Resultaat wijkschouw 2018

Bevindingen wijkschouw 2018

Op 14 juni j.l. werd de jaarlijkse wijkschouw van de wijk Hullenveld gehouden. Aanwezig waren twee leden van de initiatiefgroep, twee vertegenwoordigers van de gemeente Noordenveld, Jan Donkelaar namens WIN en Linda Zwaanstra (wijkagent).

Maar liefst 36 punten van aandacht waren van te voren door buurtbewoners, buurtverbinders en de initiatiefgroep verzameld en door WIN in een overzicht gezet. Dit overzicht was van te voren al ter beschikking gesteld aan de gemeente, en voortvarend door gemeentewerkers op sommige punten al voor de 14e juni aangepakt.

Voorbeelden van al afgeronde pijnpunten:

 • het snoeien van het ruiterpad langs de Hullenweg
 • het blad bij de vijver aan de Scheepstrastraat weghalen
 • het grasveld aan het Henri Dunantplantsoen ophogen en opnieuw inzaaien
 • het plaatsen van kleine beuken naast de ingang van de begraafplaats aan de Norgerweg
 • het egaliseren van de bestrating aan de Rozenhof

Uiteraard zijn er ook problemen die nog onderzocht worden door de gemeente zoals:

 • het na rioleringswerkzaamheden ophogen en inzaaien van een plek op de grote parkeerplaats aan de A. de Vriesstraat waar een bouwkeet gestaan heeft; wordt in het najaar iets aan gedaan
 • een kapot gereden plantsoen aan het Zuidenveld; wordt in de zomer iets aan gedaan d.m.v het plaatsen van graskeien
 • oversteekplaats (met vroeger slagboom ter hoogte van hockeyvelden): gewacht wordt op het in ontwikkeling zijnde fietsplan voor de Nieuweweg
 • afbakening d.m.v. onderbroken strepen ter weerzijden van de Hullenweg ter bescherming van fietsers: punt van bespreking bij de gemeente
 • repareren bestrating bij de parkeergarages achter woningen A. Schweitzerplantsoen; uitgezocht wordt of het terrein tussen de parkeergarages van de gemeente is of van de bewoners
 • het tijdelijk plaatsen van een DSI in Raiffeisenlaan/A.Schweitzerplts. i.v.m. te hoge snelheid in dit 30km-gebied. De route wordt vaak gebruikt door fietsende scholieren op weg naar sporthal de Hullen
 • het plaatsen van dranghekken aan de Anne de Vriesstraat bij evenementen, zodat voorkomen wordt dat auto’s tussen de bomen door het veld afrijden; het plaatsen van hekken wordt dan opgenomen in de vergunning

Zo zijn er nog meer punten die ofwel al opgelost zijn of nog op een oplossing wachten. Het volledige overzicht van de wijkschouw staat op de website van Hullenveld. Gemeente en WIN stellen het op prijs als afhandeling van de probleempunten niet verloopt zoals afgesproken is, dit aangegeven wordt. Als initiatiefgroep zijn we in ieder geval verheugd dat het gelukt is om in ieder geval wijkbewoners bij de inventarisatie van problemen in de wijk te betrekken. We stellen ons voor om ook volgend jaar zo veel mogelijk input vanuit de wijk voor de wijkschouw te bewerkstelligen.

Nagekomen bericht m.b.t. aanpassing strooiroute (december 2018).

In de op 14 juni 2018 gehouden wijkschouw in onze wijk werd ook de wens naar voren gebracht de route Raiffeisenlaan / Albert Schweitzerplantsoen op te nemen in de strooiroute bij sneeuw en ijzel in de komende winter(s). Dit ten behoeve van de groepen kinderen van de basisscholen Parel en De Hoeksteen op weg naar het sportcentrum De Hullen aan de Ceintuurbaan Zuid.

De bij de wijkschouw aanwezige ambtenaren van de gemeente Noordenveld verzochten ons toen te inventariseren hoe vaak de basisscholen die route voor hun leerlingen in de winter zouden gebruiken. Dat hebben we gedaan, met als resultaat:

In totaal 6 keer heen en 6 keer terug (per week) met een grote groep leerlingen met hun leerkrachten. Hiervan hebben we de gemeente op de hoogte gebracht.

Pas op 4 december 2018 kregen we van de gemeente bericht dat de route Raiffeisenlaan / Albert Schweitzerplantsoen niet kan worden opgenomen in de strooiroute, omdat zij “al meer dan vol zaten”. Na ruim 2 ½  maand wachten kwam de gemeente dus tot deze teleurstellende conclusie. De basisscholen zijn inmiddels van het antwoord van de gemeente op de hoogte gesteld.