken in het Hullenbosje langsgaan en rechtzetten.

Vraag aan gemeente over plaatsing blikvangers en hondenpoepafvalbak.

Antwoord: Er zullen blikvangers/vuilnisbakken worden geplaatst t/o de zitbankjes in het bosje, bij de skatebaan en een hondenpoepafvalbak bij het speelveldje aan de kant van het korfbalveld. Iedereen met hond wordt verzocht om de poep op het speelveldje op te ruimen en in de daarvoor bestemde bak te deponeren.

Vraag aan gemeente over het opruimen zwerfafval.

Antwoord: Elke maandag wordt bij de skatebaan de boel opgeruimd. Mocht er in de week veel liggen dan graag even de gemeente bellen. Mag iedereen doen. In het weekend wordt er niet opgeruimd, maar graag de boel laten liggen tot maandag, dan kan de gemeente zien hoeveel er geproduceerd wordt.

Vraag aan de gemeente over vogelhuisjes.

Antwoord: Er worden door de gemeente 20 vogelhuisjes besteld en die worden door de werkgroep opgehangen.

Jullie zien dat de gemeente mee wil werken om alles voor elkaar te krijgen.

We kunnen dus tot na het broedseizoen niet meer snoeien. Maar in augustus /september  mogen we weer aan de slag. Ik hoop dat we dan weer een beroep op de vrijwilligers mogen doen.

Zijn er nog opmerkingen of vragen, deel ze dan met ons.

Ik wens jullie een mooie zomer toe met veel plezier in het Hullenbosje.

Namens de werkgroep, Tjitske Kind

E-mail: tjitskekind@xs4all.nl of Tel. 06 19 99 71 02

AED’s in de buurt.

AED’s in en om de wijk Hullenveld

Onderstaande informatie is in eerste instantie bedoeld om te informeren. Bij een hartstilstand is het zaak om acuut te handelen. Reanimatie en het gebruik van een defribillator (AED)  zijn dan de middelen om snel te kunnen reageren, waarbij de secondes tellen. In en direct om onze wijk (Hullenveld) heen, zijn gelukkig een aantal AED’s beschikbaar.

Bestudering van het onderstaande, waarschijnlijk nog onvolledige, overzicht  van de vindplaatsen van de AED’s geeft direct echter ook al de beperking aan. De aanwezigheid er van is of geconcentreerd rondom de sportaccommodaties in de wijk of in de periferie van de wijk (dus niet of nauwelijks in de buurt van de huizen in onze wijk) of  ze bevinden zich geclusterd in de buurt van de Hullen (zwembad en verzorgingscentrum). Bovendien zitten de meeste AED’s achter slot en grendel (beperkte openingstijden of ze zijn alleen met een speciale code te openen), dus vaak onbereikbaar of alleen bereikbaar voor vrijwilligers aangesloten bij HartslagNu. Ook zijn er nog ‘witte vlekken’ in de wijk. Een verre van ideale situatie dus.

Twee vragen:

  1. Is onderstaande informatie volledig en correct? Zo niet, geef dan aanvullende of corrigerende  informatie door via ons email-adres: zie hier onder
  2. Wie in de wijk zou(den) bereid zijn om de toegankelijkheid, beschikbaarheid en het gebruik van de AED’s in en om onze wijk te bevorderen ? Opgave via: hullenveld@ziggo.nl
Ligging Bevestiging Toegankelijkheid
Palestra In de hal naast de balie Tijdens openingstijden (meestal tussen 8.30-21.30 uur)
Hockeyclub ?    
Korfbalvereniging (ingang a.d. Borglaan) In de kantine Alleen als er activiteiten zijn op het korfbalcomplex
Tennisvereniging REO (ingang a.d. Borglaan) In de hal na de ingang voor het betreden van de tennishal Het gehele jaar tijdens de openingstijden van het complex
Sportpark Oranje ONR (ingang a.d. Hullenweg) ? In de bestuurskamer Tijdens openingstijden
Zorgcentrum de Noorderkroon (Zorggroep Drenthe, ingang Hullenweg)    
     
Voetbalver. Roden Buiten rechts van de ingang van de kantine Als er activiteiten zijn op het voetbalcomplex; de AED zit op slot
Winsinghhof (op de Brink) Buiten tegen de gevel aan 24/7
Hypotheekcentrum (a.d. Nieuweweg naast de wereldwinkel Buiten tegen de gevel aan 24/7
Lidl supermarkt Binnen bij de kassa’s Tijdens winkeltijden
De Marke ?    
Zwembad/sporthal de Hullen Buiten bij de ingang (AED 1) 24/7
Zwembad.sporthal de Hullen Binnen achter de receptie (AED 2) Tijdens openingstijden
Zorgcentrum de Hullen (Interzorg) In de hal na de ingang bij het biljart  
     
     
     
     

Wijkschouw voorjaar 2019

Jaarlijkse wijkschouw op 13 juni 2019

Ieder jaar wordt in onze wijk vanuit de gemeente een zogenaamde wijkschouw georganiseerd, Dit jaar op 13 juni a.s. Op deze dag worden de knelpunten in de wijk doorgenomen die van te voren door de wijk zijn aangeleverd. Letterlijk fietsen de vertegenwoordigers van de gemeente van de afdelingen “grijs” (bestrating, stoepen, afwatering, lantaarnpalen etc.) en “groen” (plantsoenen, bomen, bos etc.) en vertegenwoordigers vanuit de wijk door de wijk om de problemen door te nemen. Ook vertegenwoordigers van WIN, de wijkagent en soms nog vertegenwoordigers van andere instanties zijn hierbij aanwezig. Onze ervaring tot nu toe is, dat een groot deel van de knelpunten ook daadwerkelijk uit de wereld geholpen worden. De onderwerpen die de aandacht krijgen zijn naast de gebieden “grijs” en “groen”, die hierboven al genoemd werden, “veiligheid” (criminaliteit, hangplekken, verkeersveiligheid etc.) en “sociale samenhang” (eenzaamheid, activiteiten, het bestaan van ‘sociale’ whatsappgroepen etc.).

Ter voorbereiding van de wijkschouw wordt er een zogenaamde voorschouw in de wijk gehouden. Uiterlijk 19 april dienen de knelpunten binnen te zijn. Alle gesignaleerde problemen en probleempjes in de wijk worden na deze datum in een rapportage bijeengebracht. Deze rapportage gaat vervolgens naar WIN en naar de gemeente, zodat dezen zich alvast kunnen voorbereiden op de uiteindelijke wijkschouw. Daar waar dat kan, wordt de rapportage geïllustreerd met foto’s.

Net als vorig jaar willen zo veel mogelijk u, als wijkbewoner, bij de inventarisatie van knelpunten te betrekken. Want wie kan het beste de problemen in uw straat overzien ? Dat bent u natuurlijk, die dagelijks in uw directe woonomgeving verkeert.

Signaleert u in uw straat (of directe omgeving) onveilige situaties, overhangend groen, steile opritjes voor kinderwagens en rolstoelen etc. etc., geef dat dan door aan de buurtverbinder in uw straat. Naam en huisnummer vindt u op de website www.hullenveldroden.nl . In straten waar nog geen buurtverbinder is, kan de informatie, het liefst (maar niet noodzakelijk) voorzien van een foto, doorgegeven worden aan hullenveld@ziggo.nl . Ook kan het zijn dat uw buurtverbinder zelf al contact gezocht heeft met u en uw straatgenoten of dat groepjes van buurtverbinders al bezig zijn met een kritische tocht door de wijk. Dat maakt niets uit; het gaat er om dat zo veel mogelijk knelpunten gesignaleerd worden.

We hopen op uw inbreng, dan houden we met elkaar Hullenveld heel, groen, veilig en leefbaar


Hondenpoep….

Hondenpoep-overlast ?

Al enige jaren wordt er in het platform-overleg van de wijkverenigingen in Roden en Nieuw-Roden (inclusief Hullenveld) gesproken over de hondenpoep-overlast die in sommige wijken ervaren wordt. Het is een voortdurend terugkerend punt in de besprekingen en in de wijkschouwen; een afdoende oplossing is er echter niet gevonden alhoewel er afvalbakken met poepzakjes geplaatst zijn en er in de wijk Hofsteden een omheind hondenlosloopgebied is gecreëerd. In het bestuurlijk overleg van de wijkverenigingen met het college van B&W is onlangs besloten om het ervaren probleem dit jaar aan te pakken en er een min of meer definitieve oplossing voor te bedenken.

De vraag die nu voorligt is: Hoe is het in onze wijk gesteld met de hondenpoep in de openbare ruimte ? En is er eigenlijk wel een hondenpoepprobleem ? Tot nu toe zijn er bij de initiatiefgroep bijvoorbeeld in het kader van de wijkschouw weinig signalen van ervaren overlast binnengekomen.

De gemeente is nu aan het inventariseren waar de overlast aanwezig is en waar deze het grootst is: bijvoorbeeld langs de aanlooproutes naar hondenuitlaatgebieden en in deze hondenuitlaatgebieden zelf, zodat bijvoorbeeld daar afvalbakken en dispenser-zakjes geplaatst kunnen worden. U kunt daarbij helpen door aan te geven of en waar u overlast ervaart van hondenpoep. Wilt u dat per mail aan ons doorgeven? Of doorgeven aan uw buurtverbinder? Ook als u geen overlast ervaart is het belangrijk om dat te weten. Het is in ieder geval niet de opzet van deze oproep om hondenbezitters (en al helemaal niet de hondenbezitters die de uitwerpselen van hun viervoeters keurig opruimen) in een kwaad daglicht te zetten. Maar een schone stoep is wel wat waard.

Lentekriebels voor een schone wijk…

Zaterdag 23 maart 2019

Overal in Nederland vindt op 23 maart de landelijke opschoondag plaats,

zie: www.supportervanschoon.nl

Alle buurten en wijken in Roden doen mee.

Vanuit het buurtnetwerk Hullenveld geven we opnieuw graag onze medewerking.

Daarom de vraag: Wilt u ook hieraan meedoen?

Een leuke en nuttige activiteit, ook om andere buurtbewoners te ontmoeten.

Voor jonge en oudere buurtbewoners!

Op zaterdag 23 maart ca. 9.45 uur verzamelen we bij Zorgcentrum de Hullen.

Eerst een kopje koffie, thee, of glaasje fris en een korte uitleg.

Daarna gaan we met een aantal ploegjes de wijk in om zwerfvuil op te ruimen.

Er worden enkele routes gemaakt, met begin en eindpunt bij Zorgcentrum de Hullen.

De gemeente zorgt voor grijpers, afvalzakken, hesjes en handschoenen.

We stoppen om 12.00 uur en om 12.15 uur wordt een gezamenlijke lunch

aangeboden in Onder de Linden. (Neem uw fiets mee!)

Graag voor 16 maart 2019 opgeven per email:  hullenveld@ziggo.nl

Met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en emailadres.

Telefonisch opgeven kan eventueel ook:  Welzijn in Noordenveld:    050 – 3176500

Geef dan aan dat u zich opgeeft voor de wijk Hullenveld.                              

Gemeente wil wijkgericht gaan werken.

Uit het voorwoord van de nota wijkgericht werken:

“Voor onze inwoners is het beheer van de openbare ruimte de meest zichtbare taak van de gemeente. Bijna dagelijks zien zij onze beheermedewerkers onderweg of aan het werk om de leefomgeving mooi, veilig en netjes te houden. Naast hun feitelijke taak hebben de beheermedewerkers daarom nog een belangrijke rol: zij zijn het gezicht van de gemeente.

Met de invoering van het Wijkgericht werken willen we als gemeente nog dichter bij onze inwoners komen te staan. We willen het voor onze inwoners gemakkelijker maken om zelf met ideeën en initiatieven te komen voor het verbeteren van hun leefomgeving. Met vaste gezichten in de dorpen en wijken en een vast aanspreekpunt voor onze inwoners. Hiermee kunnen we kansen en knelpunten eerder en beter signaleren. Dat blijft niet beperkt tot de openbare ruimte, maar gaat over alles wat er speelt in een dorp of wijk.

De belangenverenigingen in onze gemeente zijn en blijven een belangrijke gesprekspartner. Zij hebben met hun inbreng ook bijgedragen aan de uitwerking van het Wijkgericht Werken zoals dat in dit rapport is verwoord. Ik wil hen hiervoor hartelijk bedanken. Ook dank aan de gemeenten die hun ervaringen met Wijkgericht werken met ons hebben gedeeld en aan onze medewerkers die dit voor Noordenveld hebben opgepakt.

Als gemeente zijn we klaar om met Wijkgericht werken aan de slag te gaan en hiermee verdere invulling te geven aan onze Omgevingsvisie: de gemeente is dichtbij, zichtbaar en aanwezig”

Kirsten Ipema

Wethouder Beheer Openbare Ruimte

Voor wie de nota wil lezen: KLIK HIER