Wijkschouw voorjaar 2018

Jaarlijkse wijkschouw op 14 juni 2018

Ieder jaar wordt in onze wijk vanuit de gemeente een zogenaamde wijkschouw georganiseerd, Dit jaar op 14 juni a.s. Op deze dag worden de knelpunten in de wijk doorgenomen die van te voren door de wijk zijn aangeleverd. Letterlijk fietsen de vertegenwoordigers van de gemeente van de afdelingen “grijs” (bestrating, stoepen, afwatering, lantaarnpalen etc.) en “groen” (plantsoenen, bomen, bos etc.) en vertegenwoordigers vanuit de wijk door de wijk om de problemen door te nemen. Ook vertegenwoordigers van WIN, de wijkagent en soms nog vertegenwoordigers van andere instanties zijn hierbij aanwezig. Onze ervaring tot nu toe is, dat een groot deel van de knelpunten ook daadwerkelijk uit de wereld geholpen worden. De onderwerpen die de aandacht krijgen zijn naast de gebieden “grijs” en “groen”, die hierboven al genoemd werden, “veiligheid” (criminaliteit, hangplekken, verkeersveiligheid etc.) en “sociale samenhang” (eenzaamheid, activiteiten, het bestaan van ‘sociale’ whatsappgroepen etc.).

Ter voorbereiding van de wijkschouw wordt er een zogenaamde voorschouw in de wijk gehouden. Uiterlijk 19 april dienen de knelpunten binnen te zijn. Alle gesignaleerde problemen en probleempjes in de wijk worden na deze datum in een rapportage bijeengebracht. Deze rapportage gaat vervolgens naar WIN en naar de gemeente, zodat dezen zich alvast kunnen voorbereiden op de uiteindelijke wijkschouw. Daar waar dat kan, wordt de rapportage geïllustreerd met foto’s.

Tot nu toe werden de knelpunten in de wijk, verzameld door leden van de initiatiefgroep buurtnetwerk Hullenveld. Zij fietsten door de wijk en noteerden losliggende stoeptegels, drassige plantsoenen, ontbrekende zebrapaden, kapotte zitbankjes, onveilige verkeerssituaties in hun rapportage. Zij willen daar dit jaar verandering in brengen door zo veel mogelijk u, als wijkbewoner, bij de inventarisatie van knelpunten te betrekken. Want wie kan het beste de problemen in uw straat overzien ? Dat bent u natuurlijk, die dagelijks in uw directe woonomgeving verkeert.

Signaleert u in uw straat (of directe omgeving) onveilige situaties, overhangend groen, steile opritjes voor kinderwagens en rolstoelen etc. etc., geef dat dan door aan de buurtverbinder in uw straat. Naam en huisnummer vindt u op de website www.hullenveldroden.nl . In straten waar nog geen buurtverbinder is, kan de informatie, het liefst (maar niet noodzakelijk) voorzien van een foto, doorgegeven worden aan hullenveld@ziggo.nl . Ook kan het zijn dat uw buurtverbinder zelf al contact gezocht heeft met u en uw straatgenoten of dat groepjes van buurtverbinders al bezig zijn met een kritische tocht door de wijk. Dat maakt niets uit; het gaat er om dat zo veel mogelijk knelpunten gesignaleerd worden.

We hopen op uw inbreng, dan houden we met elkaar Hullenveld heel, groen, veilig en leefbaar !

Website buurtnetwerk vernieuwd

In de wijk Hullenveld is het buurtnetwerk actief om buurtbewoners te betrekken bij verschillende onderwerpen en om informatie uit te wisselen. De website en nieuwsbrieven spelen daarbij een belangrijke informatieve rol.

 

Die website www.hullenveldroden.nl is met inbreng van enkele actieve en positief kritische buurtbewoners nagelopen op onvolkomenheden en mogelijke verbeteringen.

Er zijn enkele aanpassingen en toevoegingen gedaan die het naar onze mening duidelijker maken met wat en hoe we in Hullenveld bezig zijn. Met de inzet van zogenoemde buurtverbinders, de berichten op de website en het uitbrengen van een nieuwsbrief voor buurbewoners willen we zoveel mogelijk betrokkenheid en inbreng realiseren. Met de jaarlijkse wijkschouw is er veel aandacht voor aspecten als grijs en groen. Maar in samenspraak met de buurtverbinders is ook sociale samenhang en het elkaar in de buurt ontmoeten iets waar we ons op richten. Voor wat betreft veiligheid is ook in onze wijk de buurtpreventie WhatsApp actief.

Over al deze onderwerpen en meer is informatie te vinden op onze website. Dus wilt u iets over uw wijk weten of over de activiteiten die er zijn, neem dan een kijkje op de website. Mist u bepaalde dingen of heeft u suggesties voor verbetering, dan ontvangen wij die graag op hullenveld@ziggo.nl

En tot slot nog een oproep aan alle abonnees op onze nieuwsbrief. We horen van sommigen dat ze, ondanks hun aanmelding voor de nieuwsbrief, deze toch niet ontvangen. In de meeste gevallen blijkt dan dat de nieuwsbrief in de zogenoemde SPAM box terecht is gekomen. Dus wanneer u de nieuwsbrieven (5 inmiddels) niet gezien hebt, check dan nog even de SPAMbox.

Op onze website zijn de nieuwsbrieven onder het kopje “Archief” overigens nu ook terug te vinden.