Gemeente helpt bij buurtinitiatieven

 

De gemeente Noordenveld heeft een flyer uitgebracht met de volgende tekst:

 

Als inwoner van de gemeente Noordenveld voel je je betrokken bij het dorp, de wijk of de buurt waar je woont. Vanuit je betrokkenheid kom je vast weleens iets tegen wat in jouw ogen mooier, beter of socialer kan.

Wellicht loop je zelfs al een tijdje met een idee rond om het woon- en leefplezier
van jou en je buurtgenoten te vergroten.

We willen graag met je in contact komen en luisteren naar jouw ideeën. Als inwoner zie je het beste wat er mist of wat anders kan. Het blijft jouw idee, maar wij denken graag met je mee! Als het nodig is helpen wij je verder zodat je jouw idee tot uitvoering kunt brengen.

Zo maken we samen Noordenveld nog prettiger om te wonen.

Neem vandaag nog contact op met de gemeente Noordenveld (14 050) over je idee.

Vraag naar Maria Drenth, Renske van der Wal of Leonie van Roekel.

De gemeente Noordenveld heeft samen met de provincie Drenthe in de jaren 2017 en 2018
€ 100.000,- per jaar beschikbaar voor de uitvoering van ideeën.

Klik hier om de flyer te bekijken: Flyer initiatieven

 

Nieuwsbrief 5 (Winter 2017)

Winter

De eerste sneeuw is al weer gevallen. De herfst is voorbij. En dat brengt ons al bij een eerste vraag: Her en der in de wijk staan/stonden bladbakken.

De gemeente zou graag vanuit de wijken willen weten hoe de ervaringen daarmee zijn. Staan ze op de juiste plaats ? Voldoende capaciteit ? Worden ze ook uitsluitend voor bladafval en niet voor tuinafval gebruikt ?

Laat het uw buurtverbinder weten.

Via de wijkschouw kunnen we daar dan voor de volgende herfst iets aan doen.

Buurtverbinders

De brug naar de buurtverbinder is snel geslagen. Wijkbewoner Peter Jager heeft het de afgelopen tijd druk gehad met het digitaal aaneensmeden van alle buurtverbinders in onze wijk. Nagenoeg alle straten in de wijk hebben nu een buurtverbinder en met elkaar vormen zij een WhatsApp-groep om elkaar op de hoogte te houden en elkaar te inspireren. Begin volgend jaar wordt een bijeenkomst gepland waarop de buurtverbinders en initiatiefgroep bij elkaar komen om o.a. met elkaar ervaringen uit te wisselen.

WhatsApp groepen

En over WhatsApp-groepen gesproken; na de zomer zijn er al in diverse straten zgn. ‘sociale’ WhatsApp-groepen van start gegaan. Een verheugende en spannende ontwikkeling in het kader van de sociale samenhang in de straat. Anders dan onze buurtpreventie-WhatsApp”, waar vooral een gedisciplineerde omgang met elkaar, in het kader van veiligheid, voorop staat, hebben deze een minder stringent karakter. We zijn benieuwd, om van de buurtverbinders te horen of en hoe  de ervaringen er mee zijn.

Daarnaast hebben ook alle beheerders van de buurtpreventie-whatsappgroepen in Roden met elkaar en samen met de politie een onderlinge groep gevormd.

WhatsApp wordt dus veel gebruikt.

Sociale samenhang

Hierboven kwam het al aan de orde: Sociale Samenhang. In de initiatiefgroep wordt momenteel druk gesproken over hoe we in de wijk met elkaar een extra bijdrage zouden kunnen leveren aan iets dat eigenlijk heel vanzelfsprekend is en gelukkig ook op grote schaal gebeurt: omzien naar elkaar.

Ook dit is een onderwerp dat we graag willen bespreken met de buurtverbinders.

Vanuit ons motto “ In onze wijk Hullenveld hoor je er bij “ is dit een belangrijk aspect.

Bouwplannen in de wijk

Dan zijn er nog een aantal voorgenomen bouwprojecten die ons beroeren. Recent was er een bericht in de pers over bouwplannen op het terrein van de voormalige camping de Beukenhof. Verder waren er eerder dit jaar gemeentelijke plannen voor de zgn. Kroonvelden, velden waarvan niemand precies weet waar ze liggen, maar het moet ergens zijn tussen de korfbalvelden en de Kaatsweg.

Concrete plannen zijn er voor de herinrichting van de ‘rotonde Stuurwold’ en het terrein van de voormalige MAVO tussen Wyghellaan en Scheepstrastraat. Een delegatie vanuit het Henri Dunantplantsoen heeft met de gemeente en betrokkenen overleg gevoerd over een veilige in/uitrit op de ventweg langs de Nieuweweg. Wachten is ook nog op de plannen rond basisschool de Marke. Wordt het verhuizen of nieuwbouw ?

En last but not least, sloop en/of nieuwbouw van verzorgings/verpleeghuis de Hullen. De plannen zijn nog niet bekend, maar dat er iets staat te gebeuren, is wel zeker. Laten we met zijn allen de vinger aan de pols houden.

Uitbreiding van ons buurtnetwerk

Ons netwerk is ‘groter’ geworden. De bewoners van de Rozenhof zijn huis aan huis benaderd met de vraag om geïnformeerd te worden over het wel en wee in de wijk. Dat was nog niet gebeurd. Er zijn veel positieve reacties op gekomen. Verder is er in november een gesprek geweest met het bestuur van de Vereniging van Bungalowbewoners “De Noorderkroon”. Het was een verkennend gesprek met toch al resultaten. Onze nieuwsbrief zal worden doorgestuurd aan de bewoners van de Noorderkroon, de Noorderkroon gaat participeren in de wijkschouw en de buurtpreventie-app zal worden gepromoot. Geconstateerd werd, dat er gezamenlijke belangen zijn.

Uw mening en inbreng

We kunnen ons voorstellen dat u op verschillende onderwerpen een mening, vraag of suggestie heeft. Aarzel dan niet om die met ons te delen.

 

Of via de buurtverbinder in uw straat of rechtstreeks op ons emailadres: hullenveld@ziggo.nl

Wij wensen u allen plezierige feestdagen  en een gelukkig 2018 !

 

Informatie bijeenkomst locatie Ronerborg

De omwonenden van de locatie “Ronerborg” zijn door de gemeente uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op 20 september as. in het gemeentehuis.

In deze informatiebijeenkomst wordt informatie gegeven over het nieuwbouwplan op de voormalige schoollocatie “De Ronerborg” aan de H. Scheepstrastraat.

Informatiebijeenkomst
De informatiebijeenkomst vindt plaats op woensdag 20 september aanstaande om 19.30 uur in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Roden. Voor de toegang kunt u gebruik maken van de ingang van het oude gedeelte van het gemeentehuis. Het is een inloopbijeenkomst waar u kennis kunt nemen van de te bouwen woningen, het gezondheidscentrum en de planning hiervan.

Bouwbedrijf Plegt-Vos gaat de woningen bouwen. Vanuit deze organisatie zal een medewerker
aanwezig zijn om u te informeren over de woningen en eventuele vragen hierover te beantwoorden.

Ook vanuit de gezondheidszorg zal iemand aanwezig zijn die u informatie geeft over het
gezondheidscentrum.

Vanuit de gemeente is een medewerker aanwezig voor eventuele overige vragen.

Vragen
Wanneer u nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met Stephan Lap van het team
Ontwikkeling via telefoonnummer 14 050.

Nieuwsbrief 4 Zomer 2017

Al weer een nieuwsbrief uit onze wijk. De zomer is al weer een heel eind gevorderd. Oorspronkelijk was het de bedoeling om deze nieuwsbrief iets eerder te laten verschijnen, maar dat is door vakanties niet gelukt.

Verreweg de belangrijkste gebeurtenis in onze wijk was wel de totstandkoming van een netwerk van buurtverbinders. In iedere straat is er nu een contactpersoon die een belangrijke schakel gaat vormen in onze wijk en in uw straat. De buurtverbinders gaan elkaar ondersteunen door middel van een WhatsApp-groep. Lees meer over de buurtverbinders en wie dat in uw straat is, verderop in deze nieuwsbrief.

Over WhatsAppgroepen gesproken, naast de reeds bestaande wijk-WhatsAppgroep die zich richt op de veiligheid waar alle inwoners van de wijk aan deel kunnen nemen, zijn er nu ook groepen aan het ontstaan op het niveau van de straat. Deze WhatsApp-groepen hebben een meer sociaal karakter, bedoeld om contact met elkaar te houden over allerlei zaken die individueel en in de straat van belang zijn. En dat dat een belangrijke functie heeft, heeft de schrijver van dit voorwoord gemerkt naar aanleiding van de organisatie van een gezellige straatborrel. Een goed instrument voor het in stand houden van de contacten in de straat.

Er waren nog meer zaken van belang in de wijk, de herinrichting van de rotonde “Stuurwold”, de gemeentelijke wijkschouw, de voorlichting over veiligheid door de wijkagent en de plaatsing van ‘WhatsAppborden’. Lees hierover in deze nieuwsbrief.

Wij wensen u veel leesplezier en nog een mooie voortzetting van deze zomer !

WhatsApp buurtpreventieborden geplaatst

 

 

 

Hoek Ceintuurbaan Zuid / J.Fabriciuslaan, Hoek Nieuweweg / Zuidenveld, Hoek Raiffeisenlaan / Nieuweweg.

Op verzoek van de initiatiefgroep Hullenveld heeft de gemeente een aantal WhatsApp buurtpreventieborden geplaatst. Dit met de bedoeling om duidelijk aan te geven dat er in onze wijk een WhatsApp groep actief is die bij verdachte situaties 112 belt en de informatie doorgeeft aan alle deelnemers van de groep.

Er zijn al een flink aantal deelnemers, maar iedereen die (nog/opnieuw) mee wil doen is van harte welkom. Een smartphone met WhatsApp is wel nodig om te kunnen meedoen.

Een emailtje met uw 06-nummer sturen aan hullenveld@ziggo.nl is voldoende.

U krijgt dan een bevestiging van deelname, een uitleg en de voorwaarden die gelden voor het gebruik.

 

Inloopbijeenkomst aanpassing rotonde Stuurwold

 

De gemeente Noordenveld wil de rotonde Ceintuurbaan Zuid – Nieuweweg aanpassen. Op deze rotonde moet de fietser momenteel voorrang verlenen aan het autoverkeer op de rotonde. “Dit willen we graag omdraaien”, zegt de gemeente, “naar een situatie dat het autoverkeer voorrang moet verlenen aan de fietser”.

Om dat te bereiken zijn een aantal aanpassingen nodig, waaronder het afsluiten van de parallelwegen ten zuiden van de Nieuweweg op de Ceintuurbaan Zuid.

De gemeente wilde graag met belangstellenden in gesprek over deze aanpassingen. Daarom organiseerde de gemeente op dinsdag 27 juni 2017 een Inloopbijeenkomst in Sportcentrum De Hullen aan de Ceintuurbaan Zuid 6 in Roden.

De bewoners zijn over het algemeen positief over de voorgestelde maatregelen. Het omdraaien van de voorrang ten gunste van de fietser wordt als positief gezien. Ook over het afsluiten van de parallelwegen zijn geen bezwaren gehoord. Wel hebben een aantal mensen hun bedenkingen m.b.t. de nieuwe inrit in het verlengde van het Henri Dunantplantsoen. Verder zijn er vragen gesteld m.b.t. de opstelplaats voor de containers, de verharding van het bestaande fietspad langs de Nieuweweg ten noordoosten van de rotonde (deze zou in slechte staat zijn) en was het verzoek of er een bord doodlopende weg bij de parallelwegen kan komen.

In iedere straat een buurtverbinder.

Het buurtnetwerk Hullenveld is een opzet, met in iedere straat een contactpersoon. Of liever gezegd een “Buurtverbinder”. Op die manier denken we de aandacht voor zaken als grijs (straat/straatmeubilair), groen (onderhoud groenvoorzieningen) en sociaal (omzien naar elkaar) goed vorm te kunnen geven.

Een aantal buurtbewoners die al eerder hadden aangegeven zo’n rol wel willen te vervullen kwamen op 19 april jl. bij elkaar om te overleggen hoe dat verder ingevuld zou kunnen worden.

Dat heeft geleid tot de volgende uitgangspunten:

 1. Het buurtnetwerk Hullenveld richt zich vooral op 4 onderwerpen. Dit zijn grijs (straten/straatmeubilair), groen (onderhoud groenvoorzieningen etc.), veiligheid (criminaliteit/ vandalisme en verkeerveiligheid) en sociale samenhang (omzien naar elkaar).
 2. Concreet betekent het voor buurtverbinders, dat ze zullen worden gevraagd om een inbreng voorafgaande aan de jaarlijkse wijkschouw. Hierbij wordt samen met de gemeente en WiN (Welzijn in Noordenveld) een inventarisatie gedaan op het terrein van grijs, groen en verkeersveiligheid. De bevindingen uit de schouw zijn voor de gemeente de aangrijpingspunten voor actie. Aan de buurtverbinders is dan het verzoek om over de directe eigen woonomgeving een reactie te geven. Al die afzonderlijke inbreng vormt dan samen onze wijkschouw.
 3. In principe wordt van iedere buurtbewoner verwacht dat hij/zij zelf actie onderneemt, waar het gaat om zaken die storen, hinder vormen, een probleem opleveren m.b.t. het wonen en leven in de buurt. Dat zal echter in een beperkt aantal situaties niet of niet voldoende oplossing bieden. Daarom wordt een buurtverbindersWhatsApp groep aangemaakt, waarmee over die zaken informatie kan worden uitgewisseld en daarna via de initiatiefgroep verder onder de aandacht kan worden gebracht.
 4. In verschillende straten is er al veel aandacht voor de sociale samenhang. Bijvoorbeeld door een straatsWhatApp groep, een buurtBBQ, eetgroepjes, extra aandacht voor huis en eigendom bij vakantie, en nog veel meer. Iedere buurtverbinder is vrij om daar naar eigen idee, en afgestemd op wat er leeft in de eigen straat, iets in te ondernemen. Het is geen verplichting van de buurtverbinder en evenmin kan verwacht worden dat alle inwoners uit de straat “meedoen”.
 5. Het concept van het buurtnetwerk heeft geen vastomlijnd kader. In de loop van de tijd zal het zich ontwikkelen en een meer vastere vorm en inhoud krijgen. De inbreng vanuit buurtverbinders is daarbij van groot belang. Zij zijn de ogen en oren van hun eigen straat.

Verder is er een overzicht gemaakt, wie bereid is in welke straat buurtverbinder te zijn.

Dat overzicht vindt u hier: Overzicht buurtverbinders

 

 

Verslag wijkschouw 6 april 2017

Op 6 april j.l. vond de jaarlijkse wijkschouw plaats in aanwezigheid van de wijkagent, 3 man vanuit de gemeente, WIN en twee vertegenwoordigers vanuit Hullenveld.

Van te voren, na een zogenaamde voorschouw, waarbij ook punten van u, buurtbewoners, meegenomen zijn, was door de initiatiefgroep Hullenveld, een inventarisatie gemaakt van pijnpunten in de wijk. Zonder in details te treden,  hier een impressie:

 • Bandensporen in plantsoenen
 • Modderpoelen in het Hullenbosje
 • Trottoirbestrating niet in orde
 • Scheefstaande lantaarnpalen
 • Paden verzakt
 • Slootjes uitbaggeren
 • Gevaar voor fietsers op de Hullenweg
 • Uitwerpselen van paarden op het voetpad langs de Hullenweg
 • Planning route veegauto

Frappant vonden wij dat  voorafgaand aan de wijkschouw een aantal euvels door de gemeente al hersteld bleken te zijn. Voor ingrepen van meer structurele aard, zoals de veiligheid van fietsers over de Hullenweg, is uiteraard meer tijd nodig, maar deze zijn wel in de planning opgenomen.

Interessant wellicht nog:

 • Leerlingen van de Esborg gaan mogelijk het herstel van paden in het Hullenbosje ter hand nemen
 • In de wijk staan bomen waarvan alleen nog de stammen overeind staan. Het betrof bomen die in slechte staat verkeerden en een veiligheidsrisico met zich mee brachten. Vandaar dat de takken verwijderd zijn. De stammen zullen t.z.t. ook weggehaald worden. Het wachten is op een kapvergunning.
 • Door de aanleg van de rotonde Kastelenlaan/Roderweg gaat er veel verkeer over de Hullenweg. Er vindt een telling plaats waarbij de snelheid van het verkeer wordt gecontroleerd
 • De gemeente neemt onze suggestie om bij het ruiterpad langs de Hullenweg bordjes met “ruiterpad” te plaatsen, mee in het overleg
 • De aanleg van een wandelpad/fietspad langs de (de inmiddels vergrootte) vijver achter het verpleeggedeelte van de Hullen, wordt, nu de plannen voor het oude MAVO-terrein heroverwogen worden, wellicht in de plannen meegenomen.
 • Mede door de druk vanuit de wijkverenigingen, is het onderhoud van grijs en groen opgeschaald. De borstelauto komt nu 3 x per jaar langs en de veegauto  9 x. De borstelrondes vinden plaats vanaf week 19, 26 en 34 en duren dan (in de gemeente) 6 weken. Alhoewel er een planning is, lijkt het ondoenlijk te zijn om aan te geven wanneer exact in uw straat de borstelauto langs komt, opdat auto’s verplaatst kunnen worden en het borstelen overal kan plaatsvinden. Te vaak moet er om geparkeerde auto’s heen geborsteld worden

Bij de volgende wijkschouw hopen we u als wijkbewoners nog meer dan deze keer te betrekken. Want wie weet nu beter hoe het staat met het onderhoud van de straat als de straatbewoner zelf ? Daar lijkt nog een schone taak weggelegd te zijn voor de buurtverbinders, waarover elders in nieuwsbrief en website meer. (NB: Op verzoek is een gedetailleerd verslag met alle punten beschikbaar)

Storing 24.nl

De gemeente Noordenveld is aangesloten bij Storing 24, meldpunt voor storing aan openbare objecten.

NB: Meer achtergrondinfo op de website www.storing24.nl

Meldingen van burgers over een kapotte straatlamp, opstaande trottoirtegels of overhangend groen kunnen – voor wie beschikt over een moderne mobiele telefoon- ook via de App van storing24 worden gedaan. Uiteraard kan zelf langsgaan bij de gemeente of bellen ook nog steeds.

De App van storing 24 kan worden gedownload in de Play Store (Android) of een andere bron (Iphone).

Verslag voorlichtingsavond veiligheid.

Veiligheid in de buurt – een informatieavond door Robert Bouma, onze wijkagent (20 april 2017)

In het Hoekhuus, een zaaltje in zorgcentrum de Hullen, kwamen op 20 april buurtbewoners bij elkaar voor een voorlichting met als thema veiligheid. Nadat Hayo Bos onze wijkagent en de aanwezigen welkom heeft geheten, gaat de informatie van start.

Er zijn globaal drie onderwerpen:

 • Verdacht gedrag: Wees alert op verdacht gedrag. Een verdachte situatie is vooral een combinatie van het gedrag van de bepaalde persoon, wat is gebruikelijk in je buurt en het tijdstip. Verdachte situaties kunnen altijd gemeld worden bij de politie. Er wordt ook altijd wat mee gedaan, alleen is dat niet zichtbaar voor het publiek. Met behulp van de puzzelstukjes die burgers aandragen, kan een inbraak soms opgelost worden. In 60 % van de gevallen is dat door datgene wat melders vanuit de wijk aandragen.
 • Woninginbraken: In 90% van de gevallen gaat het om gelegenheids-inbrekers die vaak niet verder weg wonen dan 3 km van de plek van de inbraak. De overige inbraken worden gepleegd door semi-professionals (vaak op bestelling) en door professionele inbrekers die vaak van ver komen en die voor een grote buit gaan. Keuzecriteria om ergens in te breken zijn de toegankelijkheid van de woning, de te verwachten buit en de pakkans. De gebruikte inbraakmethodes zijn een deur of raam intrappen, de cilinder in het slot afbreken, hengelen, de babbeltruc, flipperen en cilinder-trekken. Een gelegenheidsinbreker zorgt vaak voor een vluchtweg. Licht in en om het huis houdt de dief soms wel maar soms ook juist niet buiten.
 • Babbeltrucs: Via babbeltrucs komen heel wat misdrijfplegers het huis binnen. Zorg voor een kierstandhouder of een ketting op de deur. Bij twijfel in niet inhalen!

In alle bovenstaande gevallen kan 112 gebeld worden. Wees daar niet te voorzichtig of terughoudend in. Slechts als er geen spoed is dient 0900-8844 gebeld te worden. Let bij het doorgeven van een signalement op geslacht, leeftijd, lengte, kleding en huidskleur en andere opvallende kenmerken. Verder is kenteken van een auto, merk en kleur van belang, de locatie van het misdrijf en de vluchtrichting van de verdachte van belang.

Verder is aanmelding bij burgernet (spraak- en sms-berichten) en burgernetmail (als er al iets is gebeurd) een belangrijke zaak. Tamelijk nieuw is het bestaan van whatsappgroepen. Whatsappgroepen en burgernet versterken elkaar. Installeer ze allebei !!

Werk preventief: geld en sieraden (goud) vormen een geliefde buit. Berg dat goed op (niet onder matras of tussen de kleren). Bij afwezigheid kan een zogenaamde alarmkoffer neergezet worden. Dat werkt perfekt. Maar vooral alertheid in de buurt doet de kans op een inbraak dalen.

Uiteraard is het bovenstaande een snelle samenvatting van datgene wat op deze avond aan de orde kwam. We danken Robert Bouma voor zijn begeesterde inleiding en powerpoint-presentatie met instructieve filmpjes.