Buurtinitiatief Hullenbosje

 

Hullenbosje (= het bosgebied tussen sporthal en Stinsenweg)

Sinds begin dit jaar is in en om onze wijk een groepje bewoners actief dat zich het lot van het Hullenbosje heeft aangetrokken. Door o.a. werkzaamheden in het bos zijn de paden niet overal goed begaanbaar waardoor bijvoorbeeld bewoners van de Hullen niet of moeizaam gebruik kunnen maken van het bosje als zij rolstoel of rollator afhankelijk zijn. Verder woekeren er bramenstruiken en is er nog meer ongemak (bijvoorbeeld zwerfafval en de afvoer van water).
Er is een eerste inventarisatie gemaakt met een aantal aandachtspunten en dat varieert, naast de hierboven genoemde punten van het opruimen van afval (o.a. bij het parkeerterrein van de voormalige camping) tot het verwijderen van oude resten prikkeldraad en vernielde zitbankjes tot het creëren van een trefpunt voor buurtbewoners.
In totaal zijn er een kleine twintig aandachtspunten geformuleerd. Gekozen is echter om met drie van deze punten op korte termijn aan de gang te gaan. Inmiddels is er contact geweest met de gemeente en overleg heeft op geleverd dat vanaf eind augustus een begin gemaakt wordt met het verwijderen van woekerende bramen. De gemeente is voornemens om het bosje van een productiebos om te toveren in een natuurbos. Omgetrokken en omgewaaide bomen blijven liggen om wilde bijen en insecten aan te trekken. Tevens zal in september het hoofdpad door het Hullenbosje voorzien worden van hydraulisch zand om de begaanbaarheid te verbeteren. Watergangen worden schoongemaakt en dieper gemaakt, zodat de afwatering wordt verbeterd.
In september wordt er weer verder gepraat met de gemeente over een vervolg.
We gaan de ontwikkelingen met belangstelling volgen van dit mooie initiatief van betrokken buurtbewoners.
Wilt u meer weten of een inbreng leveren, geef dat dan via ons emailadres door.

Resultaat wijkschouw 2018

Bevindingen wijkschouw 2018

Op 14 juni j.l. werd de jaarlijkse wijkschouw van de wijk Hullenveld gehouden. Aanwezig waren twee leden van de initiatiefgroep, twee vertegenwoordigers van de gemeente Noordenveld, Jan Donkelaar namens WIN en Linda Zwaanstra (wijkagent).

Maar liefst 36 punten van aandacht waren van te voren door buurtbewoners, buurtverbinders en de initiatiefgroep verzameld en door WIN in een overzicht gezet. Dit overzicht was van te voren al ter beschikking gesteld aan de gemeente, en voortvarend door gemeentewerkers op sommige punten al voor de 14e juni aangepakt.

Voorbeelden van al afgeronde pijnpunten:

 • het snoeien van het ruiterpad langs de Hullenweg
 • het blad bij de vijver aan de Scheepstrastraat weghalen
 • het grasveld aan het Henri Dunantplantsoen ophogen en opnieuw inzaaien
 • het plaatsen van kleine beuken naast de ingang van de begraafplaats aan de Norgerweg
 • het egaliseren van de bestrating aan de Rozenhof

Uiteraard zijn er ook problemen die nog onderzocht worden door de gemeente zoals:

 • het na rioleringswerkzaamheden ophogen en inzaaien van een plek op de grote parkeerplaats aan de A. de Vriesstraat waar een bouwkeet gestaan heeft; wordt in het najaar iets aan gedaan
 • een kapot gereden plantsoen aan het Zuidenveld; wordt in de zomer iets aan gedaan d.m.v het plaatsen van graskeien
 • oversteekplaats (met vroeger slagboom ter hoogte van hockeyvelden): gewacht wordt op het in ontwikkeling zijnde fietsplan voor de Nieuweweg
 • afbakening d.m.v. onderbroken strepen ter weerzijden van de Hullenweg ter bescherming van fietsers: punt van bespreking bij de gemeente
 • repareren bestrating bij de parkeergarages achter woningen A. Schweitzerplantsoen; uitgezocht wordt of het terrein tussen de parkeergarages van de gemeente is of van de bewoners
 • het tijdelijk plaatsen van een DSI in Raiffeisenlaan/A.Schweitzerplts. i.v.m. te hoge snelheid in dit 30km-gebied. De route wordt vaak gebruikt door fietsende scholieren op weg naar sporthal de Hullen
 • het plaatsen van dranghekken aan de Anne de Vriesstraat bij evenementen, zodat voorkomen wordt dat auto’s tussen de bomen door het veld afrijden; het plaatsen van hekken wordt dan opgenomen in de vergunning

Zo zijn er nog meer punten die ofwel al opgelost zijn of nog op een oplossing wachten. Het volledige overzicht van de wijkschouw staat op de website van Hullenveld. Gemeente en WIN stellen het op prijs als afhandeling van de probleempunten niet verloopt zoals afgesproken is, dit aangegeven wordt. Als initiatiefgroep zijn we in ieder geval verheugd dat het gelukt is om in ieder geval wijkbewoners bij de inventarisatie van problemen in de wijk te betrekken. We stellen ons voor om ook volgend jaar zo veel mogelijk input vanuit de wijk voor de wijkschouw te bewerkstelligen.

Wijkschouw voorjaar 2018

Jaarlijkse wijkschouw op 14 juni 2018

Ieder jaar wordt in onze wijk vanuit de gemeente een zogenaamde wijkschouw georganiseerd, Dit jaar op 14 juni a.s. Op deze dag worden de knelpunten in de wijk doorgenomen die van te voren door de wijk zijn aangeleverd. Letterlijk fietsen de vertegenwoordigers van de gemeente van de afdelingen “grijs” (bestrating, stoepen, afwatering, lantaarnpalen etc.) en “groen” (plantsoenen, bomen, bos etc.) en vertegenwoordigers vanuit de wijk door de wijk om de problemen door te nemen. Ook vertegenwoordigers van WIN, de wijkagent en soms nog vertegenwoordigers van andere instanties zijn hierbij aanwezig. Onze ervaring tot nu toe is, dat een groot deel van de knelpunten ook daadwerkelijk uit de wereld geholpen worden. De onderwerpen die de aandacht krijgen zijn naast de gebieden “grijs” en “groen”, die hierboven al genoemd werden, “veiligheid” (criminaliteit, hangplekken, verkeersveiligheid etc.) en “sociale samenhang” (eenzaamheid, activiteiten, het bestaan van ‘sociale’ whatsappgroepen etc.).

Ter voorbereiding van de wijkschouw wordt er een zogenaamde voorschouw in de wijk gehouden. Uiterlijk 19 april dienen de knelpunten binnen te zijn. Alle gesignaleerde problemen en probleempjes in de wijk worden na deze datum in een rapportage bijeengebracht. Deze rapportage gaat vervolgens naar WIN en naar de gemeente, zodat dezen zich alvast kunnen voorbereiden op de uiteindelijke wijkschouw. Daar waar dat kan, wordt de rapportage geïllustreerd met foto’s.

Tot nu toe werden de knelpunten in de wijk, verzameld door leden van de initiatiefgroep buurtnetwerk Hullenveld. Zij fietsten door de wijk en noteerden losliggende stoeptegels, drassige plantsoenen, ontbrekende zebrapaden, kapotte zitbankjes, onveilige verkeerssituaties in hun rapportage. Zij willen daar dit jaar verandering in brengen door zo veel mogelijk u, als wijkbewoner, bij de inventarisatie van knelpunten te betrekken. Want wie kan het beste de problemen in uw straat overzien ? Dat bent u natuurlijk, die dagelijks in uw directe woonomgeving verkeert.

Signaleert u in uw straat (of directe omgeving) onveilige situaties, overhangend groen, steile opritjes voor kinderwagens en rolstoelen etc. etc., geef dat dan door aan de buurtverbinder in uw straat. Naam en huisnummer vindt u op de website www.hullenveldroden.nl . In straten waar nog geen buurtverbinder is, kan de informatie, het liefst (maar niet noodzakelijk) voorzien van een foto, doorgegeven worden aan hullenveld@ziggo.nl . Ook kan het zijn dat uw buurtverbinder zelf al contact gezocht heeft met u en uw straatgenoten of dat groepjes van buurtverbinders al bezig zijn met een kritische tocht door de wijk. Dat maakt niets uit; het gaat er om dat zo veel mogelijk knelpunten gesignaleerd worden.

We hopen op uw inbreng, dan houden we met elkaar Hullenveld heel, groen, veilig en leefbaar !

Website buurtnetwerk vernieuwd

In de wijk Hullenveld is het buurtnetwerk actief om buurtbewoners te betrekken bij verschillende onderwerpen en om informatie uit te wisselen. De website en nieuwsbrieven spelen daarbij een belangrijke informatieve rol.

 

Die website www.hullenveldroden.nl is met inbreng van enkele actieve en positief kritische buurtbewoners nagelopen op onvolkomenheden en mogelijke verbeteringen.

Er zijn enkele aanpassingen en toevoegingen gedaan die het naar onze mening duidelijker maken met wat en hoe we in Hullenveld bezig zijn. Met de inzet van zogenoemde buurtverbinders, de berichten op de website en het uitbrengen van een nieuwsbrief voor buurbewoners willen we zoveel mogelijk betrokkenheid en inbreng realiseren. Met de jaarlijkse wijkschouw is er veel aandacht voor aspecten als grijs en groen. Maar in samenspraak met de buurtverbinders is ook sociale samenhang en het elkaar in de buurt ontmoeten iets waar we ons op richten. Voor wat betreft veiligheid is ook in onze wijk de buurtpreventie WhatsApp actief.

Over al deze onderwerpen en meer is informatie te vinden op onze website. Dus wilt u iets over uw wijk weten of over de activiteiten die er zijn, neem dan een kijkje op de website. Mist u bepaalde dingen of heeft u suggesties voor verbetering, dan ontvangen wij die graag op hullenveld@ziggo.nl

En tot slot nog een oproep aan alle abonnees op onze nieuwsbrief. We horen van sommigen dat ze, ondanks hun aanmelding voor de nieuwsbrief, deze toch niet ontvangen. In de meeste gevallen blijkt dan dat de nieuwsbrief in de zogenoemde SPAM box terecht is gekomen. Dus wanneer u de nieuwsbrieven (5 inmiddels) niet gezien hebt, check dan nog even de SPAMbox.

Op onze website zijn de nieuwsbrieven onder het kopje “Archief” overigens nu ook terug te vinden.

Hullenveld opgeruimd !

Lentekriebels op 24 maart 2018

Net als in de rest van Noordenveld en Nederland heeft een aantal vrijwilligers uit onze buurt de handen uit de mouwen gestoken en meegedaan aan de NederlandSchoon opruimactie.

Met een 10-tal vrijwilligers is op een aantal routes een groot deel van onze wijk ontdaan van zwerfafval. Voorzien van hesjes, handschoenen en vuilniszakken hebben ze een flinke hoeveelheid afval opgeruimd.  Na afloop was er een, door de gemeente aangeboden, gezellige lunch voor alle vrijwilligers. Al met al een nuttige en gezellige activiteit waar met voldoening op terug gekeken werd.

En we hopen natuurlijk: Goed voorbeeld, doet goed volgen.

Dank aan alle vrijwilligers!

Inloopbijeenkomst vervanging riool 13 maart 2018

(Tekst van uitnodigingsbrief Gemeente aan omwonenden)

Geachte heer/mevrouw,

Dit  voorjaar  gaan  wij  beginnen  met  het  vervangen  van  de  riolering  in  (een  gedeelte  van)  de  Theo Thijssenstraat,   Prof.   v/d   Leeuwplantsoen,   Jetsesplantsoen,   H.   Scheepstrastraat,   Homanstraat   en   de Ceintuurbaan Zuid.

Voorafgaand  aan  de  werkzaamheden  willen  we  u  graag  in  de  gelegenheid  stellen  om  vragen  te  stellen, ideeën in te brengen en/of opmerkingen te plaatsen.

Afkoppelen regenwater

Naast   het   vervangen   van   het   oude   vuilwaterriool   wordt   er   ook   een   regenwaterriool   aangelegd.   De gemeente wil graag zoveel mogelijk regenwater afkoppelen van het vuilwaterriool. Als uw woning / perceel in  aanmerking  komt  voor  het  afkoppelen,  wordt  u  hierover  in  een  aparte  brief  geïnformeerd.  Deze  is  als bijlage bijgevoegd.

Inloopbijeenkomst

Op  dinsdag  13  maart  2018,  tussen  18:00  en  19:30  uur  bent  u  van  harte  welkom  in  het  Sportcentrum  de Hullen (Ceintuurbaan Zuid   6). Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om de plannen toe te lichten, uw vragen te beantwoorden en uw opmerkingen en ideeën te noteren.

Tot slot

Als  u  vragen  heeft  kunt  u  contact  opnemen  met  de  heer    F.  Oosterloo  van  de  afdeling  Beheer  via  het algemene telefoonnummer 14 050.

Wij hopen u te ontmoeten op 13 maart.

Lentekriebels voor een schone wijk ….

  

 

 

Zaterdag 24 maart 2018

 

Overal in Nederland vindt op 24 maart de landelijke opschoondag plaats,

zie: www.nederlandschoon.nl

Alle buurten en wijken in Roden doen mee.

Vanuit het buurtnetwerk Hullenveld geven we graag onze medewerking.

 

Daarom de vraag: Wilt u ook hieraan meedoen?

Een leuke en nuttige activiteit, ook om andere buurtbewoners te ontmoeten.

Voor jonge en oudere buurtbewoners!

 

Op zaterdag 24 maart ca. 9.45 uur verzamelen we bij Zorgcentrum de Hullen.

Eerst een kopje koffie, thee, of glaasje fris en een korte uitleg.

Daarna gaan we met een aantal ploegjes de wijk in om zwerfvuil op te ruimen.

Er worden enkele routes gemaakt, met begin en eindpunt bij Zorgcentrum de Hullen.

De gemeente zorgt voor grijpers, afvalzakken, hesjes en handschoenen.

We stoppen om 12.00 uur en om 12.30 uur wordt een gezamenlijke lunch

aangeboden in Onder de Linden. (Neem uw fiets mee!)

 

Graag voor 13 maart 2018 opgeven per email:  hullenveld@ziggo.nl

Met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en emailadres.

 

Telefonisch opgeven kan eventueel ook:  Welzijn in Noordenveld:    050 – 3176500  

Geef dan aan dat u zich opgeeft voor de wijk Hullenveld.                                                                   

Interzorg De Hullen in vogelvlucht

Beste buurtgenoten van Interzorg De Hullen,

Met enige regelmaat heb ik contact met de initiatiefnemers van het buurtnetwerk Hullenveld. Zij vergaderen namelijk bij ons in De Hullen.

Mijn naam is Joke Korsaan en ik ben Zorgmanager van locatie De Hullen. Uit de gesprekken met het buurtnetwerk werd duidelijk dat er veel mensen zijn die eigenlijk geen idee hebben wie er wonen en werken binnen de muren van Interzorg De Hullen. Mij is gevraagd om hier iets over te schrijven, dat doe ik bij deze natuurlijk graag!

Interzorg
De Hullen is één van de negen locaties van Interzorg. Interzorg ondersteunt mensen hun eigen leven voort te zetten, met verschillende vormen van zorg, behandeling, service en wonen. Thuis met Interzorg Wijkzorg, of op één van de negen locaties in Noord- en Midden-Drenthe: Anholt, De Driemaster, Hendrik Kok, De Hoprank, Kornoeljehof, Nieuw Graswijk, De Slingeborgh, De Wijde Blik en dus De Hullen. Om dat goed te kunnen doen, gaat Interzorg in gesprek met mensen: cliënten en hun naasten. Elkaar leren kennen, verwachtingen uitspreken, zoeken naar mogelijkheden, willen weten of de ondersteuning goed is. Maar ook zorgen voor een veilig en vertrouwd thuisgevoel, professionele en vernieuwende zorg bieden en van elke maaltijd een genietmoment maken. Het zijn enkele leidende principes die bij Interzorg hoog in het vaandel staan.

Over Interzorg De Hullen
In De Hullen wonen rond de 130 mensen. De gemiddelde leeftijd ligt boven de 80 jaar en alle bewoners hebben in meer of mindere mate een (zeer) kwetsbare gezondheid. Een groot deel hiervan heeft daarbij beperkingen op het gebied van het geheugen. Zij zijn dan ook in meer of mindere mate dementerend.

Dagelijkse ondersteuning
Dit betekent dat zij voor hun dagelijkse leven (intensieve) ondersteuning en zorg nodig hebben. Deze zorg wordt in De Hullen geboden door professionele medewerkers, in nauwe samenwerking met de familie van de bewoners. De Hullen bestaat uit vier woonafdelingen, waarvan bij één afdeling de toegangsdeur op slot is. De bewoners op deze afdeling kunnen prima met anderen (familie, vrienden, etc.) van de afdeling af, maar niet alleen. Dit in verband met een grote kans op (ver)dwalen.

Aan de wandel
Ook op de overige afdelingen wonen mensen waarvan enkelen, in meer of mindere mate, moeite hebben met het vinden van de juiste plaatsen. Zij mogen echter gewoon aan de wandel, ook in de buitenlucht en verder weg dan bijvoorbeeld alleen de parkeerplaats van De Hullen. Er komen helaas wel eens opmerkingen vanuit de omgeving dat medewerkers beter moeten oppassen, maar zo werkt het niet. Wij kunnen, mogen en willen niet zonder meer iemand beperken in zijn/haar vrijheid. Zowel in De Hullen, als in het dorp zelf (thuis) zal het aantal dementerenden toenemen. Dit is overigens een landelijke ontwikkeling. Dit vraagt van ons allemaal acceptatie en te hulp schieten wanneer dat nodig is.

Familie
Voor familie kan het een opluchting zijn om de zorg voor een familielid te kunnen delen wanneer deze in De Hullen komt wonen. Het gebeurt helaas echter ook dat familie zich, op de een of andere manier, ‘schuldig’ voelt dat zij een familielid laten wonen in een woonzorgcentrum. Dit kan naast verdriet, ook soms boosheid geven bij de familie. Wij hebben hier uiteraard volledige aandacht en begrip voor, maar het kan helaas gebeuren dat de boosheid zich richt op de zorg en de medewerkers. Ondanks dat we altijd in gesprek gaan en naar een oplossing zoeken die iedereen tevreden stelt, lukt dit helaas niet altijd. Simpelweg omdat we de privacy van onze bewoners te hebben respecteren.

Gezellige woonomgeving
Binnen de muren van Interzorg De Hullen wonen (en werken) dus veel mensen. En net als iedereen thuis, willen ook zij graag een goede en gezellige woonomgeving. Met hen, familie en de vele vrijwilligers zetten wij ons daar dagelijks voor in. Wij zijn onderdeel van de buurt en willen daar dan ook een positieve bijdrage aan leveren. Helaas kunnen onze bewoners hier (meestal) zelf geen initiatief meer in nemen, daarvoor hebben zij ondersteuning nodig. Daar kunt u als buren ook iets in betekenen!

Welkom!
U bent dan ook van harte welkom om langs te komen! Dit kan zijn voor een praatje, maar natuurlijk ook om bijvoorbeeld gebruik te maken van ons restaurant, de biljarttafel, de jeu de boules baan of een andere activiteit. En als u eenmaal de weg naar ons hebt gevonden, dan misschien wellicht als vrijwilliger. Wanneer u vrijwilligerswerk wilt doen, zou dat natuurlijk fantastisch zijn!

Met vriendelijke groet,
namens alle collega’s van Interzorg De Hullen

Joke Korsaan,
Zorgmanager

Wijziging rotonde Stuurwold

Een paar maanden geleden is er een inloopbijeenkomst voor de rotonde Nieuweweg – Ceintuurbaan Zuid geweest. Naar aanleiding van de reacties heeft een wijziging in het ontwerp plaatsgevonden. Door een aantal bewoners zijn zorgen geuit over de verkeersveiligheid nabij de nieuwe inrit ter hoogte van het Henri Dunantplantsoen (met name gericht op het links afslaande verkeer vanaf de rotonde).

Naar aanleiding daarvan heeft een overleg plaatsgevonden met een vertegenwoordiging van het Henri Dunantplantsoen, de exploitant van het tankstation en Stuurwold. Dit overleg heeft geresulteerd in een aanpassing van het ontwerp, waar alle partijen zich in kunnen vinden. De wijziging houdt in dat de nieuwe inrit is opgeschoven richting de rotonde. Om het probleem van het links afslaande verkeer op te lossen, hebben we er voor gekozen om de middengeleider te verlengen, waardoor links afslaan niet mogelijk is. Ook vanaf het tankstation is het niet mogelijk links af te slaan richting de Nieuweweg. Wil je daar toch heen, heeft men de mogelijkheid om bij de rotonde te keren of de inrit bij de Raiffeisenlaan te pakken.

Het aangepaste ontwerp vinden jullie in deze bijlage: Rotonde Nieuweweg – Ceintuurbaan

Voor wat betreft de planning is het streven voor de zomer de werkzaamheden plaats te laten vinden. Momenteel liggen de verkeersbesluiten bij de politie. Zodra het advies van de politie binnen is, worden de verkeersbesluiten gepubliceerd.