Informatie van onze wijkagent

In september j.l. had de initiatiefgroep een oriënterend gesprek met de wijkagent van Hullenveld: Robert Bouma. Er kwamen een drietal onderwerpen aan de orde: de organisatie van de politie, de woninginbraken in de wijk en het opstarten van WhatsAppgroepen.

Drenthe is ingedeeld in drie districten. Wij vallen onder het district Noord-Drenthe met als basiseenheid Noordenveld. Telefoontjes komen tot 22.00 uur binnen bij de basiseenheid, daarna worden meldingen doorgeschakeld naar de meldkamer in Drachten. Iedere melding krijgt een prioriteit, variërend van 1 t/m 4. Een woninginbraak is altijd prio 1. De wijkagent leest de dagrapporten en houdt het overzicht. Daarnaast moet de wijkagent het hebben van meldingen en informatie van de wijkbewoners. Er wordt ook veel samengewerkt met Welzijn in Noordenveld. De laatste tijd is er veel ingebroken in onze wijk. De inbraakgolf van de laatste tijd lijkt (op basis van onderzoek) veroorzaakt door lokale inbrekers.

Wat te doen als iets verdachts geconstateerd wordt in de wijk ?: direct 112 bellen (niet het algemene nummer); dit is absoluut toegestaan. Verder adviseert Bouma om eigendommen te fotograferen, de politie te informeren over verdachte zaken (hoe meer mededelingen hoe liever), alert zijn op datgene wat er in de buurt gebeurt en een WhatsAppgroep te starten. Over veiligheid en alles wat daarmee samenhangt is R. Bouma bereid om daar in de wijk eens over te komen praten. De initiatiefgroep wil daar op een later moment graag gebruik van maken.

Het opstarten van een WhatsAppgroep in de wijk gericht op veiligheid, wordt door de politie ondersteund. De politie kan/wil geen deel uit maken van dergelijke WhatsAppgroepen, maar wil wel contact met de beheerders van dergelijke groepen. Wel moet duidelijk zijn voor alle deelnemers wat de bedoeling is van de groep.  Het vereist van de deelnemers ook een zekere discipline. Niet alles kan als bericht in de WhatsAppgroep geplaatst worden en zeker geen “onzin”-berichten. Het is een serieus medium, waarin voor verdachtmakingen geen plaats is. In wijken waarin op een verantwoorde manier een WhatsAppgroep functioneert, kunnen wijkpreventiebordjes aan de rand van de wijk geplaatst worden. Aangetoond is dat in dergelijke wijken inbraken met 40 % afnemen. Wijkpreventie geeft een gevoel van veiligheid; voorkomen dient te worden dat het juist angst creëert.

Buurt WhatsApp groep

Het ligt in de bedoeling om ook in onze wijk een Whatsapp-groep op te zetten rond het thema veiligheid. Een gesprek hierover met onze wijkagent Robert Bouma, heeft hierover al plaatsgevonden. Via een Whatsapp-berichtje kan in een fractie van een seconde iedereen die meedoet geïnformeerd worden over gesignaleerde verdachte zaken. Statistieken laten zien dat in wijken met een Whatsapp-groep het aantal inbraken met ongeveer 40 % daalt. Belangrijk is wel dat deelnemers “ether-discipline” kunnen opbrengen en er geen ‘onzin-berichten’ op plaatsen. Vereiste voor deelname is in ieder geval het bezit van een smartphone, het geïnstalleerd hebben van Whatsapp en aanmelding voor de groep bij de beheerder van de groep.
Wilt u zich al aanmelden, stuurt dan een mailtje naar hullenveld@ziggo.nl onder vermelding van uw naam, adres en mobiele telefoonnummer.
Op deze wijze kunnen we nagaan hoeveel belangstelling er is en hoe we e.e.a. het best kunnen organiseren. Zodra dat duidelijk is, krijgt u van de WhatsApp groep beheerder bericht.
NB:
– De gegevens die u ons toestuurt zullen uitsluitend voor het opzetten van de WhatsApp groep worden gebruikt.
– Op onze website vindt u onder het kopje Veiligheid nog aanvullende informatie.

Sociale WhatsApp groepen

whatsapp-algemeenParallel aan de wijk-whatsappgroep lijkt het de initiatiefgroep een goed idee om ook per straat Whatsappgroepen in het leven te roepen. Het gaat dan niet om ‘veiligheid’ maar meer over sociale zaken. Het kan om alles en nog wat gaan: de poes is zoek, wie kan bij mij een schilderijtje ophangen, ik ben ziek; kan er iemand vandaag boodschappen voor mij doen, ik voor straatbewoners een verticuteermachine te leen, wie kan er in geval van nood met een AED overweg, volgende week koffieochtend bij …., etc.
Wie heeft een idee heeft of mee wil werken bij de uitwerking. Laat van je horen!.

Hangplek voor jongeren?

sportcentrum-de-hullenEr bestaan plannen (WIN, gemeente) om op het terrein achter sportcomplex de Hullen een hangplek voor jongeren te creëren. Er is een toezegging om hierover voor realisatie een overleg met het buurtnetwerk te laten plaatsvinden. Geïnteresseerden voor dit overleg (tijd en plaats nog niet bekend) kunnen zich melden via hullenveld@ziggo.nl

Wijkschouw 27 oktober 2016

foto-hullenveld1In oktober vindt er weer een zogenaamde wijkschouw plaats. Vertegenwoordigers van de gemeente en andere instanties gaan dan samen met leden van de initiatiefgroep door de wijk heen om dingen die in de wijk die beterkunnen, te signaleren en vast te leggen. Doel natuurlijk: komen tot verbetering. Te denken valt aan overhangend groen, losliggende stoeptegels, onveilige (verkeers)situaties, falende straatlantarens, slechte afwatering etc.etc. Mocht u in deelname aan de schouw geïnteresseerd zijn, geeft u zich dan op via hullenveld@ziggo.nl. Voor de toekomst denken we er aan om wijkbewoners eerder en in brede zin (op het niveau van de eigen straat en directe omgeving) bij de schouw te betrekken.
De opmerkingen die al via de mail bij ons binnen zijn gekomen, zullen we uiteraard meenemen naar de gemeente.

Rotonde “Stuurwold”

Al twee keer zijn de initiatiefgroep (en vertegenwoordigers van de wijk Middenveld) met een verkeerskundige van de gemeente bij elkaar geweest om ideeën te bespreken over de reconstructie van de rotonde “Stuurwold”. Uitgangspunt bij de reconstructie is dat de rotonde fietsvriendelijker gemaakt wordt (fietsers krijgen voorrang). Voordat de reconstructie in 2017 ter hand genomen wordt, zullen andere belanghebbenden (Stuurwold, van Staveren, bewoners van de ventweg aan de Nieuweweg) bij de plannen betrokken worden. In november wordt een inloopavond georganiseerd waar de plannen gepresenteerd worden.
Mocht er nog een vervolgbijeenkomst zijn en u hierin geïnteresseerd bent, dan kunt u zich opgeven via hullenveld@ziggo.nl . Zodra bekend is wanneer deze vervolgbijeenkomst georganiseerd wordt, krijgt u hiervan bericht.

Wat is het buurtnetwerk.

cid_image001_jpg01d1d084

Ideeën over het oprichten van het buurtnetwerk Hullenveld zijn min of meer toevallig ontstaan tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten die in de wijk georganiseerd werden over de vernieuwing van de riolering. Hieruit is een initiatiefgroepvoortgekomen, die nu ongeveer 1½ jaar bijeen is. De gemeente Noordenveld kent een dekkend netwerk van dorps- en wijkverenigingen. De enige witte vlek is nog onze wijk: Hullenveld.Onze intentie is niet om direct te streven naar een juridische status in de vorm van een vereniging of een stichting. Het lijkt ons beter om eerst maar eens te kijken of er krachten in de wijk gemobiliseerd kunnen worden. We willen het buurtnetwerk, zoals we de beweging in de wijk gaandeweg zijn gaan noemen, informeel houden. Dit betekent ook dat de mening van de initiatiefnemers over zaken die de wijk aangaan niet meer waard zijn dan die van welke andere wijkbewoner dan ook. Iedere wijkbewoner kan meedoen, meepraten en meedenken waarbij het uitgangspunt is “niets moet, maar alles mag”. De initiatiefgroep zal dan ook moeite doen om bij de te onderscheiden onderwerpen zo veel mogelijk buurtbewoners te betrekken, als zij tenminste in bepaalde onderwerpen geïnteresseerd zijn. De initiatiefgroep zal zich niet opstellen als bestuur maar zich open stellen voor initiatieven vanuit de wijk. Het buurtnetwerk moet een vehikel worden om verbinding op gang te brengen in de wijk. De vanzelfsprekende onderwerpen zijn dan: het onderhoud van stoep en straat, het onderhoud en behoud van het groen in de wijk, de veiligheid in de buurt,de sociale samenhang in de wijk (omzien naar elkaar) etc. .
Om de communicatie zo makkelijk mogelijk te maken gaan we er naar streven om per straat (onze wijk kent ongeveer 26 straten) een coördinator te zoeken. Doel: initiatiefgroep en straatbewoners met elkaar verbinden. Daar waar dat voor de hand ligt, kunnen straten eventueel bij elkaar gevoegd worden.
Uiteraard valt er nog meer te vertellen over de ideeën die er bij de initiatiefgroep leven omtrent het buurtnetwerk. Interessanter vinden we het echter om aan de weet te komen welke ideeën u heeft over zaken die in de wijk spelen. Laat het ons weten.

Huis aan huis bezoeken

aanbellen

U heeft het de afgelopen tijd meegemaakt, de initiatiefgroep Hullenveld heeft getracht iedereen in de wijk (met uitzondering van de bewoners van de Rozenhof, de Hullen, Beek en Bosch en de Noorderkroon, zij worden later benaderd) persoonlijk te interesseren voor deelname aan het buurtnetwerk Hullenveld. Onze wijk kent ongeveer 450 adressen. Tot nu heeft ongeveer 50% van de bewoners interesse getoond om op enigerlei wijze betrokken te raken bij het wel en wee in Hullenveld. Dat zijn nog lang niet alle wijkbewoners. Wij streven er naar om iedereen geïnteresseerd te krijgen onder het motto “ In onze wijk hoor je er bij”. Voor een groot deel wordt het percentage van 50 veroorzaakt doordat nog bewoners benaderd moeten worden (zie hierboven) of ten tijde van ons rondje door de wijk niet thuis waren. Geïnteresseerden kunnen zich blijven melden op hullenveld@ziggo.nl .
Tijdens onze ronde door de wijk viel overigens op dat er in de eerste plaats behoefte is aan meer onderlinge contacten in de eigen straat. De reacties in het algemeen op ons initiatief varieerden van zeer enthousiast tot afwachtend. De mate van deelnamebereidheid was bij degenen die persoonlijk benaderd zijn, in beginsel positief. Dat stemt tot optimisme voor de toekomst.

Eerste Nieuwsbrief.

Eerste Nieuwsbrief Buurtnetwerk Hullenveld
We gaan van start met een nieuwsbrief voor het buurtnetwerk Hullenveld.De nieuwsbrief verschijnt onregelmatig; alleen dan wanneer er iets te melden valt. Bij voorkeur vindt digitale verspreiding plaats via email; wijkbewoners die aangegeven hebben de nieuwsbrief niet digitaal te willen/kunnen ontvangen, krijgen deze op papier door de brievenbus.
De onderwerpen van de nieuwsbrieven kunnen worden teruggelezen in het archief op onze website.Omdat niet iedereen thuis was tijdens onze “huis aan huis” bezoeken, zouden we diegenen die zich al hebben aangemeld voor de nieuwsbrief, willen vragen om bij buren en/of buurtgenoten nog eens de aandacht op deze nieuwsbrief te vestigen. Hebben zij ook belangstelling, dan kunnen ze zich alsnog aanmelden door een mailtje te sturen aan hullenveld@ziggo.nl. Ze worden dan in het abonneebestand opgenomen. Aanmelden via de website kan ook.