Bijeenkomst buurtverbinders

De afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest om voor elk buurtje c.q. straat in onze wijk Hullenveld iemand te vinden die als contactpersoon, dan wel buurtverbinder zou willen optreden. Dat is  inmiddels grotendeels gelukt en we hebben voor veel straten personen bereid gevonden om dit te willen doen.

Ze zijn al gevraagd om eventuele opmerkingen ten aanzien van grijs en groen in hun straat of wijk door te geven, zodat dit meegenomen kan worden in de jaarlijkse wijkschouw met de gemeente, die op 6 april plaats vindt.

Om als contactpersoon/buurtverbinder eens een keertje met  elkaar van gedachten te wisselen over de rol van een contactpersoon/buurtverbinder en ook om eens met elkaar kennis te maken, is er informele bijeenkomst gepland op 19 april 2017.

Interesse om (ook) voor uw straat deze rol te vervullen?

Zijn er ook vrouwelijke buurtbewoners die (af en toe) een bijdrage aan ons buurtnetwerk willen leveren of over bepaalde onderwerpen mee willen praten?

Laat het ons even weten via hullenveld@ziggo.nl

 

 

Omzien naar elkaar?

Omzien naar elkaar.

Onder die noemer wil Welzijn in Noordenveld (WiN) op 6 april as, graag in gesprek met belangstellende buurtgenoten in de verschillende dorpen, wijken en buurten van Noordenveld.

Voor vele mensen is het niet meer dan gewoon dat je omziet naar elkaar. Je doet het zeker binnen familieverbanden, hoogstwaarschijnlijk ook bij vrienden en kennissen, en misschien bij mensen in de buurt.

Ook vanuit ons buurtnetwerk Hullenveld vinden we dit een belangrijk aspect van samenleven.

Om zo lang mogelijk en prettig mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen, is het stimuleren van omzien naar elkaar in buurten van groot belang. Het gaat dan vaak om dingen die met zorg, wonen en welzijn te maken hebben.

Maar hoe geef je daar in en naar een buurt vorm en inhoud aan?

Naar ons idee begint het met elkaar (leren) kennen, elkaar groeten, een praatje maken met directe buren, samen dingen doen. Maar wanneer vraag je iets, wanneer biedt je iets aan, tot hoe ver wil je of kan je gaan? Hoe kan je het praktisch ondersteunen? Waar liggen individuele grenzen?

Wie voelt zich vanuit ons buurtnetwerk Hullenveld aangetrokken tot dit onderwerp en zou er over mee willen praten? Laat het ons weten via hullenveld@ziggo.nl

Stand van zaken rotonde Stuurwold

Van de gemeente kregen we de volgende informatie (maart 2017).

Het ontwerp voor de rotonde Nieuweweg – Ceintuurbaan is nagenoeg gereed.

De belangrijkste wijziging is, het in de voorrang brengen van de fietsers en het afsluiten van de ventweg naar de Ceintuurbaan voor autoverkeer. Voor de exploitant van het tankstation is een goede bereikbaarheid van groot belang. Er wordt daarom nagegaan of dat met een extra uitritconstructie vanaf het Henri Dunantplantsoen naar de Nieuweweg mogelijk en toereikend is.

Daarnaast is het ontwerp met nagenoeg alle bewoners van de ventweg (oostzijde) besproken. Deze zijn positief en vinden het geen probleem dat de ventweg voor autoverkeer afgesloten zou worden van de Ceintuurbaan.

Omdat voorkomen moet worden dat fietsers op de ene rotonde wel voorrang hebben en op de andere rotonde niet, is het de bedoeling alle rotondes dit jaar aan te passen. Gekeken wordt nu of dit financieel haalbaar is.

Men verwacht hier binnenkort duidelijkheid over.

Stand van zaken locatie Ronerborg

Brief van Gemeente aan omwonenden dd. 2 maart 2017 met betrekking tot:

Herontwikkeling Ronerborg

Geachte heer/mevrouw,

Op 26 november 2015 bent u als omwonende(n) door de gemeente en de Wind Groep in het gemeentehuis geïnformeerd over de nieuwbouwplannen op de voormalige schoollocatie “de Ronerborg” aan de H. Scheepstrastraat. Door middel van deze brief brengen wij u op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Gaandeweg de onderhandelingen tussen de Wind Groep en de gemeente is gebleken dat er niet tot overeenstemming kon worden gekomen over bepaalde voorwaarden. Dit heeft ertoe geleid dat de Wind Groep niet meer het ontwikkelrecht heeft op deze locatie.

Woningen

Om te komen tot een nieuw bouwplan voor de woningen wordt er binnenkort een aanbesteding gevoerd. Hierbij dienen de ontwikkelaars te voldoen aan het bestemmingsplan dat voor deze locatie is gevoerd, en aan het woningtype waarbij de slaap- en badkamer op de begane grondvloer aanwezig zijn. De verwachting is dat er medio 2017 een nieuw plan bekend is.

Gezondheidscentrum

De eerstelijns zorgaanbieders onderzoeken de haalbaarheid van een gezondheidscentrum. Als dit haalbaar blijkt, dan zal het centrum gebouwd worden aan de zijde van de Nieuweweg.

Werkzaamheden

Voorbereidend op de bouw van de woningen wordt in week 12 van 2017 alvast de vijver bij het zorgcentrum “De Hullen” vergroot. De datum van de bouwwerkzaamheden van de woningen is straks afhankelijk van de verkoop.

Zodra het nieuwe plan bekend is, wordt u als omwonende(n) uitgenodigd om van het plan kennis te nemen.

Vragen

Wanneer u nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de heer S. Lap van de vakgroep Gebiedsontwikkeling via telefoonnummer 14 050.

Verslag veiligheidsschouw 2 maart 2017

Op donderdagavond 2 maart om 19 u verzamelen 13 buurtbewoners en 2 politiemannen (Robert Bouma en Theo Vrijs) zich in “de Hullen” voor de zogenaamde veiligheidsschouw in onze wijk. Na wat inleidende woorden neemt onze wijkagent Robert Bouma het woord. Hij laat zien via een kaartje van Roden, waar het  laatste jaar de meeste inbraken zijn gepleegd.

Duidelijk zijn een aantal “hotspots” te zien. In onze wijk is ook zo’n hotspot ten westen van de Ceintuurbaan Zuid in een gebied begrensd door de Nieuweweg en het Alb.Schweitzerplantsoen. Er staan voornamelijk vrijstaande huizen en die zijn extra gevoelig voor inbraak zegt dhr Bouma. Buiten onze wijk zijn in Roderveld (wijk direct grenzend aan onze wijk, ten westen van de hockeyvelden) ook duidelijke hotspots te zien.

Robert vertelt dat deze plaatjes zijn gebaseerd op het aantal aangiftes die worden gedaan en doet een oproep aangifte te blijven doen van incidenten. Want, zegt hij, dan kunnen we hier beleid op zetten. Hij noemt het voorbeeld van (tijdelijk) intensieve surveillance. Ook het aanspreken van personen die bekend zijn bij de politie kan erg goed helpen. Ook het nemen van inbraakwerende  maatregelen (goed hang- en sluitwerk, inbraakwerende strips) helpen. Inbrekers hebben hier een hekel aan omdat het de inbraak vertraagt.

Na deze inleiding gaan we in twee groepen twee verschillende routes door de wijk lopen. Eén route loopt door het “hotspot”gebied (westelijk van de Ceintuurbaan) en één door een aantal straten ten oosten van de Ceintuurbaan zuid (Scheepstrastraat, Ligthartstraat, Zondagstraat, Jetsesplantsoen). We lopen onder leiding van de politiemannen en deze vragen ons met “inbrekersogen” te kijken. Als je dat doet is het soms niet moeilijk te zien dat mensen niet thuis zijn. Dit is erg goed te zien bij huizen waar geen licht brandt. Waar wel licht aan is, maar bijvoorbeeld in de hal of een enkel lampje in de woonkamer is  het eigenlijk ook wel duidelijk. Dus is het verstandig meer dan één lamp in kamer en in het huis aan te laten. Waar we constateren dat er een veiligheidsrisico is, laten we een folder en een brief achter waarop staat wat we hebben gezien.

Nadat de groepen weer terug zijn in “de Hullen” ontstaat een geanimeerd gesprek over wat er allemaal is waargenomen onderweg. Genoemd wordt nogmaals dat – na enige oefening- het erg eenvoudig is te zien waar mensen niet thuis zijn. Licht op verschillende plaatsen in het huis (ook eventueel boven) geeft toch wel het beste “thuis-zijn” effect.

Tijdens het gesprek ontstaat het idee om voor de wijk een speciale veiligheidsbijeenkomst te organiseren. Vooral het thema hoe we preventief iets kunnen doen aan inbraak. Gedacht wordt aandacht te geven aan hang- en sluitwerk met o.a. demonstratie van “flipperen” (met een creditcard je toegang verschaffen) en cilindertrekken (speciale manier om een slot te forceren).

Dit idee zal nog verder worden uitgewerkt.

Tegen negenen sluiten we af -met dankzegging aan alle aanwezigen – en gaat iedereen huiswaarts met het gevoel veel te hebben opgestoken over veiligheid en inbraakpreventie.

Biljarten en Jeu de Boules bij Zorgcentrum de Hullen

Dag buurtgenoten van de Hullen,

Het woonzorgcentrum De Hullen maakt onderdeel uit van het woongebied Hullenveld. De ouderen die er wonen hebben een kwetsbare gezondheid en krijgen in de Hullen de zorg die ze nodig hebben. Daarnaast of juist vooral willen zij net als iedereen deel uitmaken van de samenleving om hen heen. Contact met anderen kan je dag kleuren.

Vanuit de Hullen vinden wij het fijn om daarom ook contact met de buurt te hebben, buren te zijn.

Om daarin een stap te maken willen wij onze buren van harte uitnodigen om gebruik te maken van de biljarttafel in  centrale hal van de Hullen. Indien deze niet bezet is mag u daar ten allen tijde gebruik van maken. Vaak komen bewoners even kijken. Het geeft “reuring”  en gezelligheid. Verder heeft de Hullen aan de kant van de Scheepstrastraat een nieuwe jeu de boules baan. Ook deze mag u als onze buren gebruiken.

Voor beiden geldt dat dit kosteloos is. Wij vinden de aanloop als buren gewoon gezellig.

Namens de bewoners en medewerkers, Joke Korsaan(zorgmanager)

Veiligheidsschouw op 2 maart 2017

Veiligheidsschouw op donderdag 2 maart 2017.

Op donderdag 2 maart a.s. zal er in het begin van de avond in onze wijk een veiligheidsschouw worden georganiseerd. Een kleine groep inwoners gaat, samen met de wijkagent, op zoek naar situaties die kwetsbaar zijn voor uw veiligheid.

 

Steekproefsgewijs zal gekeken worden naar bijvoorbeeld:

  • Zijn ramen en/of deuren wel afgesloten.
  • Tip: Sluit deuren en ramen goed af, ook als u maar even weg bent of er geen zicht op heeft.
  • Zijn waardevolle spullen van buiten af zichtbaar in uw huis.
  • Tip: Zet waardevolle spullen uit het zicht.
  • Er is overduidelijk niemand thuis, omdat er geen verlichting aan is in de woning.
  • Tip: Zorg ervoor dat uw woning eruit ziet alsof er iemand thuis is. Gebruik een tijdschakelaar voor uw verlichting.
  • Er staan buiten attributen die inbrekers kunnen gebruiken zoals een kliko, konijnenhok of ladder.
  • Tip: Maak kliko’s en ladders vast of zet ze in de schuur.

Bewoners die eerder hun emailadres hebben gegeven ten behoeve van het wijknetwerk Hullenveld worden afzonderlijk per email geïnformeerd.

Wij willen u vragen om ook uw omgeving in kennis te stellen van deze activiteit op donderdag 2 maart a.s. en uiteraard te wijzen op de bovengenoemde “kwetsbare situaties”.

Als de groep van de Veiligheidsschouw één van de bovengenoemde situaties aantreft, dan zullen ze u met een brief daarop attenderen.

De algemene bevindingen zullen we vermelden in onze volgende nieuwsbrief en op onze website www.hullenveldroden.nl

Lantaarnpaal defect?

Doet een lantaarnpaal het bij u in de buurt niet?

Je kan nu gemakkelijk doorgeven waar straatverlichting het niet doet.

Via de pagina van de gemeente Noordenveld kunt u aangeven om welke paal/palen het gaat.


Klik HIER om naar de pagina toe te gaan om.

 

De tweede Nieuwsbrief !!

De tweede nieuwsbrief van buurtnetwerk “ Hullenveld” is uit. De afgelopen twee maanden werden gekenmerkt door het verder uitspreiden van het buurtnetwerk. We groeien nog steeds. Inwoners van Hullenveld melden zich aan en dat blijft ook altijd mogelijk.

Misschien kunt u uw buren of andere wijkbewoners nog interesseren voor ons buurtnetwerk (een simpel emailtje aan hullenveld@ziggo.nl is voldoende), dat als hoofddoel heeft om het prettig wonen en leven in onze wijk te bevorderen. We denken dat het belangrijkste middel hiertoe, het verbinden van inwoners met elkaar, is.

We zetten daarom onze werkzaamheden voort door nu op het niveau van de straat, contactpersonen te gaan zoeken.  Zij zullen als oren en ogen kunnen gaan functioneren voor het wel en het wee in de straat, aanspreekpunt zijn voor straatgenoten en de verbinding gaan vormen vanuit de straat naar de initiatiefgroep. Mogelijk zouden zij ook een rol kunnen spelen bij het verzamelen van punten voor de gemeentelijke wijkschouw. Vrouwen zijn hierbij nadrukkelijk uitgenodigd! (en trouwens ook in de initiatiefgroep).

Niet onopgemerkt is ook gebleven de start van de buurtpreventie Whatsapp-groep in onze wijk. Zie hierover meer in de Nieuwsbrief. Het doel van deze Whatsapp-groep blijft beperkt tot het signaleren en preventief werken tegen inbraak en insluiping en andere criminele narigheid, niet overbodig gezien de recente criminaliteit in onze wijk. Ook voor deze whatsapp-groep kunt u zich aanmelden  via hullenveld@ziggo.nl . Na de aanmelding volgt een bevestiging via de beheerder van de WhatsApp groep.

Tenslotte wensen wij u plezierige feestdagen !!