In iedere straat een buurtverbinder.

Het buurtnetwerk Hullenveld is een opzet, met in iedere straat een contactpersoon. Of liever gezegd een “Buurtverbinder”. Op die manier denken we de aandacht voor zaken als grijs (straat/straatmeubilair), groen (onderhoud groenvoorzieningen) en sociaal (omzien naar elkaar) goed vorm te kunnen geven.

Een aantal buurtbewoners die al eerder hadden aangegeven zo’n rol wel willen te vervullen kwamen op 19 april jl. bij elkaar om te overleggen hoe dat verder ingevuld zou kunnen worden.

Dat heeft geleid tot de volgende uitgangspunten:

 1. Het buurtnetwerk Hullenveld richt zich vooral op 4 onderwerpen. Dit zijn grijs (straten/straatmeubilair), groen (onderhoud groenvoorzieningen etc.), veiligheid (criminaliteit/ vandalisme en verkeerveiligheid) en sociale samenhang (omzien naar elkaar).
 2. Concreet betekent het voor buurtverbinders, dat ze zullen worden gevraagd om een inbreng voorafgaande aan de jaarlijkse wijkschouw. Hierbij wordt samen met de gemeente en WiN (Welzijn in Noordenveld) een inventarisatie gedaan op het terrein van grijs, groen en verkeersveiligheid. De bevindingen uit de schouw zijn voor de gemeente de aangrijpingspunten voor actie. Aan de buurtverbinders is dan het verzoek om over de directe eigen woonomgeving een reactie te geven. Al die afzonderlijke inbreng vormt dan samen onze wijkschouw.
 3. In principe wordt van iedere buurtbewoner verwacht dat hij/zij zelf actie onderneemt, waar het gaat om zaken die storen, hinder vormen, een probleem opleveren m.b.t. het wonen en leven in de buurt. Dat zal echter in een beperkt aantal situaties niet of niet voldoende oplossing bieden. Daarom wordt een buurtverbindersWhatsApp groep aangemaakt, waarmee over die zaken informatie kan worden uitgewisseld en daarna via de initiatiefgroep verder onder de aandacht kan worden gebracht.
 4. In verschillende straten is er al veel aandacht voor de sociale samenhang. Bijvoorbeeld door een straatsWhatApp groep, een buurtBBQ, eetgroepjes, extra aandacht voor huis en eigendom bij vakantie, en nog veel meer. Iedere buurtverbinder is vrij om daar naar eigen idee, en afgestemd op wat er leeft in de eigen straat, iets in te ondernemen. Het is geen verplichting van de buurtverbinder en evenmin kan verwacht worden dat alle inwoners uit de straat “meedoen”.
 5. Het concept van het buurtnetwerk heeft geen vastomlijnd kader. In de loop van de tijd zal het zich ontwikkelen en een meer vastere vorm en inhoud krijgen. De inbreng vanuit buurtverbinders is daarbij van groot belang. Zij zijn de ogen en oren van hun eigen straat.

Verder is er een overzicht gemaakt, wie bereid is in welke straat buurtverbinder te zijn.

Dat overzicht vindt u hier: Overzicht buurtverbinders

 

 

Verslag wijkschouw 6 april 2017

Op 6 april j.l. vond de jaarlijkse wijkschouw plaats in aanwezigheid van de wijkagent, 3 man vanuit de gemeente, WIN en twee vertegenwoordigers vanuit Hullenveld.

Van te voren, na een zogenaamde voorschouw, waarbij ook punten van u, buurtbewoners, meegenomen zijn, was door de initiatiefgroep Hullenveld, een inventarisatie gemaakt van pijnpunten in de wijk. Zonder in details te treden,  hier een impressie:

 • Bandensporen in plantsoenen
 • Modderpoelen in het Hullenbosje
 • Trottoirbestrating niet in orde
 • Scheefstaande lantaarnpalen
 • Paden verzakt
 • Slootjes uitbaggeren
 • Gevaar voor fietsers op de Hullenweg
 • Uitwerpselen van paarden op het voetpad langs de Hullenweg
 • Planning route veegauto

Frappant vonden wij dat  voorafgaand aan de wijkschouw een aantal euvels door de gemeente al hersteld bleken te zijn. Voor ingrepen van meer structurele aard, zoals de veiligheid van fietsers over de Hullenweg, is uiteraard meer tijd nodig, maar deze zijn wel in de planning opgenomen.

Interessant wellicht nog:

 • Leerlingen van de Esborg gaan mogelijk het herstel van paden in het Hullenbosje ter hand nemen
 • In de wijk staan bomen waarvan alleen nog de stammen overeind staan. Het betrof bomen die in slechte staat verkeerden en een veiligheidsrisico met zich mee brachten. Vandaar dat de takken verwijderd zijn. De stammen zullen t.z.t. ook weggehaald worden. Het wachten is op een kapvergunning.
 • Door de aanleg van de rotonde Kastelenlaan/Roderweg gaat er veel verkeer over de Hullenweg. Er vindt een telling plaats waarbij de snelheid van het verkeer wordt gecontroleerd
 • De gemeente neemt onze suggestie om bij het ruiterpad langs de Hullenweg bordjes met “ruiterpad” te plaatsen, mee in het overleg
 • De aanleg van een wandelpad/fietspad langs de (de inmiddels vergrootte) vijver achter het verpleeggedeelte van de Hullen, wordt, nu de plannen voor het oude MAVO-terrein heroverwogen worden, wellicht in de plannen meegenomen.
 • Mede door de druk vanuit de wijkverenigingen, is het onderhoud van grijs en groen opgeschaald. De borstelauto komt nu 3 x per jaar langs en de veegauto  9 x. De borstelrondes vinden plaats vanaf week 19, 26 en 34 en duren dan (in de gemeente) 6 weken. Alhoewel er een planning is, lijkt het ondoenlijk te zijn om aan te geven wanneer exact in uw straat de borstelauto langs komt, opdat auto’s verplaatst kunnen worden en het borstelen overal kan plaatsvinden. Te vaak moet er om geparkeerde auto’s heen geborsteld worden

Bij de volgende wijkschouw hopen we u als wijkbewoners nog meer dan deze keer te betrekken. Want wie weet nu beter hoe het staat met het onderhoud van de straat als de straatbewoner zelf ? Daar lijkt nog een schone taak weggelegd te zijn voor de buurtverbinders, waarover elders in nieuwsbrief en website meer. (NB: Op verzoek is een gedetailleerd verslag met alle punten beschikbaar)

Storing 24.nl

De gemeente Noordenveld is aangesloten bij Storing 24, meldpunt voor storing aan openbare objecten.

NB: Meer achtergrondinfo op de website www.storing24.nl

Meldingen van burgers over een kapotte straatlamp, opstaande trottoirtegels of overhangend groen kunnen – voor wie beschikt over een moderne mobiele telefoon- ook via de App van storing24 worden gedaan. Uiteraard kan zelf langsgaan bij de gemeente of bellen ook nog steeds.

De App van storing 24 kan worden gedownload in de Play Store (Android) of een andere bron (Iphone).

Verslag voorlichtingsavond veiligheid.

Veiligheid in de buurt – een informatieavond door Robert Bouma, onze wijkagent (20 april 2017)

In het Hoekhuus, een zaaltje in zorgcentrum de Hullen, kwamen op 20 april buurtbewoners bij elkaar voor een voorlichting met als thema veiligheid. Nadat Hayo Bos onze wijkagent en de aanwezigen welkom heeft geheten, gaat de informatie van start.

Er zijn globaal drie onderwerpen:

 • Verdacht gedrag: Wees alert op verdacht gedrag. Een verdachte situatie is vooral een combinatie van het gedrag van de bepaalde persoon, wat is gebruikelijk in je buurt en het tijdstip. Verdachte situaties kunnen altijd gemeld worden bij de politie. Er wordt ook altijd wat mee gedaan, alleen is dat niet zichtbaar voor het publiek. Met behulp van de puzzelstukjes die burgers aandragen, kan een inbraak soms opgelost worden. In 60 % van de gevallen is dat door datgene wat melders vanuit de wijk aandragen.
 • Woninginbraken: In 90% van de gevallen gaat het om gelegenheids-inbrekers die vaak niet verder weg wonen dan 3 km van de plek van de inbraak. De overige inbraken worden gepleegd door semi-professionals (vaak op bestelling) en door professionele inbrekers die vaak van ver komen en die voor een grote buit gaan. Keuzecriteria om ergens in te breken zijn de toegankelijkheid van de woning, de te verwachten buit en de pakkans. De gebruikte inbraakmethodes zijn een deur of raam intrappen, de cilinder in het slot afbreken, hengelen, de babbeltruc, flipperen en cilinder-trekken. Een gelegenheidsinbreker zorgt vaak voor een vluchtweg. Licht in en om het huis houdt de dief soms wel maar soms ook juist niet buiten.
 • Babbeltrucs: Via babbeltrucs komen heel wat misdrijfplegers het huis binnen. Zorg voor een kierstandhouder of een ketting op de deur. Bij twijfel in niet inhalen!

In alle bovenstaande gevallen kan 112 gebeld worden. Wees daar niet te voorzichtig of terughoudend in. Slechts als er geen spoed is dient 0900-8844 gebeld te worden. Let bij het doorgeven van een signalement op geslacht, leeftijd, lengte, kleding en huidskleur en andere opvallende kenmerken. Verder is kenteken van een auto, merk en kleur van belang, de locatie van het misdrijf en de vluchtrichting van de verdachte van belang.

Verder is aanmelding bij burgernet (spraak- en sms-berichten) en burgernetmail (als er al iets is gebeurd) een belangrijke zaak. Tamelijk nieuw is het bestaan van whatsappgroepen. Whatsappgroepen en burgernet versterken elkaar. Installeer ze allebei !!

Werk preventief: geld en sieraden (goud) vormen een geliefde buit. Berg dat goed op (niet onder matras of tussen de kleren). Bij afwezigheid kan een zogenaamde alarmkoffer neergezet worden. Dat werkt perfekt. Maar vooral alertheid in de buurt doet de kans op een inbraak dalen.

Uiteraard is het bovenstaande een snelle samenvatting van datgene wat op deze avond aan de orde kwam. We danken Robert Bouma voor zijn begeesterde inleiding en powerpoint-presentatie met instructieve filmpjes.

Voorlichtingsavond veiligheid op 20 april 2017

Donderdag 20 april a.s. van 19.00 tot uiterlijk 20.30 uur zal een voorlichtingsbijeenkomst over veiligheid in de wijk Hullenveld worden georganiseerd.

De bijeenkomst zal plaatsvinden in het verzorgingscentrum De Hullen in zaal “Het Hoekhus”.

Alle inwoners van de wijk Hullenveld worden hiervoor bij deze uitgenodigd.

Wijkagent Bouma zal dan ingaan op aspecten zoals: herkenning en melden van verdacht gedrag, babbeltrucs, deelname aan Burgernet e.d..

Nieuwsbrief 3 Lente 2017

De ontwikkelingen in onze wijk gaan door. In een kleine 200 huishoudens in onze wijk wordt deze nieuwsbrief ontvangen.

Daarnaast zijn we ook gestart op wijkniveau  met een whatsapp-groep op het gebied van veiligheid en criminaliteit. Zo langzamerhand beginnen we daar onze vorm wat in te vinden. Het is namelijk bepaald geen chat-groep, zoals het in de meeste privé-whatsapp-kontakten gebruikelijk is. Omdat het hier een precair onderwerp betreft, namelijk het voorkomen en signaleren van inbraken, insluipingen en vernielingen, vergt het van deelnemers heel wat discipline om zakelijk en feitelijk te blijven.

Op het gebied van veiligheid is er heel wat gaande. Een aantal wijkbewoners is op pad geweest met de wijkagent om veiligheidsrisico’s in beeld te krijgen. Een voorlichtingsbijeenkomst op dit gebied,  bedoeld voor alle wijkbewoners, is in voorbereiding. Verder wordt de aanschaf van zogenaamde veiligheidskoffers overwogen. Koffers die in huis geplaatst worden, bijvoorbeeld tijdens vakantie, en bij onraad een signaal doorgeven. Het is de bedoeling dat deze koffers tegen kostprijs geleend en gehuurd kunnen worden.

Whats-app kan ook ingezet worden voor andere doeleinden. In de nabije toekomst wordt geïnventariseerd per straat of er ook behoefte is aan een whatsappgroep per straat. Het gaat dan om groepen van bewoners die elkaar kennen of (willen) gaan leren kennen. Het past goed in een ander doel van ons buurtnetwerk: omzien naar elkaar, waarover elders in deze nieuwsbrief meer. In deze whatsapp-groepen is chatten juist wel de bedoeling.

Binnenkort hoopt de initiatiefgroep ook bekend te maken wie in uw straat bereid gevonden is om als buurtverbinder te gaan functioneren. Met deze buurtverbinders willen we afspraken gaan maken over hoe de onderlinge kontakten in uw straat onderhouden en wellicht verbeterd kunnen worden. Zij krijgen een belangrijke taak in uw straat, maar wat het precies gaat inhouden en hoe dat vervolgens vorm kan krijgen, dat moet nog besproken worden. Ideeën zijn uiteraard van harte welkom.

Begin april vindt er ook weer een wijkschouw plaats. Vertegenwoordigers van de gemeente, WIN, wijkbewoners en anderen gaan dan kritisch de wijk door om zo veel mogelijk minpunten op het gebied van stoep, straat, plantsoen, groen, verkeersveiligheid e.d. te inventariseren. Uiteindelijk zullen deze acties tot verbeteringen moeten leiden.

Genoeg te doen dus. Wij wensen u een aangename lente toe in een prachtige woonwijk !

Bijeenkomst buurtverbinders

De afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest om voor elk buurtje c.q. straat in onze wijk Hullenveld iemand te vinden die als contactpersoon, dan wel buurtverbinder zou willen optreden. Dat is  inmiddels grotendeels gelukt en we hebben voor veel straten personen bereid gevonden om dit te willen doen.

Ze zijn al gevraagd om eventuele opmerkingen ten aanzien van grijs en groen in hun straat of wijk door te geven, zodat dit meegenomen kan worden in de jaarlijkse wijkschouw met de gemeente, die op 6 april plaats vindt.

Om als contactpersoon/buurtverbinder eens een keertje met  elkaar van gedachten te wisselen over de rol van een contactpersoon/buurtverbinder en ook om eens met elkaar kennis te maken, is er informele bijeenkomst gepland op 19 april 2017.

Interesse om (ook) voor uw straat deze rol te vervullen?

Zijn er ook vrouwelijke buurtbewoners die (af en toe) een bijdrage aan ons buurtnetwerk willen leveren of over bepaalde onderwerpen mee willen praten?

Laat het ons even weten via hullenveld@ziggo.nl

 

 

Omzien naar elkaar?

Omzien naar elkaar.

Onder die noemer wil Welzijn in Noordenveld (WiN) op 6 april as, graag in gesprek met belangstellende buurtgenoten in de verschillende dorpen, wijken en buurten van Noordenveld.

Voor vele mensen is het niet meer dan gewoon dat je omziet naar elkaar. Je doet het zeker binnen familieverbanden, hoogstwaarschijnlijk ook bij vrienden en kennissen, en misschien bij mensen in de buurt.

Ook vanuit ons buurtnetwerk Hullenveld vinden we dit een belangrijk aspect van samenleven.

Om zo lang mogelijk en prettig mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen, is het stimuleren van omzien naar elkaar in buurten van groot belang. Het gaat dan vaak om dingen die met zorg, wonen en welzijn te maken hebben.

Maar hoe geef je daar in en naar een buurt vorm en inhoud aan?

Naar ons idee begint het met elkaar (leren) kennen, elkaar groeten, een praatje maken met directe buren, samen dingen doen. Maar wanneer vraag je iets, wanneer biedt je iets aan, tot hoe ver wil je of kan je gaan? Hoe kan je het praktisch ondersteunen? Waar liggen individuele grenzen?

Wie voelt zich vanuit ons buurtnetwerk Hullenveld aangetrokken tot dit onderwerp en zou er over mee willen praten? Laat het ons weten via hullenveld@ziggo.nl

Stand van zaken rotonde Stuurwold

Van de gemeente kregen we de volgende informatie (maart 2017).

Het ontwerp voor de rotonde Nieuweweg – Ceintuurbaan is nagenoeg gereed.

De belangrijkste wijziging is, het in de voorrang brengen van de fietsers en het afsluiten van de ventweg naar de Ceintuurbaan voor autoverkeer. Voor de exploitant van het tankstation is een goede bereikbaarheid van groot belang. Er wordt daarom nagegaan of dat met een extra uitritconstructie vanaf het Henri Dunantplantsoen naar de Nieuweweg mogelijk en toereikend is.

Daarnaast is het ontwerp met nagenoeg alle bewoners van de ventweg (oostzijde) besproken. Deze zijn positief en vinden het geen probleem dat de ventweg voor autoverkeer afgesloten zou worden van de Ceintuurbaan.

Omdat voorkomen moet worden dat fietsers op de ene rotonde wel voorrang hebben en op de andere rotonde niet, is het de bedoeling alle rotondes dit jaar aan te passen. Gekeken wordt nu of dit financieel haalbaar is.

Men verwacht hier binnenkort duidelijkheid over.

Stand van zaken locatie Ronerborg

Brief van Gemeente aan omwonenden dd. 2 maart 2017 met betrekking tot:

Herontwikkeling Ronerborg

Geachte heer/mevrouw,

Op 26 november 2015 bent u als omwonende(n) door de gemeente en de Wind Groep in het gemeentehuis geïnformeerd over de nieuwbouwplannen op de voormalige schoollocatie “de Ronerborg” aan de H. Scheepstrastraat. Door middel van deze brief brengen wij u op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Gaandeweg de onderhandelingen tussen de Wind Groep en de gemeente is gebleken dat er niet tot overeenstemming kon worden gekomen over bepaalde voorwaarden. Dit heeft ertoe geleid dat de Wind Groep niet meer het ontwikkelrecht heeft op deze locatie.

Woningen

Om te komen tot een nieuw bouwplan voor de woningen wordt er binnenkort een aanbesteding gevoerd. Hierbij dienen de ontwikkelaars te voldoen aan het bestemmingsplan dat voor deze locatie is gevoerd, en aan het woningtype waarbij de slaap- en badkamer op de begane grondvloer aanwezig zijn. De verwachting is dat er medio 2017 een nieuw plan bekend is.

Gezondheidscentrum

De eerstelijns zorgaanbieders onderzoeken de haalbaarheid van een gezondheidscentrum. Als dit haalbaar blijkt, dan zal het centrum gebouwd worden aan de zijde van de Nieuweweg.

Werkzaamheden

Voorbereidend op de bouw van de woningen wordt in week 12 van 2017 alvast de vijver bij het zorgcentrum “De Hullen” vergroot. De datum van de bouwwerkzaamheden van de woningen is straks afhankelijk van de verkoop.

Zodra het nieuwe plan bekend is, wordt u als omwonende(n) uitgenodigd om van het plan kennis te nemen.

Vragen

Wanneer u nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de heer S. Lap van de vakgroep Gebiedsontwikkeling via telefoonnummer 14 050.