Rozenactie tijdens Dag van de Mantelzorg

Op 9 november is er vanwege de Dag van de Mantelzorg een Rozenactie.

In Noordenveld wordt elk jaar, in november, door het Contactpunt Mantelzorg (CPM) en Welzijn in Noordenveld (WiN) een activiteit voor mantelzorgers georganiseerd.

Dit jaar (2018) is dat op vrijdag 9 november.

Ook in onze wijk zetten een flink aantal mantelzorgers zich in voor partner, ouder, kind, vriend of buur. Deze rozenactie is bedoeld als blijk van waardering voor de inzet van mantelzorgers. De rozen worden door vrijwilligers bij de mantelzorgers thuis bezorgd. Een aantal buurtverbinders heeft mantelzorgers die zij in hun directe omgeving kennen, hiervoor opgegeven.

Meer informatie over mantelzorg vindt u op de website van Welzijn in Noordenveld.

Plannen Zorgcentrum de Hullen

 

Zoals bekend zijn er (ver)bouwplannen bij het zorgcentrum de Hullen. Eigenlijk had de verbouw dit jaar al moeten beginnen, maar de plannen zijn tot in 2019 vertraagd. Het heeft alles te maken met procedurele kwesties. Zo dient er nu eerst een openbare aanbesteding plaats te vinden. Bij nieuwe ontwikkelingen houden we u op de hoogte.

Nuttige bijeenkomst buurtverbinders

Buurtverbindersbijeenkomst

Op 30 oktober j.l. werd er weer een buurtverbindersbijeenkomst gehouden, de derde in successie. Zoals bekend heeft iedere straat in onze wijk een eigen buurtverbinder; de oren en ogen van de straat en de contactpersoon naar andere straten en naar de wijk.

De opkomst was hoog, er waren maar drie afzeggingen, zodat er een behoorlijke vertegenwoordiging uit onze wijk aanwezig was

Deze keer waren er twee hoofdonderwerpen: een bespreking van de resultaten van de wijkschouw en de sociale samenhang in onze wijk.

Ieder jaar wordt er in onze wijk een zogenaamde wijkschouw gehouden. Dit jaar vond deze wijkschouw in juni plaats. Er vindt een rondgang plaats door de wijk in aanwezigheid van de wijkagent, de gemeente, Welzijn in Noordenveld en wijkbewoners. Tot en met de vorige wijkschouw werden de kritische punten in de wijk vooral aangebracht door leden van de initiatiefgroep; dit jaar werd voor het eerst een beroep gedaan op de inbreng van de straatverbinders die op hun beurt weer hun oren te luisteren hadden gelegd bij u, de straatbewoners. Uiteindelijk leidde dit tot een inventarisatie van 31 verbeterpunten. Deze 31 punten zijn tijdens een rondgang door de wijk met de gemeentewerkers besproken. Belangrijke vraag: Heeft het inventariseren van verbeterpunten ook geleid tot het daadwerkelijk afhandelen van deze punten ? In het algemeen werd er tevreden gereageerd op de afhandeling. Sommige verbeterpunten waren zelfs al voor de wijkschouw verholpen( bijvoorbeeld het weghalen van blad bij de vijver naast de Hullen); andere punten vrij direct na de melding tijdens de wijkschouw (bijvoorbeeld het snoeien van het ruiterpad langs de Hullenweg). Weer andere punten werden in een planning gezet voor afhandeling later in het jaar en ook daadwerkelijk uitgevoerd rondom het geplande moment (bijvoorbeeld herbestrating trottoirs Rozenhof). Toch waren er ook wel kritische kanttekeningen: het plantsoen aan het Zuidenveld wordt nog steeds kapotgereden, informatie ontbreekt over de herinrichting van de Nieuweweg e.d.. Afgesproken werd om het wijkschouw-document nog eens kritisch te bekijken en de niet afgehandelde punten aan de orde te stellen bij de gemeente.

Een ander punt van bespreking betrof de sociale samenhang in onze wijk. Een peiling wees uit dat naar de inschatting van de aanwezige buurtverbinders de onderlinge contacten in de straten in onze wijk redelijk tot goed zijn. Er lijkt sprake van weinig (verborgen) eenzaamheid alhoewel daar de kanttekening bij te plaatsen valt, dat we het uiteindelijk niet weten; ook mensen die samenwonen in één huis kunnen eenzaam zijn. Buurtverbinders zouden mogelijk een rol kunnen spelen bij het stimuleren van de sociale samenhang maar over de aanpak daarvan is er discussie. Meer activiteiten in straat of buurt zou een oplossing kunnen zijn, maar de vraag is of daar behoefte aan is. Ook voor het gezamenlijk ontwikkelen van duurzame initiatieven zou weinig belangstelling bestaan; daar zijn andere organisaties al mee bezig. Sociale samenhang zit vaak in kleine dingen: je hand opsteken naar mensen in de straat, een jaarlijkse borrel of barbecue in de straat, de buren uitnodigen na een verhuizing, belangstelling tonen bij ziekte etc. . De inschatting van de buurtverbinders is,  dat dit soort zaken ook wel gebeurt op het niveau van de straat, inclusief het verlenen van mantelzorg. Aan straat overstijgende activiteiten lijkt al minder behoefte te bestaan. Een straal van 50 meter rondom het huis lijkt een soort natuurlijke grens te zijn waarbinnen buurtbewoners elkaar goed kunnen vinden.

Uiteraard gaat het hier boven over bespiegelingen en meningen. Initiatieven van uit de straat en van uit de wijk op het gebied van sociale samenhang en groen en grijs zijn van harte welkom. De website en de nieuwsbrief van Hullenveld zouden daar bij als springplank kunnen functioneren.

Zie ook website pagina Buurtverbinders

Stand van zaken “rotonde Stuurwold”

We krijgen regelmatig vragen over de planning van de aanpak van de rotonde Nieuweweg – Ceintuurbaan West / Zuid (rotonde Stuurwold) .

Navraag bij de gemeente levert de volgende reactie op:

 

Het project “rotonde Nieuweweg – Ceintuurbaan West” wordt uitgesteld tot begin 2019

Als redenen geeft de gemeente aan:

“De weersomstandigheden in een winter leiden tot grote risico’s voor kwaliteit en tijdsduur van de werkzaamheden, dit zou kunnen leiden tot een rotonde die tijdens de feestdagen niet of beperkt gebruikt kan worden.

Dit risico beschouwt de gemeente als een onverantwoordelijke grote overlast voor de omgeving, vandaar dat deze werkzaamheden doorschoven worden tot begin 2019”.

NB: Zodra er meer nieuws te melden is, zullen we dat op op onze website plaatsen.

Voor meer informatie: Zie eerder bericht op de website

Leuk uitje Rozenhof naar Treftuin Roden

“Wat is het mooi hier. We hadden geen idee dat er zoiets is achter de Scheepstraschool’. Dat was unaniem de reactie van Rozenhof-bewoners tijdens hun bezoek aan Treftuin Roden. Op een zonnige middag in september deed de groep een rondje door de tuin. Daarna was het genieten op het terras van koffie met wat lekkers.

Het uitje met de acht bewoners kwam tot stand door samenwerking tussen de VOR, zorgorganisatie Cosis, Welzijn in Noordenveld en buurtverbinder Martin van Rheenen. Het was een proef die volgend jaar zeker een vervolg krijgt. (NB: Ook iets om vanuit uw straat te organiseren ?)